Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Педагогічна творчість: викладач — викладачеві

Т. О. Кравченко, Донецька обл.


У теорії та практиці сучасної освіти питанню розвитку творчих здібностей учнів приділено достатньо уваги, та зрозуміло одне: розвиток таких здібностей дітей може реалізувати тільки творчий викладач. Який він?

 

Це людина, якій притаманні педагогічна майстерність, оптимізм, культурність; яка ефективно застосовує набутий досвід у нових умовах. Творчий викладач виховує неповторну унікальну особистість, має нестандартний підхід до розв’язання проблем, уміє генерувати ідеї у конкретні педагогічні дії, застосовує нові форми й методи навчання.

 

Навчання — це процес мислення, який завжди має творчий характер і націлений на здобуття нових знань.

 

Сучасний викладач повинен мати такі якості, як креативність, винахідливість, бажання вдосконалюватися, бути активним, індивідуальним, самостійним, передавати свій досвід та ідеї іншим, шукати однодумців та об’єднуватися з ними.

 

Творча лабораторія талановитих викладачів суспільних дисциплін Горлівського регіону та колег з ГВПУ «Коло ідей» під керівництвом автора статті була створена ще шість років тому.

 

Ці викладачі мають великий досвід роботи, поглиблено вивчають досягнення науки, досвід передових працівників освіти, впроваджують їх у практику навчання та виховання, публікують свій досвід на сторінках науково-методичних журналів «Істрія та правознавство», «Економіка в школах України» видавничої групи «Основа», «Профтехосвіта» видавництва «Шкільний світ», «Відкритий урок», «Плеяди» тощо.

 

Учасники творчої лабораторії вивчають і впроваджують відомі напрями передового педагогічного досвіду: методики підвищення ефективності самостійної діяльності учнів на уроках історії в контексті розвивального навчання, ділової активності дітей на уроках суспільних дисциплін, технологію особистістно орієнтованого навчання та виховання учнів, компетентно-орієнтований підхід до навчання тощо.

 

Творча лабораторія не дублює роботу регіональної методичної секції викладачів суспільних дисциплін, а зосереджує увагу на вивченні досягнень педагогічної науки і стає провідником її впровадження у практику роботи ПТНЗ.

 

Головні напрями роботи творчої:

 • зорієнтованість суспільствознавчої освіти на практичні результати: формування досвіду особистої діяльності учнів, почуттів, розвиток самоосвітньої діяльності;
 • розробка й застосування методичних рекомендацій викладачам для розвитку професійних, творчих здібностей;
 • організація та проведення творчих обговорень, круглих столів, тренінгів, презентацій методичних, творчих, інноваційних проектів, майстер-класів;
 • розповсюдження передового досвіду в інноваційному полі: публікації в науково-методичних журналах, розміщення на інтернет сайті училища, проведення семінарів-практикумів, відкритих уроків.

 

Необхідність створення творчої лабораторії обумовлена тим, що викладачам ПТНЗ нелегко відразу у свою роботу впровадити досягнення педагогічної науки в цілому та досвід окремих викладачів. Потрібно, щоб хтось прокладав шлях, розробляв і випробував на практиці рекомендації, у яких би чітко було зазначено, що і як сліда робити.

 

Для сучасних учнів роль викладача як джерела інформації поступово зменшується, але збільшується важливість формування викладачем навичок і вмінь у дітей самостійно здобувати потрібну інформацію, використовувати її на практиці. Саме ці питання вирішує технологія проблемного навчання й колективного творчого виховання.

 

Творчій пошук викладача, нестандартне і творче мислення, його професійні уміння, навички, досвід життя, відмова від однотипних думок і дій створить ситуацію успіху на уроці, а діяльність учнів набуде практичного і творчого характеру.

 

Упровадження інноваційних технологій в освіту й виховання має практичне значення. Вони інтегрують процеси навчання, планування кар’єри, працевлаштування, безперервну освіту.

 

Досвід роботи дає можливість визначити умови впровадження інноваційних технологій засобами розвитку творчості й самореалізації:

 • формування теоретичних і практичних знань;
 • усвідомлення учнями рівня своєї теоретичної підготовки;
 • навички поєднання теорії з практикою;
 • навички колективної діяльності й формування особистої відповідальності за справу;
 • уміння аргументовано й переконливо доводити особисту думку.

До уваги читачів автор пропонує методичні рекомендації, розроблені учасниками творчої лабораторії «Коло ідей», щодо підготовки творчих, висококваліфікованих і конкурентоспроможних спеціалістів.

 

Додаток 1

Рекомендації викладачам суспільних дисциплін «Практичний розвиток творчих здібностей і особистих навичок учнів»

 

Головна мета роботи над проблемою — пошук шляхів практичного розвитку творчих здібностей і навичок учнів у процесі навчання та виховання.

 

Творчість — необхідний засіб самовираження особистості.

 

 

Алгоритм розв’язання проблеми

1. Пошук однодумців та вивчення проблеми.

2. Вивчення індивідуально-психологічних особливостей учнів і працівників навчального закладу за допомогою анкетування, тренінгів, різноманітних конкурсів, турнірів тощо.

3. Вивчення історії та традицій колективу.

4. Налагодження взаємодії з культурними та спортивними центрами району, міста, з батьками, випускниками училища попередніх років тощо.

5. Розробка творчих завдань на уроках, організація навчання у формі творчих майстерень.

6. Обмін досвідом на засіданнях методичних секцій, педагогічних радах, презентація досвіду роботи на сторінках предметних газет, журналів, під час проведення предметних тижнів, ярмарок творчих ідей.

7. Прогнозування очікуваного результату в конкретному навчальному закладі.

8. Завершення одного з етапів роботи над проблемою й підбиття підсумків у формі виступу, доповіді, буклету тощо під назвою «Шляхи практичного розвитку творчих, особистих здібностей і навичок учнів в процесі навчання та виховання».

 

Додаток 2

 

Схема взаємодії учасників навчально-виховного процесу з питань розвитку творчих здібностей і особистих навичок учнів ПТНЗ

 

Методична служба ПТНЗ (методичний кабінет ГВПУ)

Допомагає викладачам опанувати сучасні педагогічні технології, поширює творчі методи їх діяльності, презентує досвід роботи з розв’язання проблеми інших ПТНЗ, робить огляд досліджень, новацій з актуальних питань педагогіки

 

Психологічна служба ПТНЗ

Вивчення індивідуально-психологічних особливостей учнів, формування в них віри в успіх, рефлексійної позиції, позитивних емоцій, уміння володіти собою; організація психологічних тренінгів для викладачів і майстрів ГВПУ

 

Творча лабораторія

Бібліотека ПТНЗ

Сучасний центр зі створення «ситуації успіху» та розкриття талантів на основі елементів театральної педагогіки; пошук нової інформації; презентація інноваційних методик та технологій

 

Педагогічний колектив ПТНЗ

Здійснює розвиток творчих здібностей учнів за допомогою різних засобів: створення відповідної атмосфери на уроках, розробки творчих завдань, проведення інтерактивних уроків, налагодження співпраці «викладач — учень — майстер», реалізації практичного напряму навчання, організації роботи спортивних секцій, формування навичок здорового способу життя тощо

 

Позакласна робота

Організовано сумісно з бібліотекою, класними керівниками, вихователями на основі індивідуальних особливостей і потреб учнів, реалій життя.

 

 

Кроки до успіху

 • Шлях до успіху — у творчості.
 • Успіх завжди передбачає пошук, творчість, самовдосконалення, самовиховання й самоосвіту.
 • Життя примушує моделювати нові ідеї, які можуть принести фінансовий, життєвий успіх.
 • Завжди знаходиться талановита людина з творчим мисленням, яке допомагає моделювати успіх і вести людину до бажаного.
 • Розвиток бажання й уміння співпрацювати та спілкуватися з тими людьми, які сповнені ідей і здатні їх втілювати в життя.
 • Старанність — мати успіху.
 • Імідж викладача, учня — умова його особистого та професійного успіху.
 • Успіх в навчанні та в позакласній роботі потребує зв’язку конкретної мети з суспільно-обумовленими й особистісними потребами учнів.

 

Література

1. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. — К., 2001.

2. Айсмонтал Б. Б. Педагогічна психологія. — М. : Владос, 2004.

3. Ситаров В. А. Дидактика. — М. : Видавничий центр «Академія», 2002.

4. Шарко В. Д. Сучасний урок : технологічний аспект / посібник для вчителів і студентів. — К., 2006.

5. Томан І. Як удосконалювати самого себе. — К., 1991.

6. Баранова Н. П. Тренінги для вчителів з педагогічної майстерності. — X. : Вид. група «Основа», 2010.

7. Пометун О., Піроженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. — К. : А. С. К., 2004.

8. Дичківський І. М. Інноваційні педагогічні технології. — К. : Академвид, 2004.

9. Лизинский В. М. Приёмы и формы учебной деятельности. — М. : Центр «Педагогический поиск», 2002.

10. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології. — К. : Видавничий дім «Слово», 2006.

Dounload PDF

Відгуки читачів