Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Висловлювання видатних учених про математику. Дидактичні матеріали. Алгебра і геометрія. 8 клас

І. А. Брянська, м. Одеса

Продовження, початок у № 25–26 (469–470).


Методтодтодичні рекомкомкоменда ндації щодоодоодо роботробот роботроботи з карткамз карткамз карткамз карткам з карткам з карткам и «Вислов лювання видатндатндатн их людей проро матматматематматматикуку»
 
 
Однією з умов покращення навчання та виховання учнів у сучасній школі є вдосконалення вміння учнів вчитися. Від рівня його сформованості значною мірою залежать результати навчально-виховної роботи. Необхідно допомогти учням у формуванні самостійного мислення, організації навчання. Невміння вчитися залишається однією з головних причин відставання учнів у навчанні.
 
Вирішенню цих проблем сприяє сформованість у школярів навичок самоосвіти та самоконтролю як одного з прийомів навчальної діяльності.
 
Запропоновані картки «Висловлювання видатних людей про математику» (матеріали для роботи на уроках алгебри та геометрії у 8 класах загальноосвітніх шкіл) призначені для організації самостійної роботи учнів під час вивчення навчальних тем курсу алгебри та геометрії 8-го класу. Завдання, які пропонуються для розв’язування, укладено відповідно до програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти та науки України, та спрямовані на:
 • розвиток пізнавальної діяльності учнів; 9 9залучення їх до пошукової роботи; поглиблення та систематизацію знань, умінь і навичок школярів; формування вміння працювати в парах та групах;
 • усвідомлення практичної складової на9 9вчальних тем; формування міжпредметних зв’язків тощо.
Кодовані завдання значною мірою підвищують зацікавленість учнів навчальною діяльністю. Учні не просто «виконують дії» чи «розв’язують задачі». Їм необхідно ще й розгадати «секрет», визначити, яке слово приготував учитель цього разу, а потім із цих слів отримати висловлювання видатної людини про математику. Такі завдання не лише сприяють формуванню навичок самоконтролю, але й стимулюють пізнавальну активність учнів і, як результат, забезпечують найкраще закріплення практичних умінь та навичок і підвищення якості результатів навчальних досягнень.
 
Метою роботи з картками «Висловлювання видатних людей про математику» є розвиток практичних компетентностей учнів, зміцнення в них зацікавленості математикою та впевненості в її використанні, ознайомлення з діяльністю видатних учених.
 
Методика роботи з картками «Висловлювання видатних людей про математику» включає такі етапи:
1) підготовчий, під час якого учні ознайомлюються з новим матеріалом із поданої теми за допомогою вчителя або самостійно, працюючи з підручником та іншими джерелами інформації;
2) практичний, під час якого відбувається навчальна діяльність, практичне застосування набутих знань, умінь та навичок;
3) підсумковий, під час якого відбувається звіт кожної пари або групи учнів щодо проведеної роботи, перевірка набутих знань і вмінь, підбиття підсумків (зачитується висловлювання видатної людини). Учні отримують домашнє завдання: ознайомитися із життям і діяльністю цієї особи, використовуючи різноманітні джерела інформації: додаткову літературу, інтернет-сайти, — підготувати повідомлення.
 
Сподіваємось, що наведені методичні рекомендації допоможуть учителям якісно провести урок із використанням запропонованих карток, зацікавити учнів та поглибити їх знання за темами курсу математики 8-го класу.
 
1. З метою узагальнення та систематизації знань пропонуємо учням картки, на яких подані тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, виконуючи які, учні мають можливість перевірити ступінь засвоєння того чи іншого матеріалу.
2. Пам’ятаймо, що краще засвоюються «лише знання, що поглинаються з апетитом».
 
Завдання активізують розумову діяльність учнів, розвивають увагу, пам’ять, швидкість реакції, а це підвищує інтерес до того, що вивчається.
 
Картки є своєрідною розрядкою. Вдалим, на нашу думку, є використання карток на будь-якому етапі сучасного уроку.
 
3. Досвід набувається через навчання, працю, спілкування.
 
Як свідчить досвід, знання, уміння, навички, набуті учнями в результаті самостійної роботи з картками, — міцніші, ґрунтовніші.
 
Під час парної або групової роботи з картками в учнів виховуються такі корисні риси, як наполегливість, відповідальність за виконану роботу, толерантність, демократичне й рівноправне партнерство, витримка. У сучасній школі все частіше впроваджується педагогіка співробітництва. Спільна праця учня і вчителя, учня і учня на різних етапах уроку — запорука успіху в навчально-виховній діяльності.
 
4. Використання карток сприяє формуванню вміння в учнів працювати з додатковою літературою, матеріалами інтернет-сайтів. Після виконання завдань учитель пропонує учням вдома ознайомитися з життям та діяльністю видатних людей, про яких йшла мова на уроці.
 
На жаль, сьогодні учні мало читають, тому важливе місце належить, безперечно, залученню школярів до ознайомлення з життям та творчістю видатних людей із метою вдосконалення загальної математичної культури мислення, формування наукового світогляду.
 
Вивчення минулого повинно сприяти кращому розумінню сьогодення, а також освітлювати шлях у майбутнє. Історичні довідки, які пропонує вчитель, або повідомлення, які готують учні, саме й слугують цій меті. Варто пам’ятати одне з основних правил риторики: розповідь має бути короткою та цікавою.
 
Завдання, запропоновані для самостійного розв’язування, відрізняються за змістом та складністю. Вони не вимагають для свого розв’язання багато часу та громіздких перетворень.
 
Наведено відповіді до завдань, які можуть використовувати вчителі для швидкої перевірки, а учні для самоперевірки.
 
Розв’язування учнями різноманітних завдань — один із найважливіших факторів оволодіння знаннями, уміннями й навичками, ефективної підготовки до державної підсумкової атестації учнів із математики та зовнішнього незалежного оцінювання, розвитку розумових здібностей.
 
Щоб мати можливість знайти своє місце в житті, учень сучасної школи повинен володіти певними вміннями:
 • самостійно та критично мислити;
 • усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можна використати;
 • творчо мислити;
 • грамотно працювати з інформацією;
 • бути комунікабельним, працювати в колективі;
 • самостійно працювати над розвитком особистого інтелекту, культурного рівня.
 
Щоб допомогти учням оволодіти цими якостями, у навчально-виховному процесі застосовують нові педагогічні технології. Потрібно відкривати те, що найкраще можна застосувати для конкретного класу, ураховуючи можливості кожного учня. У своїй роботі варто бачити перед собою, перш за все, дитину, її можливості, здібності, проблеми, особистість.
 
Робота з картками «Висловлювання видатних людей про математику» дозволяє розв’язати низку завдань:
 • по-перше, сприяє підвищенню математичної компетентності учнів;
 • по-друге, сприяє вихованню в учнів зацікавленого й свідомого ставлення до процесу навчання, заснованого на впевненості в її практичному використанні;
 • по-третє, мобілізує учнів для роботи;
 • по-четверте, створює позитивний настрій.
 
Завдання та кінцевий результат сприяють підвищенню інтересу до навчання, активізують пізнавальну діяльність учнів, що призводить до покращення знань школярів.
Особливістю роботи з картками є:
 • створення атмосфери співпраці і взаємодопомоги;
 • реалізація природного прагнення до спілкування.
Картки можна використовувати для поширення кругозору, поглиблення знань та вмінь учнів за темою.
 
Таким чином, розроблені методичні рекомендації та практична частина запропонованої роботи допоможуть учителям організувати навчальну діяльність учнів на різних етапах уроку.
 
 • Історична довідка
Видатний хімік Дмитро Іванович Менделєєв народився 27 січня 1834 року в селі Верхні Аремзяни неподалік від Тобольська у сім’ї Івана Павловича Менделєєва, який на той час обіймав посаду директора Тобольської гімназії та училищ Тобольського округу. 1847 року вступив до Тобольської гімназії, 1855 року закінчив фізико-математичний факультет Педагогічного інституту в Санкт-Петербурзі і почав працювати старшим учителем природничих наук Сімферопольської чоловічої гімназії. Д. І. Менделєєв завжди дружив із математикою. У 1855–1856 роках викладав математику та фізику в гімназії при Рішельєвському ліцеї в Одесі. 1856 року блискуче захистив дисертацію «на право читання лекцій». 10 жовтня 1856 року здобув учений ступінь магістра хімії.
 
1876 року обраний членом-кореспондентом Імператорської Санкт-Петербурзької Академії наук. Із 1892 року Дмитро Іванович Менделєєв — учений-зберігач Депо зразкових гир і ваг, яке 1893 року з його ініціативи було перетворено на Головну палату мір і ваг (нині ВНДІ метрології ім. Д. І. Менделєєва). Член багатьох Академій наук і наукових товариств. Один із засновників Російського фізико-хімічного товариства (1868 — хімічного, 1872 — фізичного) і третій його президент.
 
Помер Д. І. Менделєєв 20 січня 1907 року в Санкт-Петербурзі. Залишив понад 1500 праць. Ім’ям Менделєєва названий 101-й хімічний елемент — Менделєвій.
 
 • Історична довідка
«Найбільш видатний серед молодих і найбільш молодий серед видатних», — так називають французького математика Еваріста Галуа, генія першої величини, життя якого обірвалося під час дуелі, влаштованої його політичними суперниками 1832 року.
 
Народився Галуа 1811 року в Бур-ла-Рені, поблизу Парижа, у сім’ї мера міста. Його небувало яскрава математична обдарованість проявилася надзвичайно рано. Книжку з математики, розраховану на два роки навчання, він засвоїв за два дні! У 16–18 років, будучи учнем ліцею, він одержав більшість результатів теорії, названої тепер його ім’ям.
 
Закінчивши ліцей, Галуа двічі намагався вступити до знаменитої Політехнічної школи і двічі «провалювався» на іспитах … з математики. Сам він пояснював це тим, що поставлені йому запитання були занадто дитячими для того, щоб він міг відповідати на них.
 
Після невдачі зі вступом до Політехнічної школи Галуа вступив до Вищої нормальної школи, але за революційну діяльність був виключений зі школи і кинутий до в’язниці.
 
Коротке життя Галуа було сповнене героїзму, страждань і несправджених надій.
Уся його наукова спадщина складається з 60-ти невеликих сторінок, але з ідей, які в них містяться, розрослись цілі бібліотеки.
 
За 20 років життя французький математик Еваріст Галуа встиг зробити відкриття, що поставило його на рівень найвидатніших математиків ХІХ століття. Розв’язуючи задачі з теорії алгебраїчних рівнянь, він заклав основи сучасної алгебри, вийшов на такі фундаментальні поняття, як група (Галуа першим використав цей термін, активно вивчаючи симетричні групи) і поле (скінченні поля носять назву полів Галуа).
 
Відкриття Галуа справили величезне враження і започаткували новий напрям математики — теорії абстрактних алгебраїчних структур.
 
Сучасні вчені вважають, що якби Галуа довелось прожити ще років десять, то математика в наступних століттях розвивалася б зовсім по-іншому.
Dounload PDF

Відгуки читачів