Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Учитель як менеджер освітнього процесу

Н. В. Куксенко, заступник директора з навчально-виховної роботи спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 29, м. Суми


Статтю присвячено проблемі педагогічного менеджментуза умов модернізації системи освіти України. Подані матеріали можуть використати керівники загальноосвітніх навчальних закладів і вчителі з метою вдосконалення професійної майстерності, підвищення рівня загальної культури та посилення ефективності навчально-виховного процесу.

 

Менеджмент в освіті — це усвідомлена взаємодія керівника з іншими людьми — підлеглими, партнерами, керівниками, учнями, батьками, спрямована на забезпечення їхньої активної скоординованої участі в досягненні поставленої мети. Н. Л. Коломінський

 

Менеджмент існує в кожному виді людської діяльності на різних рівнях. Особливою галуззю менеджменту є педагогічний менеджмент. За визначенням В. В. Крижка та Є. М. Павлютенковапедагогічний менеджмент — це комплекс принципів, методів, організаційних форм і функцій управління освітнім процесом, спрямований на підвищення його ефективності. Педагогічний менеджмент формують на надбаннях багатьох наук, але із урахуванням особливостей діяльності школи.

 

Педагогічний менеджмент має свою специфіку та притаманні лише йому закономірності. Ця специфіка полягає в особливостях предмета, продукту, знарядь і результатів праці менеджера освіти.

 

Предметом праці менеджера освітнього процесу є діяльність суб’єкта управління.

Продуктом праціменеджера є інформація про навчально-виховний процес.

Знаряддям праці є слово, мова.

Результатом праці менеджера є рівень грамотності, вихованості та розвитку об’єкта менеджменту —учнів.

Об’єктом педагогічного менеджменту є управління педагогічними системами, що функціонують за умов ринку.

Предмет педагогічного менеджменту — протиріччя, закономірності, відносини процесу управління освітніми системами в ринковій економіці, навчальними закладами та навчальними групами.

 

Доки існуватиме цивілізація та людське суспільство, доти держави розв’язуватимуть одвічні проблеми навчання та виховання, вестимуть пошук закономірностей управління педагогічним процесом з метою досягнення кращих результатів.

 

Призначення менеджменту в освіті —створити освітнє середовище, що ефективно працює та відповідає сучасним вимогам, є привабливим для реального та потенційного споживача.

 

Управляти освітою — означає керувати всіма державно-суспільними компонентами, що її формують:

1) ресурсами освіти, які містять інформаційно-методичну базу, персонал, фінанси;

2) навчання безпосереднім освітнім процесом, тобто технологією;

3) правильним використанням результатів освіти;

4) кадровими питаннями.

 

Величезну роль в управлінні освітою відіграє сформована організаційна культура, в межах якої реалізують моральний потенціал управління.

 

Менеджмент має налагоджувати ефективний механізм участі кожного в суспільному навчальному процесі. Учителі й учні складають різновікові, соціальні групи, проте цілі освіти в них є однаковими. Процес навчання багатопредметний, багатолюдний, багаторольовий. Завдання менеджменту —забезпечити взаємозв’язок, взаємозбагачення різних дисциплін, різних позицій і думок.

 

У своїй повсякденній роботі вчитель, керівник школи користується правовими актами, які визначають їхні посадові обов’язки. Проте ці документи не повною мірою, з точки зору концепції менеджменту, ураховують особливості складного переходу суспільства, в тому числі й освіти, до ринкових відносин:

 • стреси, тиск, невизначеність чималою мірою присутні в нашому житті, тому від досвідчених керівників шкіл, учителів вимагають здібностей ефективно керувати собою, колективом, учнями та своїм часом;
 • ерозія традиційних цінностей призвела до серйозного розладу особистих переконань і цінностей, у зв’язку з чим сьогодні педагогічним працівникам як ніколи потрібні вміння пояснювати свої особисті цінності та допомагати визначати розумні орієнтири учням;
 • демократизм, широка можливість вибору передбачає спроможність чітко визначити свої особисті та професійні цілі;
 • традиційна система підготовки педагогічних працівників не в змозі забезпечити потребу в безперервній освіті, тому кожен зобов’язаний підтримувати своє професійне зростання й розвиток;
 • перед учителями постає нескінченний низка моральних, матеріальних професійних та інших проблем, що передбачає оволодіння навичками їх творчого й ефективного розв’язання;
 • традиційні ієрархічні відносини зруйновано, авторитарний стиль управління не спрацьовує, тому для продуктивної роботи вчителеві необхідно опанувати навички впливу на учнів, керівникові навчального закладу —на педагогів, без вдавання до прямих наказів;
 • чимало традиційних форм шкіл, методів навчання застаріло, тому керівнику школи, педагогам необхідно переробляти у своїй діяльності класичні методи, упроваджувати інновації, виконувати дослідницьку роботу, сміливо експериментувати.

 

Провідною фігурою менеджменту є менеджер. У школі провідна фігура — учитель, що не є менеджером у повному розумінні цього поняття. Професійним обов’язком його є навчання дітей, розв’язання цілого комплексу світоглядних проблем шкільного рівня. Але в діяльності вчителя значною мірою проявляються й загальні функції менеджера.

 

Головний напрям у роботі педагога —це вдосконалення змісту, методів і прийомів навчання, виховання та розвитку дітей. На підставі концепції шкільного менеджменту слід реалізувати особливий підхід, відповідно до якого педагогам слід надавати дієвої допомоги з боку керівників шкіл для досягнення найважливішого завдання освіти — виховання всебічно розвиненої, освіченої, заповзятливої особистості з активною життєвою позицією.

 

Концепція шкільного менеджменту змінює роль педагогів, бо вимагає від них максимальної уваги до політики, стратегії та тактики школи, її технологічних, процедурно-ритуальних та естетичних цінностей. Це положення вимагає від учителя творчості та гнучкості щодо формування установок і мотивів навчання, розвитку, раціонального використання часу.

 

Одним із найсерйозніших напрямів менеджменту в діяльності педагога є удосконалення навчальних програм і процесу навчання, які безпосередньо пов’язані з функціями вчителя. І хоч програми (стратегія та принципи) перебувають поза компетенцією вчителя, їхня успішна реалізація (тактика) залежить від визначення розумних обсягів матеріалу до кожного уроку, обмежень, послідовності вивчення, оцінювання й уточнення навчальної програми за допомогою тестів та особистого досвіду. Концепція шкільного менеджменту дозволяє вчителям коригувати навчальні програми відповідно до підбору учнів, запитів школярів та їхніх батьків, доцільно вибирати раціональні методи й експериментувати з ними.

 

Наступний напрям менеджменту в діяльності вчителя — інформація та комунікація. Учитель — фігура, яка визначає розв’язання всіх проблем навчально-виховного процесу в школі. Обов’язкова умова — постійна висока поінформованість, знання результатів новітніх досліджень психолого-педагогічної науки, присвячених удосконаленню технологій навчання, виховання та розвитку.

 

Складовими компонентами педагогічного менеджменту є люди, технології, стратегії, структури, цілі, завдання, процесії, культура.

 

Цикл менеджменту містить планування, визначення умов, організацію, мотивацію, стимулювання, керівництво.

 

Усе це вимагає від учителя постійного вдосконалення професійної майстерності, підвищення рівня загальної культури.

 

Система підвищення кваліфікації вчителяперебуває переважно поза школою, проте педагогічний менеджмент передбачає численні методики, методи та прийоми професійного зростання педагогів безпосередньо в школах, у процесі взаємонавчання рівних колег, оскільки інші форми підвищення майстерності мають результативний характер, що ставить учителя в нерівні умови та протидіє гуманному характеру взаємовідносин педагогів.

 

Пропонуємо для порівняння основні компоненти змісту діяльності вчителя та менеджера з метою виявити спільне, що дозволить посилити елементами менеджменту професійну підготовку вчителя.

 

Основні компоненти змісту діяльності вчителя та менеджера

Учитель

Менеджер

Керівник і організатор життя та діяльності колективу учнів

Керівник і організатор діяльності трудового колективу

Мета діяльності

Виховання, навчання, розвиток дітей, підготовка до самостійного життя та праці

Задоволення потреб суспільства, людини, отримання прибутку

Основні завдання

1. Розвиток особистості учнів

1. Розкриття творчого потенціалу працівників

2. Виховання учнів

2. Формування трудового колективу

3. Формування системи знань, умінь і навичок учнів

3. Отримання максимального прибутку

Об’єкт діяльності

Учнівський колектив

Трудовий колектив

Основні функції

1. Конструктивна

2. Організаторська

3. Комунікативна

4. Виховна

5. Інформаційна

6. Дидактична

7. Розвивальна

8. Орієнтаційна

9. Мобілізаційна

10. Дослідницька

1. Управлінська

2. Організаторська

3. Комунікативна

4. Дидактична

5. Виховна

6. Контрольна

7. Екологічна

8. Дослідницька

9. Орієнтаційна

10. Конструктивно-технологічна

Професійні вміння

1. Перфективні — адекватно сприймати та розуміти психіку дітей

1. Уміння адекватно сприймати та розуміти психіку підлеглих

2. Конструктивні— ставити чіткі цілі, висувати завдання, проектувати навчально-виховний процес

2. Бути винахідливим, гнучким, адекватно реагувати на зміни ситуації

3. Експресивні — ефективно висловлювати свої емоції, керувати собою

3. Ефективно керувати собою

4. Академічні — провадити позитивну діяльність

4. Доцільно використовувати час

5.Дидактичні — передавати свої знання та вміння

5. Мати чіткі особисті цілі та цінності

6. Комунікативні — спілкуватися, впливати на людей

6. Займатися саморозвитком

7. Організаторські — організовувати особисту діяльність та учнів

7. Впливати на людей

8. Дослідницькі — виявляти, вивчати та розв’язувати проблеми

8. Передавати свої знання підлеглим

9. Спеціальні— за характером спеціальності

9. Формувати робочі групи

 

Як бачимо, у змісті діяльності вчителя та менеджера чимало спільного. Головне — учитель і менеджер є організаторами діяльності людей. Практично збігаються й функції. А це дозволяє нам зробити висновок про те, що концепцію наукового менеджменту можна успішно використовувати для посилення професійної підготовки вчителя, керівника закладу освіти.

 

Cписок використаних джерел

 

 1. Колдін, Л. Я. Адміністративний менеджмент (технологія та психологія організаційно-розпорядчої діяльності) [Текст] : навчальний посібник / Л. Я. Колдін. — Суми : Вид-во Сумськ. держ. у-ту, 1999. — 187 с.
 2. Коломінський, Н. Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект) [Текст] : монографія / Н. Л. Коломінський. — К. : МАУП, 2000. — 286 с.
 3. Крижко, В. В. Менеджмент в освіті [Текст] / В. В. Крижко, Є. М. Павлютенков. — К. : ІЗМН «Твін-сервіс», 1998. — 192 с.
 4. Менеджментосвіти [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://revolution.allbest.ru/management/00008951.html
Dounload PDF

Відгуки читачів