Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Директор — лідер розвитку школи

Т. В. Пікуль, директор Куцурубської ЗОШ І–ІІІ ст. імені Т. Г. Шевченка Очаківського району, Миколаївська обл.

Від професіоналізму керівника багато в чому залежить успішний розвиток навчального закладу, його конкурентоспроможність і авторитет. Який він, керівник сучасної школи?


У час розбудови системи національної освіти сучасність вимагає реорганізації управлінської діяльності, професійної готовності педагогічних працівників до впровадження інновацій, пошуку нових науково-методичних підходів до технологічного забезпечення освітнього процесу. Тому питання управління інноваційною діяльністю в загальноосвітньому навчальному закладі є досить актуальним.
Школа в селі — це своєрідний оберіг, добрий дім і теплий вогник для дітей та дорослих.
Традиційно бути школою, що навчає, уже не можна — умови сьогодення вимагають бути школою, що керує змінами.
Потрібне не викладання, а освітня діяльність, не керівництво, а управління.
Діяльність керівника сучасного закладу освіти дедалі більше набуває професійного характеру, тобто потребує використання фахових знань не лише з педагогіки, але й із економіки,  менеджменту, соціології тощо.
Від професіоналізму керівника багато в чому залежить успішний розвиток навчального закладу, його конкурентоспроможність і авторитет. Який він, керівник сучасної школи?
Я вважаю, що він має бути здатним приймати сміливі рішення, творчо розв’язувати проблеми колективу (як виробничі, так і особистісні), дбати про його добробут, знати свій стиль управління, уміти перевести освітній заклад на якісно новий рівень. Величезне значення має поєднання якостей для керівника, вміння керувати на основі досвіду та розширення у сфері знань: директор-господар, директор-учитель, директор-дослідник, директор-менеджер. Інноваційний керівник має оперувати новими поняттями, володіти сучасним менеджментом, планувати стратегію подальшого розвитку, бачити перспективи роботи навчального закладу, виділяти та системно вирішувати актуальні питання.
Професіоналізм керівника є запорукою працездатності педагогічного колективу, добробуту учнів, спокою батьків, задоволеності соціальних замовників. Тому директор стає швидше менеджером освіти — професіоналом, здатним творчо здійснити професійну управлінсько-педагогічну діяльність, безперервно розвиваючись і самореалізовуючись у ній як індивідуальність. Сьогодні він повинен знати економіку, юриспруденцію, технологію просування продукту, якою є освіта, щоб спланувати та передбачити результат своєї діяльності. Бо будь-яка освітня установа, що переслідує мету створити якісну освітню послугу — те ж підприємство, де треба вміти й бізнес-плани складати, й господарство вести.
Для того щоб школа могла претендувати на існування, залучати позабюджетне фінансування, потрібна співпраця всього колективу, а директор повинен взяти на себе роль менеджера, створивши систему ефективного менеджменту, що передбачає правильний вибір форм управління й інноваційних технологій управління навчальним процесом. Для розвитку школи потрібно завжди враховувати вимоги сучасного часу, відповідну теоретичну базу, усвідомлення  необхідності прогресивних змін, упроваджувати різні інновації та працювати над самовдосконаленням. Звісно, це стосується не лише навчально-виховного процесу, але й управління навчальним закладом. Проаналізувавши стан, у якому перебувала на той момент школа, визначено низку першочергових завдань, які треба вирішити:
 • викликати довіру і віру в себе як керівника, здатного на позитивні зміни;
 • сформувати колектив однодумців;
 • підвищити рівень самооцінки та віри в свої можливості кожного педагога;
 • створити позитивний мікроклімат у колективі;
 • розвивати мотивацію до творчої діяльності в учнівському та вчительському колективі;
 • розвивати та зміцнювати матеріальну базу школи.
Вирішення цих завдань передбачало роботу щодо створення єдиної, згуртованої команди серед адміністрації, вчителів, учнів, батьків, громадськості, здатної позитивно та конструктивно впливати на формування мікроклімату, мотивації на позитивні явища, соціальний і матеріальний стан школи. Оскільки головний зміст діяльності закладу освіти — це освітній процес, то головне завдання управління — чітко визначити його складові (рис. 1).
 
Успіх управління залежить від створення чіткої системи планування роботи школи. Науково обґрунтована система шкільного планування — наріжний камінь планування праці, без чого неможлива творча праця колективу. Особлива роль належить перспективному плануванню, бо воно є стратегічним, потім конкретизується в календарних планах.
Сучасна нормативно-правова база містить два види документів щодо стратегічного планування діяльності навчального закладу:
1. Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу загально-освітнього навчального закладу (Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I–III ступенів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 р. № 240, п. 4.32) [13].
2. Перспективний план (Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 р. № 284, п. 2.1).
Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу здійснює керівник у формі програми розвитку закладу. Доцільним є складання такої програми на десять років (на міжатестаційний період). Важливим під час складання програми розвитку загальноосвітнього навчального закладу є бачення його керівником мети діяльності закладу на досить тривалий
період. Таке планування має відображати віддалену перспективу розвитку кожної підсистеми діяльності закладу та його соціально-педагогічної системи в цілому відповідно до ієрархії цілей.
 
 
Якщо раніше педагогічний колектив обирав проблему, за якою працював, то за нових умов опрацьовують цілісну концепцію освітньої практики, яка враховує особливості та можливості конкурентного навчального закладу. Цю роботу
теж має спрямовувати керівник.
Основна мета педагогічного колективу — створення національної школи в сільській місцевості, що вимагає систематичної скоординованої роботи. Для її реалізації педагоги об’єднуються в команди на основі певних професійних і  моральних цінностей. З таких команд утворюють управлінський сектор, який зазвичай є одностайним у своїх рішеннях із директором (рис. 2). Вироблення та прийняття управлінських рішень — основна процедура в діяльності адміністрації школи, що визначає весь подальший хід процесу управління, суттєво впливає на результати діяльності школи та її імідж.
У своїй практиці я як директор навчального закладу та заступники застосовуємо таку технологію прий няття рішень, до якої входять діагностування проблеми, накопичення інформації, розробляння альтернативних варіантів, їх оцінювання та прий няття управлінського рішення.
Педагогічний колектив працює над реалізацією методичної проблеми: «Створення умов для розвитку та самореалізації особистості за умов використання нових педагогічних технологій».
Адміністрація школи разом із головами шкільних методичних об’єднань розробили стратегію впровадження основних ідей проблеми, спрогнозували результати, причому із урахуванням демократичних принципів управління ці процеси відбувалися знизу (учитель – шкільні методоб’єднання – нарада при директорові – засідання педради).
Адміністрація школи сприяє інноваційній діяльності навчального закладу:
 • упровадження науково-педагогічної технології «Росток»;
 • створення інформаційної-освітньої програми «Сімейна розмова»;
 • під’єднання до швидкісного інтернету;
 • два комп’ютерні класи (для учнів початкових і старших класів);
 • профільне навчання;
 • ІКТ-технології;
 • інтерактивні технології;
 • технологія критичного мислення;
 • проектні технології.
 
Інноваційні технології застосовуємо в різних формах організації управлінського процесу (засіданнях, нарадах, зборах). Стало вже традиційним проведення засідань педагогічної ради з використанням технологій: «Мозковий штурм», «Навчаючи — вчуся», педагогічна рада-консиліум. Серед шляхів розвитку професійної компетентності педагогів проходження атестації займає чільне місце.
Атестаційний період — це надзвичайно важливий етап діяльності школи. Адміністрація школи прагне перетворити процес атестації на творчу співпрацю з кожним учителем. Атестація починається з ознайомлення вчителя з його правами на всіх етапах проведення атестації, критеріями оцінювання діяльності, вимогами до нього. Кожен учитель складає індивідуальний план роботи на час атестації. Атестацію розглядаємо в комплексі з роботою, спрямованою на підвищення фахового рівня вчителів і їхньої педагогічної майстерності.
 
Тобто атестація базується на засадах демократизму, загальності, всебічності, систематичності, колегіальності, досвідченості та гласності, безперервної освіти і самовдосконалення, морального й матеріального заохочення.
Директор школи та його заступники є організаторами та керівниками атестаційного процесу, їхній обов’язок — створити у школі систему атестаційної роботи. Неабияку роль відіграє рейтинг учителя у середовищі учнів і батьків.
З метою його визначення проводимо анкетування й тестування. У цікавій формі відбувається підсумкове засідання атестаційної комісії. Під час таємного голосування кожен член комісії отримує картку, в якій він має вказати свою думку.
Усю роботу в школі з молодими спеціалістами умовно розподілено на три нерівнозначних за змістом, обсягом і завданнями етапи адаптації: підготовчий, етап формування розвитку знань і вмінь навчально-виховної роботи та підсумковий.
На першому етапі адаптації відбувається ознайомлення молодого вчителя з вимогами до професії, його залучення у самостійну професійну діяльність, порівняння рівня готовності до роботи з вимогами навчально-виховного закладу. Заступник директора з НВР складає план роботи з молодими спеціалістами і план стажування молодого вчителя.
Другий етап пов’язаний із процесом подолання труднощів навчально-виховної діяльності й початком формування майстерності молодого вчителя.
Третій етап — це етап високої адаптованості, він є результатом ефективності діяльності молодого вчителя на попередньому етапі. Для цього етапу характерний високий рівень самостійності молодого вчителя, його творчий підхід до навчально-виховної діяльності.
Найголовніше в роботі директора — це вміння знайти спільну мову з кожним працівником школи. Важливо, щоб кожен — член адміністрації, учитель, класний керівник, педагог-організатор, а також учень чи батько — був поставлений директором у позицію вдумливого, відповідального творчого працівника, щоб вони завжди приходили за допомогою та порадою.
В організації праці адміністрації школи та колективу неабияке значення має усталений тижневий режим.
Для директора навчального закладу є важливим вжиття заходів щодо покращення матеріально-технічного стану школи за рахунок батьківських і спонсорських коштів. Тому було капітально відремонтовано парадний вхід до школи, замінено сантехнічне обладнання біля їдальні, водогінну та каналізаційну систему навчального закладу, зроблено ремонт коридорів, відновлено внутрішні вбиральні, придбано кухонний посуд у їдальню. Для забезпечення навчально-виховного процесу придбано два комп’ютери, два ноутбуки, дві інтерактивні дошки. Разом із цим було покращено матеріальну базу окремих кабінетів початкової школи, кабінету хімії та біології, фізики, відкрито тренажерну залу; для проведення уроків фізичної культури придбано м’ячі, гімнастич ні палиці, обручі.
І система планування в школі, і зміна підходів під час оцінювання діяльності школи спрямовані на кінцевий результат — підвищення якості освіти, формування творчого педагогічного колективу, здатного ефективно навчати, виховувати учнів і забезпечувати розвиток особистості дитини.
Майбутнє навчального закладу залежить від:
 • компетентності керівника;
 • інноваційного потенціалу навчального закладу;
 • створення сучасної матеріально-технічної бази;
 • здійснення кардинальних базових перетворень;
 • досягнення нової якості навчально-виховного процесу.
 

Сподобалась тема?
Бажаєте отримувати сучасні педагогічні матеріали вчасно та легко?

Найкращий спосіб бути поінформованим про освітні новини та мати завжди поряд актуальні та сучасні розробки уроків — передплатити журнал!

Інструкція, як оформити передплату на http://osnova.com.ua/help/8/

 
Dounload PDF

Відгуки читачів