Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Аналіз нової програми з фізичної культури для учнів 2-х класів

І. В. Лущик, головний редактор


Програма з фізичної культури розроблена за моделлю «на базі стандартів» відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 р. Вона акцентує увагу на розвитку навичок мислення, міжособистісних відносин, творчої співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу і має сприяти системним реформам національної освіти, процесам її інтеграції до європейського та всесвітнього освітнього простору.
 
На відміну від попередніх, у цій програмі навчальний матеріал розподілено не за видами спорту, а за «школами», до яких увійшли вправи, що об’єднані за способами рухової діяльності (школа культури рухів з елементами гімнастики; школа пересувань; школа м’яча; школа стрибків; школа активного відпочинку (рекреації); школа розвитку фізичних якостей; школа постави).
 
Ураховуючи психологічні особливості молодших школярів, програма дає змогу планувати комплексні уроки з уведенням до уроку різнопланових фізичних вправ для підвищення зацікавленості та емоційності учнів.
 
Загальна кількість годин на вивчення предмета «Фізична культура» залишилася на незмінному рівні — 105 годин протягом навчального року, що передбачає проведення 3 уроків на тиждень у всіх класах початкової школи.
 
Кількість годин на теоретико-методичну підготовку зменшилася у новій програмі з 6 до 3 год, хоча кількість тем для опрацювання залишилася приблизно такою самою (наприклад, у 2-му класі старою програмою передбачено опанування 9 тем, новою — 7).
 
Перелік тем так само зазнав певних змін: хоча в обох програмах існують теми щодо впливу фізичних вправ на організм, основ загартування, проведення позаурочних фізкультурних заходів, правила безпеки під час занять; програма 2011 року містить нові теми з історії виникнення фізичних вправ та Олімпійських ігор Давньої Греції й основних фізичних якостей. Слід зазначити, що у колишній програмі у матеріалах кожної теми було виокремлено певну кількість теоретичних питань (зокрема відомості про види спорту, провідних спортсменів, особливості інвентаря та проведення занять та ін.). У новій програмі такі відомості у матеріалах кожної «школи» відсутні.
 
Замість 12 годин, що відводили на виконання вправ комплексних тестів, новою програмою передбачено 2 години на визначення динаміки змін показників розвитку фізичних якостей. Але тепер протягом одного уроку у вересні-жовтні й одного наприкінці навчального року вчитель має протестувати учнів на рівень розвитку шести фізичних якостей, що є складним і для організації та проведення тестування, і для самих учнів. Зміст рухової діяльності не зазнав докорінних змін, проте змінився спосіб його розподілення. Якщо раніше змістом, наприклад теми «Гімнастика », були організаційні та загальнорозвивальні вправи, біг, стрибки, акробатичні вправи, лазіння та перелізання, вправи з рівноваги, танцювальні вправи, то тепер вони майже без змін увійшли до різних «шкіл» (організаційні, загальнорозвивальні та акробатичні вправи, вправи з рівноваги — до школи культури рухів із елементами гімнастики, біг і танцювальні вправи, лазіння та перелізання — до школи пересувань, стрибки — до школи стрибків).
 
У новій програмі змінилися кількість (наприклад, для 1-го класу зменшилася із 42 до 26) і перелік рухливих і народних ігор, що використовують із навчальною метою та для активного відпочинку.
 
Багато уваги у новій програмі приділено формуванню правильної постави, це навіть виділено в окрему «школу» (хоча й без позначення конкретної кількості годин).
 
Дещо змінилися критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Якщо раніше комплексно оцінювали знання, техніку виконання та нормативні показники, то тепер підхід до оцінювання рівня навчальних досягнень учнів базується на використанні основних характеристик фізично освіченої особистості та є більше інтегрованим.
 
Програмою 2011 року визначено, що оцінюють навчальні досягнення учнів 2-го класу за рішенням педагогічної ради навчального закладу.
 
Новим у програмі 2011 року є те, що, починаючи з 2-го класу, теоретичні знання оцінюють за 12 теоретичними тестами, що дає змогу виставити
оцінку за дванадцятибальною шкалою (оцінка відповідає кількості правильних відповідей).
 
Істотно зросла кількість навчальних нормативів: якщо, наприклад, у 2-му класі старою програмою передбачено складання 10 контрольних навчальних нормативів, то новою — 20.
 
Тобто більше уваги приділено не опануванню окремих фізичних вправ, а контролю за цим процесом. Це, на нашу думку, призводить до того, що учні дуже часто мають працювати на уроках на межі своїх можливостей, що може негативно впливати на рівень їх здоров’я.
 
Якщо порівняти кількісні показники контрольних нормативів, то виявиться, що вони так само змінилися у бік полегшення (наприклад, «човниковий» біг 4 × 9 м у хлопчиків (за рівнями; с): більше ніж 13,5 — 13,4 — 13,1 — менше ніж 12,9 (колишня програма); 14,5 — 14,0 — 13,5 — менше ніж 13,5 (нова програма)).
 
Отже, програма з фізичної культури для учнів 1–4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (2011) побудована на нових принципах розподілу фізичних вправ, що не збігаються з модулями, які учні опановують у середніх і старших класах.
 
Це може призвести до порушення наступності у викладенні предмета «Фізична культура». Більше уваги програма приділяє контролюванню діяльності учня на уроці та в позаурочний час, що відображено в урахуванні занять у спортивних гуртках і секціях, участі у змаганнях та ін.
 
Водночас, сама система оцінювання учнів стала більше регламентованою та прозорою.
 
Учителеві необхідно детально ознайомитися з вимогами новї Програми для повноцінної реалізації закладених у ній мети та завдань, попередження розумового та фізичного перевантаження учнів.
 
Dounload PDF

Відгуки читачів