Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Формування компетентної особистості на уроках зарубіжної літератури

А. С. Марченко, учитель зарубіжної літератури КУ Сумська ЗОШ І–ІІІ ст. № 26, м. Суми

На сучасному етапі реформування літературної освіти школярів важливо виховати таку особистість, яка здатна виступати в ролі співрозмовника, оратора, опонента й доповідача, вести діалог та дискусію на засадах толерантності та гуманізму, уміти творчо розв’язувати життєві проблеми.


У сучасному житті учень може стати конкурентоспроможним та успішним за умови високої мовленнєвої культури, цільового використання засобів комунікації, навичок самостійного аналізу. Перед учителем зарубіжної літератури постає потреба вчити дітей не технічного оформлення висловлювання, а інтерпретування, творчості на тлі художнього твору, адже результатом читацької діяльності є здатність будувати усне чи писемне мовлення відповідно до жанрово-стильової манери письма автора, а також вести монолог, діалог, дискусію тощо.
 
Отже, освіта сьогодні переходить зі знаннєвоцентричної до компетентнісно-спрямованої, тобто до способів застосування знань і умінь на практиці. Відповідно змінюється «портрет» учителя. На відміну від традиційного розуміння провідної ролі вчителя як головного джерела інформації, школа ХХІ століття пропонує іншу роль: учитель як фасілітатор, провідник та спостерігач, який створює можливість для учнів застосувати набуті навички для побудови нових знань [3].
 
У наш час проблема формування компетенцій в освіті посіла чільне місце, що пов’язано передусім з інформаційним вибухом останнього десятиріччя та змінами, які відбулися в результаті використання інформаційних технологій, швидкого впровадження наукових розробок не лише в економічну сферу, а й у повсякденне життя людей. Компетенція (від латин. competentia — коло питань) — це сукупність знань, умінь та навичок, які необхідні для конкретної роботи; здатність та готовність ефективно застосовувати знання на практиці, у конкретній ситуації. «Компетентна у певній галузі людина володіє відповідними знаннями та здібностями, які дозволяють їй обґрунтовано судити про цю область та ефективно діяти в ній» [4].
 
Компетенція повинна відповідати, по-перше, індивідуальним вимогам, тобто бути особистою якістю. По-друге, відповідати суспільним вимогам, тобто дозволяти отримувати суспільно значущі результати. І, по-третє, сприяти здійсненню практичної діяльності, тобто надавати змогу оперативно розв’язувати проблеми й завдання, які виникають [6].
 
У дослідженнях часто синонімічно використовують два поняття — «компетенція» і «компетентність». Це володіння людиною певною компетенцією як нормою освітньої підготовки, реально сформовані особисті якості та мінімальний досвід діяльності. Компетентнісний підхід у навчанні — це формування здатності діяти в ситуації невизначеності під час розв’язання актуальних для учнів проблем. Проблеми компетентностей з акцентуванням на педагогічному, соціально-психологічному, соціологічному аспектах є предметом досліджень таких науковців, як З. Бауман, П. Бергер, П. Бурдьє, Б. Вульфсон, С. Гессен, Е. Гідденс, В. Долл, В. Дружинін, І. Єрмаков, О. Злобіна, Л. Іонін, Т. Каткова, О. Коржова, Дж. Куллахан, Т. Лукман, І. Мартинюк, А. Мінаєв, Л. Мітіна, К. Обуховський, Л. Пермінова, Ж. Перре, Л. Петровська, М. Попова, Дж. Равен, Б. Рей, М. Рижаков, Н. Соболєва, Л. Сохань, І. Тараненко, В. Тихонович, У. Томас, Г. Халаш, В. Циба, А. Шюц та ін.
 
Компетентнісний підхід передбачає не засвоєння учнем розрізнених знань і вмінь, а оволодіння ними в комплексі, адже мета розвитку компетенцій — допомогти дитині адаптуватися в соціальному світі. Як моделювати сучасний компетентнісно орієнтований урок літератури в школі? Чи є у шкільної дисципліни «Зарубіжна література» спеціальні предметні компетенції, які необхідно розвивати?
 
Предмет «Зарубіжна література» посідає особливе місце поміж предметів шкільного курсу, адже він дає учням знання про світобудову, робить акцент на смислових та світоглядних аспектах, допомагає знайти ціннісні орієнтації. Тож світова література як шкільна дисципліна може стати дієвим засобом у різнобічному розвитку особистості учнів, формуванні в них ключових компетенцій.
 
Крім того, словесник навчає «учня читати, працювати з додатковою літературою, мислити, говорити, аргументувати, висловлювати думки з приводу побаченого та почутого» [1]. Крізь призму діяльності учня необхідно переосмислити власне структуру навчально-виховного процесу, перейти до розв’язання проблеми розвитку та реалізації творчих здібностей кожного школяра. Перебудова навчально-виховного процесу передбачає певне переорієнтування функцій учителя. Різко зменшується питома вага його виконавчої діяльності на уроці, і, відповідно, зростає функція організаційна. Це, зі свого боку, вимагає глибокого оволодіння педагогічною технологією, умінням прогнозувати в деталях діяльність кожного учня. Лише за цієї умови вчитель зможе повноцінно залучати учня до діяльності як свого «партнера».
 
Отже, навчальний процес слід будувати так, щоб сприяти свідомій співучасті особистості, яка опановує предмет, у відтворенні його змісту. Нинішній спосіб викладання зарубіжної літератури має створити умови для духовного самовдосконалення, самореалізації і самоутвердження дитини. Учитель словесності повинен вибудовувати педагогічний процес не за принципом інформаційного повідомлення від суб’єкта до об’єкта в жанрі монологу, а в діалогізації.
 
Освіта мусить поставити в центр пошук кожним істини, тобто шлях пізнання. Радість від шукання і пізнання істини називається інтелектуальним почуттям, яке необхідно плекати від самого ди
тинства. Тоді головним для вчителя стає залучення учня до процесу пошуку. Педагогічний процес на уроках літератури будується за принципом діалогу, полілогу та багатий на імпровізації. Тут не існує нормативної, однозначної істини. Важлива умова при цьому — ціннісно-смислова рівність дорослого й дитини, тобто кожен пізнає світ без обмежень [5].
 
О. Ісаєва рік тому зазначила, що для сучасного уроку зарубіжної літератури характерні чотири парадигми (концептуальні моделі освіти) [6]:
 • особистісно-орієнтована;
 • читацько-центрична;
 • компетентнісна;
 • культурологічна.
Нова програма із зарубіжної літератури для 5–9-х класів спрямовує роботу вчителя на розвиток ключових компетентностей (уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними  мовами, інформаційно-комунікаційної, соціальної, громадянської, загальнокультурної), а також на формування предметної літературної компетентності, складниками якої є комунікативна, емоційно-ціннісна, літературознавча, загальнокультурна, компаративна та інші компетенції особистості.
Розгляньмо їх детальніше.
 
Під комунікативною компетентністю розуміють здатність встановлювати та підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, певну сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективне спілкування. Вона передбачає уміння змінювати глибину та коло спілкування, розуміти й бути зрозумілим для партнера зі спілкування. Комунікативна компетентність формується в умовах безпосередньої взаємодії, тому є результатом досвіду спілкування між людьми. Цього досвіду набувають не тільки упродовж безпосередньої взаємодії, а також опосередкованої, зокрема з літератури, театру, кіно, звідки людина здобуває інформацію про характер комунікативних ситуацій, особливості міжособистісної взаємодії і засоби їх вирішень.
 
Емоційно-ціннісна компетентність передбачає розкриття гуманістичного потенціалу й естетичної цінності художніх творів української та зарубіжної літератури, а також літератур національних меншин, формування світогляду учнів, моралі та громадянської позиції.
 
Відомо, що емоційно-ціннісний розвиток особистості здійснюється протягом усього періоду навчання в школі, де закладають основи ціннісних орієнтацій, вольового розвитку і виявляється особлива сенситивність до емоційного розвитку. З огляду на це, розвиток емоційної й почуттєвої сфери школярів, їхнього уміння висловлювати оцінні судження, ставлення до себе та інших, до світу, а також уміння правильно оцінювати свої вчинки та вчинки інших, прищеплення загальнолюдських і національних цінностей є досить актуальною проблемою.
 
Реалізується це завдання через емоційноціннісну складову читацької компетентності, яка передбачає:
 • формування знань учнів про цінності та загальнолюдські моральні якості на матеріалі художньої літератури морально-етичної тематики;
 • розвиток емоційної та почуттєвої сфер школярів;
 • формування їхніх умінь висловлювати оцінні судження.
Літературознавча компетентність має на меті вивчення літературних творів, оволодіння учнями основними літературознавчими поняттями, застосування їх під час аналізу та інтерпретації художніх творів, розгляд літературних текстів, явищ і фактів у контексті літературного процесу, виявлення специфіки літературних напрямів, течій, шкіл.
 
Культурологічна компетентність має на меті усвідомлення творів художньої літератури як важливої складової мистецтва, ознайомлення учнів з основними цінностями світової художньої культури, розкриття особливостей творів, літературних явищ і фактів у широкому культурному контексті, висвітлення зв’язків літератури з філософією, міфологією, фольклором, звичаями, віруваннями, культурними традиціями різних народів і національностей, розширення ерудиції учнів, виховання їхньої загальної культури, поваги до національних і світових традицій, толерантного ставлення до представників різних культур, віросповідань, рас і національностей.
 
Компаративна компетентність забезпечує порівняння літературних творів, їх компонентів, явищ і фактів, що належать до різних літератур, розгляд традиційних тем, сюжетів, мотивів, образів у різних літературах, зіставлення оригінальних літературних творів та їх україномовних перекладів, увиразнення особливостей української культури й літератури на основі світової, демонстрування лексичного багатства та невичерпних стилістичних можливостей української мови.
 
Отже, опанування школярами літературної компетентності передбачає формування розуміння зарубіжної літератури як органічного складника рідної та світової культури, усвідомлення специфіки літератури як мистецтва слова, знання літературних творів, запланованих для текстуального вивчення, головних етапів і явищ літературного процесу, основних фактів життя і творчості видатних письменників, умінь аналізувати й інтерпретувати літературний твір у єдності його змісту й форми, порівнювати різнонаціональні художні тексти, розуміння авторської позиції та способів її вираження, використання теоретико-літературних понять під час роботи над текстом художнього твору, розвиток умінь створювати усні і письмові творчі роботи, формування світогляду учнів, моралі та громадянської позиції, усвідомлене використання здобутих на уроках літератури знань у нових навчальних та життєвих ситуаціях.
 
Література
 1. Бібік Н. М. Компетентність у навчанні / Н. М. Бібік // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В. Г. Кремень. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — С. 408–409.
 2. Васьківська Г. Знання про людину як основа формування соціальної компетентності / Г. Васьківська //Українська література в загальноосвітній школі. — 2012. — № 6–7. — С. 22–25.
 3. Васьківська Г. Формування комунікативної компетентності старшокласників на основі засвоєння системи знань про людину / Г. Васьківська //Українська мова та література в школі. — 2012. — № 2. — С. 52–57.
 4. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/28030/
 5. Зацепило І. О. Сучасні підходи у викладанні зарубіжної літератури. Компетентнісний підхід /О. І. Зацепило // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/
 6. Ісаєва О. Про основні парадигми шкільної літературної освіти // Всесвітня література в СНЗУ. — 2011. — № 1. — С. 2–4.
 7. Комлык О. В. Нестандартные формы работы на уроках литературы в условиях внедрения инновационных методов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://teacherjournal.com.ua/attachments/4712

Сподобалась тема?
Бажаєте отримувати сучасні педагогічні матеріали вчасно та легко?

Найкращий спосіб бути поінформованим про освітні новини та мати завжди поряд актуальні та сучасні розробки уроків — передплатити журнал!

Інструкція, як оформити передплату на http://osnova.com.ua/help/8/

Dounload PDF

Відгуки читачів