Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Використання задач професійного спрямування

О. М. Артюшенко, ДНЗ «Хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти», м. Суми


Завдання викладача фізики — організувати навчально-виховний процес так, щоб активізувати учнів, викликати в них потребу пізнавати, а не просто здобувати знання з предмета.
 
Велику увагу у викладанні курсу фізики приділяють розв’язуванню задач, адже без цього виду роботи вивчати фізику не цікаво, та й програмний матеріал не може бути засвоєний повною мірою. Варто відзначити, що не задачі потрібні для закріплення знань, а, навпаки, знання потрібні для розв’язування задач.
 
Під розв’язуванням задач ми розуміємо прийняття оптимального рішення в заданій ситуації. Але розв’язування стереотипних задач не навчає вміння «відійти» від початкового формулювання, не забезпечує професійної орієнтації учнів на майбутній фах. Кожній професії відповідає своя тематика задач із професійним змістом. На відміну від задач, що ілюструють практичне застосування теоретичних положень курсу фізики, задачі з професійним змістом містять більш конкретні дані, наводять ряд важливих деталей, що мають значення для спеціальної орієнтації учнів. Як правило, такі задачі викликають значний інтерес, особливо якщо їх розв’язання підказує учням практичне вирішення якого-небудь виробничого питання.
 
Використання задач професійного змісту сприяє свідомому засвоєнню курсу фізики, забезпечує розуміння учнями суті фізичних закономірностей, які вивчають. Такий підхід є одним зі шляхів реалізації ідей професійного спрямування викладання фізики.
 
Спеціальних збірників завдань немає, тому виникає необхідність складання задач професійного спрямування. На основі аналізу літератури й досвіду роботи можна виділити такі прийоми складання задач:
1) переформулювання навчальних задач, узятих із відповідних збірників для загальноосвітніх шкіл, на задачі з професійно спрямованим змістом;
2) складання задач на основі даних наукової, науково-популярної літератури, Інтернету;
3) складання задач на основі використання матеріалу спеціальних дисциплін.
 
Без перебільшення можна сказати, що задачі професійного спрямування мають важливе значення для навчально-виховного процесу, оскільки: 
 • активізують навчальний процес;
 • підвищують теоретичний рівень навчання фізики;
 • забезпечують на уроках фізики зв’язок з уроками професійно-теоретичної підготовки;
 • допомагають глибше пізнати фізику й краще зрозуміти необхідність її вивчення для оволодіння майбутньою професією.
 
Розв’язування професійно спрямованих задач має певні особливості. Під час їх розв’язування необхідно дотримуватися певної послідовності.
 
Алгоритм розв’язування задач професійного змісту
 1. Читання умови задачі та з’ясування змісту нових технічних термінів і виразів, повторення умови задачі
 2. Аналіз фізичного й технічного змісту задачі
 3. Пояснення важливості задачі з точки зору навчальних і професійних інтересів (учень повинен знати, яку користь має розв’язування тієї чи тієї задачі для оволодіння певною професією)
 4. З’ясування фізичних закономірностей, покладених в основу описаних технічних явищ, складання плану розв’язування задачі
 5. Складання короткого запису умови задачі, виконання необхідних рисунків, схем, графіків (усі фізичні величини мають бути виражені в одиницях СІ)
 6. Аналіз умови задачі, у ході якого з’ясовують її фізичну суть, тобто фізичні явища, процеси й стани системи та відновлюють у пам’яті учнів фізичні закони й формули, потрібні для розв’язку задачі
 7. Складання плану розв’язування задачі
 8. Вираження зв’язків між невідомими й даними величинами у вигляді формул
 9. Розв’язування системи рівнянь для одержання кінцевої формули для розрахунку
 10. Обчислення шуканої величини
 11. Аналіз одержаних результатів
 12. Пошук та аналіз інших шляхів розв’язування задачі
 
Доречним є розв’язання задач під час закріплення вивченого матеріалу чи під час актуалізації опорних знань або ж такі задачі можна задавати для виконання вдома. Наприклад, під час проведення уроку «Особливості рідкого стану. Поверхневий натяг» у групі за спеціальністю «Слюсар-ремонтник, електрозварник ручного зварювання» можна поставити серію проблемних питань професійного змісту, відповіді на які будуть надані протягом певного уроку:
 1. Під час ремонту машин руки часто витирають ганчіркою з бавовняної тканини. Чому не користуються ганчіркою з вовняної тканини?
 2. Чи повинні змащувальні матеріали змочувати деталі, що труться? Відповідь обґрунтуйте.
 3. Навіщо для миття деталей використовують синтетичні мийні препарати, нагріті до 80–90°C?
 4. Назвіть переваги застосування полімерних матеріалів для відновлення деталей.
 5. Чому під час паяння застосовують легкоплавкі метали (олово, свинець) та їхні сплави?
 6. Чому як змащувальні матеріали для металевих поверхонь, що труться, використовують рідини?
 7. Зварювальні шви газових балонів перевіряють вакуумним методом: підготовлені ділянки змочують мильним розчином і на шов установлюють вакуумну камеру з прозорим верхом. У камері створюють розрідження. Навіщо шов змочують мильним розчином?
 8. Під час зварювання для захисту розплавленого металу (міді, алюмінію, сплавів) від окислення застосовують зварювальні порошки, які називаються флюсами. Чому потрібно брати такий флюс, який плавиться раніше, ніж метал? Чи повинен розплавлений флюс змочувати зварювані деталі?
 
На закріплення матеріалу, а також для домашнього завдання можна запропонувати задачі професійного змісту, які навчать застосовувати здобуті знання про властивості рідини, поверхневий натяг та розкриють деякі професійно-теоретичні аспекти. Наприклад:
 1. Діаметр отвору кінчика крапельної маслянки для змащування шпинделів шліфувальних станків становить 1,4 мм. Скільки крапель рідкого мастила можна отримати з маслянки, щоб виділити 3,4 г мастила? (Поверхневий натяг мастила — 60 мНм.)
 2. Яка маса краплі мастила, що витікає з крапельної маслянки, якщо діаметр отвору маслянки — 2 мм? (Поверхневий натяг мастила — 60 мНм.)
 3. Важкі станки, гідравлічні системи з поршневими регулювальними насосами змащують індустріальним мастилом І-30А. Визначте поверхневий натяг мастила, якщо з круглої дірочки маслянки діаметром 2 мм вилилося 150 крапель масою 6 г.
 
Отже, без перебільшення можна сказати, що розв’язання задач професійного змісту під час вивчення фізики в навчальних закладах є однією з умов підвищення актуалізації пізнавальної діяльності учнів, що забезпечує ефективність навчально-виховного процесу, створює умови для подальшої практичної діяльності, усебічного розвитку особистості, сприяє кращій підготовці майбутніх фахівців для сучасного виробництва, зростання продуктивності праці.
 
 
Література
 
 1. Власенко А. М. Слюсарні роботи : Підруч. / А. М. Власенко.  — К. : Вища освіта, 2013.
 2. Гуменюк І. В. Технологія електродугового зварювання : Підруч. / І. В. Гуменюк, О. В. Іваськів, О. В. Гуменюк.  — К. : Грамота, 2006.
 3. Державний стандарт професійно-технічної освіти. Професії: електрозварник ручного зварювання, слюсар-ремонтник, електромонтер. — К., 2006.
 4. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Освіта України. — 2003. — № 34.
 5. Кравченко Т. В. Інтеграційні аспекти викладання фізики / Т. В. Кравченко // Фізика в школах України.  — 2013. — № 18.
 6. Лобковський В. Б. Фізика після уроків. Матеріали для організації профільного навчання / В. Б. Лобковський.  — Х. : Основа, 2004.
 7. Ляшенко О. І. Фізика. Астрономія : Програми для загальноосвітніх навчальних закладів / О. І. Ляшенко, М. І. Дзюбенко. — К. : Ірпінь, 2005.
 8. Сидоренко В. І. Практична спрямованість навчання / В. І. Сидоренко // Фізика в школах України.  — 2012. — № 4.
 9. Сиротюк В. Фізика : Підруч. для 10 кл. Рівень стандарту / В. Сиротюк, В. Баштовий. — К. : Освіта, 2010.
 10. Сиротюк В. Фізика : Підруч для 11 кл. Рівень стандарту / В. Сиротюк, В. Баштовий. — К. : Освіта, 2010.
 11. Чепурна О. В. Активізація пізнавальної діяльності учнів за рахунок професійного спрямування навчального матеріалу / О. В. Чепурна // Фізика в школах України. — 2011. — № 8.
 12. Якунин В. А. Педагогическая психология : учеб. пособие / В. А. Якунин. — СПб. : Полиус, 1998.
Dounload PDF

Відгуки читачів