Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Використання ІКТ для впровадження ігрових технологій під час навчаня хімії

О. Г. Баранецька, учитель інформатики; О. І. Пиптюк, учитель хімії ліцею № 3 медичного профілю, м. Чернівці


У кожній справжній людині схована дитина,
яка хоче вийти та почати гратися.
Ніцше
 
У часи великого обсягу інформації виникає потреба в педагогічних технологіях, що вчать не тільки сприймати й запам’ятовувати інформацію, але й творчо її обробляти, бачити проблеми й розв’язувати їх. Динаміка сьогоденних змін вказує на недостатність тільки теоретичних знань. Традиційна передача необхідного запасу знань від учителя учневі стає малоефективною й відірваною від життя. На ринку праці затребувані не знання самі по собі, а здатність фахівця здійснювати на їхній основі певні професійні обов’язки. Компетентність — це не специфічні предметні вміння та навички, а застосування отриманих знань на практиці, конкретні життєві операції, необхідні людині будь-якого віку, професії тощо. Відповідно, одним із пріоритетів сучасної системи освіти є досягнення нового освітнього результату — формування ключових компетентностей учнів:
 • уміння мобілізувати отримані знання та досвід у певній ситуації;
 • здатності ефективно діяти за межами ситуацій, що виникають у навчальному процесі;
 • уміння діяти самостійно, нести особисту відповідальність за результати своєї роботи.
 
Формування компетентностей учнів зумовлене реалізацією не тільки відповідного оновлення змісту освіти, але й адекватних методів і технологій навчання. Перелік цих методів є досить широким, їхні можливості — різноплановими. Головне, щоби навчання давало необхідні, дієві, міцні, актуальні, сформовані на належному рівні знання та вміння, володіючи якими, випускник школи знайде підґрунтя для свого подальшого життя.
 
У зв’язку з масштабним використанням засобами масової інформації ігрових технологій підвищується актуальність використання в освіті педагогічних ігор як засобу навчання дітей. Потенціал таких методик і технологій є дуже високим. Які ж компетенції формуються в учнів під час ігрової діяльності?
 
Ігрові технології належать до педагогічних технологій, що ґрунтуються на активізації та інтенсифікації діяльності учнів. Використання ігрових технологій є одним зі способів досягнення свідомої та активної участі учнів у самому процесі навчання.
 
Гра привчає до колективних дій, прийняття як самостійних, так і скоординованих рішень, стимулює практичні навички, розвиває уяву та інтуїцію. Ігрові технології мають потенціал подолання однобічності інтелектуального розвитку, використання сучасної школою тільки вербальних засобів комунікації, раціональних методів навчання.
 
Застосування в навчальному пізнанні ігрових технологій стимулює розвиток усіх сфер особистості учнів — мотиваційної, інтелектуальної, емоційно-вольової, комунікативної, діяльнісної, моральної.
 
Переваги ігрових технологій:
 • дозволяють активізувати та інтенсифікувати навчальний процес;
 • змінюється мотивація навчання (знання засвоюються не про запас, не для майбутнього часу, а для забезпечення безпосередніх ігрових успіхів, бо учні навчаються в реальному для них процесі);
 • скорочення часу накопичення досвіду (досвід, який у звичайних умовах накопичується протягом багатьох років, може бути отриманий із допомогою ділових ігор протягом тижня або місяця);
 • реалізуються міжпредметні зв’язки, відбувається інтеграція навчальних дисциплін.
 
Проведення гри передбачає також попередню самостійну роботу учнів з основною та додатковою навчальною літературою, дає змогу звернути увагу на деякі питання, що часто не вивчають за браком
 
часу, формує вміння швидко визначити основний зміст запитання та відповідати по суті проблеми. Ці предметні й загальнонавчальні вміння надзвичайно важливі, у першу чергу, для тих школярів, які планують продовжити освіту у вищій школі.
 
За словами американських педагогів Джіна Марцолло та Дженіса Ллойда, «склалася думка, що гра й навчання — протилежні речі. Тепер відомо інше: освітяни й фахівці з дитячої педагогіки відкрили, що гра — це навчання, один із найефективніших видів навчання. Ключ до успіху: перетворіть гру на навчальний досвід і переконайтеся, що навчання — це здебільшого приємність».
 
Ігрові технології — це дієвий спосіб формування метапредметних компетентностей дитини. Серед навчальних предметів універсальною для інтеграції є саме інформатика. Місце курсу інформатики серед шкільних дисциплін можна порівняти з місцем філософії в загальній системі наук. Із технічної науки інформатика перетворилася на фундаментальну, суспільно значущу.
 
Завдяки використанню інформаційних технологій у навчально-виховному процесі ефективно реалізуються такі дидактичні принципи, як науковість, доступність, наочність, свідомість і активність учнів. Знання, вміння і навички роботи за комп’ютером допомагають дітям під час вивчення інших шкільних предметів, посилюють співпрацю учнів і вчителя. Підвищення рівня інформаційної культури школярів шляхом інформатизації навчання та виховання дозволяє широко залучати їх у різні види діяльності.
 
Під час навчання хімії, враховуючи її особливості як науки, комп’ютер можна використовувати для моделювання хімічних процесів і явищ, наприклад як віртуальну хімічну лабораторію; для випуску газет, буклетів, журналів, інформаційних листів тощо; для розміщення у глобальній мережі створених учнями сайтів та блоків як результатів проектної діяльності; для створення мультимедійних презентацій, завдяки чому уроки й позакласні заходи стають цікавішими.
 
Так, періодично учні нашого ліцею випускають газету «Хімічні цікавинки». Підготовка публікації — комплексний процес, який складається з кількох етапів: набору, редагування і коригування тексту, підготовки зображень, розробки дизайну та верстки видання. Для створення друкованих видань зазвичай учні користуються програмами Microsoft Word і Microsoft Publisher. Старшокласники із задоволенням створюють відео як результат своїх творчих проектів, наприклад «Використання квадратичної функції в хімії», «Одержання та властивості вуглекислого газу (практична робота на хімічному факультеті ЧНУ)». Для створення відеороликів учні користувалися такими програмами:
 • Camtasia Studio — для створення презентацій та інтерактивних навчальних відеоуроків. Дозволяє захоплювати зображення екрана, записувати звук з мікрофона. Весь процес запису відбувається в режимі реального часу.
 • Pinnacle Studio — для створення повноцінних відеофільмів у домашніх умовах. З допомогою цієї програми можна вирізати та склеїти окремі відео, додавати відеоефекти, накладати звук, виводити на екран додаткові пояснювальні написи.
 
Також комп’ютер є незамінним помічником під час проведення інтелектуальних ігор.
 
Хімічна гра має такі особливості:
 1. вимагає міцних і оперативних знань з певної теми;
 2. вимагає сформованих умінь і навичок;
 3. сприяє формуванню вміння працювати в команді, відкритості у висловлюванні власної думки, швидкості реакції (формуванню компетенцій).
 
ІКТ при цьому сприяють:
 1. на підготовчому етапі: відбору, опрацюванню та оформленню ігрового матеріалу (пошук інформації в Інтернеті, створення комп’ютерних презентацій і публікацій);
 2. під час проведення гри: швидкому, наочному поданню в різних форматах ігрового матеріалу (у вигляді презентацій, таблиць, схем, графічних зображень, відео тощо);
 3. на завершальному етапі: аналізу й корегуванню виконаної роботи (матеріали, подані в електронному вигляді, легко і швидко можна доопрацювати, відкоригувати).
 
Ми розробили серію ігор «Хімічні перегони». Приклад — інтелектуальна гра «Хімічні перегони» для 8-х класів, яку можна провести для одного класу або на всій паралелі 8-х класів після закінчення вивчення теми «Будова атома. Періодичний закон».
 
Гра має на меті:
 • розширити, поглибити, узагальнити й закріпити знання учнів за темою;
 • сформувати вміння виділяти найголовніше за короткий час;
 • розвивати вміння працювати з науково-популярною літературою, шукати матеріали в Інтернеті;
 • систематизувати матеріали засобами ІКТ з допомогою програм пакету Microsoft Office.
 
Організація інтелектуальної гри «Хімічні перегони» дозволяє масово залучити до активної розумової діяльності велику кількість учнів, викликати в них стійкий пізнавальний інтерес до навчання, сприяє розвитку в них інтелектуальних і мовленнєвих здібностей.
 
Отже, ігрові моменти на уроках і в позаурочній діяльності підвищують мотивацію навчання, дозволяють у цікавій формі розширювати світогляд і розвивати інтелект учнів. Цікава хімія активізує діяльність учнів, робить сприйняття навчальної інформації більш активним, емоційним, творчим. Уведення в навчально-виховний процес нових, нестандартних, ігрових моментів оживляє й емоційно забарвлює діяльність не тільки учнів, але й учителя. Підготовка, організація та проведення таких моментів згуртовує дітей, навчає діяти спільно й водночас допомагає використати набуті знання і виявити винахідливість, змагаючись один з одним. Учні отримують важливий досвід прийняття життєвих невдач, що навчає вірити у власні сили й робити висновки на майбутнє.
 
ДОДАТОК 1
Правила гри «Хімічні перегони»
 
Гру проводять у позакласний час. У ній беруть участь дві команди з учнів 8-х класів. У кожній команді — по шість учасників. Гра складається із семи конкурсів.
 
І конкурс «Розминка»: кожна команда отримує по 10 запитань і має відповісти на кожне з них протягом 30 секунд.
 
ІІ конкурс «Характеристика елемента»: за порядковим номером елемента один учасник із кожної команди має дати характеристику елемента та його сполук за положенням у періодичній системі. Час виконання — 5 хвилин.
 
ІІІ конкурс «Конкурс капітанів»: капітани команд по черзі обирають номер питання, витягуючи картки з номерами від 1 до 8.
 
ІV конкурс «Хімічний пазл»: на екран проектують періодичну систему, на якій відсутні чотири елементи. Протягом п’яти хвилин учасники кожної команди мають відновити всю інформацію про ці елементи.
 
V конкурс «Конкурс уболівальників»: за дві хвилини скласти якомога більше назв хімічних елементів з назви Протактиній.
 
VІ конкурс «Відеовікторина»: учням демонструють фільм про життя і діяльність Д. І. Менделєєва, після перегляду якого учасники команд повинні в письмовій формі дати відповідь на 12 запитань.
 
VІІ конкурс «Домашнє завдання». Кожна з команд готувала презентацію на обрану тему. Після закінчення демонстрації команда має поставити по три питання своїм упротивникам.
Наприкінці журі підбиває загальні підсумки, оголошує переможця, вчитель формулює висновки.
 
ДОДАТОК 2
Відеовікторина
1. Назвіть дату народження Д. І. Менделєєва?
2. В якому місті народився Д. І. Менделєєв?
3. Яку професію спочатку обрав юний Менделєєв і чому він вирішив від неї відмовитись?
4. У який вищий навчальний заклад вступив Д. І. Менделєєв після гімназії?
5. З чого почалася наукова діяльність Д. І. Менделєєва?
6. Елемент з яким порядковим номером було названо на честь ученого?
7. У розвиток яких галузей науки зробив внесок Д. І. Менделєєв?
8. Які практично значущі наукові спостереження та експерименти провів Д. І. Менделєєв?
9. Яка причина відходу Д. І. Менделєєва від активної наукової діяльності?
10. Ким працював Д. І. Менделєєв після звільнення з університету?
11. Яким чином людство відзначило наукові досягнення Д. І. Менделєєва за його життя та
після смерті?
12. У якому році помер Д. І. Менделєєв?
 
Відповіді: 1. 8 лютого 1834 р. 2. Тобольськ. 3. Хірург. Після відвідування анатомічної лабораторії зрозумів, що професія лікаря йому не під силу. 4. Головний педагогічний інститут — Петербург. 5. Розробляючи питання класифікації сполук, Д. І. Менделєєв підійшов до розв’язання більш загального питання — класифікації елементів. Співвідношення між індивідуальними характеристиками атома й більш загальними характеристиками — властивостями класу сполук — ось що цікавило Д. І. Менделєєва. Перед Менделєєвим постало завдання розробити класифікацію елементів з урахуванням усієї сукупності даних про склад, властивості й будову сполук. Першими елементами, на які він звернув увагу, були кремній і вуглець. 6. 101. 7. Хімія, фізика, економіка, кристалографія, педагогіка, метеорологія, геологія. 8. Піднімався на повітряній кулі, щоби спостерігати сонячне затемнення. Розглянув нафту як речовину для органічного синтезу. Проводив досліди з підвищення родючості ґрунту. 9. 1890 р. міністр просвіти відмовився прийняти від нього петицію. 10. Директором Палати міри й ваги. 11. 1906 р. його кандидатуру запропонували на здобуття Нобелівської премії; 1961 р. його ім’я було занесено на меморіальну дошку в США. 12. 1907 р.
Dounload PDF

Відгуки читачів