Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Освітній проект «Професійна компетентність»

Т. Я. Бухтіярова, директор Волноваської ЗОШ І–ІІІ ст. № 6, Донецька обл.


Динаміка розвитку суспільства сприяла виникненню нової освітньої системи, що підтверджено інноваційним характером закону «Про освіту» та надає освітнім установам можливість вибору освітньої діяльності, педагогічних систем, проектів, технологій і їх втілення. Такий вибір, з одного боку, пов’язаний зі зміною ціннісних орієнтирів педагогів, характером їхньої педагогічної діяльності, а з іншого — з відповідальністю за результати роботи. У зв’язку з цим актуальним стає питання щодо готовності педагогів працювати в соціальних умовах ринкової економіки, яка передбачає рейтинг і конкурентоспроможність навчальних закладів.

 

Отже, основною проблемою методичної роботи в школі є підготовка вчителя, його професійне становлення й розвиток професійної компетентності. Саме компетентнісний підхід розглядають як один із важливих концептуальних принципів, який визначає сучасну методологію оновлення змісту освіти.

 

Успішність педагогічної діяльності суттєво залежить від уміння та здатності кожного педагога мобілізувати свої зусилля на систематичну розумову роботу, раціонально будувати свою діяльність, управляти своїм емоційним і психологічним станом, використовувати свій потенціал, проявляти творчу активність. Саме методична служба має спрямувати діяльність кожного педагога, допомогти йому адекватно визначити рівень своїх можливостей і сприяти самовдосконаленню, саморозвитку. Крім того, слід зазначити, що процесом саморозвитку педагога можна управляти.

 

Адміністрація школи організовує методичну роботу як частину соціально-педагогічної системи, яка впливає на розвиток професійної компетентності педагога, розробляє моделі професійної компетентності, удосконалює професійну діяльність педагогів, будує систему методичної діяльності, спрямовану на розвиток потреб, мотиваційної сфери особистості педагогів, на діагностику професійної компетентності вчителів, науково-методичне, програмно-методичне забезпечення.

 

На підставі цього в школі виникла ідея створення й упровадження освітнього проекту «Професійна компетентність». Основа втілення проекту — системно організовані постійно діючі семінари (ПДС).

 

Очікувані результати реалізації проекту:

 • створено ефективну гнучку шкільну систему методичної роботи в умовах, що постійно змінюються;
 • створено нормативну й методичну електронну базу проекту та постійно діючих семінарів;
 • сформовано колектив педагогів, здатний до впровадження стратегії й тактики проекту;
 • розроблено авторську програму «Формування й розвиток професійної компетентності сучасного вчителя».

 

Першим стартував ПДС «Самоосвіта», метою якого було систематичне підвищення педагогами свого професійного рівня. ПДС організовували відповідно до основних принципів самоосвітньої діяльності:

1) взаємозумовленість змісту самоосвіти з практичною діяльністю;

2) комплексне вивчення психолого-педагогічних і науково-методичних проблем;

3) поєднання науково-теоретичної підготовки з оволодінням уміннями й навичками власної діяльності;

4) відповідність змісту самоосвіти рівню підготовки педагога, його здібностям;

5) взаємозв’язок освіти з творчим пошуком;

6) системність, послідовність і безперервність самоосвіти.

 

Колектив школи розуміє, що система самоосвітньої діяльності передбачає такі алгоритмічні процеси:

 • поточне й перспективне планування;
 • добирання раціональних форм і способів засвоєння та збереження інформації;
 • оволодіння методикою узагальнення перспективного педагогічного досвіду;
 • освоєння методів наукового дослідження педагогічних проблем;
 • підвищення кваліфікації на курсах.

 

Методичною радою школи затверджено план самоосвітньої діяльності педагога (додаток 1).

 

Визначено найважливіші складові змісту самоосвіти й удосконалення педагога.

1. Вивчення нормативної та наукової бази методичної роботи в системі підвищення професійної компетентності педпрацівників.

2. Детальний аналіз педагогічної діяльності та її результатів.

3. Вивчення перспективного педагогічного досвіду з метою впровадження інноваційних технологій у навчання.

4. Оволодіння інноваційними технологіями навчання й виховання.

5. Поширення педагогічного досвіду (семінари, майстер-класи, конференції, друкування в педагогічних виданнях, робота у творчих групах тощо).

6. Участь у професійних конкурсах.

7. Експериментальна діяльність.

Усім педагогам надаємо психологічну мотиваційну установку: «Самоосвіта дає позитивні результати тоді, коли є цілеспрямованою, планомірною, систематичною».

Тему самоосвітньої діяльності педагоги обирають, ураховуючи такі базові складові:

 • методична проблема школи;
 • рівень професійної компетентності педагога;
 • специфіка індивідуальних професійних інтересів.

 

Термін роботи над проблемою педагоги визначають індивідуально, він може становити від одного до п’яти років.

 

Освітній проект «Професійна компетентність» розрахований на п’ять років, коли відбудеться п’ятикратна циклічність (схема 1) і атестація працівників.

 

У процесі реалізації проекту «Самоосвіта» логічно виникла проблема наявності або відсутності в педагогів певних теоретичних знань, практичних умінь і навичок. Для розв’язання цієї проблеми методичною радою школи було розроблено програму «Формування й розвиток професійної компетентності сучасного вчителя». В основу програми покладено діяльнісний підхід щодо організації методичної роботи в навчальному закладі, який сприяє актуалізації теоретичних знань; пошуку шляхів практичної реалізації знань, умінь, навичок; проектуванню авторського навчального процесу.

 

Програму складаємо на один навчальний рік і щорічно корегуємо залежно від кадрового складу педагогів школи. Програму «Формування й розвиток професійної компетентності сучасного вчителя» реалізуємо за такими етапами (терміни етапів співпадають із річною циклічною діяльністю школи):

1) діагностичний;

2) інформаційно-теоретичний;

3) практично-перетворювальний;

4) аналітично-прогностичний;

5) коригувальний.

 

У процесі реалізації проекту «Професійна компетентність» ми визначили основну його характеристику. Цей проект живий, динамічний, він розрахований на конкретних людей, тобто максимально наближений до об’єктивних умов методичної діяльності школи. ПДС і програми, які створено навчальним закладом, мають право претендувати на універсальність за основними принципами й логікою їх упровадження. Процесом розвитку педагога можна ефективно управляти, використовуючи наявні можливості особистості, упроваджуючи сучасні підходи до організації методичної роботи, розвиваючи творчий потенціал колективу школи.

 

Література

 1. Жерносек І. П.Науково-методична робота в загальноосвітній школі : навч.-метод. посіб. [Текст] // І. П. Жерносек. — К. : УЗИН, 1998.
 2. Національнадоктрина розвитку освіти [Текст] // ІІ-ий Всеукраїнський з’їзд працівників освіти. — К., 2001.
 3. Старченко К. М.Технологія управлінської діяльності завідуючого районним (міським) методичним кабінетом [Текст] // К. М. Старченко, В. І. Пуцов, Б. В. Гадзецький. — К., 2002.
 4. Старченко К.Науково-методична робота з учителями [Текст] // К. Старченко, Г. Литвиненко // Директор школи. — 2007. — № 11. — С. 57–61.

 

Додаток 1

Повна назва навчального закладу

ПЛАН

самоосвітньої діяльності

на __________ навчальний рік

_________________________________________________________

П.І.Б. педагога

_________________________________________________________

предмет, кваліфікаційна категорія, звання

 

Методична проблема районного МО ______________________________________

Методична проблема школи _______________________________________________

Методична проблема педагога ____________________________________________

Післякурсове завдання ____________________________________________________

І.         Теоретична робота (вивчення нормативних документів, матеріалів із питань сучасної педагогіки та психології, опанування сучасних педагогічних технологій)

№ з/п

Назва джерела, автор

Зміст питання, що вивчають

Термін

Відмітка про виконання, вид роботи

ІІ.        Науково-методична робота (методичні розробки, дидактичні матеріали, виступи, презентації, участь у семінарах, творчих групах, конкурси, друкування педагогічного досвіду, використання ІКТ у роботі)

№ з/п

Зміст питання

Термін

Відмітка про виконання, вид роботи

ІІІ.      Виховна позакласна робота (опанування концепцій, напрямів виховання, система виховних заходів з предмету, предметні тижні, конкурси, друкування педагогічного досвіду)

№ з/п

Напрям роботи, виховний захід

Термін

Відмітка про виконання, вид роботи

ІV.      Результативність роботи (моніторинг, аналіз роботи( графічний та змістовий), нагороди)

№ з/п

Напрям роботи

Термін

Відмітка про виконання, вид роботи

Висновок про ефективність роботи над методичною проблемою:__________________________

Прогнозування напрямів методичної роботи на наступний навчальний рік:__________________

Dounload PDF

Відгуки читачів