Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Словник фінансово-економічних термінів


 • Таємниця комерційна — право підприємств, організацій не розголошувати, не повідомляти, зберігати таємні відомості про їх виробничу, торгівельну, фінансову, науково-технічну діяльність, обумовлену небезпекою заподіяння шкоди підприємству. Адміністративна відповідальність за порушення комерційної таємниці передбачається умовами контрактів (трудових договорів) між роботодавцем і співробітником комерційної структури тощо.
 • Тариф — ставка сплати різних послуг, наданих підприємствам, і населенню, що називається тарифною ставкою.
 • Тарифи страхові — ставки страхових платежів з одиниці страхової суми за певний період.
 • Тендер (від англ. tend — обслуговувати) — термін, який є зарубіжним аналогом терміна «конкурс». По суті, тендер — це процес вибору компанії, що постачає товар, виконує роботу чи надає послуги на конкурсній основі... Терміни «тендер», «державні закупівлі» використовуються, коли йдеться про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти (бюджетні кошти) шляхом проведення конкурсу, у якому беруть участь фізичні та юридичні особи, яких організація, що здійснює тендер, запрошує до участі.
 • Термін дії — період, протягом якого цінний папір, документ, договір, угода зберігають чинність.
 • Технічні резерви — показник, який виражає грошову оцінку обов’язків страховика за страховими зобов’я заннями, і одночасно — сума коштів, що є гарантією виконання зобов’язань перед страхувальниками з огляду на наявні у портфелі страховика договори страхування.
 • Тимчасовий касовий розрив — незбіг у часі фінансування видатків з надходженням доходів.
 • Товарний кредит — будь-яка господарська операція суб’єкта підприємницької діяльності, що передбачає реалізацію продукції, робіт, послуг, передавання права власності іншому суб’єктові підприємницької діяльності або громадянину на умовах відстрочення платежу, якщо таке відстрочення перевищує звичайні строки банківських розрахунків або 30 календарних днів від дати реалізації.
 • Торги — метод укладення договорів купівлі-продажу, за якого покупець оголошує конкурс для продавців на товар з наперед визначеними характеристиками. Після порівняння одержаних пропозицій покупець підписує контракт з тим продавцем, який запропонував товар на більш вигідних умовах.
 • Трансакція — інформація в електронній формі про окрему операцію із застосуванням платіжної картки, яка сформована за результатами її виконання. Переказ грошей, що виконується електронними засобами системи термінових переказів за ініціативою учасника системи термінових переказів.
 • Трансфер, трансферт — в економічній теорії під трансфером розуміють процес передачі коштів, технологій, інформації тощо від одного суб’єкта господарювання іншому. Відповідно до Класифікації доходів бюджету Бюджетного кодексу України, трансферти — кошти, одержані від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.
 • Трансфертна ціна — оптова ціна, що обслуговує оборот товарів і послуг у межах певного підприємства або фірми; за цією ціною здійснюються розрахунки за сировину, матеріали, напівфабрикати й послуги.
 • Трастові (довірчі) операції — операції, пов’язані з довірчими відношеннями; управління майном небіжчика в інтересах спадкоємців; тимчасове управління майном осіб, які позбавлені права здійснювати цю функцію (неповнолітні, недієздатні); вкладання грошей в акції чи нерухомість, оплати грошей, податків.
 • Укладення кредитного договору — процес досягнення домовленостей між сторонами щодо умов кредитного договору.
 • Умови кредитного договору — пункти, у яких записано права і обов’язки сторін договору
 • Уніфікація — об’єднання кількох позик в одну. Спрощує управління державним боргом. Може проводитись як окремо, так і в поєднанні з консолідацією.
 • Управління — це цілеспрямований програмований чи довільний вплив на об’єкти задля досягнення кінцевої мети за допомогою процесорів, явищ, процесів, коли є з ними взаємодія в режимі детермінованої чи довільної програми/регламенту. Управління проектом/об’єктомсистемою, її компонентами та процесами, з метою підвищення ефективності функціонування систем відбувається ще на етапі системного проектування, створення/утворення, формування, розвитку, становлення, функціонування/життя системи. Ефективність управління визначається адекватністю дій управління щодо об’єкта управління.
 • Управління державним боргом — забезпечення платоспроможності держави, тобто можливості погашення боргів.
 • Упущена вигода — доход, який міг би одержати суб’єкт оподаткування в разі здійснення своїх справ і не одержав через обставини, що не залежать від нього, або протиправні щодо нього дії інших суб’єктів, якщо розмір його передбачуваного доходу можна обґрунтувати.
 • Установа — орган державної влади, місцевого самоврядування, організації, підприємства тощо, що виконує певні функції в галузі державного, адміністративного, партійного, громадського, комерційного тощо управління, контролю, нагляду тощо або будинок, приміщення, де знаходяться дані структури.
 • Ухилення від сплати податків — усі види дій платника, які ведуть до уникнення або обмеження податкового зобов’язання.
 • Учасник НПФ — фізична особа, на користь якої сплачують пенсійні внески і яка має або згодом набуде права на отримання пенсійних виплат із Пенсійного фонду. Учасниками НПФ можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства. Одна фізична особа може одночасно бути і вкладником, і учасником НПФ. Крім того, вкладниками можуть бути подружжя, діти, батьки, працедавець учасника фонду або професійне об’єднання, членом якого є учасник.
 • Учасники ринків фінансових послуг — юридичні особи та фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які відповідно до закону мають право здійснювати діяльність із надання фінансових послуг на території України, та споживачі таких послуг. Фактично НПФ являє собою банківський рахунок, на який зараховуються вклади та інвестиційний дохід від їх інвестування та з якого виплачуються пенсійні виплати.
ЛІТЕРАТУРА
1. Банківсько-фінансово-правовий словник-довідник / [авт.-упоряд. Л. К. Воронова]. — К. : А. С. К., 1998. — 288 с.
2. Економічна енциклопедія : у трьох томах / [редкол.:С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. — К. : Видавничий центр «Академія», 2002. — 952 с. — Т. 3.
3. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. — 3-є вид., доп. та переробл. — Львів : В-во Львівської політехніки, 2011. — С. 844 с.
4. Міщенко В. І. Банківські операції : підручник / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав’янська, О. Г. Коренєва. — 2-е вид., переробл. і доп. — К. : Знання, 2007. — С. 155–175.
5. Фінансова грамотність : навч. посібник / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко. — Вид. 2-ге, випр. і доп. — К., 2013. — 311 с.
6. https://www.bank.gov.ua
7. http://www.ubs.edu.ua
8. http://www.subject.com.ua
 

Сподобалась тема?
Бажаєте отримувати сучасні педагогічні матеріали вчасно та легко?

Найкращий спосіб бути поінформованим про освітні новини та мати завжди поряд актуальні та сучасні розробки уроків — передплатити журнал!

Інструкція, як оформити передплату на http://osnova.com.ua/help/8/

 
Dounload PDF

Відгуки читачів

 • Владимир

  07 липня 2018

  То, что делает "Основа" в экономической области - лучшее! И даже не надо вступать в полемику. Сам читаю экономику, поэтому очень много учебной и методической литературы разных издательств в моей библиотеке. Но "ОСНОВА" - флагман!