Закриття доступу до електронного архіву статей!

З 01.12 до 15.12
встигніть зберегти
всі матеріали
абсолютно безкоштовно!

Каталог журналів

Особливості сучасного уроку основ здоров’я

О. О. Берзіня,м. Харків


Основним підходом до організації системи навчання в сучасній школі залишається класно-урочна система, за якої провідною формою організації навчальної роботи є урок.
 
За означенням М. І. Махмутова, урок — це динамічна і варіативна форма організації процесу цілеспрямованої взаємодії (діяльності і спілкування) певного складу вчителів і учнів, яка містить у собі зміст, форми, методи і засоби навчання, і яка систематично використовується (в однакові відрізки часу) для вирішення завдань освіти, розвитку і виховання в процесі навчання.
 
На урок основ здоров’я, як частину навчально-виховного процесу, впливають:
 • зміни, що відбуваються в суспільстві, які обумовлюють соціокультурні, економічні умови для розвитку всіх його сфер, у тому числі й освітньої;
 • державне замовлення школі на підготовку майбутніх громадян, здатних задовольнити актуальні потреби суспільства;
 • державні стандарти та програми з їх цілями та предметним змістом;
 • сучасні педагогічні концепції з їх цілями, принципами, технологіями навчання.
 
Крім зазначених чинників, на структуру та результативність уроку мають вплив особистість учителя, його стиль спілкування з учнями, рівень фахової підготовки, ступінь володіння методичними прийомами та вміння враховувати під час управління навчальною діяльністю психологічні особливості кожного школяра.
 
Жоден з уроків, навіть проведених одним і тим самим учителем, з використанням однакових технологій, методів, прийомів та засобів навчання, не буде повністю відтворювати будь-який інший, адже характерними ознаками уроку основ здоров’я є:
 • гуманізація навчання;
 • варіативність і гнучкість структури уроку;
 • спрямованість уроку на особистість учня;
 • повне засвоєння нового матеріалу на уроці;
 • акцент на діяльність;
 • оптимізація форм роботи на уроці.
 
Сучасний урок основ здоров’я — це урок демократичний. Його проводять не для учнів, а разом із ними. Його характеризує не навчання словом, а навчання справою. Це перш за все урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості. Його концепція базується на особистісно орієнтованих цінностях освіти, коли навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують із приводу того, що вони знають, уміють і здійснюють.
 
 
Три постулати, закладені в основі сучасного уроку.
 
 • Перший: «Урок є відкриття істини, пошук і осмислення її у спільній діяльності вчителя та учня».
 • Другий: «Урок є частиною життя дитини».
 • Третій: «Людина на уроці завжди залишається найвищою цінністю, виступаючи в ролі мети і ніколи не виступаючи у вигляді засобу».
 
 
Характеристика сучасного уроку:
 • на сучасному уроці немає місця нудьзі, страху і злості від безсилля;
 • на сучасному уроці панує атмосфера інтересу, довіри і співробітництва;
 • на сучасному уроці є місце кожній дитині, тому що сучасний урок — запорука його успіху в майбутньому!
 
Освітні вимоги до уроку:
 • цілеспрямованість уроку;
 • раціоналізація й диференціація інформаційного наповнення уроку: науковість та структурування змісту;
 • обґрунтований вибір засобів, методів і прийомів, орієнтованих на навчання, що розвиває особистість;
 • оптимальне сполучення репродуктивних і продуктивних методів навчання (проблемний, частково-пошукові, дослідницький);
 • діалогічність методів, орієнтація їх на самостійність і активність учнів у процесі навчання;
 • розмаїтість форм організації навчальної діяльності учнів;
 • варіативний підхід до формування структури уроку;
 • реалізація на уроці в оптимальному співвідношенні всіх дидактичних принципів і правил.
 
 
Загальнопедагогічні вимоги до уроку:
 • пріоритет особистості учня;
 • триєдина мета уроку (освітня, розвивальна, виховна);
 • урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів;
 • орієнтація на процес навчання;
 • емоційно-актуальне тло навчання;
 • педагогічний такт;
 • пізнавальна самостійність учнів.
 
Дидактичні вимоги до уроку:
 • раціональне використання часу;
 • єдність та використання активних методів навчання;
 • зв’язок із раніше вивченим матеріалом і досвідом, набутим учнями;
 • формування умінь учнів самостійно здобувати знання й застосовувати їх практично;
 • індивідуалізація, диференціація та інтенсифікація навчального процесу;
 • чітке формулювання освітніх завдань і складових елементів;
 • максимальна самостійність учнів у навчанні;
 • реалізація на уроках усіх дидактичних принципів;
 • організоване закінчення уроку;
 • здійснення міжпредметних зв’язків.
 
Психологічні вимоги до уроку:
 • урахування психологічних особливостей кожного учня;
 • позитивний емоційний настрій викладача та учнів;
 • вимогливість і доброзичливість викладача до учнів;
 • педагогічна етика і психологічний такт.
 
 
Гігієнічні вимоги до уроку:
 • температурний режим;
 • освітлення класного приміщення;
 • провітрювання;
 • відповідність навчальних меблів;
 • чергування видів навчальної роботи;
 • запобігання перевантаженню, стомлюваності учнів.
 
 
Виховні вимоги до уроку:
 • розвиток мови, мислення, пам’яті, пізнавального інтересу й допитливості;
 • формування й розвиток загальнонавчальних умінь і навичок;
 • вивчення й оцінювання рівня розвитку й психологічних особливостей учнів, проектування «зони найближчого розвитку».
 
ЯК ЖЕ ЗРОБИТИ КОЖЕН УРОК ОСНОВ ЗДОРОВ’Я ЕФЕКТИВНИМ?
 
Особливість проведення уроків основ здоров’я полягає в тому, що опанування комплексу компетенцій зі збереження здоров’я потребує багаторазового вправляння, насамперед у процесі групової взаємодії. Тому необхідна організація практичної, ігрової, індивідуальної та колективної діяльності учнів, що базується на взаємодії вчителя з учнями і учнів між собою. Такий підхід отримав назву «освіта на основі набуття життєвих навичок» (ООЖН) і характеризується застосуванням інтерактивних методів навчання, що забезпечує ефективне засвоєння учнями належного матеріалу і відпрацювання ними поведінкових навичок.
 
Організація навчання основам здоров’я передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.
 
Підвищити ефективність уроку можна за допомогою системи заходів:
 
 
…під час опитування
1. Створити атмосферу доброзичливості в групі.
2. Дозволяти учням перед відповіддю користуватися підручником та додатковою літературою.
3. Надавати можливість користуватися планом відповіді.
4. Концентрувати увагу на головних питаннях теми.
5. Звернути увагу на типові помилки учнів.
6. Створювати ситуації успіху.
 
 
…під час викладання нового матеріалу
1. Оптимальний темп викладання.
2. Акцентувати увагу на головних аспектах нової теми.
3. З’ясувати ступінь розуміння матеріалу. Стимулювати їх питаннями.
4. Використовувати засоби, що сприяють ефективності засвоєння матеріалу, інтерактивні презентації, наочність, порівняння.
 
 
…під час виконання вправ і закріплення матеріалу
1. Вдало дібрати вправи для самостійної, парної та групової роботи.
2. Здійснювати оперативну допомогу учням під час роботи.
3. Ураховувати темп роботи учнів.
4. Застосовувати вправи на зняття м’язового та психологічного напруження.
5. Стимулювати до творчої, пошукової діяльності.
6. Залучати учнів до здійснення самоконтролю в ході навчальної діяльності.
 
 
…під час визначення домашнього завдання
1. Позначити оптимальний обсяг домашнього завдання.
2. Здійснювати інструктаж із виконання домашнього завдання, запобігаючи можливим утрудненням.
3. Добирати індивідуальні завдання.
 
 
Етапи підготовки до уроку:
 1. Діагностичний, що передбачає вивчення особливостей та інтересів учнів, їхнього рівня підготовки до уроку, аналіз навчального матеріалу.
 2. Прогнозування, що включає вибір найбільш оптимальної стратегії навчання учнів і оцінку різних варіантів проведення уроків у контексті обраної стратегії.
 3. Планування, що має на меті створення плану та програми управління навчальною діяльністю учнів.
 
 
План уроку містить:
 • порядковий номер за навчально-тематичним планом (календарним);
 • дату проведення уроку;
 • назву теми;
 • визначену триєдину мету;
 • назву типу уроку;
 • перелік обладнання;
 • опис структури уроку з указанням форм та методів роботи і розподілом часу;
 • перелік видів домашнього завдання.
Dounload PDF

Відгуки читачів

 • Лариса

  11 січня 2021

  Мені сподобалась стаття.Дякую.

 • Марія

  12 жовтня 2020

  Дякую. Дуже цікаво.

 • Марія

  12 жовтня 2020

  Дякую. Дуже цікаво.