Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Позакласна робота з німецької мови

Павліщева Є. А., спеціалізована школа І—IІІ ст. № 87, м. Харків


Учитель може виховувати і навчати доти, допоки
сам працює над своїм вихованням і освітою.
К. Д. Ушинський
 
Тема використання освітніх інновацій у шкільній практиці є однією з найпопулярніших. Це свідчить про значний інтерес щодо можливостей внесення змін у навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу. Але перш ніж говорити про проблему внесення змін, необхідно розв'язати кілька проблем. Передусім визначити, які з розроблених раніше педагогічних інновацій нині використовують у навчально-виховному процесі; якою є коректність їх використання; з'ясувати спрямованість змін; визначити процедуру внесення змін до навчального процесу. ? 
 
Необхідно зазначити, що у державі створюється система безперервної мовної освіти, яка забезпечує обов'язкове оволодіння громадянами України державною мовою, можливість опановувати рідну (національну) і практично володіти хоча б однією іноземною мовою.
 
Освіта сприяє розвитку високої мовної культури громадян, вихованню поваги до державної мови та мов національних меншин України, толерантності у ставленні до носіїв різних мов і культур. Реалізація мовної стратегії здійснюється шляхом комплексного і послідовного впровадження інноваційних, просвітницьких, нормативно-правових, науково-методичних, роз'яснювальних заходів. Сучасний етап розвитку нашого суспільства характеризується докорінними перетвореннями в його соціально-економічній і геополітичній структурі, що спричиняє розширення ділових, культурних зв'язків із зарубіжними країнами. Зростання потреби в знанні іноземних мов сприяє підвищенню престижу мовних спеціальностей. Задовольнити зростаюче соціальне замовлення можна за рахунок підвищення ефективності процесу навчання шляхом перегляду структури наукового знання й вироблення нових підходів до освіти.
 
Оволодіння іноземною мовою має на меті не тільки отримання лінгвістичних знань, але й формування умінь і навичок практичного користування мовою. Уміння використовувати іноземну мову в повсякденному житті припускає спілкування іноземною мовою, її залучення в усну чи писемну комунікацію.
 
Успішність навчання іноземної мови залежить не тільки від діяльності викладача й учнів, спрямованої на формування й розвиток мовних навичок і умінь, але й від створення таких психолого-педагогічних умов процесу навчання, коли учень включений в іншомовну діяльність і отримує почуття задоволення, радості від того, що він може робити за допомогою мови, яка вивчається.
 
Позакласну роботу з німецької мови можна визначити як систему неоднорідних за змістом, призначенням та методикою проведення освітньо-виховних заходів, що виходять за межі обов'язкових навчальних програм. Позакласна робота розв'язує такі завдання:
  • удосконалення знань, навичок і вмінь, набутих на уроках німецької мови;
  • розширення світогляду учнів;
  • розвиток їх творчих здібностей, самостійності, естетичних смаків;
  • виховання любові та поваги до людей свого рідного краю та країни, мова якої вивчається.
 
Важливим фактором успішного виконання цих завдань є врахування психолого-педагогічних особливостей навчання мови на різних ступенях. ? 
 
Позакласна робота базується на володінні учнями навичками та вміннями, набутими на уроках німецької мови, тому дуже важливим є те, щоб учні якнайповніше використовували ці навички та вміння під час позакласного заходу.
 
Традиційно розрізняють три форми позакласної роботи: індивідуальні, групові та масові.
 
Індивідуальна позакласна робота проводиться з окремими учнями, які готують повідомлення і доповіді про країну, мова якої вивчається, про знаменні дати і події, видатних людей, розучують вірші, пісні, уривки з літературних творів німецькою мовою, виготовлюють наочні посібники, оформляють стіннівки, альбоми, стенди. Індивідуальна робота може здійснюватися постійно або епізодично.
 
Групова форма позакласної роботи має чітку організаційну структуру і відносно постійний склад учасників, об'єднаних спільними інтересами. До цієї форми належать різноманітні гуртки: розмовні, вокальні, драматичні, перекладачів, філателістів, позакласного читання тощо. Позитивно зарекомендували себе комбіновані гуртки, де поєднуються різні види діяльності, наприклад, розучування пісень та підготовка інсценівок, позакласне читання і перегляд фільмів із подальшим обговоренням переглянутого. Заняття в гуртках, як правило, проводяться регулярно.
 
Масові форми позакласної роботи не мають чіткої організаційної структури. До них зараховують такі заходи, як вечори художньої самодіяльності, фестивалі, конкурси, карнавали, тематичні вечори і ранки тощо. Ці заходи проводяться епізодично.
 
За змістом можна виділити такі форми позакласної роботи з німецької мови:
1) змагальні;
2) засоби масової інформації;
3) культурно-масові.
 
Кожна група зазначених форм передбачає конкретні заходи.
 
Заходи змагального характеру: конкурс, гра, олімпіада, вікторина та інші.
 
Засоби масової інформації: стіннівка, оголошення, бюлетень, усний журнал, дайджест, виставка-вікторина тощо. Заходи культурно-масового характеру: вечір-свято, присвячений народним традиціям рідної країни або країни, мова якої вивчається; вечір-портрет, присвячений життю та діяльності відомих письменників, поетів, композиторів, акторів тощо; вечір-зустріч із цікавими людьми; вечір-хроніка у зв'язку зі знаменними подіями; ранок казок та інші.
 
Ефективною формою позакласної роботи з німецької мови, є створення клубу «Сонячне коло», тому що він об'єднав учнів різного віку і різних інтересів, створює широкий простір для спілкування. Клуб має свою назву, емблему, положення і статут.
 
Доцільно виділити окремо таку форму позакласної роботи як Тиждень іноземної мови у школі. Ця форма за своїм характером є масовою, бо передбачає участь у ній широкого контингенту учнів, а за своєю структурою є комплексною, тому що включає комплекс різних за змістом та формою заходів, які відбуваються в певний період часу і спрямовані на реалізацію завдань комплексного підходу до виховання учнів.
Dounload PDF

Відгуки читачів