Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Методичні орієнтири: організація роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів

Н. В. Гисюк, В. Г. Кривко, керівники методичного об’єднання вчителів початкових класів Рівненського навчально-виховного комплексу № 12 Рівненської міської рад

Висока інформаційна насиченість змісту науково-методичної роботи, її практичне спрямування сприяють безперервному фаховому вдосконаленню, підвищенню компетентності та професійної майстерності, розвитку творчого потенціалу кожного педагогічного працівника. Відповідно до поставлених мети і завдань шкільне методичне об’єднання має працювати над підвищенням теоретичного й методичного рівня педагогів, їх підготовкою до впровадження інноваційних технологій, створенням умов для набуття кожним учителем умінь і навичок щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення усіх предметів навчального плану.


ВСТУП

Розвиток науково-технічного прогресу спонукає до суттєвих зміну системі освіти. Найголовніше завдання школи — допомогти дитиніздійснити правильний вибір у житті, бути креативними, творчими,ініціативними. Адже школа — це простір життя дитини: тут вонане готується до життя, а повноцінно живе. І тому навчальний процесмає бути спрямований передусім на формування таких умінь, які допоможуть дитині успішно опанувати всі навчальні дисципліни та досягтиуспіху в соціумі. Сьогодні саме школа має стати тим місцем, де духовно збагачуватиметься кожен учень, де формуватиметься громадянськазрілість і високі патріотичні почуття.

Учитель… Великий творець дитячих душ. Осяяний вічним покликом, несе він світло й тепло, зігріває душі й серця дітей. Кожен педагогпочаткової школи намагається створити комфортні умови навчання,за яких учень переживає ситуацію успіху, переконується у своїй інтелектуальній спроможності. Лише творчий учитель формує творчуособистість. «Ми вчимо інших і вчимося самі, ми виховуємо і самоудосконалюємось, і лише тоді наші знання будуть здобутком нашихвихованців» — саме так звучить педагогічне кредо, яким керуєтьсянаш педагогічний колектив.

Сьогоднішні діти вимогливі до свого наставника, що спонукає вчителя до творчості, підвищення фахової майстерності, змушує відкидатизастарілі, знаходити нові, більш досконалі методи практичної реалізаціївимог часу. Розвитку творчих здібностей учителів у системі методичноїроботи можливо досягнути лише тоді, коли робота буде творчою. Цеможливо за умови активної взаємодії учителів під час роботи методичних об’єднань.

Висока інформаційна насиченість змісту науково-методичної роботи, її практичне спрямування сприяють безперервному фаховомувдосконаленню, підвищенню компетентності та професійної майстерності, розвитку творчого потенціалу кожного педагогічного працівника. Відповідно до поставлених мети і завдань шкільне методичнеоб’єднання має працювати над підвищенням теоретичного й методичного рівня педагогів, їх підготовкою до впровадження інноваційнихтехнологій, створенням умов для набуття кожним учителем уміньі навичок щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення усіх предметів навчального плану. В діяльності методичних об’єднань впродовж року ми використовували цікавіформи методичної роботи: методична сесія, педагогічний консиліум, педагогічна майстерня, дискусійний клуб,студія «Педагогічні відкриття». Використанняна засіданнях методичних об’єднань інтерактивних форм роботи передбачає моделюваннянавчальних ситуацій, проведення ділових та інтелектуальних ігор, бліц-турнірів, методичнихпанорам, що ефективно сприяє формуваннюнавичок і вмінь, засобів самоконтролю, самоствердження, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, викликає бажання знаходитинові підходи до навчально-виховного процесу.Переваги інтерактивних форм роботи методичного об’єднання очевидні.

 

ТВОРЧІ ТАЄМНИЦІ ВЧИТЕЛЯ

Найперша таємниця творчості вчителя— в конспекті уроку, точніше, у підготовці до нього — неповторного, єдиного, як прожите життя, як неповторне свято єднання вчительської душі з душами вихованців.

Друга таємницятворчості педагога в його відмові йти уторованою стежкою, у звичці знаходити нестандартні рішення будь-якої проблеми.

Третя таємницятворчості вчителя — в його повній свободі вибору форм і методів. Без неї він задихнеться. Вимога єдина — ґрунтовні знання в поєднанні з сумнівом і доказом, із власною думкою й елементами наукового дослідження.

Четверта таємниця— демократизація навчання в поєднанні з високою вимогливістю, турботою про здоров’я дитини.

П’ята таємниця —пробудження та розпізнавання в дітей природної обдарованості, яку всіма силами і вмінням педагога слід підтримати, розвинути, досягти найвищого рівня творчості в обраній галузі.

Шоста таємниця —стимул, стимул і ще раз стимул.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

У нашому навчальному закладі налагоджено ефективну роботу методичного об’єднання вчителів.

До складу методичного об’єднання вчителів початкових класів і вихователів ГПД входять 39 педагогів (29 класоводів, 5 учителів української мови і 5 вихователів ГПД). Серед них 29 мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2 — «спеціаліст І категорії», 2 — «спеціаліст ІІ категорії», 6 — «спеціаліст», 9 мають педагогічне звання «старший учитель», 13 — «вчитель-методист» і 3 — «відмінник освіти».

Роботу МО вчителів початкових класів сплановано на діагностичних засадах і підпорядковано вирішенню проблемної теми.

У плані чітко визначено мету роботи й тематику засідань. На кожне засідання виносять актуальні теоретичні й практичні питання з проблемної теми школи й індивідуальних проблемних тем учителів, вивчають нормативні документи, виконують огляд новинок психолого-педагогічної та методичної літератури, аналізують результати навчальних досягнень учнів, визначають завдання і шляхи підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Основним завданням методичної роботи вчителів 1–4-х класів є постійне творче та фахове зростання. Про це свідчить індивідуальна методична діяльність педагогів, їхні творчі доробки, друк у фаховій періодиці, участь у заочному конкурсі педагогічної майстерності «Методична скарбниця», конкурсі-ярмарку педагогічної творчості.

Учителі початкових класів забезпечують якісний навчально-виховний процес на уроках. Основним завданням педагогів, задекларованим у Державному стандарті загальної початкової освіти, є його переорієнтація на засади компетентнісного й особистісно зорієнтованого підходів.

Проблемна тема міста:«Створення акмеологічного середовища для самореалізації особистості шляхом модернізації управлінської, науково-методичної та навчально-виховної діяльності».

Проблемна тема школи:«Забезпечення ефективності навчально-виховного процесу через сучасні підходи до створення середовища для самореалізації та всебічного розвитку особистості».

Проблемна тема методоб’єднання:«Забезпечення ефективності навчально-виховного процесу через сучасні підходи до створення середовища для самореалізації та всебічного розвитку особистості на уроках у початкових класах».

 

Завдання. Методичне об’єднання вчителів початкових класів продовжуватиме працювати над науково-методичною проблемою: «Забезпечення ефективності навчально-виховного процесу через сучасні підходи до створення середовища для самореалізації та всебічного розвитку особистості на уроках у початкових класах» й реалізуватиме такі завдання.

1. Упровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

2. Розвиток творчих здібностей учнів у проектній діяльності.

3. Використання активних методів навчання, спрямованих на розвиток критичного мислення молодших школярів.

4. Індивідуальний підхід як підґрунтя компетентнісно-зорієнтованого навчання учнів.

5. Створення розвивального середовища на заняттях.

6. Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання предметів у початковій школі.

7. Вивчення проблеми розвитку креативності, творчості молодших школярів як умови формування необхідних життєвих компетенцій.

8. Розробляння основних напрямів і форм креативної діяльності учнів і вчителів у позакласній роботі.

9. Вивчення, узагальнення передового педагогічного досвіду творчих учителів, створення банк даних актуального досвіду.

 

ПЛАН РОБОТИ МО ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

І засідання.Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах НВК № 12 20__–20__ навчального року

Мета: вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування початкової школи; обговорити план роботи методичного об’єднання на 20__–20__ навчальний рік; проаналізувати навчальні програми, підручники.

Форма роботи: методична сесія.

1. Обговорення та затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 20__–20__ н. р.

Члени МО

2. Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України щодо організації навчально-виховного процесу, ведення класної документації.

Члени МО

3. Ознайомлення з наказами.

4. Методична консультація: ознайомлення з єдиними вимогами щодо ведення шкільної документації.

Заступник директора

5. Обговорення та затвердження тем, над якими працюватимуть члени МО у 20__–20__ н. р.

Члени МО

6. Ознайомлення з планом проходження курсової перепідготовки та атестацією вчителів.

Члени МО

7. Підготовка календарних планів.

Керівники МО

Заступник директора

Завдання членам МО:

·         опрацювати інструктивно-методичні листи, програми, підручники, зошити та посібники для початкової школи;

·         підготувати повідомлення з питання «Створення ситуації успіху у навчально-виховному процесі учнів 1-го класу»;

·         зробити вибірку педагогічної літератури з теми «Особливості організації навчально-виховного процесу в 1-му класі».

Робота між засіданнями:

·         скласти календарне планування на І семестр 20__–20__ н. р.;

·         оперативна методична нарада з учителями, які працюють в класах, що навчаються за науково-методичним проектом «Інтелект України»;

·         оперативна методична нарада про оформлення та ведення шкільної документації;

·         оперативна методична нарада «Особливості нових вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів»;

·         оперативна методична нарада «Предмет “Я у світі”: методичні орієнтири».

ІІ засідання.Забезпечення психолого-педагогічних умов адаптації першокласників

Мета: актуалізувати питання адаптації першокласників до навчання в школі, про використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах; створити умови для поглиблення знань педагогів щодо надання підтримки учням із особливими потребами за умов інклюзивного навчання; удосконалення знань про використання інтерактивних методів роботи у структурі уроку; обговорити проведення дня «Посвяти в першокласники»; розвивати комунікабельність; виховувати інтерес до самовдосконалення.

Форма роботи:педагогічний консиліум.

1. Вивчення особистості молодшого школяра як передумова успішної організації його навчальної діяльності. Аналіз психолого-педагогічного обстеження учнів 1-х класів.

Психолог

2. Особливості організації навчально-виховного процесу в 1-му класі.

3. Створення ситуації успіху в навчально-виховному процесі учнів 1-го класу.

4. Стратегія сучасного викладання: надання підтримки учням із особливими потребами за умов інклюзивного навчання.

5. Звіт про курсову перепідготовку вчителів початкових класів.

6. Батьківський всеобуч «Робота з батьками — основа успішного навчання дитини».

Творча лабораторія вчителя

1. Виховний захід «Посвята в першокласники»

Учителі 1-х класів

2. Урок-мандрівка «Дорогами Циферії до країни Числяндії» у 1-му класі.

3. Урок-екскурсія «Знайомими стежками».

4. Показові уроки у 1-х класах, які працюють за програмою «Інтелект України».

5. Показові уроки у 2-му класі, що працюють за програмою «Інтелект України».

Методичні перегуки

1. Експрес-інформація за новинками психолого-педагогічної та методичної літератури.

2. Обговорення матеріалів періодичної преси.

Члени методичного об’єднання

Завдання членам МО:

·         підготувати звіт вчителям, що атестуються «Творчий портрет учителя»;

·         зробити вибірку методичної літератури з питання «Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках у початкових класах як умова особистісного зростання»;

·         підготуватися до методичного діалогу на тему «Інтерактивні форми роботи з батьками»;

·         підготувати завдання для творчого конкурсу «Кожна дитина — талановита».

Робота між засіданнями:

оперативна методична нарада «Особливості викладання курсу математики за новими навчальними програмами у початковій школі»;

оперативна методична нарада «Реалізація Всеукраїнського науково-практичного проекту «Інтелект України» — створення освітнього середовища для розвитку здібної та обдарованої особистості»;

оперативна методична нарада «Взаємозв’язок уроку і самопідготовки в системі роботи ГПД. Співпраця вчителя та вихователя».

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1.   Бугайова М. М. Комфорт молодших школярів в освітній діяльності / М. М. Бугайова // Початкова школа. — 2004. — № 2. — С. 6–7.

2.   Гільбух Ю. З. Готовність дитини до школи / Ю. З. Гільбух, С. Л. Коробко, Л. О. Кондратенко ; за ред. Максименка, О. Плавник. — К. : Гавник, 2004.

3.   Шкільна дезадаптація дітей молодшого шкільного віку / Психолог. — 2005. — № 42 (186).

4.   Шкільна адаптація та психологічний вік // Початкова школа. — 2002. — № 1 (91). — С. 5–10.

5.   Інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у 2012–2013 н. р. : лист Міністерства освіти, молоді та спорту від 19.07.2012 р. № 1/9-517.

6.   Чирцова Н. Забезпечити дитині психологічну готовність до школи / Н. Чирцова // Початкова школа. — 2001. — № 2 (380). — С. 8–9.

7.   Амонашвили Ш. А. Аксиомы гуманной педагогики. Лаборатория гуманной педагогіки / Ш. А. Амонашвили. — Донецк, 2009. — 31 с.

8.   Дяченко Є. Б. Організація роботи з батьками в початковій школі / Є. Б. Дяченко, В. В. Пономарьова // Початкове навчання та виховання. — 2004. — № 26 (30). — С. 2–9.

9.   Савченко О. Я. Навчання і виховання учнів 1 класу / О. Я. Савченко // Початкова школа. — 2002.

 

ІІІ засідання.Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках у початкових класах як умова особистісного зростання

Мета: обговорити оптимальні засоби, методи та форми взаємодії вчителя й учня, які сприяють розвитку пізнавальної активності; розширити знання педагогів про використання навчальних проектів на уроках у початкових класах; розвивати інтерес до самовдосконалення педагогів.

Форма роботи:педагогічна майстерня.

1. Розвиток інтелектуальних здібностей та емоційного інтелекту засобами навчальних проектів.

2. Ігрова діяльність із музичним супроводом як засіб самореалізації учнів на уроках у початковій школі.

3. Самоосвіта вчителя — запорука гармонійного розвитку учня.

4. Акмеологічні методи та прийоми у практичній діяльності вчителя початкових класів.

5. Сім’я і школа — одна родина (інформаційно-аналітична бесіда з елементами ситуативного практикуму).

Психолог

6. Звіт про курсову перепідготовку вчителів початкових класів.

7. Методичні перегуки: огляд новинок методичної преси.

Банк показових уроків

1. Математична вікторина «Пізнайко».

2. Урок — інтелектуальна розвага (українська мова).

3. Інтегрований урок із використанням методу проектів.

4. Виховна година в ГПД «В гості казка завітала».

Вихователі ГПД

Завдання членам МО:

·         членам МО опрацювати методичну літературу з теми «Реалізація здоров’язберігальних технологій у комп’ютерно-орієнтованому середовищі»;

·         підготувати бюлетень «Інформаційна безпека молодших школярів».

Робота між засіданнями:

·         оперативна методична нарада «Інклюзивне навчання: проблеми, успіхи»;

·         оперативна методична нарада «Розвиток пізнавальної активності дитини шляхом упровадження інноваційних технологій»;

·         оперативна методична нарада «Читацька компетентність молодшого школяра»;

·         оперативна методична нарада «Формування орфографічної грамотності учнів початкових класів».

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1.   Савченко О. Я. Сучасний урок у початкових класах / О. Я. Савченко. — К. : Магістр-5, 2007. — 255 с.

2.   Сучасний урок у початковій школі. 33 уроки з використанням технології критичного мислення / Упор. Г. О. Ярош, Н. М. Седова. — X. : Вид. гр. «Основа», 2005.

3.   Крамаренко С. Г. Активні методи в системі особистісно орієнтовного навчання / С. Г. Крамаренко // Відкритий урок. — № 9–10. — С. 40–42.

4.   Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології / О. Пометун. — К., 2004.

5.   Савченко О. Я. Урок у початкових класах / О. Я. Савченко. — К., 1995.

6.   Савченко О. Я. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів / О. Я. Савченко. — К., 2009.

7.   Стребна О. В. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи / О. В. Стребна, А. О. Соценко. — Харків, 2007.

8.   Бабій К. Н. Нетрадиційний урок за проектною технологією / К. Н. Бабій, А. М. Бахтарова, І. Б. Литвиненко // Управління школою. — 2007. — № 1. — С. 22.

9.   Базарницька І. Проектний день у початковій школі / І. Базарницька // Початкова школа. — 2008. — № 2. — С. 7.

10.               Волковська Т. Проектування як метод особистісно орієнтованого навчання / Т. Волковська // Початкова освіта. — 2006. — № 40. — С. 9.

11.               Бабій В. Сімейні традиції та їх виховання / В. Бабій // Позакласний час. — 2004. — № 7–8. — С. 27–31.

12.               Єрохіна І. Традиційне родинне виховання в українській родинній сім’ї / І. Єрохіна // Рідна школа. — 2008. — № 7–8. — С. 31.

 

ІV засідання.Реалізація здоров’язберігальних технологій у комп’ютерно-орієнтованому середовищі

Мета: актуалізувати питання про використання здоров’язберігальних технологій на уроках у початкових класах; удосконалити знання про ІКТ та обговорити раціональне використання мультимедіа й інтернету на уроках читання.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Форма роботи:дискусійний клуб.

1. Використання різноманітних джерел інформації — напрям формування компетентності молодших школярів.

2. Розвиток інформаційної безпеки молодших школярів на уроках інформатики в початкових класах.

3. Формування читацьких інтересів молодших школярів із використанням мультимедіа й інтернету.

4. Інформаційний бюлетень «Безпека молодших школярів».

5. Організація роботи з наступності початкової та основної школи.

Психолог

6. Творчий звіт учителів, які атестуються.

7. Педагогічний діалог «Радимо прочитати». Обговорення новинок методичної літератури й огляд періодичної преси.

Банк показових уроків

1. Урок інформатики у 2-му класі.

2. Урок інформатики у 3-му класі.

3. Виховна година в ГПД із використанням здоров’язберігальних технологій (1–2 класи).

Вихователі ГПД

4. Урок читання із використанням мультимедіа (1-й клас).

5. Показові уроки в 4-х класах для вчителів основної школи.

Завдання членам МО:

·         підготуватися до дискусії «Початкова школа: проблеми, пошуки, здобутки»;

·         підготувати панораму уроків математики у 1–3-х класах за новою програмою та підручниками.

·         Робота між засіданнями:

·         спільна методична оперативка вчителів початкових класів і вихователів дошкільного закладу № 51 «Забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти»;

·         підготувати та провести діагностування вчителів на V засіданні ШМО.

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1.   Пономаренко Л. Мультимедійна підтримка навчального процесу / Л. Пономаренко // Початкова освіта. — 2012. — № 1–2. — С. 16.

2.   Кітаєва М. Використання мультимедійних технологій / М. Кітаєва // Початкова освіта. — 2011. — № 38. — С. 7.

3.   Петлюшенко Н. Упровадження комп’ютерних технологій у початковій школі / Н. Петлюшенко // Початкове навчання і виховання. — 2012. — № 1. —124.

4.   Вєтрова І. Г. Використання комп’ютера у навчанні молодших школярів і його вплив на формування їхньої психіки / І. Г. Вєтрова, В. А. Вербунко // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2001. — № 2. — С. 22–25.

5.   Данилова О. В. Мультимедія власноруч: текст, графіка, анімація, відео / О. Данилова, В. Манако, Д. Манако. — К. : Вид. дім «Шкільний світ» ; Вид. Л. Галіціна, 2006. — 120 с. — (Б-ка «Шкільного світу»).

6.   Освітні технології : навч.-метод. посібн. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська [та ін.] ; за ред. О. М. Пєхоти. — К. : А. С. К., 2003. — 255 с.

7.   Андрієвська В. М. Проектування дидактичних ситуацій у навчанні молодших школярів з використанням комп’ютера / В. М. Андрієвська. — Харків, 2009. — 20 с.

8.   Андрієвська В. М. Мультимедійні технології у початковій ланці освіти / В. М. Андрієвська, Н. В. Олефіренко // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2010. — № 2 (16).

9.   Маркус Н. В. Особливості застосування інформаційних технологій як засобу гуманізації навчання молодших школярів // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. — Рівне, 2002. — Вип. 23. — С. 171–173.

 

V засідання.Студія «Педагогічні відкриття»

Мета:підбити підсумки роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 20__– 20__ н. р.; заслухати звіти вчителів про самоосвітню діяльність; проаналізувати контрольні роботи та ДПА.

Форма роботи:за круглим столом.

1. Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти.

Заступник директора

2. Дискусія «Початкова школа: проблеми, пошуки, здобутки».

Члени методичного об’єднання

3. Звіт про виконання плану роботи МО. Підбиття підсумків роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 20__–20__ н. р.

Керівники МО

4. Звіти вчителів про самоосвітню діяльність.

Класні керівники початкових класів

5. Панорама методичних перспектив. Діагностичне анкетування. Пропозиції щодо планування роботи методичного об’єднання на наступний навчальний рік.

Члени методичного об’єднання

6. Аналіз підсумкових контрольних робіт і ДПА за II семестр 20__–20__ н. р.

Заступник директора

7. Методична скарбничка. Огляд новинок педагогічної літератури.

 

Вернісаж виховних заходів

1. «Якщо говорити між нами — то все починається з мами» (вчителі 2–3-х класів).

2. «Прощавай, Букварику!» (учителі 1-х класів).

3. «Прощавай, початкова школо!» (учителі 4-х класів).

4. Показові уроки у 1-х класах для майбутніх першокласників.

 

Правильно організована робота МО дає можливість забезпечувати неперервність педагогічної освіти, здійснювати прогноз щодо обсягів і напрямів професійної підготовки вчителів, формує потребу та здатність особистості до самонавчання, що є надзвичайно актуальним на сучасному етапі розбудови українського суспільства.

Головний результат нашої роботи — створення умов для розвитку кожної дитини, здібної або з певними вадами, за яких вона переживає ситуацію успіху, переконується у своїй інтелектуальній спроможності.

Дитина — частина душі.

Бо всі ми — єдині, а всі діти — наші діти.

Росте дитина, йде у білий світ

І на удачу в ній живе надія.

Дитину треба вчити з юних літ,

Що позитивне мислення і мрія

Додасть наснагу, щоб іти вперед,

Щоденна вперта праця — добру силу.

А ще знання на смак, як добрий мед,

Відкриють світ. Тоді найважчу брилу

Вона відкине просто залюбки,

Бо вмітиме в житті перемагати.

А всі спокуси світу, все-таки,

Не зможуть світлу душу подолати.

Тож налаштуйтеся на добрий лад,

Любов і світло в серці хай панує.

Ну, а в душі цвіте чарівний сад,

Тоді життя вам щастя подарує.

 

 

Сподобалась тема?
Бажаєте отримувати сучасні педагогічні матеріали вчасно та легко?

Найкращий спосіб бути поінформованим про освітні новини та мати завжди поряд актуальні та сучасні розробки уроків — передплатити журнал!

Інструкція, як оформити передплату на http://osnova.com.ua/help/8/

Dounload PDF

Відгуки читачів