Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Актуальність розвитку методологічної культури педагога

О. В. Галітська, директор Криворізької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 61, Дніпропетровська обл.

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства основними пріоритетами розвитку освіти є формування освіченої людини, здатної жити у злагоді та гармонії із собою, готової до творчої праці, професійного розвитку та вдосконалення, відкритої до інновацій і впровадження нових технологій.


На сучасному етапі розвитку нашого суспільства основними пріоритетами розвитку освіти є формування освіченої людини, здатної жити у злагоді та гармонії із собою, готової до творчої праці, професійного розвитку та вдосконалення, відкритої до інновацій і впровадження нових технологій.
 
Сьогодні суспільство обумовлює посилення вимог до професійної мобільності фахівця, яка переважно визначає якість і вектор перетворень щодо організації його професійної підготовки. Підго-
товленість сучасного педагога до ефективної професійної діяльності передбачає не тільки ґрунтовне засвоєння професійних компетенцій, але й високий рівень сформованості професійно значущих якостей особистості, які обумовлюють його професійне зростання та самовдосконалення.
 
Професійна мобільність, на наш погляд, є невід’ємною складовою професійної готовності фахівця, який визначає механізм адаптації особистості, забезпечує узгодженість окремих ланок його професійного розвитку та вдосконалення, уміння пристосовуватися до нових умов праці. Розв’язання цієї проблеми вимагає пошуку нових підходів до орга нізації навчального процесу й обґрунтування педагогічних умов щодо формування професійної мобільності як важливого інтегративного чинника професійної якості майбутніх фахівців.
 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.06.2016 р. № 733 «Про проведення Всеукраїнського експерименту з упровадження науково-педагогічного проекту “Модель розвитку методологічної культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти”», Програми дослідно-експериментальної роботи з теми «Розвиток професійної мобільності вчителя як важливої складової його методологічної культури» на період 2016–2021 роки на базі Криворізької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 61 завершено організаційний етап дослідно-експериментальної роботи.
 
Творча група закладу разом із науковим керівником проекту Лідією Володимирівною Вознюк, доцентом кафедри освітнього менеджменту Дніпропетровського обласного інституту післядипломної освіти, кандидатом педагогічних наук, розробили Програму реалізації Концепції науково-педагогічного проекту «Модель розвитку методологічної культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти» з теми «Розвиток професійної мобільності вчителя як важливої складової його методологічної культури».
 
Визначено мету — розробити шляхи та механізми здатності й готовності педагогів швидко й успішно опановувати інноваційно-зорієнтовані технології в системі сучасної шкільної освіти.
 
Основні завдання:
1) вивчити та проаналізувати наявний у вітчизняній та зарубіжній науці та практиці досвід щодо розвитку професійної мобільності педагогів;
2) розробити концепцію та програму розвитку професійної мобільності педагогів за нових соціокультурних умов;
3) спрямувати самоосвітню діяльність учителів на підвищення методологічної культури та власне професійне зростання;
4) упроваджувати в практику роботи інноваційно-зорієнтовані технології;
5) створити оптимальні умови для обміну досвідом і видавничої діяльності як невід’ємних складових педагогічної майстерності. З метою визначення готовності вчителів до реалізації науково-педагогічного проекту практичний психолог закладу провів анкетування, за результатами якого з’ясовано, що 79 % педагогів готові до інноваційної діяльності, 21 % — частково готові.
 
Тест на визначення схильності до педагогічної діяльності засвідчив такі результати:
18 % учителів підходить педагогічна діяльність;
61 % — робота завдає певних незручностей, проте задовольняє; 18 % — відчувають постійний дискомфорт; 3 % — не підходить професія.
 
Діагностика рівня комунікативності (за В. Ряховським) мала такі результати: 25 % педагогів мають високий рівень комунікабельності; 43 % — достатній рівень комунікабельності; 32 % — нормальний рівень комунікабельності. Протягом організаційного етапу в закладі було проведено низку методичних заходів, а саме:
 педагогічні читання з теми «Професійна мобільність як складова розвитку методологічної культури вчителя», під час яких були роз’яснені поняття «методологічна культура вчителя», «професійна мобільність вчителя», проаналізовано наявний у вітчизняній і зарубіжній практиці досвід щодо професійної мобільності як складової розвитку методологічної культури вчителя;
 вебінар щодо роботи над Всеукраїнським науково-педагогічним проектом «Модель розвитку методологічної культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти»;
 педагогічна рада з теми «Інноваційні технології. Упровадження в практику передового педагогічного досвіду та вироблення власного досвіду»;
 педагогічна рада — майстер-клас «Роль педагогічної майстерності вчителя у забезпеченні інноваційного розвитку початкової школи».
 
З метою розвитку професійної мобільності протягом навчального року вчителі школи взяли участь у методичних заходах різних рівнів.
Всеукраїнський рівень:
1. VІІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2017».
2. ІХ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2018».
3. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь».
4. Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з теми «Підвищення якості освіти: стан, проб леми, перспективи».
5. Тренінг із методики викладання курсу «Вчимося жити разом».
 
Обласний рівень:
1. Науково-практичні семінари.
2. Конкурс методичних матеріалів з інтегрування змісту випереджальної освіти для сталого розвитку в навчально-виховний процес «Сталий розвиток — краще майбутнє для всіх».
3. Конкурс на кращий освітянський блог.
 
Міський рівень:
1. Науково-практичні семінари.
2. Майстер-класи.
3. Конкурс на кращий цифровий освітній ресурс.
4. Конкурс сайтів педагогів.
5. Міський тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017».
 
Зміни в сучасній українській освіті, прийняття нових державних освітянських стандартів звертають нашу увагу на одне з важливих питань професійного розвитку педагога — процесу саморозвитку. Саморозвиток — ознака професіонала високого рівня. Звісно, не всіх працівників нині можна зарахувати до цієї категорії, однак їх можна спонукати зробити кілька важливих кроків на шляху до свого професійного розвитку. Тож завдання адміністрації нашого навчального закладу — забезпечити такі умови, за яких самоосвіта кожного педагога спочатку буде його внутрішньою потребою, а згодом, можливо, перетвориться на корисну звичку, постійний потяг до самоактуалізації та самонавчання.
 
Основними компонентами професійного розвитку, професійної мобільності є самопізнання з професійної точки зору, постійне самовизначення, розвиток професійних навичок, самопроектування, створення окремої стратегії для зростання з професійної точки зору, своєї діяльності, самоорганізації та самоуправління. Тільки у результаті глибоких роздумів над сенсом буття у професії може відбутися процес самостановлення педагога, його професійно-особистісного розвитку.
 
Останнім часом у науково-педагогічних дослідженнях дедалі частіше зустрічаються терміни «мобільність», «академічна мобільність», «соціально-професійна мобільність» тощо. Збільшення інтересу до феномену мобільності цілком закономірне та виправдане, оскільки сучасне суспільство потребує фахівців, готових до якісного здійснення педагогічної діяльності за мінливих умов — соціальних, економічних, професійних тощо. Лише мобільні фахівці зможуть успішно реалізувати модернізацію сучасного суспільства, а також забезпечити його стабільний розвиток й інтеграцію у світовий освітній простір. Іншими словами, дослідження проблеми професійної мобільності педагогів є не просто даниною черговій моді, а об’єктивною необхідністю.
 
Аналіз досліджень засвідчив, що у структурі професійної мобільності найчастіше виділяють такі складові:
 активність, яку розуміють як готовність до діяльності, освоєння нових форм і видів діяльності, як підґрунтя професійно-педагогічної діяльності;
 адаптивність, яку розуміють як здатність пристосовуватись до мінливих умов діяльності, готовність змінити своє життя й діяльність, підґрунтя професійно-педагогічної гнучкості;
 відкритість — схильність до нового, невідомого, відмова від стереотипів;
 комунікативність — здатність і готовність установлювати нові зв’язки та контакти із суб’єктами освітньої діяльності;
 креативність — творче ставлення до середовища і власної діяльності, готовність до їх перетворення, фундамент професійно-педагогічного новаторства;
 компетентність — здатність гнучко орієнтуватись у професії, готовність до продовження навчання, самонавчання, саморозвитку, самоосвіти.
 
Професійна мобільність особистості — це ще і симптом її внутрішньої волі, уміння відкинути сформовані стереотипи та поглянути на життєву і професійну ситуацію по-новому, нестандартно, іноді з виходом за межі буденного. Це під силу лише творчій особистості, яка має дивергентне мислення та креативні здібності.
 
Лише кваліфіковані, високопрофесійні педагогічні кадри, які мають здатність до виконання різноманітних видів діяльності, професійно динамічні й інтелектуально гнучкі, готові до безперервного особистісно-професійного розвитку, здатні взяти на себе відповідальність за ефективне впровадження нововведень у сфері освіти. Іншими словами, успішність модернізації освіти багато в чому визначає готовність педагогічних працівників до інноваційної діяльності, до мобільного реагування на мінливі потреби суспільства, ринку праці, соціально-економічні технології, що розвиваються, й інформацію, яка безперервно оновлюється. Отже, управління розвитком професійної мобільності педагогів є важливою складовою управлінської діяльності в сучасній освітній організації. При цьому важиво відзначити, що під керуванням розвитком професійної мобільності педагогів розуміють не просто управління вдосконаленням майстерності на підставі зміни професійних видів діяльності, а проектування цілісного освітнього процесу на підставі упровадження нових психолого-педагогічних, інформаційних та управлінських технологій.
 

Сподобалась тема?
Бажаєте отримувати сучасні педагогічні матеріали вчасно та легко?

Найкращий спосіб бути поінформованим про освітні новини та мати завжди поряд актуальні та сучасні розробки уроків — передплатити журнал!

Інструкція, як оформити передплату на http://osnova.com.ua/help/8/

 
 
Dounload PDF

Відгуки читачів