Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Використання інтерактивних технологій

Т. С. Савкіна, НТМЛ № 16, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.


Сучасна педагогіка відводить учневі роль слухача, спостерігача, частіше особистість дитини відступає на другий план перед знаннями. Тому вчитель для активізації пізнавальної діяльності учнів має побудувати процес викладання так, щоб здійснювати зворотний зв’язок: учитель — учень та учень — учитель.
 
Тільки таким чином засвоєння стане не відтворенням знань, умінь і навичок, а формою індивідуальної діяльності.
 
У сучасних умовах доступності джерел інформації особливого значення набуває самостійність, активність, можливість дати власну оцінку отриманій або знайденій інформації. Процес викладання необхідно побудувати таким чином, щоб дати учневі сильніше відчути всю важливість і необхідність здобутої інформації.
 
Нині перспективною є інтерактивна взаємодія з учнями шляхом інформаційних комунікацій, з яких масово виділяється середовище інтернет-користувачів.
 
Під час обробки інформації, яку сприймають, нове знання виникає в результаті логічних міркувань, співставлення фактів. Інтерактивний підхід у навчанні дозволяє учневі логічно підходити до будь-якого питання. При цьому відступає на другий план можливість почути критику, низьку самооцінку своїх можливостей, ігнорування своїх можливостей, що дозволяє підвищити не тільки рівень знань, але й самооцінку тих, хто навчається.
 
Саме інтерактивна форма навчання й організації побудована на діалозі, коли максимально використовується взаємозв’язок вчителя й учня. Будь-яке заняття — викладання нового матеріалу, розв’язування задач або виконання лабораторної роботи має бути побудовано таким чином, щоб усі учні стали активними учасниками процесу, були задіяні в процесі пізнання — не тільки сприйняття, але й активного діалогу.
 
Умови активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів:
 • уміння вчителя занурити учнів у процес здоyyбуття знань (зацікавити, дати ініціативу вибору в його руки, сформувати пізнавальну самостійність для розв’язання поставленої задачі);
 • уміння вчителя задіяти всіх учнів класу.
 
Програма курсу фізики містить достатньо велику кількість матеріалу, який учні відразу не можуть охопити. Це дозволяє вчителеві втілювати нові форми навчання, наприклад:
 • телеконференції;
 • чат.
 
Якщо розглядати питання про активізацію пізнавальної діяльності учнів без сучасних технологій, тоді доцільно запропонувати поділ класу на підгрупи, для кожної з яких винеси певні питання на самоосвіту.
 
При цьому кожна підгрупа має надати звіт у текстовій формі або у формі презентації. У результаті роботи в малих групах учні набувають навичок творчого, логічного підходу до розв’язання поставленої задачі. Під час самостійної обробки інформації стає зрозуміло, які пробіли в знаннях необхідно усунути.
 
Порівняно з наявною моделлю освіти інтерактивний підхід має цілу низку переваг:
 • розвиток умінь чітко й логічно формулювати yyсвої думки, ставити задачі, робити висновки, просто мислити про складні речі, міркувати про них у термінах, зрозумілих співрозмовнику;
 • висока інтенсивність генерації ідей;
 • активна позиція учнів у засвоєнні знань. 
 
Лiтература
 1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учебное пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров ; под ред. Е. С. Полат. — М. : Академия, 2002. — 272 с. — (Высшее образование).
 2. Суворова Н. И. Интерактивное обучение : Новые подходы / Н. И. Суворова. — М., 2005. — 276 с.
 3. Фокин Ю. Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: методология, цели и содержание, творчество : учеб. пособие / Ю. Г. Фокин. — М. : Академия, 2002. — 224 с.
 4. Фокин Ю. Г. Психодидактика высшей школы : психол.-дидакт. основы преподавания / Ю. Г. Фокин.  — М. : Изд-во МГТУ, 2000. — 423 с.
Dounload PDF

Відгуки читачів