Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Використання мультимедійних технологій на уроках літератури — вимога часу

Н. І. Чикалова, учитель світової літератури КЗ «Сумська спеціалізована школа І–ІІІ ст. № 29», м. Суми


Сучасний світ постійно змінюється. Безперервний потік нової інформації, застосування комп’ютерних технологій практично у всіх галузях життя суспільства впливають на формування дитини і на сприйняття нею навколишнього світу.

 

У Концепції загальної середньої освіти зазначено: «Освіта ХХІ століття — це освіта для людини ХХІ століття, це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу країни». Тому сучасний урок вимагає від учителя пошуку нових методів подання інформації. Використання мультимедійних технологій якраз і допомагає підняти шкільний урок на якісно новий, сучасний рівень, сприяє розвитку дослідницьких, аналітичних, творчих здібностей не лише учнів, а й учителів.

 

Урок літератури — це урок образного сприйняття світу. Він пробуджує уяву, фантазію учнів, сприяє розвитку розумових, пізнавальних здібностей, формує особистість кваліфікованого читача. Метою сучасного уроку світової літератури є не нагромадження знань, а пошукова діяльність, спрямована на формування вмінь і навичок щодо орієнтації в інформаційному просторі.

 

Новітні інформаційні технології, електронні засоби навчального призначення дають можливість підвищити ефективність уроку літератури, створити такі умови, за яких всі учні залучаються до активної, творчої навчальної діяльності, процесу самонавчання, самореалізації, вчаться співпрацювати, критично мислити, аналізувати, висловлювати й відстоювати власні думки та ідеї. Таким чином, упровадження сучасних інформаційних технологій на уроках світової літератури стає однією з актуальних проблем методики викладання предмета.

 

Уроки з використанням комп’ютера, проектора стають більш наочними і цікавими, а також дозволяють змінити саму технологію надання освітніх послуг. Електронні засоби навчального призначення забезпечують активізацію діяльності вчителя та учнів на уроці, сприяють здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку обдарованості, формуванню знань, посилюють міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість знань.

 

Уроки з мультимедіа також дають змогу урізноманітнити навчально-виховний процес, залучити учнів до активної участі в ньому, сприяють поліпшенню рівня унаочнення навчального матеріалу, допомагають одержати вищий результат швидше і з меншими витратами сил та енергії у порівнянні з іншими технологіями. Так завдяки мультимедійному супроводу вчитель може збагатити урок додатковим матеріалом, що неможливо під час роботи зі звичайною шкільною дошкою. Учителю не треба відвертатися до дошки, тим самим він зберігає постійний контакт з класом і має можливість протягом усього уроку бачити реакцію учнів і вчасно реагувати на ситуацію. Як свідчить практика, завдяки мультимедіа вчитель економить на тридцять відсотків більше навчального матеріалу, ніж під час роботи зі шкільною дошкою. Передусім це пов’язано з тим, що він не замислюється, чи вистачить місця на дошці; не варто турбуватися й про те, чи зрозуміле все написане на ній.

 

Готуючись до уроків з використанням мультимедійних технологій, учитель повинен пам’ятати, що такі технології виконують допоміжну функцію на уроці, вони забезпечують досягнення більшого ефекту в сприйманні та розумінні учнем художнього твору. Вчитель повинен добирати матеріал, дотримуючи основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. Комп’ютер не замінює вчителя, а лише полегшує його роботу. А для того, щоб вдало дібрати та використати аудіовізуальний матеріал, учитель сам повинен досконало володіти сучасними технологіями.

 

Завдяки мультимедіа на уроках літератури можна:

 • демонструвати репродукції картин та портрети письменників;
 • здійснювати віртуальні екскурсії музеями світу, країнами, тобто перетинати кордони простору й часу;
 • працювати з різними видами мап; здійснювати словникову роботу;
 • стежити за алгоритмом дослідження поведінки того чи іншого літературного героя;
 • працювати з уривками з фільмів, мультфільмів;
 • прослуховувати виразне читання творів, а також під час уроку користуватися Інтернетом.

 

Звісно, що замінити книжку чи живу мову вчителя не може ніщо, але мультимедійні технології урізноманітнюють роботу вчителя, удосконалюють її, прикрашають урок, роблять його більш емоційним та сприяють залученню учнів до читання художніх творів, пробуджують у школярів бажання відкривати для себе нові обрії у світі мистецтва слова. Завдяки мультимедіа навіть сухий теоретичний матеріал оживає, а абстрактні поняття постають конкретними явищами, видатні хрестоматійні постаті перетворюються на живих особистостей, історичні події — на реальне минуле.

 

Так, наприклад, під час вивчення балади Адама Міцкевича «Альпухара» (з поеми «Конрад Валленрод») учні мають можливість:

 • відтворити в уяві літературний образ Альманзора й побачити, яким він був у реальності;
 • простежити на мапі маршрути його походів;
 • здійснити віртуальну подорож до палацу Альгамбра, а також гористою місцевістю Сієра-Невада в Іспанії.

 

Таким чином, мультимедійні технології дають можливість відобразити асоціації, що виникли в учнів під час читання художнього твору. Учні по-новому відкривають для себе світ літератури, повний різноманітних образів, яскравих фарб, чарівних звуків.

 

Велике враження на дітей справляють навчальні документальні фільми, а також фільми, створені на реальних історичних подіях, розповіді про картини, створені за літературними творами, адже урок літератури — це урок мистецтва, на якому активно розвивається образне мислення, фантазія, уявлення школярів, це урок, де почуття та розум поєднуються, а знання не просто засвоюються інформаційно, а переживаються і набувають особистісного характеру.

 

Дуже важливо організовувати процес навчання так, щоб дитина мала можливість активно, зацікавлено працювати на уроці, бачити плоди своєї праці, оцінити їх. Під час перегляду презентації чи відеоролика учні можуть занотовувати основні факти, складати тези чи план, а це, в свою чергу розвиває загальнонавчальні вміння й навички. Міняється сама естетика уроку: він стає привабливішим.

 

Застосування мультимедійних засобів навчання надає уроку специфічної новизни, яка за змістом і формою викладання має можливість відтворити за короткий час великий за обсягом матеріал, а також подати його в незвичному аспекті, викликати в учнів нові образи, деталізувати нечітко сформовані уявлення, поглибити здобуті знання.

 

Працюючи з мультимедійними технологіями, вчитель завжди повинен ставити перед собою чітку мету, навіщо він це робить, бо від цього залежить ефективність подальшої роботи з учнями і їхнє органічне поєднання з матеріалом уроку. Готувати мультимедійний супровід необхідно так, щоб він гармонійно використовувався на різних етапах уроку, був змістовним та раціональним, а не лише просто урізноманітнював навчальний процес. Це дасть змогу на високому рівні розвивати вербально-логічний, наочно-дієвий, просторовий, візуальний тип мислення, завдяки тому, що поєднується слухове й зорове сприйняття навчального матеріалу. Тільки розумне використання цих технологій сприяє формуванню естетичних смаків школярів, розвитку їхньої пізнавальної активності, прищеплює любов до книг, створює такі умови, за яких кожен учень може відчути свою успішність, інтелектуальну спроможність.

 

Використовувати електронні засоби навчання можна на різних етапах уроку:

 • для перевірки домашнього завдання;
 • створення проблемної ситуації;
 • пояснення нового матеріалу;
 • перевірки засвоєння знань у процесі уроку;
 • закріплення вивченого.

 

Методики перевірки знань з використанням мультимедіа дають широке поле для діяльності. Це й інтерактивні проекти самих учнів, мультимедійні кросворди або анімовані тести, картинки-загадки тощо. Час мультимедійної підтримки може бути різним: від декількох хвилин до повного циклу. Але така підтримка сягне максимального ефекту тільки за умов, якщо вона буде результатом осмисленої праці, а не випадковим набором слайдів. Також не можна допускати перенасичення інформацією, бо в такому разі учень не матиме часу для її осмислення й усвідомлення. Тому мультимедійні технології не повинні бути самоціллю, а використовуватися як засіб глибшого осягнення предмета. Завдання вчителя — розумно використовувати ці технології, не забуваючи про живе спілкування, мислення, відчуття.

 

Досвід роботи з мультимедіа переконує, що такі уроки найефективніші в навчальному процесі. Застосування електронних засобів навчання сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу, розвитку образного мислення, творчої уяви, зв’язного мовлення, формуванню логічного та аналітичного мислення, виробленню й розвитку навичок виразного читання, роботи із текстом літературного твору, прищепленню інтересу до літератури, підвищенню комп’ютерної грамотності, впровадженню інтерактивних технологій, посилює виховний ефект уроку, а саме дозволяє справжньому мистецтву достукатися до сердець учнів.

Dounload PDF

Відгуки читачів