Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Педрада — захист інновацій «Комп’ютерні технології як засіб розвитку творчої особистості учнів»

 

Н. П. Мельник, заступник директора Уманської спеціалізованої школи № 12, Черкаська обл.


 

Перед проведенням такої форми педради потрібно створити творчі мікрогрупи, які розкривають різні сторони інноваційної технології та досвід її застосування у своїй практичній діяльності. Носії інновацій готують наочність (компютерні презентації, схеми, графіки), яку використовують під час захисту, обґрунтовують переваги даної технології, відповідають на запитання. Представники групи песимістів висвітлюють негативні сторони інновації, розкривають труднощі у її застосуванні. Врахувавши всі «за» і «проти», реалісти роблять висновки про доцільність використання даної інновації. У результаті колективного обговорення приймається запропоноване аналітиками рішення.

Така форма проведення педради розвиває пізнавальну активність педагогів, творчу ініціативу, стимулює самоосвіту, сприяє формуванню в колективі атмосфери плідного співробітництва.

Обладнання: компютерна презентація «Педрада», презентації досвіду роботи учителів із упровадження програмних педагогічних засобів.

(Демонструється слайд з темою педагогічної ради та слайди з висловами А. Дістервега та К. Ушинського).

Учитель живе доти, доки вчиться, тільки-но він перестає вчитися, у ньому помирає вчитель. (К. Ушинський)

Стрімкі зміниодна з основних характеристик сучасного суспільства. Інтенсивне впровадження прогресивних технологій в усі сфери життя обумовило безупинне вдосконалювання людської діяльності. Різко зменшується час на втілення нових ідей, знань, технологій у життя. Зростає потреба в нових формах освіти, навчання, набуття навичок.

Цей процес розрахований на творчість учителя, його постійне вдосконалення.

Метою сьогоднішньої педради є поглиблення знань педагогів про інноваційні, зокрема, інформаційні технології навчання, обмін досвідом їх використання, аналіз готовності вчителя до інноваційної діяльності.

Спробуймо за допомогою інтерактивної вправи «Мозкова атака» зясувати, який зміст ви вкладаєте в слово «інновації», які асоціації у вас виникають.

(Демонструється слайд з визначенням слова «інновація»).

Інновація в освіті — це:

  результат творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень різноманітних проблем;

  процес оновлення чи вдоско­налення теорії та практики освіти, який оптимізує досягнення її мети.

Отже, сьогодні ми розглянемо особливості використання інформаційних технологій на уроках різних циклів.

Інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів суттєво впливає на зміст, організаційні форми і методи навчання та управління навчально-пізнавальною діяльністю, також спричиняє істотні зміни в діяльності учнів, учителів, керівників навчальних закладів і установ.

Сучасний учитель має володіти такими професійно-педагогічними і фаховими вміннями, які були б спрямовані не тільки на передачу знань, а й сприяли б формуванню особистості учня як людини нового типу з гнучким нестандартним мисленням, зі стійкою внутрішньою мотивацією, з умінням самореалізації.

Використання компютерної техніки набуло загальнодержавного значення. Одне з найважливіших завдань сучасної школизабезпечити використання учнями компютерів та інформаційних технологій з навчальною метою. Компютер як універсальний засіб обробки, збереження і демонстрації інформації міцно ввійшов у наше повсякденне життя. Збільшення інформаційних потоків потребує нового рівня в обробці й осмисленні інформації, швидкого та ефективного засвоєння нових прийомів її демонстрації.

Які ж функції виконує комп’ютер у навчанні ?

(Демонстрація слайдів «Функції компютера», «Основні завдання педагога», «Основні завдання інформаційно-комунікативних технологій»).

Слайд «Функції комп’ютера».

Функціями компютера є:

     техніко-педагогічні: навчальні програми,
які спрямовані на управління, діагностику, моделювання, діалог, консультацію;

    дидактичні: компютер як тренажер, репетитор, асистент, засіб корекції, контролю, оцінки діяльності учнів, їх активізації й стимулювання, оптимізації діяльності вчителя.

 

Слайд «Основні завдання педагога».

Основними завданнями педагога є:

    забезпечити взаємозвязок використання компютера і мети, змісту, форм і методів навчання;

    забезпечити поєднання слова вчителя і використання компютера;

    визначити дидактичну структуру компютерного заняття;

    здійснити мотиваційне забезпечення роботи на компютері;

    забезпечити поєднання компютера та інших засобів ТЗН.

 

Слайд «Завдання інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ)».

Завданням ІКТ є:

    формування навичок роботи з компютером;

    навчання грамотної роботи з носіями інформації;

    забезпечення зворотного звязку в процесі навчання;

    забезпечення індивідуалізації навчального процесу;

    організація колективної та групової роботи;

    підвищення якості навчального процесу;

    пошук інформації з найрізноманітніших джерел;

    моделювання різних процесів і явищ.

 

Основними формами роботи з ІКТ на уроках є:

    безпосереднє застосування в навчальному процесі;

    для організації самостійної роботи;

    для забезпечення пізнавального дозвілля.

Важливим складником інформатизації навчальних закладів є інформатизація навчального процесустворення, впровадження та розвиток компютерно орієнтованого освітнього середовища на основі інформаційних систем, мереж, ресурсів та технологій, побудованих на базі застосування сучасної обчислювальної і телекомунікаційної техніки. Вона має два основних завдання. По-перше, широке використання в процесі вивчення навчальних дисциплін педагогічних програмних засобів (ППЗ) на базі сучасних компютерів. По-друге, отримання необхідних знань та вмінь орієнтуватися в майбутньому інформаційному просторі.

Сучасні інформаційні технології суттєво змінюють роль учителя в освітній школі. Якщо раніше він виконував функції «транслятора» знань, то нині він дедалі більше є провайдером у морі інформації. Відомо, що процес навчанняце передавання інформації учню, тому потрібні методики, які описують, як найефективніше обробляти й передавати інформацію для її оптимального засвоєння учнями. Сам собою компютер у школі проблеми розвитку освіти не розвязує, треба ще «навчити» його методичного мистецтва, а це, як свідчить практика, зовсім не просто. Щоб досягти успіху, необхідно:

    розвязати психолого-педагогічні проблеми цього навчання;

    ефективно використовувати їх у конкретних ситуаціях, що виникають у навчальному процесі;

    розробити навчальні програми з усіх предметів.

Впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних та мультимедійних технологій дає змогу якісно змінити навчальний процес та по-новому підійти до розробки методик викладання предметів і створення нового інформаційно-освітнього середовища.

У недалекому майбутньому в практику середніх і вищих навчальних закладів будуть широко впроваджуватися системи програмних тестів, що нині починають розроблятися на різних рівнях.

Інтерактивні й аудіовізуальні засоби навчання на уроках можна використовувати, по-перше, на уроках з вивчення нового і закріплення вивченого матеріалу, на уроках, які потребують ілюстрацій закономірностей розвитку природи і суспільства, на конкретних матеріалах регіонального змісту, і, по-друге, у вигляді самостійної роботи з компютером в межах інтегрованих уроків. Але необхідно памятати, що навчання, яке передбачає роботу з компютером, має здійснюватися обовязково з дотриманням санітарних норм.

Сьогодні в навчальному просторі є різноманітний набір інтерактивних засобів навчання, які містять крім гіпертексту високоякісну графіку, слайди, відеофрагменти, звукові ефекти. Такі засоби навчання прийнято називати інтегрованими навчальними електронними посібниками. Основний їх інформаційний простір заповнено слайдами, мультимедійними лекціями, відеофрагментами, текстами. Текстневідємна частина навчального електронного видання. Програма дозволяє копіювати фрагменти тексту, редагувати і роздруковувати його. Мультимедійний курс у наочній легкодоступній формі дає уявлення з тієї чи іншої теми в цілому, ставлячи акценти на основних елементах її змісту. У кожній темі курсу можна познайомитись в наглядній і образній формі з основними елементами її змісту за допомогою ілюстрацій, анімацій, відеофрагментів і гіпертексту.

На відміну від традиційної, компютерна лекція має великі можливості використання ілюстративних матеріалів. Тому компютерну лекцію потрібно розглядати як новий інструмент у роботі вчителя, що дозволяє створювати наглядові і більш інформаційно насичені уроки.

Відеофрагментице фільми, включені до лекції повністю або частково, або мультиплікації, які наглядно показують недоступні для спостереження процеси та явища. Звукові фрагменти  дикторський текст, музичні або інші записи, які супроводжуються демонстрацією зображень і відеофрагментів. Використання на уроці демонстраційних засобів (слайди, відео, картини) сприяє формуванню в дітей образних уявлень, а на їх основі  загальних понять. При цьому ефективність роботи зі слайдами, картинами та іншими демонстративними матеріалами буде набагато вища, якщо їх доповнювати показом схем, таблиць тощо.

Останнім часом Інститутом передових технологій створено і презентовано низку електронних атласів як навчальних, так і навчально-довідкових посібників з різних предметів та для різних класів. Як ППЗ вони узгоджені зі шкільною програмою та діючими підручниками.

(Презентацію готових ППЗ та їх структури і можливостей використання здійснює вчитель інформатики.)

Ряд учителів школи обрали впровадження даної технології як проблемне питання для самоосвітньої діяльності. Багато вчителів школи впроваджують компютерні технології на своїх уроках, вдало поєднують проектну та компютерну технології.

(Презентація роботи творчої групи вчителів англійської мови, яка працює над даною проблемою, обмін досвідом між колегами.)

Інформаційні технології можна використовувати на уроках мови, літератури, історії, трудового навчання, образотворчого мистецтва, музики, предметах природничо-математичного циклу тощо. Їх також можна використовувати і в початковій школі.

Нетрадиційні уроки значно підвищують інтерес та позитивну мотивацію учнів до навчання, активізують пізнавальну діяльність, розвивають мислення і творчі здібності дитини, формують активну життєву позицію в сучасному інформаційному суспільстві. Про це свідчать результати анкетування учнів нашої школи, проведені психологом.

Як і будь-яка інша технологія, дана теж має свої переваги і недоліки або труднощі у застосуванні. Давайте виявимо переваги і недоліки інформаційно-комунікативних технологій.

(Робота в групах. Одна група формулює переваги використання інформаційних технологій, а друганедоліки).

Слайд «Переваги використання комп’ютерних технологій».

Перевагами використання компютерних технологій є:

    індивідуалізація навчання;

    інтенсифікація самостійної роботи учнів;

    підвищення мотивації та пізнавальної активності;

    збільшення обсягу виконаних завдань порівняно зі звичайним уроком;

    можливість вибору рівня складності завдань;

    можливість виявлення творчих здібностей учнів.

 

Слайд «Недоліки та можливі
труднощі застосування комп’ютерних технологій».

Недоліками та можливими труднощами застосування компютерних технологій є:

    наявність психологічного барєра у педагога щодо використання нових технологій;

    недостатня обізнаність вчителів щодо роботи з компютером;

    невміння вчителя проектувати (алгоритмізувати) власну діяльність та діяльність учнів на уроці;

    додаткові витрати часу на підготовку до уроку.

 

На захист компютеризації навчання можна навести багато прикладів, що будуть переконливими порівняно зі звичайним традиційним навчанням. Це підтверджується ефективністю використання компютерів на багатьох етапах здобуття знань. Цепредявлення інформації учням, засвоєння навчального матеріалу в процесі інтерактивної взаємодії з компютером, повторення й закріплення засвоєних знань, умінь і навичок, підсумковий контроль і самоконтроль досягнутих результатів навчання і, нарешті, етап коригування конкретного процесу навчання, його результатів, що здобуваються шляхом удосконалення дозування навчального матеріалу, його систематизації тощо.

Отже, інноваціїце процес, якого на сучасному етапі неможливо уникнути. Знати, що таке інноваційні технології навчання, методику їх проведення, впроваджувати ці технології в життя, вміти створити на уроках ситуацію зацікавленості теоретичним матеріалом та багато іншого ми повинні для того, щоб спроектувати і провести ефективний і цікавий для учнів урок.

Завершити педраду хочемо однією притчею про Майстра, епіграфом до якої взято такі слова: «Кожний, хто вміє згуртувати навколо себе людей із різними характерами, різними інтересами й може привести їх до успіху,  справжній Майстер…»

Притча

Якось увечері зібралися разом музичні інструменти: скрипка, саксофон, труба, сопілка й контрабас. І виникла між ними суперечкахто краще за всіх грає. Кожний інструмент почав виводити свою мелодію, показувати свою майстерність. Але виходила не музика, а жахливі звуки. І чим більше старався кожен із них, тим незрозумілішою й потворнішою виходила мелодія. Але зявилася людина й одним помахом руки зупинила ці звуки, сказавши: «Друзі, мелодіяце одне ціле. Нехай кожний прислухається до іншого, й ви побачите, що вийдеЛюдина знову змахнула рукою, і спочатку несміливо, а потім усе краще залунала мелодія, в якій було чути смуток скрипки, ліричність саксофона, оптимізм труби, ніжність сопілки і величність контрабаса.

Інструменти грали, із замилуванням стежили за чарівними помахами рук людини. А мелодія все звучала і звучала, поєднуючи виконавців і слухачів у єдине ціле. Як важливо, щоб оркестром хтось диригував. Досягнення гармонії можливе лише тоді, коли всі обєднані однією метою й спрямовані єдиною волею в єдиному пориві

Такими Майстрами, шановні вчителі, є ви, а інструментаминаші учні. Ми з вами, хочемо того чи ні, є вчителями нового століття, і всі будемо працювати, щоб навчання стало радістю і задоволенням кожної дитини, щоб шкільне життя, в якому беруть участь і учні, і вчителі, досягло гармонії. І якщо вірити М. Остроградському, що хороші вчителі створюють хороших учнів, то в майбутньому, віримо, учні нашої школи стануть справжніми людьми.

Проект рішення педради.

1.  Створити творчу групу вчителів з підготовки методичного вісника «Інформаційні технології навчання як засіб розвитку творчої особистості учня».

2.  Членам методичної ради розробити рекомендації вчителям щодо впровадження інформаційних технологій навчання.

3.  Керівникам шкільних МО:

    обговорити зазначені вище рекомендації на засіданнях МО;

    надати методичну допомогу молодим та малодосвідченим учителям щодо впровадження інформаційних технологій навчання на уроках і в позаурочний час.

4.  Учителям-предметникам звернути увагу на проблему використання інформаційних технологій в навчально-виховному процесі під час самоосвітньої діяльності.

5.  Учителям вищої та І категорії підготувати і провести відкриті уроки для вчителів школи з використанням інформаційних технологій.

6.  Заступнику директора з НВР скласти графік проведення відкритих уроків.

7.  Психологу школи відвідати навчальні заняття в старших класах і зробити психологічний аналіз застосування інформаційних технологій вчителями школи.

Використані джерела:

1.  Верещак, В. В. Педагогічна рада: в пошуках нових орієнтирів. [Текст] — Х. : Вид. група «Основа». — Управління школою. — 2004. — 12.

2.  Капустін, М. Методика підготовки і проведення педагогічної ради [Текст]. — К. : «Шкільний світ». — Завуч. — 2001. — 10.

3.  Педагогічна рада: теорія і практика [Текст]. — Х. : Вид. група «Основа». 2006. — 144с.

4.  Підгребя, Н. Інноваційні технології навчання й виховання як засіб розвитку творчої активності учнів: Педагогічна рада з використанням мультимедіа [Текст]. — К. : «Шкільний світ». — Завуч. — 2008. — 29.

5.  Селевко, Г. К. Педагогічна рада на основі роботи проблемних груп [Текст]. — К. : «Шкільний світ». — Завуч. — 2001. — 2.

6.  Чабанна, Н. Мультимедіа на уроці [Текст]. / Н. Чабанна, І. Полященко. — К. : «Шкільний світ». — Завуч. — 2008. — 27.

 

Відгуки читачів