Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Вкладка - Вернісаж педагогічних ідей: від творчого вчителя до творчого учня (семінар учителів суспільствознавчих дисциплін)

В. Г. Серган, методист з навчальних дисциплін Нижньосірогозького районного методичного кабінету, Херсонська обл.; Л. П. Шурін, учитель історії Новоолександрівської ЗОШ І–ІІІ ступенів Нижньосірогозького району, Херсонська обл.


Мета: визначити складники творчості вчителя, акцентувати увагу на елементах педагогічної майстерності, створити креативне середовище, яке спонукає до проявів творчого мислення.

Завдання:

- популяризувати педагогічні знахідки вчителів, новаторські прийоми й форми співпраці «творчий учитель – творчий учень»;

- сприяти поширенню й використанню досвіду роботи вчителів суспільствознавчих дисциплін;

- розвивати комунікативні здібності педагогів у процесі міжособистісного спілкування

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ
 
І. Організаційний момент.
 
1. Вправа «Самопрезентація “Ініціали”».
Мета: створити умови для ефективної роботи, забезпечити доброзичливу атмосферу.
 
2. Вправа «Очікування».
Мета: визначити сподівання й очікування учасників щодо проблематики семінару.
 
 
ІІ. Мотивація заходу, оголошення теми, мети й завдань семінару.
 
Прийом «Незакінчене речення».
Творчий учитель — це…
Мета: налаштувати учасників семінару на актуальність вибору теми.
 
 
III. Гра «Сонце».
 
Вправа «Складники педагогічної майстерності вчителя».
Мета: актуалізувати знання педагогів щодо визначення склад-
ників педагогічної майстерності.
 
 
ІV. Обмін досвідом.
 
1. Вправа «Відкритий мікрофон».
Мета: обмін досвідом з питання «Шляхи практичного розвитку
творчих, особистих здібностей і навичок учнів на уроках історії
та правознавства».
Виступи вчителів із досвіду роботи над проблемними темами.
2. Презентація педагогами інтерактивних технологій, які вони за-
стосовують для здійснення мотивації навчальної діяльності.
V. Рефлексія.
1. Вправа «Освітнє дерево».
2. Вправа «Мозаїка» (створення банку творчо обдарованих учнів).
Мета: презентувати результати роботи вчителів з обдарованими учнями..
 
VI. Заключна частина.
 
Повернення до очікувань.
Мета: визначити, настільки виправдались очікування кожного учасника семінару.
 
 
VІІ. Підбиття підсумків.
 
Мета: підбити підсумки семінару й визначити ті завдання та проблеми, над якими ще потрібно працювати педагогам.
 
 
ХІД СЕМІНАРУ
 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 
1. Вправа «Самопрезентація “Ініціали”».
Кожному учасникові запропоновано назвати своє прізвище, ім’я, по батькові, а потім свої позитивні якості, що починаються з літер власних ініціалів, наприклад: Шурін Лариса Петрівна — швидка, лагідна, працьовита. Усі презентують себе по колу.
 
Як бачимо, кожному з нас притаманні певні риси характеру. Це портрет окремих особистостей, творчих педагогів.
 
І всі разом ми склали портрет нашого методичного об’єднання вчителів суспільствознавчих дисциплін, які зібралися сьогодні на вернісаж педагогічних ідей «Від творчого вчителя до творчого учня».
 
Портрет сучасного вчителя складають такі характеристики, як висока майстерність, професіоналізм, доброта, педагогічна філософія, культура поведінки, володіння сучасними технологіями навчання.
 
2. Вправа «Очікування».
Визначення очікувань учасників від семінару («Гора очікувань»).
 
Учасники записують очікування від семінару на стікерах у формі камінців та озвучують їх.
 
 
ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
 
На сучасному етапі розвитку суспільства особливої актуальності набуває проблема створення умов розвитку особистості, яка здатна для творчого перетворення світу та соціально значущої діяльності. Сформувати таку особистість неможливо без педагогічної майстерності вчителя. Де ж йому взяти сили для щоденного натхнення? Лише в самому собі, лише в усвідомленні величі своєї праці. А ще — у підтримці та розумінні колег, сім’ї та суспільства. Тільки творчий учитель здатен сформувати творчу особистість.
 
Як і в будь-якому виді творчості, у педагогічній діяльності своєрідно поєднано нормативні й евристичні елементи. У нашій діяльності чимало типового, повторюваного, сталого й у той же час — змінного, варіативного, індивідуального. Особливістю педагогічної творчості є те, що це завжди співтворчість. Вона тісно пов’язана з діяльністю всього педагогічного колективу, кожного учня, який і є основним партнером учителя по творчості. Неодноразово ми з вами помічали, що актуальний сьогодні педагогічний засіб завтра виявляється безплідним. Нове втрачає привабливість і новизну, творче завдання сприймають уже як стереотипне. Це і змушує педагога весь час перебувати у творчому пошуку, швидко приймати рішення, покладаючись інколи на інтуїцію. У чому ж виявляється педагогічна творчість? Прийом «Незакінчене речення». Творчий учитель — це…
 
(Це людина, якій притаманні педагогічна майстерність, оптимізм, культура; яка ефективно застосовує набутий досвід у нових умовах. Творчий викладач виховує неповторну унікальну особистість, має нестандартний підхід до розв’язання проблем, уміє генерувати ідеї в конкретні педагогічні дії, застосовує нові методи й форми навчання. Сучасний викладач повинен мати такі якості, як креативність, винахідливість, бажання вдосконалюватися, бути активним, індивідуальним, самостійним, передавати свій досвід та ідеї іншим.)
 
Творчість педагога — це джерело його оптимізму, усебічного розвитку, гуманного мислення, оригінального проведення педагогічних заходів, їх постійного вдосконалення.
 
 
ІІІ. ГРА «СОНЦЕ»
 
Вправа «Складники педагогічної майстерності».
 
Основна якість, якою має бути наділений учитель, — це педагогічна майстерність, яку видатні педагоги розглядають як досконале, творче виконання своїх професійних обов’язків на рівні мистецтва. Перед вами сонце (сонце зображене на плакаті). Кожен промінь — це складник педагогічної майстерності сучасного вчителя.
 
Проміння сонця нас зігріють, якщо ви назвете ті складові, які, на ваш погляд, мають бути притаманними педагогу.
 
Колеги називають складники й записують на плакаті:
 • духовність;
 • ґрунтовне знання свого предмета;
 • розуміння мети й завдання навчання;
 • уміння добирати матеріал до теми;
 • знання, розуміння й уміння використовувати методи навчання;
 • розуміння вибору форм навчання;
 • засоби навчання;
 • уміння чітко уявити собі, яким має бути результат навчання;
 • мотивація навчання;
 • артистизм;
 • режисура уроку;
 • імпровізація;
 • знання реальних можливостей дітей і вміння розвивати їхні здібності;
 • уміння дочекатися успіху в навчанні від кожного учня.
 
 
ІV. ОБМІН ДОСВІДОМ
 
1. Вправа «Відкритий мікрофон».
Виступи вчителів із досвіду роботи над проблемними темами.
 
2. Презентація інтерактивних технологій для
здійснення мотивації навчальної діяльності.
 
Кожний учитель прагне, щоб урок був цікавим та ефективним. Одна з найважливіших умов підвищення якості уроків — урізноманітнення методів і прийомів навчання, видів завдань, які виконують учні. «Усіма можливими засобами потрібно запалити в дітях гаряче прагнення до знань та навчання», — уважав Ян Амос Коменський. Одним із невід’ємних елементів будь-якого уроку має бути мотивація навчальної діяльності учнів, адже основне в педагогічному мистецтві вчителя — уміння спонукати, а не примушувати.
 
Мотивація — це так звані психічні явища, що спонукають до виконання тієї чи іншої дії, учинку, що визначають активність особистості та її спрямованість на досягнення запланованого результату.
 
Досвід свідчить, що люди досягають більшого, якщо вони можуть сформувати мету. Джаннетт Вос рекомендує проводити гру «Станція ДЧЦМЗ?» (Для Чого Це Мені Знадобиться). Ця гра дає можливість учасникам, які працюють у парах, розказати один одному й учителеві, що вони сподіваються одержати від цього заняття.
 
Досвід роботи дає можливість визначити умови впровадження інноваційних технологій засобами розвитку творчості й самореалізації:
 • формування теоретичних і практичних знань;
 • усвідомлення учнями рівня своєї теоретичної підготовки;
 • навички поєднання теорії з практикою;
 • навички колективної діяльності й формування особистої відповідальності за справу;
 • уміння аргументовано й переконливо доводити особисту думку.
 
 
V. РЕФЛЕКСІЯ
 
1. Вправа «Освітнє дерево».
За роки роботи над темою ми створили міцну кореневу систему професійно компетентних педагогів, які своєю натхненною творчою працею зрощують стовбур навчальновиховного процесу. Але ж дерево-навчання без зеленої крони помирає. Який же результат нашої праці? Звичайно, це наші учні. Компетентний учитель — запорука формування життєвих компетентностей учнів. Ми пропонуємо вам озеленити дерево. На запропонованих аркушах у вигляді листя напишіть ті компетентності учня, які, на вашу думку, ви найбільше формуєте в процесі навчання.
 
2. Вправа «Мозаїка».
Утворюється панно — на різнокольорових аркушах з’являються назви навчальних предметів у вигляді мозаїки. Учителі презентують творчо обдарованих учнів.
 
Поради щодо вдосконалення професійної майстерності «Кроки до успіху»
 
1. Шлях до успіху — у творчості.
2. Успіх завжди передбачає пошук, творчість, самовдосконалення, самовиховання й самоосвіту.
3. Життя примушує моделювати нові ідеї, які можуть принести фінансовий, життєвий успіх.
4. Завжди знаходиться талановита людина з творчим мисленням, яке допомагає моделювати успіх і вести людину до бажаного.
5. Розвиток бажання й уміння співпрацювати та спілкуватися з тими людьми, які сповнені ідей і здатні їх втілювати в життя.
6. Старанність — мати успіху.
7. Імідж викладача, учня — умова його особистого та професійного успіху.
8. Успіх в навчанні та в позакласній роботі потребує зв’язку конкретної мети із суспільнообумовленими й особистісними потребами учнів.
 
 
VІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
 
Для нас Вернісаж фактично є зрізом педагогічної майстерності. Спостерігаючи за учасниками Вернісажу, за уроками, які вони презентували, я бачила впевнених у своєму професіоналізмі людей, особистостей, відкритих до навчання, які буквально вбирають нове й цікаве, миттєво реагують, швидко вчаться, легко спілкуються з колегами та учнями, дотепних і веселих, готових прийти на допомогу іншому — чи то колезі, чи то учневі. Мені згадувався відомий афоризм: щасливого може виховати тільки щасливий. Дозволю собі перефразувати: творчого учня може виховати тільки творчий учитель.
 
Кількість знань не робить людину розумною. Мета освіти не знання, а дія, що базується на знаннях. Вивчай досвід найкращих і накопичуй власний, бо:
 • головний вихователь — життя;
 • перший вихователь — родина;
 • справа вчителя — пов’язати перше з другим і додати щось своє.
 
І якщо перша сходинка — це слова Д. Менделєєва, то остання — слова мудрого філософа Конфуція, що пасують усім: «Любіть роботу, яку ви виконуєте, і тоді у вас не буде жодного робочого дня».
 
 
VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ
 
Підсумовуючи роботу на сьогоднішньому семінарі, закінчіть думку:
 • сьогодні мене вразило...;
 • мені запам’яталося...;
 • мені не сподобалося...
Dounload PDF

Відгуки читачів

 • Ірина Гура

  04 жовтня 2019

  Цікавий семінар