Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

ДПА 2015: порядок і процедура проведення

Державна підсумкова атестація учнів (вихованців) — це форма контролю відповідності освітнього рівня випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів і професійно-технічних навчальних закладів, що надають повну середню освіту, державним вимогам.


Державна підсумкова атестація учнів (вихованців) — це форма контролю відповідності освітнього рівня випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів і професійно-технічних навчальних закладів, що надають повну середню освіту, державним вимогам.
 
Контроль над дотриманням вимог до організації та проведення державної підсумкової атестації навчальними закладами покладається на місцеві органи управління освітою.
 
Державну підсумкову атестацію проводять за навчальними предметами, перелік яких щорічно визначає та затверджує Міністерство освіти й науки.
 
Обов’язковою є атестація з української мови. Учні початкової (4 клас) і основної (9 клас) школи з навчанням мовами національних меншостей, які прибули з-за кордону й почали вивчати українську мову в поточному навчальному році, замість атестації за цим предметом можуть за заявою батьків або їхніх законних представників і за рішенням педагогічної ради проходити атестацію за мовою навчання.
 
Державна підсумкова атестація в навчальних закладах відбувається в письмовій формі.
 
Завдання для проведення ДПА складають навчальні заклади відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджених Міністерством освіти й науки.
 
Державна підсумкова атестація може проводитися у формі зовнішнього незалежного оцінювання. У такому випадку порядок її проведення обумовлений порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання й моніторингу якості освіти.
 
Результати ДПА оцінюють за 12-бальною шкалою відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти й науки, молоді й спорту України від 13 квітня 2011 року № 329, і Орієнтовних вимог до оцінювання знань учнів у системі загальної середньої освіти за предметами інваріантної частини навчального плану, що наведені в додатках 1–12 до наказу Міністерства освіти й науки, молоді й спорту України від 30 серпня 2011 р. № 996.
 
Оцінки атестації записують до Протоколу державної підсумкової атестації й відповідної шкільної документації. Також оцінки ДПА виставляють: у табель знань (після закінчення початкової школи), доповнення до свідоцтва про базову загальну середню освіту, доповнення до атестата про повну загальну середню освіту.
 
Результати державної підсумкової атестації не враховують під час виставлення річних оцінок за предметами, за якими учень проходить атестацію.
 
Учні (вихованці) вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів мають право пройти атестацію за всіма предметами, визначеними Міністерством освіти й науки, за місцем навчання.
 
Учням загальноосвітнього навчального закладу І–ІІІ ступенів «Міжнародна українська школа» надано право пройти атестацію на територіях країн їх перебування.
 
Школярі, які хворіли під час проведення ДПА, повинні надати медичну довідку, на підставі якої за рішенням педагогічної ради навчального закладу й відповідного наказу керівника установи вони отримують право пройти атестацію в інші терміни.
 
Також право пройти атестацію в інші терміни надають учням, які не з’явилися для проходження атестації з поважних причин, і тим учням, які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну після проведення атестації.
 
У випадку проведення ДПА у формі ЗНО учні, які з поважних причин не пройшли атестацію під час основної сесії, мають право пройти атестацію під час додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання. B окремих випадках (призов на військову службу, виїзд на постійне місце проживання за кордон) дозволено проводити атестацію достроково.
 
Учні, які проживають на тимчасово окупованій території України й на території проведення антитерористичної операції, проходять атестацію в загальноосвітньому навчальному закладі І–ІІІ ступенів «Міжнародна українська школа» або іншому навчальному закладі системи загальної середньої освіти України, розташованому на території, підконтрольній українській владі.
 
Не пізніше ніж за два тижні до початку державної підсумкової атестації в навчальних закладах за узгодженням із місцевими органами управління освітою мають бути створені державні атестаційні комісії, члени яких відповідають за дотримання порядку проведення атестації й об’єктивність його оцінювання.
 
Атестацію екстерном за освітній рівень початкової, базової й повної загальної середньої освіти мають можливість пройти особи, зараховані на екстернатну форму навчання. Також для деяких категорій учнів передбачена можливість звільнення від проходження державної підсумкової атестації.
 
Для оскарження процедури проведення й результатів державної підсумкової атестації у відповідних місцевих органах управління освітою мають створюватися апеляційні комісії за кожним предметом, за яким проводять ДПА в навчальних закладах.
 
Апеляційну заяву подають учні (у випадку досягнення повноліття), їхні батьки (один із батьків) або їхні законні представники протягом трьох робочих днів після оголошення результатів атестації. Розгляд апеляційних заяв здійснюють у триденний строк із дати надходження апеляційної заяви.
 
За результатами розгляду апеляційних заяв комісія може відмовити в задоволенні апеляційної заяви через недостатність підстав для зміни результату ДПА або задовольнити її.
 
Складено на підставі Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН № 1547 від 30 грудня 2014 року.
 
 
9 клас
 
Хімія
 
Зміст атестаційної роботи з хімії визначений Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7–11 класи» (К.; Ірпінь: Перун, 2005); для класів із поглибленим вивченням біології — Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії (Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. — К.: Вікторія, 2009) і підручниками, які використовують у певному навчальному закладі.
 
Атестаційна робота містить завдання з різних тем курсу хімії в такому співвідношенні:
 • 7-го класу — близько 15 % завдань за темами:
  • початкові хімічні поняття;
  • прості речовини метали й неметали;
 • 8-го класу — близько 45 % завдань за темами:
  • кількість речовини, розрахунки за хімічними формулами;
  • основні класи неорганічних сполук;
  • періодичний закон і періодична система хімічних елементів Менделєєва;
  • будова атома, хімічний зв’язок і будова речовини;
 • 9-го класу — 40 % завдань за темами:
  • розчини;
  • хімічні реакції;
  • найважливіші органічні сполуки.
 
До складу атестаційної роботи включають завдання на визначення рівня сформованості основних умінь і способів дій: називати речовини за їхніми формулами, типи хімічних реакцій; складати формули найважливіших неорганічних та органічних сполук вивчених класів, схеми будови атомів перших 20 елементів періодичної системи, рівняння хімічних реакцій; характеризувати елементи (від Гідрогену до Кальцію) за їх положенням у періодичній системі та особливості будови їхніх атомів, хімічні властивості речовин — представників різних класів неорганічних сполук, процеси окиснення і відновлення; пояснювати фізичний зміст порядкового номера хімічного елемента, номерів груп (для головних підгруп) і періодів у періодичній системі, залежність властивостей елементів та їхніх сполук від електронної структури атомів; визначати належність речовин до певного класу, тип хімічної реакції, вид хімічного зв’язку в типових прикладах, ступінь окиснення елементів, можливість перебігу реакцій йонного обміну; обчислювати об’єм газу за нормальних умов, відносну густину газів, масу, об’єм, кількість речовини реагентів та продуктів реакції, об’ємні відношення газів за хімічними рівняннями.
 
Атестаційна робота складається із завдань різних типів і рівнів складності, зокрема: завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання на встановлення відповідності; завдання на встановлення правильної послідовності; завдання з короткою відповіддю, серед яких завдання на відтворення генетичного зв’язку між класами неорганічних сполук, завдання на складання рівнянь окисно-відновних реакцій та електронних балансів до них, реакцій йонного обміну в молекулярній та йонній формах; завдання з розгорнутою відповіддю, серед яких задачі різних типів, що передбачають розгорнутий запис розв’язування задачі з обґрунтуванням кожного етапу.
 
 
11 клас
 
Хімія
 
Зміст атестаційної роботи з хімії за курс старшої школи має відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, що передбачені навчальними програмами для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень (Тернопіль: Мандрівець, 2011).
 
Атестаційна робота включає завдання з трьох тематичних блоків:
 
 
І. «Загальна хімія»:
 • основні поняття й закони хімії;
 • розчини;
 • періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. Менделєєва, будова атома, хімічний зв’язок, будова речовини.
 
 
ІІ. «Неорганічна хімія»:
 • основні класи неорганічних сполук;
 • металічні елементи;
 • неметалічні елементи.
 
 
ІІІ. «Органічна хімія»:
 • вуглеводні;
 • оксигеновмісні органічні сполуки;
 • нітрогеновмісні органічні сполуки;
 • синтетичні високомолекулярні речовини.
 
До варіанта атестаційної роботи включають тестові завдання різних типів і рівнів складності, зокрема:
 • завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей;
 • завдання на встановлення відповідності;
 • завдання на встановлення правильної послідовності;
 • завдання відкритої форми, серед яких: завдання на відтворення генетичного зв’язку між класами неорганічних і органічних сполук; на складання рівнянь окисно-відновних реакцій та електронних балансів до них, реакцій йонного обміну в молекулярній та йонній формах; задачі різних типів, які передбачають розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу.
 
Під час проведення атестації учням дозволено користуватися періодичною системою хімічних елементів Д. Менделєєва, таблицею розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей, електрохімічним рядом напруг металів. Для виконання обчислень учні можуть користуватися калькулятором.
Dounload PDF

Відгуки читачів