Закриття доступу до електронного архіву статей!

З 01.12 до 15.12
встигніть зберегти
всі матеріали
абсолютно безкоштовно!

Каталог журналів

Розвиток ключових компетентностей Нової Української Школи на уроках іноземної мови

Подолян І. С., НВК № 13 ЗОШ I–III ст. — гімназія, м. Одеса

Як зазначила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич «За експертними прогнозами, 2020 року найбільш затребуваними на ринку праці будуть вміння навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити мету та досягати її, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі».


Словник ключових понять

Базова освіта — соціально необхідний рівень загальноосвітньої підготовки, що передбачає всебічний розвиток і ціннісно-етичну орієнтацію особистості, формування загальнокультурної основи її подальшої освіти, громадського і професійного становлення.
 
Всебічний розвиток особистості — гуманістичний ідеал виховання. В побутовій свідомості це талановита людина, здатна до різних видів діяльності, яка відрізняється від тих, хто проявляє свої здібності лише в одній галузі. Більш коректним є осмислення цього поняття як процесу саморозвитку індивіда, який опановує головну справу життя й використовує весь спектр можливостей прилучення до загальнолюдської культури.
 
Гіпотеза (від грец. — основа, припущення) — науково обґрунтоване припущення чи факт, які перебувають поза межами безпосереднього спостереження, або закономірний зв'язок явищ, коли його ще не можна визначити за допомогою наукового доведення. Гіпотеза є методом наукового дослідження, однією з форм пізнання об'єктивної дійсності, даючи ймовірне знання про причину певних явищ, гіпотеза тим самим ймовірно пояснює ці явища.
 
Громадянське виховання — формування громадянськості як інтегративної якості особистості, яка дає можливість людині почуватися себе юридично, соціально, морально й політично дієздатною. До основних елементів громадянськості належить моральна й правова культура, яка виражається в почутті власної гідності, внутрішньої свободи особистості, дисциплінованості, в повазі й довірі до інших громадян і до державної влади, здатної виконувати свої обов'язки, в гармонічному поєднанні патріотичних, національних та інтернаціональних почуттів.
 
Емпіричні дослідження — спостереження і дослідження конкретних явищ, експеримент, а також узагальнення, класифікація та опис результатів дослідження й експерименту, впровадження їх у практичну діяльність людей.
 
Компетентність — динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.
 
Ключові компетентності — ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування, здатні забезпечити життєвий успіх молоді у суспільстві знань.
 
Критичне мислення — це наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Здебільшого йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення.
 
Метод проектів — організація навчання, за якою учні набувають знань і навичок у процесі планування й виконання практичних завдань — проектів.
 
Особистісно орієнтоване навчання — спосіб організації навчання, в процесі якого забезпечується всілякий облік можливостей і здібностей учнів та створюються необхідні умови для розвитку їхніх індивідуальних здібностей.
 
Прийом навчання — окремі операції, розумові чи практичні дії вчителя або учнів, які розкривають чи доповнюють спосіб засвоєння матеріалу, що виражає певний метод.
 
Проблема (від грец. — задача, утруднення) — в широкому розумінні складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення й дослідження; в науці — суперечлива ситуація, ситуація у вигляді у вигляді протилежних позицій у поясненні будь-яких явищ, об'єктів, процесів, що потребує адекватної теорії для її розв'язання. Формою стислого вираження проблеми, як правило, є питання або система їх.
 

Аналіз концепції НУШ

Вибір теми зумовлений останніми змінами в системі освіти України. «Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності».
 
Проект Закону України «Про освіту» № 3491 —від 04.04.2016
Нова українська школа має на меті формувати об'ємну тривимірну модель учня. Це — особистість, громадянин та фахівець. Це не просто особистість, а цілісна особистість, патріот,
інноватор. Маються на увазі три осі координат при формуванні освіти НУШ : індивідуально-психологічна, суспільно-політична та соціально-економічна. В навчально-виховному процесі
враховують інтереси учня та його батьків, держави, ринку праці.
 
Освітній процес спрямований на досягнення результату, що відображається ключовими компетентностями.
 
10 ключових компетентностей НУШ
1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно та письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ — у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.
 
2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно та письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посеред- ницької діяльності та міжкультурного спілкування.
 
3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для розв’язання прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для розв’язання проблем.
 
4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.
 
5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, опрацювання, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні; інформаційна й медіаграмотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці; розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).
 
6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальну мету та способи її досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.
 
7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв'язувати конфлікти, досягати компромісів.
 
8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.
 
9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно висловлювати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.
 
10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров'я людини, здатність і бажання дотримувати здорового способу життя.
 

Вимоги до сучасного вчителя в світлі НУШ

Викладання мови набуло прикладного характеру, а, отже, і значно змінилася функція педагога в навчальному процесі. Вчитель-ментор, вчитель-диктатор поступився місцем учителеві-коучу, учителеві-фасилітатору, тьютору, модератору в індивідуальній освітній траєкторії дитини. Користуючись «мовою інноваційних технологій, справедливо буде сказати, що вчитель є менеджером освіти ХХІ століття. Особистість викладача на перший погляд ніби відходить на другий план. Насправді ж вона набуває вагомішого значення. Світ, у якому ми живемо, змінюється значно швидше, ніж наші школи. І справді, до школи приходять покоління молоді, які живуть в інформаційному суспільстві, в цифровому середовищі. Зараз — це так зване покоління Y, або «діти тисячоліття», народжені між 1990 та 2000 роками. Робота, навчання та відпочинок для них не мають чіткого розмежування. Все це повинно гармоніювати: заробляння коштів, самовдосконалення, гра та розваги. На підході покоління Z.
 
Маючи за плечима тривалий досвід педагогічної роботи, розумію, що власний процес навчання продовжує зоставатися досить інтенсивним не через те що «вчитися ніколи не пізно»,
а саме тому, що не можна дозволити собі відставати від своїх учнів, які в сучасному просторі високих інформаційних технологій впочуваються як риба в воді, чого не можу сказати про себе. Просто знання іноземних мов не є достатньою для того, щоб навчати дітей на належному рівні, що постійно спонукає до освоєння нових технологій викладання і переосмислення ролі вчителя у процесі навчання.
  • Українська школа буде успішна, якщо до неї прийде успішний учитель.
  • Учитель, який не просто проведе 45 хвилин уроку, але учитель, який реалізує урок у тісній співпраці разом зі своїми учнями.
  • Учителі вивчатимуть особистісно-орієнтований та компетентнісний підхід, управління освітнім процесом, психологію групової динаміки тощо.

Функції іноземних мов у реалізації мети базової загальної середньої освіти

Друга в списку компетенцій НУШ передбачає спілкування іноземними мовами. В умовах Євроінтеграції це має велике значення для соціалізації сучасних дітей з раннього віку і підготовки їх до спілкування на міжкультурному рівні.
 
Другий Саміт Ради Європи проголосив підготовку до життя у демократичному суспільстві пріоритетною освітньою метою, надаючи додаткового значення мети останніх проектів, зокрема: запроваджувати методи викладання сучасних мов, які стимулюють незалежність думки, судження та дії у зв'язку з соціальними вміннями та відповідальністю.
 
Нещодавно популярне слово «білінгвальний» витісняється сьогодні словами «плюрилінгвальний» та «плюрикультурний». Середня школа пропонує широкі можливості для розвитку всіх 10 компетентностей НУШ на уроках іноземної мови. Це можуть бути як цілі уроки, цикли уроків, так і окремі прийоми та методи. Будуть широко застосовувати методи викладання, засновані на співпраці (ігри, проекти (соціальні, дослідницькі), експерименти, групові завдання тощо). Учні залучатимуться до спільної діяльності, що сприятиме їхній соціалізації та даватиме змогу успішніше опановувати суспільний досвід.
 
Розпочалась реалізація оновлених програм з іноземних мов для 5–9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Їхньою особливістю є втілення в життя чотирьох інтегрованих змістових ліній, зокрема: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», спрямовані на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.
 

Сподобалась тема?
Бажаєте отримувати сучасні педагогічні матеріали вчасно та легко?

Найкращий спосіб бути поінформованим про освітні новини та мати завжди поряд актуальні та сучасні розробки уроків — передплатити журнал!

Інструкція, як оформити передплату на http://osnova.com.ua/help/8/

Dounload PDF

Відгуки читачів