Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Компетентнісний підхід до організації методичної роботи в школі

 

Н. З. Яцина, заступник директора з НВР Коропецької ЗОШ Монастирського району, Тернопільська обл.


 

У статті в тезисній формі представлено досвід реалізації компетентнісного підходу в організації науково-методичної роботи. Авторами презентовано блочну систему планування методичної роботи.

Компетентнісний підхід до навчання — це спрямованість процесу навчання на формування в учнів ключових компетентностей як важливого результату навчання.

Питання професійної визначеності учня як ніколи актуальне сьогодні. Її становленню мають сприяти всі ланки соціуму, з якими взаємодіє особистість. Передусім це має робити школа як носій достовірної і наукової інформації. Ще зі шкільної лави людина повинна усвідомити, що необхідно постійно самовдосконалюватися, використовуючи набуті знання для засвоєння нових. Не випадково аналіз навчально-виховного процесу починається з учителя, адже у вихованні головним є вихователь.

Тому неабияке значення має професійна компетентність вчителя інтегративна якість особистості, що має свою структуру, яка дає змогу фахівцеві максимально ефективно здійснювати діяльність, в також сприяє його саморозвитку й самовдосконаленню.

Виходячи з педагогічних умінь і елементів праці педагога, визначають такі рівні професійної компетентності вчителя:

  низькийрецептивно-продуктивний;

  середнійрепродуктивний;

  достатнійконструктивно-варіативний;

  високийтворчий.

Основними характеристиками творчого вчителя є:

  гуманістична організація особистості та її діяльність;

  здатність до ефективних дій у нестандартних, творчих педагогічних ситуаціях;

  володіння сучасними інформаційними технологіями;

  комунікативна культура;

  інформаційна культура;

  здатність до інтеграції позитивно значущих компонентів історичного й сучасного розвитку.

Важливою ланкою в системі підвищення компетентності вчителів є внутрішньошкільна методична робота, якісна організація якої забезпечує ефективне функціонування навчального закладу в цілому. Ефективність теоретичного вивчення та практичного впровадження положень компетентнісного підходу у методичній роботі забезпечить блочний підхід до її організації. Блочна система планування методичної роботи дає змогу простежити розвиток творчої активності та підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.

І блок. Діагностичний.

Використання діагностичних методик дозволяє на початку навчального року ознайомитись з самооцінкою рівня методичної кваліфікації кожного вчителя згідно з запропонованими параметрами (через анкетування) та зясувати, які форми методичної роботи найдоцільніші для конкретного вчителя. На основі одержаних відомостей заповнюється діагностична картка, яка дає змогу відстежити динаміку самовдосконалення професійної компетентності вчителя.

ІІ блок. Пізнавальний.

Основною функцією даного блоку є сприйняття розвитку творчого вчителя, вчителя-дослідника через пізнання, інноваційну діяльність, підвищення професійної майстерності, розширення загальнопедагогічних знань учителів, оволодіння ними новими прийомами, спрямованими на підвищення рівня розвитку педагогічних здібностей.

Основними формами роботи, які сприяють вивченню нових ідей, технологій, на цьому етапі є:

  курсова підготовка та підвищення кваліфікації;

  інструктивно-методичні наради;

  школа молодого вчителя;

  методичні оперативки;

  взаємовідвідування шкільних, регіональних методичних заходів;

  індивідуальні консультації;

  самоосвіта.

 

ІІІ блок. Теоретичний.

Мета цього блокутеоретичне осмислення, аналіз та узагальнення отриманої інформації. На даному етапі доцільно організувати такі види колективних форм діяльності:

  засідання методичних обєднань;

  шкільні науково-методичні наради;

  робота творчих груп;

  робота центру «Обдарованість», метою якого є пошук обдарованих дітей, поповнення банку даних «Обдарована дитина», участь у різноманітних олімпіадах та конкурс, співпраця з позашкільними закладами.

ІV блок. Узагальнюючий.

Основне завдання цього блокувпровадження новітніх педагогічних технологій, закріплення позитивного педагогічного досвіду. Основними формами методичної роботи на даному етапі є:

  методичні тижні;

  тижні педагогічної майстерності;

  творчі групи;

  майстер-класи;

  вивчення системи роботи, досвіду вчителів;

  творчі звіти класних керівників;

  конкурс «Учитель року».

 

V блок. Підсумковий.

Передбачає:

  самоаналіз роботи вчителя, методичного обєднання;

  оцінювання (проведення творчого звіту, атестація);

  моніторинг професійної компетентності.

Таким чином, представлена система методичної роботи передбачає усвідомлену, цілеспрямовану, планомірну, безперервну та результативну роботу педагогів, спрямовану на вдосконалення їхньої теоретичної та практичної підготовки, підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, розвиток педагогічної творчості.

Відгуки читачів

  • Чоботар

    19 жовтня 2009

    цікава інформація мені сподобалась