Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Інтерактивні методи роботи з відеоматеріалами

І. А. Сорока, ЗОШ № 14, м. Рівне


Те, що я чую, я забуваю.
Те, що я бачу, я пам’ятаю.
Те, що я роблю, я розумію.
Конфуцій
 
 
Більшість фізичних явищ у шкільному фізичному кабінеті продемонструвати неможливо з різних причин: відсутність приладів, явища мікросвіту або процеси, що швидко відбуваються. Учні відчувають труднощі, оскільки не в змозі уявити ці явища.
 
Відомо, що людина сприймає 95 % інформації, що надходить до неї візуально, у вигляді зображення. Таке подання інформації є наочним, а отже, легше сприймається. Тому вчителі масово застосовують мультимедіа. Я погоджуюся, що використання в навчанні фізики мультимедійних технологій забезпечить підвищення ефективності навчання за рахунок:
 • підвищення рівня позитивної мотивації учнів до вивчення фізики;
 • створення в класі атмосфери зацікавленості, що має велике значення для сприйняття інформації;
 • покращення сприйняття й запам’ятовування фізичних понять;
 • підвищення ефективності використання часу.
 
Але не хотілося б, щоб учитель, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, перейшов від розвивального навчання до наочно-ілюстративних методів.
 
Розглянемо використання відеоматеріалів. Наукові фільми, демонстрації явищ у більшості не містять гострих кульмінаційних моментів, озвучені здебільшого монотонним голосом, у них не знімаються відомі актори. Учні переглядають матеріали, не аналізуючи їх із точки зору фізики, а чекаючи захопливого видовища. Це наштовхнуло мене на думку, що потрібно рухатися далі і роботу з відеоматеріалами доповнювати активними прийомами і формами діяльності. Назви прийомів дібрані з огляду на зміст.
 
Пропоную короткий опис методів, цілей, переваг та обмежень кожного з них.
 
 
Прийом «Звукорежисер»
 
Опис прийому: перегляд відеоматеріалу в класі без звуку. Учням пропонують речення для озвучування відео в хаотичному порядку. Учні спілкуються в парах або групах, будуючи алгоритм правильного озвучування переглянутого відео. Для «сильних» учнів доцільно в запропонованих реченнях використовувати пропуски ключових фізичних термінів для ускладнення завдання.
 
Цілі:
 • глибокий аналіз досліджуваного процесу;
 • опрацювання, закріплення й повторення нового матеріалу;
 • розвиток творчого мислення, комунікативних навичок;
 • розвиток навичок логічного мислення;
 • розвиток навичок взаємодії з іншими людьми.
 
Переваги:
 • залучення учнів до процесу навчання;
 • високий ступінь активності учнів (більш активно розкривають послідовність дій, що відбулися на екрані);
 • розвиток навичок добору оптимального варіанту озвучення;
 • практичне відпрацьовування теоретичних знань;
 • драматичний, ігровий ефект сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу;
 • можливість використовувати російськомовне відео на уроці.
 
Обмеження:
 • потребує використання відеоматеріалів, зрозумілих учням;
 • необхідність чіткого співвідношення розглянутого явища з цілями навчання;
 • імовірність захопленості учнів озвучуванням відео, що відволікає їх від самого фізичного явища чи досліду;
 • імовірність зайвої емоційності учнів під час yyобговорення.
 
Прийомийом «Стоп-кадр»
 
Опис прийому: під час перегляду відеоматеріалів учитель вмикає паузу з метою отримання відповідей на поставлені запитання, пояснення фізичних явищ, аналізу побачених фактів, постановки проблемних ситуацій тощо. Доцільно використати під час роботи в групах, парах.
 
Цілі:
 • занурити учня в середовище, у якому відбуваyyється експеримент (в умови досліду);
 • контроль стану уваги та розуміння учнів на цьому етапі;
 • структурування та узагальнення набутого досвіду;
 • демонстрація взаємозв’язку між теоретичниyyми знаннями та практикою;
 • творче обговорення проблеми;
 • застосування здобутих знань;
 • розвиток творчого та логічного мислення й особистісних якостей.
 
Переваги:
 • висока активність і мотивація учнів;
 • допоміжний засіб для пояснення механізму перебігу та аналізу процесів;
 • вищий рівень засвоєння навчальної інформації;
 • оцінювання знань і вмінь, набутих під час попередньої роботи;
 • розвиток особистісних якостей учнів.
 
Обмеження:
 • ефективність кінцевого результату залежить від рівня знань аудиторії й майстерності педагога;
 • необхідність чіткого визначення структури запитань та очікуваних результатів.
 
 
Прийом «Відеопазл»
 
Опис прийому: із запропонованих відеофрагментів (пазлів) скласти правильну демонстрацію явища. Учні переглядають пронумеровані фрагменти й повинні вказати правильну нумерацію відеопазлів. Доцільно використовувати під час роботи в групах, парах. Цікавий прийом роботи для проведення уроку в комп’ютерному класі.
 
Цілі:
 • глибокий аналіз досліджуваного процесу;
 • розкриття теоретичних концепцій;
 • структурування й узагальнення набутого досвіду;
 • організація творчої діяльності;
 • розвиток логічного мислення.
 
Переваги:
 • чітке розуміння алгоритму перебігу того чи того явища;
 • практичне відпрацьовування теоретичних знань;
 • підвищення зацікавленості учнівської аудиторії;
 • досвід творчої діяльності;
 • інтенсивний процес групової взаємодії;
 • синтез різних точок зору;
 • ігровий момент сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.
 
Обмеження:
 • вимагає значного часу на підготовку й проведення;
 • вимагає спеціальних навичок від учителя для розробки відеопазлів.
 
 
Прийом «Експериментатор»
 
Опис прийому: використати відеофрагмент як вихідні дані досліду експериментальної задачі, що вимагають подальшої теоретичної перевірки, або, навпаки, як експериментальну перевірку кінцевого результату теоретичної задачі.
 
Цілі:
 • поєднання практичних і теоретичних знань;
 • закріплення результатів інших занять;
 • встановлення зворотного зв’язку;
 • навчити учнів робити теоретичні висновки, yyвиходячи з практичних завдань.
 
Переваги:
 • учні більш глибоко розуміють фізичний зміст понять та розкривають послідовність дій, що відбулися;
 • чітке розуміння умови задачі;
 • заощаджує час порівняно з реально проведеним дослідом для експериментальної задачі;
 • допоміжний засіб для аналізу конкретних ситуацій, формулювання висновків;
 • стимулювання генерації нових ідей;
 • активізація творчого мислення;
 • залучення аудиторії до процесу навчання.
 
Обмеження:
 • різний ступінь залучення учнів до процесу обговорення;
 • обмеженість конкретною ситуацією.
 
 
Прийом «Відеодомашка»
 
Опис прийому: використати відео як творче домашнє завдання, якщо ролик міститиме проблемну ситуацію, яка потребує розв’язання. Окрім того, у відео наявний алгоритм дій для виконання домашнього експерименту.
 
Сьогодні не становить труднощів скинути відеоматеріал учневі на флеш-накопичувач чи інший носій інформації.
 
Цілі:
 • популяризація фізики серед учнів;
 • глибше розуміння тих чи тих процесів;
 • підвищення знань із практичної та експериментальної фізики;
 • організація творчої позаурочної діяльності учнів.
 
Переваги:
 • розвиток навичок самонавчання;
 • практичне відпрацьовування теоретичних знань;
 • можливість використання диференційованого підходу під час формулювання домашніх завдань для учнів;
 • індивідуальний контроль за знаннями учнів;
 • підняття інтересу учнів до виконання домашніх завдань;
 • придатний для індивідуального навчання.
 
Обмеження:
 • не всі учні мають удома доступ до комп’ютерної техніки;
 • вимагає значного часу від учителя на підготовку відеозавдання;
 • ризик, що бажання працювати з відео скоротить час, відведений на опрацювання домашнього параграфа.
 
 
Висновок
 
Підвищення ефективності навчання безпосередньо залежить від доцільності добору й використання різноманітних, найбільш адекватних навчальній темі методів навчання, а також від активізації всього навчального процесу. Використання відеодемонстрацій на уроках сприяє підвищенню якості підготовки учнів за рахунок чіткої структуризації матеріалу, реалізації принципу наочності, надання навчальній діяльності учнів дослідницького спрямування, активації емоційного впливу, урахування індивідуальних особливостей учнів, інтенсифікації навчально-пізнавальної діяльності. Також відеоматеріали підвищують інформативність навчальних текстів, полегшують їх вивчення й досягнення поставлених цілей. Головне, щоб учитель, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, не перейшов від розвивального навчання до наочно-ілюстративних методів.
 
Використання інтерактивних методів під час роботи з відеоматеріалами допоможе розв’язати цю проблему й водночас викликати в учнів інтерес до пояснення фізичних явищ. Описані вище прийоми роботи з відеоматеріалами («Звукорежисер», «Стоп-кадр», «Відеопазл», «Відеодомашка», «Експериментатор») дають учневі змогу самостійно, без допомоги вчителя зрозуміти фізичне явище, демонстрованого у відеоролику (це можливо лише за умови дотримання певної структури та чіткості коментування) і зробити правильні висновки. Учень відчуває радість від виконаної роботи та стає впевненим у своїх силах. Тобто ці методи допомагають учителеві створити ситуацію успіху під час уроку й тим самим пробудити інтерес до фізики, а отже, і популяризувати її серед учнів.
Dounload PDF

Відгуки читачів