Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою!

Оформити передплату

Завдання з української мови та літератури, методики. Обласний етап

О. О. Румянцева-Лахтіна, методист Центру методичної та аналітичної роботи КВНЗ «Харківська академія непевної освіти»


І. ЗАВДАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Завдання 1–14 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на вашу думку, варіант відповіді.
 
 
1. У давньоруській мові цифри позначалися літерами, над якими ставився знак титло. Букви в числовому значенні відділяли одна від одної крапкою. Одиниці писали після десятків, десятки — після сотень тощо. Якою буквою позначалося число 500?
 • А Ферт;
 • Б твердо;
 • В зело;
 • Г рци.
 
2. Граматичну помилку допущено в словосполученні:
 • А сто кілограмів;
 • Б барвистих ярмарок;
 • В багатоповерхових готелів;
 • Г запалення легень.
 
 
3. Знайдіть слово, у якому звук [у] виник за аналогією й не є історично закономірним:
 • А зуб;
 • В яблуко;
 • Б рука;
 • Г дуб.
 
4. Яка назва кольору є етимологічно спорідненою зі словом зелений?
 • А Жовтий;
 • Б білий;
 • В чорний;
 • Г блакитний.
5. Усі наведені нижче слова, крім одного, мають субморфи — сегменти слова, що за своїм фонетичним складом та позицією в морфемній структурі слова є подібними до афіксального морфа, але ним не є. Знайдіть лексему, у будові якої в сучасній українській мові виділяють
суфікс:
 • А дятел;
 • В козел;
 • Б орел;
 • Г осел.
 
6. Прочитайте речення.
Я стаю ніби меншим а навколо більшає росте і міниться увесь світ і збагачене білими хмарами небо і одноногі скрипучі журавлі що нікуди не полетять і полатані веселим зеленим мохом стріхи і блакитнава діброва під селом і чорнотіла туманцем підволохачена земля що пробилася з-під снігу.
Скільки предикативних частин містить це складне речення (розділові знаки пропущено)?
 • А 7;
 • В 3;
 • Б 6;
 • Г 4.
 
7. Знайдіть речення, у якому немає плеонастичної конструкції.
 • А Викладачі обґрунтували запропоновані пропозиції щодо формування в студентів професійних знань, умінь і навичок.
 • Б Підготовка спрямована на опанування фахівцем-практиком комплексу педагогічних методів.
 • В Двосторонні близькі контакти між лідерами та високими посадовими особами України та Малайзії протягом 20 років мали епізодичний характер.
 • Г Українці в очікуванні остаточних результатів президентських перегонів.
 
8. Під керівництвом Б. Хмельницького козаки розбили ляхів і «добули силу добра, золота, срібла, міді, олова, пороху та всяких інших військових припасів» (Літопис Г. Грабянки) під:
 • А Корсунем;
 • Б Пилявцями;
 • В Батогом;
 • Г Жовтими Водами.
 
9. «Хвала вихованцю Києво-Могилянської академії Йоілю Биковському, який переписав у власний «Хронограф…» і вивіз його до Спасо-Ярославського монастиря, де був архімандритом» — цими словами Павло Загребельний дякує за збереження для нащадків:
 • А «Слова про Закон і Благодать»;
 • Б «Повісті минулих літ»;
 • В «Слова про похід Ігорів»;
 • Г Ізборника Святослава.
 
10. А ми кривого танцю йдем, танцю йдем
А ми йому кінця не знайдем, не знайдем…
Коли традиційно виконували згаданий у рядках танець?
 • А На весіллі;
 • Б на Масницю;
 • В на Івана Купала;
 • Г при закликанні весни.
 
11. 1881 року на Східній Україні видавався альманах:
 • А «Луна»;
 • В «Слово»;
 • Б «Молот»;
 • Г «Дзвін».
 
12. «У Чернігівській гімназії батьковим учителем був Леонід Глібов, і батько завжди дуже тепло, з великою симпатією і пошаною згадував його, дуже любив його байки, силу їх знав напам’ять і гарно декламував нам» — так про свого батька згадувала:
 • А Марко Вовчок;
 • Б О. Кобилянська;
 • В Н. Кобринська;
 • Г Леся Українка.
 
13. У вірші П. Тичини «О панно Інно…» використаний вияв фоніки:
 • А ономатопея;
 • Б асонанс;
 • В алітерація;
 • Г дисонанс.
 
14. Твір Ю. Андруховича «Московіада» має підзаголовок
 • А роман-трилер;
 • Б роман жахів;
 • В роман-репортаж;
 • Г роман-автобіографія.
У завданнях 15–18 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в клітинках («Місце для відповіді») на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).
 
 
15. Установіть відповідність. Приєднайте до частини «Хмари вкрили весь небосхил…» запропоновані варіанти та установіть відповідність між варіантом завершення речення та типом кожного з утворених речень. Варіант завершення речення
1) …і рясна злива не забарилася;
2) …та й зависли над принишклим містом;
3) …навіть клаптика світлого не лишилося;
4) …дарма що недавно вигрівало сонце.
 
Приклад
 • А просте з відокремленими членами;
 • Б просте з однорідними членами;
 • В складнопідрядне;
 • Г складносурядне;
 • Д складне безсполучникове.
16. Установіть відповідність між виділеним словом у реченні та частиною мови.
 
1
7. Установіть відповідність між назвою літопису та описуваною в ньому подією.
Назва літопису
1) Літопис Григорія Грабянки;
2) «Історія русів»;
3) Літопис Самійла Величка;
4) Літопис Самовидця Подія.
 • А чорна рада в Ніжині 1663 р.;
 • Б обрання Б. Хмельницького гетьманом.
 • В історія Української козацької держави.
 • Г історія полковника Павла Полуботка.
 • Д заснування Києва.
 
18. Установіть відповідність між назвою твору та художнім напрямом.
 
 
 
19. Установіть послідовність написання творів у хронологічному порядку за їх епіграфами.
 • А «Кругом нас знаходиться якась безодня, що її вирила доля, але тут, у наших серцях, вона найглибша».
 • Б «Шість прикмет має людина: трьома вона подібна на тварину, а трьома на янгола: як тварина — людина їсть і п’є; як тварина вона множиться і як тварина — викидає; як янгол — вона має розум, як янгол — ходить просто і як янгол — священною мовою розмовляє».
 • В «Ой напилися і сестри і браття кривавого пива край лугу, Та не дали ні себе, ні віри святої ворогам на поругу!»
 • Г «Дух истины, его же мир не может прияти, яко не видит его, ниже знает его»

 

ІІ. ЗАВДАННЯ З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Завдання 1–9 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на вашу думку, варіант відповіді.
 
 
1. «Способи виявлення результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів і викладання» — це:
 • А методи контролю;
 • Б форми контролю;
 • В функції контролю;
 • Г прийоми контролю.
 
2. «Здатність особистості орієнтуватися в потоці інформації, уміння працювати з різними видами інформації, знаходити й відбирати необхідний матеріал, класифікувати його, узагальнювати, критично до нього ставитися, на основі здобутих знань розв’язувати будь-яку інформаційну проблему, пов’язану з професійною діяльністю» — це:
 • А комунікативна компетентність;
 • Б літературна компетентність;
 • В інформаційна компетентність;
 • Г дидактична компетентність.
 
3. Визначте неправильне твердження. Підготовка вчителя до конкретного уроку полягає у…:
 • А формулюванні теми;
 • Б формулюванні освітньої, розвивальної та виховної мети;
 • В правильному розподілі часу, необхідному на всіх етапах уроку;
 • Г урахуванні стилю викладання вчителів у цьому класі.
 
4. Особливістю уроку на засадах компетентнісного підходу є:
 • А відображення структури діяльності;
 • Б використання авторських методик навчання;
 • В чітке дотримання класифікації уроку;
 • Г інваріантна структуру уроку.
 
5. До лінгводидактичних принципів навчання належать:
 • А науковість, системність, наступність, доступність;
 • Б лексико-синтаксичний,
 • структурно-семантичний;
 • В єдність національного й загальнолюдського, гуманізація;
 • Г функціональні, міжпредметні зв’язки.
 
6. Комунікативну компетентність особистості формують усі змістові лінії, ОКРІМ:
 • А мовленнєвої;
 • Б мовної;
 • В ключової;
 • Г соціокультурної.
 
7. Розвивальні цілі уроку спрямовані на…:
 • А формування вміння аналізувати, встановлювати причиново-наслідкові зв’язки;
 • Б усвідомлення ролі й значення виучуваного явища в мовленні;
 • В засвоєння одиниць мови та використання їх у мовленні;
 • Г на формування конкретних знань, умінь і навичок.
 
8. До уроків когнітивного типу А. В. Хуторський відносить:
 • А урок-експеримент, урок-дослідження,урок-диспут, урок-подорож, урок-конференцію, бінарний урок;
 • Б інтегративний урок, урок-рефлексію, урок-«круглий стіл», урок-аукціон, урок-КВК, урок-дискусію;
 • В урок-спостереження, урок моделювання, урок цілепокладання, урок-творчий звіт, урок взаємоконтролю, урок-подорож;
 • Г урок-спостереження, урок-експеримент, пошуковий урок, урок дослідження об’єкта, інтегративний урок, міжпредметний урок.
 
9. «Учень самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє виконувати певні операції, загальна методика й послідовність (алгоритм) яких йому знайомі, але зміст та умови виконання змінені». У вищезазначених рядках зазначено рівень досягнення учнів:
 • А початковий;
 • Б достатній;
 • В середній;
 • Г високий.
 
У завданнях 10–12 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою.
 
10. Установіть відповідність між назвами та змістом функцій педагогічного оцінювання
1) Освітня;
2) виховна;
3) розвивальна;
4) діагностична.
 • А Функція передбачає, що обґрунтування оцінки вчителем самооцінки й взаємооцінки сприяє розвитку в учнів логічного мислення, зокрема, уміння аналізу й синтезу, порівняння й узагальнення, абстрагування й конкретизації, класифікації й систематизації. У процесі контролю розвивається пам’ять, удосконалюється мисленнєва діяльність, мова тощо;
 • Б виявлення прогалин і помилок у знаннях і вміннях учнів, з’ясування причиїх виникнення;
 • В функція полягає в тому, що вчитель систематично стежить за навчальною діяльністю учнів, виявляє результати цієї діяльності й коригує її;
 • Г функція полягає в тому, що систематичний контроль й оцінка успішності сприяє вихованню в учнів свідомої дисципліни, наполегливості в роботі, працьовитості, почуття відповідальності, обов’язку залучення учнів до взаємоконтролю сприяє формуванню в них принциповості, справедливості, колективізму, взаємоповаги;
 • Д виявлення успіхів і недоліків у знаннях, уміннях і навичках, з’ясування їх причини й визначення заходів для підвищення якості навчання, попередження й подолання неуспішності.
 
11. Установіть відповідність між класифікацією творчих завдань та їхньою метою і формами роботи.
1) За метою проведення;
2) за формою мовлення;
3) за ступенем самостійності;
4)за наявністю додаткових завдань.
5) за опорними словами, за додатковими граматичними завданнями.
 • А колективні, індивідуальні;
 • Б усні, письмові;
 • В контрольні, навчальні;
 • Г на лінгвістичні теми, за картиною, на основі почутого, на основі власних спостережень.
 
12. Установіть відповідність між дидактичним поняттям та його змістом.
Поняття
1) Предметні компетентності;
2) складові літературного компонента;
3) мета освітньої галузі «Мови і літератури»;
4) об’єкт літературної освіти.
Зміст
 • А Розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій;
 • Б мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна (стратегічна);
 • В емоційно-ціннісна, літературознавча, загальнокультурна і компаративна лінії;
 • Г вершинні твори українського письменства та представників інших національностей, що проживають в Україні;
 • Д особистість учня (його духовно-емоційний світ, моральні цінності та орієнтації, творче мислення, уява, читацькі компетенції, мовлення).
 
 
У завданнях 13, 14 розташуйте факти (події, явища, процеси, етапи тощо) у правильній послідовності.
 
 
13. Установіть послідовність етапів проектування уроку з використанням ІКТ і ресурсів мережі Інтернет:
 • А концептуальний;
 • Б етап педагогічної реалізації;
 • В операціональний;
 • Г технологічний.
 
 
14. Розташуйте твердження, щоб вони відповідали послідовності утворення говоріння:
 • А поява внутрішнього мовлення;
 • Б включення голосового апарату для переходу внутрішнього мовлення в зовнішнє (озвучене);
 • В виникнення загального задуму майбутнього висловлювання, який ще не має мовного втілення, але вже існує в предметнозображувальному коді;
 • Г оформлення задуму шляхом відбору мовних засобів.
 
 
ІІІ. ПРАКТИЧНА РОБОТА
Для людини природним є прагнення до матеріального благополуччя. До заможних людей у нашому суспільстві ставляться по-різному: хтось з осудом і заздрістю, а хтось — з повагою і навіть захопленням. Часто можна почути докір з уїдливими нотками: так йому ж батьки допомогли; у нього он який був старт у житті — не те, що в мене; йому пощастило… А може, не треба скаржитися на долю? Хіба вона не в наших руках?
 
Власне висловлення
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять вашу думку. Проілюструйте ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки (текст має бути більше 100 слів).
 

Сподобалась тема?
Бажаєте отримувати сучасні педагогічні матеріали вчасно та легко?

Найкращий спосіб бути поінформованим про освітні новини та мати завжди поряд актуальні та сучасні розробки уроків — передплатити журнал!

Інструкція, як оформити передплату на http://osnova.com.ua/help/8/

Dounload PDF

Відгуки читачів