Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Учнівське портфоліо з математики

О. О. Харчук, м. Красилів, Хмельницька обл.


Тема портфоліо, або папки індивідуальних навчальних досягнень учнів, стає останнім часом усе популярнішою. Багато шкіл використовують його у своїй практиці. На Заході його називають портфоліо і говорять про нього як про один із основних освітніх трендів останнього десятиліття. Більш того, стверджують, що школа XXI ст. — це «школа портфоліо».

Ідея портфоліо є одним із важливих елементів модернізації освіти, яка відбувається в усьому світі. Під модернізацією розуміємо приведення системи освіти у відповідність із процесами трансформації сучасної цивілізації, що охопили всі сфери життя й передусім — світ праці, економічні та соціальні умови.

Запропонований матеріал присвячено аналізу ідеї портфоліо в шкільному навчанні згідно з новими вимогами до сучасної школи. Відповідно до сучасної освітньої парадигми навчально-виховний процес спрямований на освітній результат, що розглядається як здатність учня орієнтуватися в динамічному і мінливому інформаційному просторі, приймати обґрунтовані рішення і розв’язувати життєві проблеми на основі здобутих знань, умінь, особистого досвіду.

Огляд сучасної зарубіжної літератури, присвяченої портфоліо в навчанні, свідчить, що прихильники портфоліо бачать у ньому щось набагато більше, ніж просто альтернативний спосіб оцінювання або зібрання робіт. За цією ідеєю стоїть ціла освітня філософія. Ідея портфоліо пов’язана з новим розумінням суті навчального процесу, із новими завданнями освіти. Найголовнішим тут є не портфоліо як таке, а так званий «портфоліо-процес» — сукупність процесів навчання, що вибудовується у зв’язку з портфоліо. Саме ж портфоліо виходить як побічний продукт цього процесу. Ідея портфоліо тісно переплітається з процесами модернізації сучасної школи.

Тема «портфоліо» пов’язана з істотними труднощами, оскільки зараз розробляють різні типи потфоліо, що різняться між собою і завданнями, які вони перед собою ставлять, і способами роботи з ними.

 

Ідеї портфоліо в шкільному навчанні

 • Що таке учнівське портфоліо

У нашій країні широко використовують термін «папка, або портфель, навчальних досягнень учнів», а також і термін «портфоліо». Уживаючи термін «папка, або портфель, індивідуальних навчальних досягнень учнів», найчастіше мають на увазі просте зібрання учнівських робіт або новий спосіб оцінювання навчальних досягнень. У цьому значенні елементи портфеля навчальних досягнень широко застосовували у вітчизняній педагогіці ще на початку XX ст. і навіть раніше.У тридцяті роки минулого століття в О. С. Макаренка теж був подібного роду документ, де він фіксував усі вчинки і можливі витівки (як позитивні, так і негативні) своїх вихованців. Л. М. Толстой, навчаючи і виховуючи сільських дітей у Ясній Поляні, вів графічне відстежування впливу родини і рівня стану на розвиток дітей. Про зібрання навчальних робіт учнів як про альтернативний спосіб оцінювання говорили чимало вітчизняних авторів. Однак ця ідея не мала поширення в практиці нашої школи, не стала складовою системи освіти. Те, що поширюється зараз, — це, головним чином, запозичення зарубіжного досвіду, спроба розробити форми роботи з портфелем навчальних досягнень в умовах вітчизняної школи, спираючись на зарубіжний, переважно американський досвід.

Зміст поняття «портфоліо» різні автори визначають по-різному. У Росії це «накопичувальна оцінка», виражена у вигляді комплекту документів, що засвідчують індивідуальні досягнення учня. До нього належать дипломи та сертифікати різноманітних олімпіад, конкурсів, змагань, закладів. Водночас це спосіб фіксації, накопичення й оцінювання індивідуальних досягнень учнів.

Його трактують і як метод, який розвиває в учнів (студентів) уміння аналізувати й оцінювати процес особистого розвитку, організатор їхньої навчальної діяльності, і водночас для вчителя — засіб зворотного зв’язку та інструмент оцінної діяльності (Н. Бірюкова, Н. Опаріна), і як «інструмент самооцінювання самостійної пізнавальної, творчої праці учня, рефлексії його власної діяльності» (Є. Полат).

Дж. Пейп та М. Чошанов наводять означення американських авторів:

 • колекція робіт, яка всебічно демонструє не тільки навчальні результати, а й зусилля, докладені до їх досягнення, а також прогрес у знаннях і вміннях учня порівняно з його попередніми результатами;
 • виставка навчальних досягнень учня з предмета (або кількох предметів) за певний період навчання (чверть, півріччя, рік);
 • вид цілеспрямованого, систематичного й безперервного оцінювання й самооцінювання навчальних результатів учня;
 • антологія учнівських робіт, що припускає можливість особистої участі учня в їх виборі для оцінювання вчителем, а також самоаналіз і самооцінку.

Крім того, вони подають і власне означення: «У найзагальнішому розумінні навчальне портфоліо є формою й процесом організації (колекція, відбір та аналіз) зразків і продуктів навчально-пізнавальної діяльності того, кого навчають, а також відповідних інформаційних матеріалів із зовнішніх джерел (однокласників, учителів, батьків, тестових центрів, громадських організацій...), призначених для подальшого їх аналізу, всебічного кількісного і якісного оцінювання рівня навченості цього учня й подальшої корекції процесу навчання».

В умовах традиційної освітньої системи учень залишається відстороненим від процесу оцінювання, а відтак і мотиваційна функція оцінки нівелюється, поступаючись контрольній.

Створення портфоліо дає змогу залучити учнів до осмислення результатів навчання й постановки нових завдань, демонстрації динаміки, прогресу в навчанні. Вони акцентують на досягненнях (те, що учень знає і вміє з певної теми, курсу), наголос переносять з оцінки на самооцінку. Підвищують мотивацію, заохочують активність і самостійність, розвивають загальнонавчальні вміння: визначати мету, планувати, організовувати діяльність, рефлексії та самооцінювання.

У роботі над портфоліо дуже важливим чинником (багато авторів вважають це найважливішим) є взаємодія між учителем і учнем, у процесі якої визначаються мета й завдання роботи та критерії оцінювання. Важливо, що ці завдання та критерії визначають у договірному режимі.

Портфоліо виконує такі функції:

 • діагностичну — фіксує прогрес у навчанні за певний відрізок часу;
 • визначення мети — дає змогу формувати вміння ставити мету і контролювати її досягнення;
 • мотиваційну — заохочує учнів і вчителів до систематичної роботи;
 • змістову — охоплює весь зміст досліджуваного матеріалу;
 • розвивальну — забезпечує безперервність процесу навчання й розвитку з року в рік;
 • рейтингову — демонструє рівень сформованих умінь і навичок.

 

Види портфоліо

І в цьому питанні єдності серед освітян немає. Г. Купріянова (Росія) називає такі види портфоліо: документації; процесу; презентаційне; робоче (портфоліо робіт); оцінне; тематичне (проблемне).

 

Т. Новікова виокремлює:

1) портфоліо документації (оцінне або робоче), яке засвідчує прогрес учня в навчанні; тут подані роботи, зібрані впродовж усього періоду навчання;

2) портфоліо процесу — охоплює ескізи, чернетки, плани та інші матеріали, які демонструють вироблення в учня загальнонавчальних та предметних умінь, відображають його рефлексію процесу навчання;

3) портфоліо показове (презентаційне) — використовують для демонстрації підсумкового рівня навченості; містить кращі (обов’язково завершені) роботи, відібрані учнем і вчителем, а також письмовий аналіз учнем змісту портфоліо.

 

Найпоширенішими є два види портфоліо: робоче і оцінне. Власне, це одне й те саме портфоліо. Упродовж певного часу учень вкладає в нього всі продукти своєї діяльності. Наприкінці семестру (навчального року) зміст аналізують і вибирають матеріали, які можуть реально свідчити про зростання рівня вмінь і навичок.

За метою розрізняють портфоліо як спосіб оцінювання навчальних досягнень і так звані портфоліо курсів (тематичні, предметні портфоліо), основна мета яких — позитивно впливати на процес навчання.

У першому випадку, зазвичай, ідеться про «портфель» або «папку досягнень», у якій розміщують уже готові, вибрані і спеціально оформлені роботи. Вони підходять для того, щоб відобразити освітню біографію та рівень досягнень учня.

Щодо предметного портфоліо, саме ця форма домінує нині в Європі, — то йдеться про документацію робіт школяра в межах визначеного курсу. Тут портфоліо є переважно саме інструментом навчання, хоча оцінювання цих кроків навчання теж може мати місце. Із цих «предметних портфоліо» можуть, по завершенню, виникнути і папки досягнень. Широке поширення в Європі отримало так зване мовне портфоліо — проект, розроблений під егідою Ради Європи.

Крім цього, зустрічається термін «портфоліо» для позначення простого зібрання учнівських робіт, зроблених за певний період часу в школі або поза нею. Ніякої особливої методично вибудованої роботи з портфоліо в цьому випадку не передбачено. Проте прихильники, пропагандисти ідеї портфоліо зазначають, що портфоліо може бути чимось набагато більшим, ніж просто засобом оцінювання або зібранням навчальних робіт школярів. Це — новий підхід до навчання, новий спосіб роботи, що виражає сучасне, нове розуміння процесу викладання й навчання, нову культуру навчання. Таке розуміння ідеї портфоліо передбачає вибудовування навколо портфоліо навчального процесу, у якому істотно змінюється суть взаємодії вчителя та учня, постають нові завдання й знаходяться нові способи досягнення раніше поставленої мети навчання.

Портфоліо учня може бути і комплексним, тобто містити три типи портфоліо.

Портфоліо документів містить усі, що є в учня, сертифіковані документи, які підтверджують індивідуальні досягнення в різних видах діяльності: дипломи, грамоти, сертифікати, посвідчення, подячні листи за перемоги і участь у конкурсах, змаганнях як у школі, так і поза стінами школи. Таке портфоліо дозволяє зробити як якісну, так і кількісну оцінку матеріалів. Ця модель дає уявлення про творчу активність учня, його навчальний стиль, інтереси.

Портфоліо робіт — зібрання різних творчих, проектних, дослідних робіт учня; опис основних видів і напрямів його навчальної та творчої активності: участь у наукових конференціях, конкурсах, навчальних таборах, вивчення елективних курсів, практик; спортивні й художні досягнення. Поточним документом є творча (учнівська) книжка школяра з додатком його робіт у вигляді текстів, електронних версій, фотографій, відеозаписів.

Портфоліо відгуків — оцінювання школярем своїх досягнень, самоаналіз різних видів навчальної та позанавчальної діяльності, її результатів, планування майбутніх освітніх етапів, відгуки вчителів, батьків, однокласників, працівників установ додаткової освіти.

 

Структура портфоліо

Єдиних вимог немає. Зміст залежить від конкретного вчителя, класу, сформульованих завдань. Обговорюючи з учнями проблему наповнюваності «папки успіху», можна запропонувати їм так званий відкритий перелік, звідки вибирають усе, що свідчитиме про докладені зусилля та позитивну динаміку навчання (будь-яка ініціатива має бути заохоченою):

 • результати контрольних робіт, тестів;
 • читацький щоденник;
 • письмові роботи;
 • схеми, таблиці, графіки, діаграми тощо;
 • запитання, які виникали під час роботи над змістом художнього твору;
 • анкети;
 • рефлексивні записи;
 • оцінні аркуші;
 • мета на семестр (рік) та письмовий аналіз її досягнення;
 • плани й описи індивідуальних та групових проектів;
 • малюнки, ілюстрації до творів;
 • зразки аналізу художніх текстів;
 • грамоти, свідоцтва тощо.

Однак обрані роботи, особливо на етапі створення оцінної портфоліо, бажано певним способом структурувати.

 

Створення портфоліо

Т. Новікова визначає такі три етапи роботи:

І етап — ознайомлення учнів із суттю «папки успіху»; ухваленняоцінювання.

Проблема ця досить складна, її складові: 1) що оцінювати (кількість зібраних матеріалів; їхня якість); 2) якою має бути «вага» окремих документів (скажімо, копії статті і складеного кросворду); 3) як має виражатися оцінка;

ІІ етап — комплектування матеріалів;

ІІІ етап — осмислення (різноманітні рефлексійні роботи упродовж року й обов’язкова рефлексія всього портфоліо. Аналіз як результату, так і процесу навчання).

 

Оформлення портфоліо

Це можуть бути папки, куди вкладають окремі файли з аркушами. Якщо зміст зберігається в картонній коробці, це буде картотека. Можливі й інші, за бажанням учня, варіанти. Єдина вимога — зручність у зберіганні та користуванні.

Обкладинка (перший аркуш) відображають особистість та інтереси учня: «кольоровий портрет», обраний девіз, малюнок герба та ін.

Критерії наповнюваності (чим ми будемо наповнювати) й оцінювання (як ми будемо оцінювати) «папки успіху» формулюють учні разом з учителем із урахуванням мети навчання на початку навчального року, а бажано й кожної теми.

 
Література
1. Бібік Н. Компетентність і компетенції у результатах початкової освіти / Н. Бібік // Початкова школа. — 2010. — № 9. — С. 1–4.
2. Біляковська О. Аналіз контролю та оцінювання навчальних досягнень старшокласників у практиці сучасної школи // Рідна школа. — 2007. — № 3. — С. 20.
3. Голуб Г. В. Портфолио в системе педагогической диагностики // Г. В. Голуб, О. В. Чуракова // Школьные технологии. — 2005. — № 1. — С. 181–195.
4. Електронний портфоліо / http://www.itlt.edu.nstu.ru
5. Загвоздкин В. К. Портфель индивидуальных учебных достижений — нечто большее, чем просто альтернативный способ оценки / В. К. Загвоздкин // Школьные технологии. — 2004 — № 3. — С. 179–185.
 
Далі буде.
Dounload PDF

Відгуки читачів