Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Використання невербальних засобів навчання

Кужель О. М., загальноосвітня санаторна школа-інтернат, м. Генічеськ, Херсонська обл.


Статтю присвячено педагогічному використанню невербальних засобів навчання на уроках англійської мови на старшому етапі навчання. У статті запропонована їхня дефініція, визначені головні переваги раціонального застосування, що сприяють процесу оптимізації навчально-виховної діяльності, а також наведено алгоритм дій педагога та учнів під час етапів роботи з відеоматеріалами, де застосовано невербальні засоби навчання.

 

З перетворенням нашої країни на самостійну, незалежну державу виникла потреба в розбудові системи освіти. З цією метою розроблена цілісна державна національна програма «Освіта», головним завданням якої є визначення стратегії розвитку освіти в Україні на найближчі роки та на перспективу, створення життєздатної системи безперервного навчання й виховання для досягнення високих освітніх рівнів, постійного забезпечення можливостей духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації [1].
 
Відповідно до державного стандарту, метою навчання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах є оволодіння учнями основами іншомовного спілкування, у процесі якого здійснюється освіта, виховання й розвиток особистості. Саме тому пріоритетною та актуальною в наш час стає проблема правильного, виваженого, продуманого використання невербальних засобів навчання на уроках англійської мови в старшій ланці, що можуть сприяти процесу оптимізації навчально-виховної роботи. Це висвітлено в низці нормативних документів, зокрема в Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання [3].
 
Останнім часом спостерігається значне підвищення зацікавленості науковців, методистів, лінгвістів, психологів до проблеми використання складових невербальних засобів навчання: інтонації, голосу, міміки, жесту, пози. У вирішенні цієї проблеми досягнуті певні успіхи, зокрема у працях науковців Н. П. Волкової, О. В. Голотюк, І. М. Дичківської, М. М. Фіцули. Проблематика раціонального використання також розглядається у працях дослідників А. А. Бізяєвої, А. А. Веремчук, М. М. Карнеловича Н. Г. Ничкало та ін. Але питанню педагогічного використання невербальних засобів навчання на уроках англійської мови на старшому етапі навчання приділено недостатньо уваги, тому з огляду на особливості застосування їх як корисного аудіовізуального засобу, що сприяє формуванню мовленнєвої компетенції в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі, цій проблемі слід приділити окрему увагу.
 
Метою цієї статті є висвітлення раціонального використання невербальних засобів навчання на уроках англійської мови в старших класах.
 
Засоби навчання, проблема їхнього раціонального використання існує з моменту виникнення педагогіки як науки. Ми погоджуємося з думкою більшості науковців, що вони є допоміжними матеріальними засобами навчально-виховних закладів освіти з їх специфічними дидактичними функціями. У світі є безліч тлумачень, дефініцій невербальних засобів навчання.
 
Сучасний Оксфордський тлумачний словник дає наступне визначення невербальних засобів навчання: «Невербальні засоби навчання — навчання студентів спілкуванню, що не включає слова, словосполучення або промову» [5, с. 1037].
 
Як відомо, до невербальних засобів навчання належать інтонація, голос, міміка, жести, пози. Всі вони можуть бути залученими до навчально-виховного процесу, оскільки вищезазначені засоби мають вагомі переваги. Серед них:
 • невербальні засоби навчання сприяють вирішенню проблеми масовості в навчанні та вихованні; один учитель у змозі здійснити такі види навчально-виховної діяльності, як пояснення, демонстрація і навіть керування учнівською аудиторією в десятки учнів;
 • за допомогою технічних засобів навчання ця цифра може зрости до кількасот тисяч, а інколи й до мільйонів школярів;
 • невербальні засоби навчання здатні індивідуалізувати навчання; процес запам’ятовування цих засобів відбувається в учнів непропорційно, що залежить від учнівських імітаційних здібностей, пам’яті, присутності музикального слуху, порогу втоми, ступеня мотивації; працюючи індивідуально з учнем, учитель зі слабким школярем здійснить більше повторень;
 • завдяки використанню невербальних засобів навчання вчителі зможуть забезпечити стовідсоткову активність учнів за належної мотивації до навчання;
 • використання невербальних засобів навчання надає можливість вчителю організувати самостійну роботу учнів під час формування вмінь та навичок усного мовлення; учні, спираючись на інтонацію, голос, жести, міміку, пози вчителя, школярі виконують завдання самостійно, незалежно від педагога;
 • застосування невербальних засобів навчання краще, ніж будь-які інші засоби навчання, спроможне реалізувати золоте правило дидактики — наочність (Ян Амос Коменський). За виваженого, продуманого підходу вчителем англійської мови може бути представлена зорова, слухова або зорово-слухова наочність; особливе значення під час використання невербальних засобів навчання мають автентичні відео- та аудіозразки, де простежуються інтонації голосу, міміка, жести, пози;
 • невербальні засоби навчання надають можливість більш ефективно організувати навчання говоріння, оскільки процес комунікації неможливо уявити без використання інтонації, голосу, міміки, жестів, поз;
 • однією з найбільших переваг невербальних засобів навчання є зворотній зв’язок: учитель у будь-який момент може продублювати інтонацію, голос, міміку, жести, пози для забезпечення розуміння; таким чином, у разі забезпечення зворотного зв’язку реалізується одна з основних функцій педагога — функція контролю та самоконтролю;
 • користь від використання невербальних засобів навчання можна перевірити засобом рефлексії (які саме невербальні засоби навчання були найбільш вдалими у вчителя і чому, над якими невербальними засобами навчання педагогу ще слід попрацювати, щоб урок англійської мови у старшій ланці став ще більш продуктивним та цікавим).
 
У процесі роботи з використанням інтонації, голосу, міміки, жестів, поз на уроках англійської мови педагог та учні включаються в спільну діяльність, де найбільше й найвагоміше значення має робота слухового та зорового аналізаторів. Учні в процесі роботи на уроках англійської мови аналізують, зіставляють, виділяють головне, вилучають непотрібне, творчо, аналітично мислять [2].
 
Аудіо- й особливо відеоматеріали з упровадженням голосу, міміки, жесту, поз дуже корисні для школярів, тому ми погоджуємося з думкою дослідників, що існує три етапи роботи з використанням невербальних засобів навчання на уроках англійської мови:
 • перед демонстрацією;
 • під час демонстрації;
 • після демонстрації.
 
Для того щоб демонстрація педагогом відеоматеріалів з використанням невербальних засобів навчання була більш цілеспрямованою, слід заздалегідь поставити перед учнями конкретні задачі. Наприклад, намагатися визначити основну думку конкретного відеоматеріалу, головних персонажів, визначити своє ставлення до головного героя та другорядних персонажів, зіставити, порівняти, аналізувати, виокремити та ін.
 
З метою створення сприятливих умов для розуміння демонстрації відеоматеріалу вчитель може роз’яснити за необхідності застосування окремих невербальних засобів навчання, а саме: інтонації, голосу, міміки, жестів, поз, або імітувати їх власноруч для полегшення сприйняття учнями.
 
Перший етап передбачає налаштування учнів на роботу. На нашу думку, перевага цього виду діяльності полягає в тому, що учні, які будуть переглядати відеофрагмент з використанням невербальних засобів навчання, зможуть аналізувати і виділяти потрібну інформацію. Педагогу треба передбачити і попередити учнів, що вони мають запам’ятовувати, а що — записувати, щоб не пропустити важливої інформації.
 
Другий етап — робота, де учнями фіксується інформація, часто — одночасно з переглядом відеофрагменту. Працює й розвивається фонематичний слух школярів, пам’ять; окрема увага приділяється моментам, пов’язаним з невербальними засобами навчання. Педагог при цьому стежить за часом.
 
Що стосується третього етапу, то існує багато різноманітних вправ і видів діяльності, які можуть бути використані після відеоперегляду: після відповідних вказівок вчителя школярі можуть обговорити основні або окремі питання, їм можна запропонувати в тезах написати почуте й побачене, написати листа деяким персонажам, написати нарис, есе, статтю тощо. Таким чином, використання відеофрагменту з використанням невербальних засобів навчання є стимулом для обговорення, письма, продуктивної діяльності на уроці англійської мови.
 
Для досягнення позитивних результатів педагогу необхідно вміло використовувати різноманітні прийоми роботи з відеоматеріалами. Серед них:
 • переказ змісту рідною українською мовою;
 • переказ змісту англійською мовою;
 • відповіді учнів українською мовою;
 • відповіді учнів англійською мовою;
 • перелічення окремих предметів українською мовою;
 • перелічення окремих предметів англійською мовою;
 • складання плану з переказом по ньому на наступному занятті;
 • поділ відеофрагменту на основні частини з наступним їх називанням;
 • переказ відеофрагменту та його обговорення англійською мовою;
 • імітація учнями невербальних засобів навчання в найбільш суттєвих, ключових моментах відеоматеріалів.
 
Особливий інтерес у впровадженні невербальних засобів навчання становить робота з інформаційними телевізійними репортажами, оскільки телевізійний репортаж є одним з найбільш динамічних видів аудіовізуальних мистецтв. Сам термін «репортаж» перекладається з англійської мови як «повідомлення з місця події», тобто для учнів старшої ланки це можливість безпосередньої передачі відеоінформації з місця події, передачі того, що відбувається зараз, у цю мить. Це можливість залучення школяра до історичних подій, що відбуваються лише зараз і про які тільки завтра заговорить кінохроніка, а післязавтра — література, театр, кіно, живопис, скульптура. Відеорепортаж із залученням інтонацій, голосу, міміки, жестів, поз може бути яскравим акустичним відображенням реальної ситуації, фактів, явищ і подій у динаміко-процесуальній, просторово-часовій цілісності, безперервності, документальній достовірності та природності, що впливає на саму природу відеообразу і психологічні особливості його естетичного сприймання [4].
 
Розглядаючи проблему використання голосу, міміки, жестів, поз на уроках англійської мови, ми дійшли до висновків, що вагомість їхнього впровадження як корисного, дієвого, потужного аудіовізуального засобу в загальному процесі навчання й виховання розкривається через їхній незаперечний зв’язок з формуванням мовленнєвої компетенції в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. Таким чином, невербальні засоби навчання зможуть за правильного їхньому використання розвинути уяву, здогадку, мислення учнів старшої ланки, самостійність у подоланні мовних та смислових труднощів, викликати інтерес до оволодіння англійською мовою, сприяти ефективності її вивчення, сформувати світогляд учнів.
 
Підсумовуючи все вищезазначене, ми не будемо зупинятися на досягнутому, тому перспективи наших подальших досліджень вбачаємо у висвітленні використання інтонації, голосу, міміки, жестів, поз на уроках англійської мови у початковій ланці, оскільки саме на начальному етапі є необхідність знаходження «золотої середини» — збалансованого, раціонального застосування вербальних та невербальних засобів навчання.
 
 
Література
 
 1. Волкова Н. П. Педагогіка: навч. посіб. 3-тє вид. / Н. П. Волкова. — К. : Академвидав, 2009. — 616 с.
 2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. / І. М. Дичківська, — К. : Академвидав, 2004. — 352 с.
 3. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. вид. доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. — К. : Ленвіт — 2003. — 273 с.
 4. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посіб. // М. М. Фіцула, Вид. 2-ге, випр. Доп. — К. : Академвидав, 2007. — 560 с.
 5. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford University Press, New 8th Edition, — 2011. — P. 1037.
Dounload PDF

Відгуки читачів