Закриття доступу до електронного архіву статей!

З 01.12 до 15.12
встигніть зберегти
всі матеріали
абсолютно безкоштовно!

Каталог журналів

Уроки-подорожі в 6, 7 класах

Л. М. Олійник, учитель біології, природознавства, основ здоров’я вищої категорії, старший учитель ЗОШ № 122, м. Харків


Урок-подорож

«У царстві рослин»

Цілі уроку: поглибити знання учнів про систематику й різноманіття рослин, розглянути характерні риси основних відділів рослин, їхнє значення у природі й житті людини.

Форми організації навчальної діяльності: індивідуальна, фронтальна, парна.

Засоби навчання: підручник, комп’ютер, мультимедіапроектор, слайд-шоу «Відділ Зелені водорості», «Відділ Червоні водорості», «Відділ Бурі водорості», «Відділ Мохоподібні», «Різноманіття видів і поширення на Землі плауноподібних, хвощеподібних, папоротей», «Класифікація голонасінних рослин», «Відділ Покритонасінні», «Родини класу Однодольні», «Характеристика класу Однодольні», «Родини класу Дводольні», «Характеристика класу Дводольні».

Плановані результати навчання:
Особистісні:
— формування емоційно-ціннісного й естетичного ставлення до живої природи.
Метапредметні:
— пізнавальні — здатність до самостійної інформаційно-пізнавальної діяльності, включаючи вміння орієнтуватися в різних джерелах інформації, обробляти й систематизувати інформацію, порівнювати запропоновані об’єкти й процеси, виступати з презентацією результатів пошукової діяльності;
— регулятивні — контроль і оцінювання результатів діяльності, внесення коректив у їхнє виконання;
— комунікативні — уміння логічно виражати свої думки, аргументувати власну точку зору, ефективно працювати в групах, поважати й ураховувати позиції інших учнів.
Предметні:
— знання відмітних рис нижчих і вищих рослин; основних систематичних груп рослин: водоростей, мохоподібних, плауноподібних, хвощеподібних, папоротеподібних, голонасінних і покритонасінних; їхнє значення в природі й у житті людини;
— уміння наводити приклади рослин, що належать до різних відділів, класів.
 
Хід уроку
 
І. Організаційний етап і актуалізація знань
Робота в малих групах (четвірках)
На столах в учнів — малюнки, фотографії найпоширеніших видів водоростей, мохів, плаунів, хвощів, папоротей, голонасінних і покритонасінних рослин. Завдання — розподілити запропоновані види на групи (класифікувати за відділами), згадати з курсу біології назви видів рослин.
 
ІІ . Вивчення нового матеріалу
Урок проводять у формі віртуальної підводної подорожі (у моря, океани, прісні водойми) з метою вивчення водоростей, а потім «наземної подорожі в часі», під час якої учні розглядають характерні риси основних відділів рослин, виявляють риси ускладнення в їхній будові в процесі еволюції рослинного світу. Учні виступають із доповідями й презентаціями; з метою підвищення наочності на уроці використовують слайд-шоу.
У ході віртуальної подорожі учні складають і заповнюють узагальнюючу таблицю.
 
Основні відділи рослин
1.Відділ рослин
2.Приклади видів
3.Особливості будови
4.Особливості розмноження
5.Значення в природі й житті людини
 
План подорожі (орієнтовні питання й теми для обговорення)
1. Чим відрізняються нижчі й вищі рослини? Чому водорості відносять до нижчих рослин?
 
2. Використовуючи малюнки підручника (слайди презентації), назвіть представників різних відділів водоростей.
 
3. Перегляд слайд-шоу «Відділ Зелені водорості».
— Якими є особливості будови зелених водоростей? Які органоїди має клітина водорості?
— Чим відрізняються одноклітинні, колоніальні й багатоклітинні водорості? Наведіть приклади.
 
4. Перегляд слайд-шоу «Бурі водорості».
— Від чого залежить забарвлення талому водоростей?
— Наведіть приклади бурих водоростей. Як їх використовує людина?
 
5. Перегляд слайд-шоу «Червоні водорості».
— Чому червоні водорості вважають більш високоорганізованими за будовою?
— Які біологічні особливості дозволяють червоним водоростям освоювати глибини океанів?
— Яким є практичне значення червоних водоростей?
 
6. Поясніть, які пристосування дозволили першим рослинам завоювати суходіл.
— Які тканини й органи сформувалися в рослин у зв’язку з виходом на суходіл?
— Доведіть, що рослини, які мають листостеблова будову, більше пристосовані до життя в наземно-повітряному середовищі порівняно зі сланевими формами.
 
7. Перегляд слайд-шоу «Відділ Мохоподібні».
— Порівняйте будову гаметофітів і спорофітів мохів зозулиного льону й сфагнуму.
— Чому мохи називають «земноводними» у світі рослин?
— У чому полягає відмінність циклу розвитку мохів від життєвих циклів інших спорових рослин?
— Як утворюється й де використовується торф?
 
8. Перегляд слайд-шоу «Різноманіття видів і поширення на Землі плауноподібних, хвощеподібних і папоротеподібних».
— Порівняйте будову спорофітів плаунів, хвощів і папоротей. Які риси ускладнення можна виділити?
— Порівняйте будову спорофіта й гаметофіта папороті.
— Складіть і поясніть схему життєвого циклу папороті. Як відбувається чергування нестатевого (спорофіт) і статевого (гаметофіт) поколінь?
— Припустіть, чому у вищих спорових рослин переважним поколінням у життєвому циклі є спорофіт, а гаметофіт редукується до невеликих розмірів?
— Яку роль в утворенні кам’яного вугілля відіграли давні хвощі, плауни й папороті?
— Як і за яких умов відбувалося утворення кам’яного вугілля? Як його використовує людина?
 
9. Перегляд слайд-шоу «Розмаїтість хвойних рослин».
— Виникнення насінного зачатка й насіння — важливий етап у розвитку рослинного світу на Землі. Якими є переваги розмноження насінням? Чим відрізняються за будовою насінина й спора?
— Чому стало можливим більш широке розселення голонасінних рослин по земній кулі?
— Якими є особливості будови голонасінних рослин?
— Наведіть приклади хвойних рослин, поширених у вашій місцевості.
— Яким є практичне значення голонасінних рослин?
 
10. Перегляд слайд-шоу «Відділ Покритонасінні».
— Чому покритонасінні рослини називають «переможцями в боротьбі за існування»? Які біологічні особливості дозволили їм стати панівною групою в сучасному рослинному світі?
 
11. Перегляд слайд-шоу «Характеристика класу Дводольні» й «Характеристика класу Однодольні».
— Складіть і заповніть порівняльну таблицю «Класи Однодольні й Дводольні рослини», самостійно виберіть критерії для порівняння.
 
12. Демонстрація слайд-шоу «Родини класу Однодольні» й «Родини класу Дводольні».
— Робота в парах з визначальними картками. Завдання — визначити за гербарієм запропонований вид рослини, його приналежність до певного класу й родини.
— Визначити й записати систематичне положення одного-двох видів рослин (на вибір), що належать до класів Однодольні й Дводольні.
 
ІІІ . Підбиття підсумків уроку
 
Самооцінювання діяльності
 
Учням пропонують закінчити фрази:
На уроці в мене вийшло… Я запам’ятав(ла)… Я буду знати, що… Якби я намалював(ла) сходи успіху… я б сьогодні на уроці помістив(ла) себе з п’яти сходів на…
 
ІV. Домашнє завдання
 
— Закінчити заповнення узагальнюючої таблиці.
— Випереджальне індивідуальне завдання: підготувати повідомлення (презентації) про паразитичних найпростіших тварин і паразитичних плоских і круглих червів.
Dounload PDF

Відгуки читачів