Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Вкладка - Модель роботи районного методичного кабінету з розвитку професіоналізму в управлінській діяльності керівників закладів освіти дубенщини

Н. Л. Мельнікова, завідувач Дубенського районного методичного кабінету Рівненської області


У нас, освітян, велика місія на землі — навчати, надихати, запалювати! І для того щоб розбудити емоції, почуття й думки вчительської громади, директорського корпусу, районна методична служба активно працює над утіленням в освітній процес ефективних форм методичної роботи, адже тільки в спільному процесі, у спільній діяльності можна, навчаючи інших, навчатися самому.

 

Науково-методичну роботу ми розглядаємо як цілісну систему взаємопов’язаних дій і заходів, що побудована на досягненнях сучасної психолого-педагогічної науки, педагогічного досвіду, конкретного аналізу навчально-виховного процесу та рівня професійної компетентності педагогічних кадрів.

 

Свою роботу районна методична служба організовує так, щоб керівники закладів освіти, педагоги змогли відчути ситуацію успіху, динаміку професійного зростання, задоволення від роботи, потребу в самоосвітній діяльності.

 

Місія методичного кабінету — забезпечення неперервного та цілеспрямованого професійного розвитку педагогів.

 

Мета діяльності — науково-методичне забезпечення системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів і розвиток їхньої творчої ініціативи.

 

Чітко визначені основні напрями діяльності й основні завдання з підвищення науково-методичного рівня педагогів.

 

Сприяючи створенню інноваційного освітнього середовища, РМК визначив й основні завдання підготовки педагогів до інноваційної діяльності.

 

Цілі та завдання методичної роботи з освітянами Дубенщини, спрямовані на підвищення їх науково-методичного рівня, є передбачувані еталонні параметри, що характеризують рівень знань і вмінь, необхідність формування й удосконалення яких зумовлений сучасними стандартами, потребами розвитку освіти та рівнем професійної компетентності конкретних педагогічних працівників.

 

Цільовий компонент є системостворювальним і безпосередньо впливає на визначення змісту, форм і методів роботи з педагогами (табл. 1).

 

 

Таблиця 1

Поєднання групових і колективних (традиційних і нетрадиційних) форморганізації методичної роботи

Групові

Колективні

Методичне об’єднання (кафедра)

Науково-практичні конференції

Динамічна група

Лекції

Фокусна група

Психолого-педагогічні семінари

Проблемна група

Практикуми

Творча група

Проблемні семінари

Школа становлення молодого педагога

Теоретико-методологічні семінари

Школа педагогічної майстерності

Педагогічні ради

Школа педагогічного досвіду

Консиліуми

Семінари

Інструктивно-методичні наради

Тренінги

Конкурси

Майстер-класи

Виставки

Авторські школи

Аукціони

Клуби

Методичні турніри

Творчі студії

Методичні фестивалі

Педагогічна майстерня

Захисти інноваційних проектів

Управлінська майстерня директора школи

Ярмарки педагогічної творчості

Методична майстерня заступника директора

Дебати

Методичні сесії

 

Методи: мозковий штурм, ділова гра, відверта розмова, евристичний пошук, узагальнення думок компетентних осіб, диспут, дискусія, спільний творчий пошук, педагогічні дослідження й експеримент, творча самопрезентація, «кола», «кути», обговорення актуальних проблем тощо.

 

Способи спілкування: демократичні; пріоритет групових та індивідуальних форм; перевага факторів зростання професійної майстерності зсередини; поради, консультації, співбесіди.

 

Тактика: співробітництво, співтворчість, що ґрунтуються на вірі у творчий потенціал кожного педагога, на повазі до його індивідуальності.

 

Система методичної роботи в районі є гнучкою. Діяльність районного методичного кабінету плануємо на навчальний рік відповідно до структури, на підставі пропозицій і конкретних потреб керівних та педагогічних кадрів району. Діагностування дає можливість раціонально планувати роботу структурних методичних підрозділів, правильно обрати проблему, яка на певному етапі є актуальною, враховувати нерозв’язані проблеми навчально-виховного процесу.

 

Ефективності й результативності можна досягти за умов чіткої спланованої координації дій усіх учасників інноваційного процесу, де сполучною ланкою між управлінською системою освітньої галузі та загальноосвітніми навчальними закладами, між наукою та кожним конкретним педагогом-практиком у процесі опанування всього розмаїття та багатства ідей, усвідомлення змісту й значення окреслених завдань, розробляння шляхів їх реалізації з урахуванням конкретних умов регіону, специфіки навчального закладу та практичних потреб кожного вчителя, вихователя є методична служба.

 

Тому важливим завданням методичного кабінету є виховання керівника як сучасного управлінця, формування особистості директора-лідера, спроможного адаптувати освітню установу до мінливих умов, визначити найефективніші форми й методи керівництва, реалізувати інноваційну діяльність. Потужний лідер випромінює інтелігентність. А це повага, інтерес і відкритість до людей. Маючи позитив у собі, бачиш і твориш його в людях. Енергійний керівник пізнає свої можливості та розкриває їх у справах. Його мудрість допомагає іншим людям реалізувати себе в місії школи. Лідер творить команду, подібну до себе, і стратегічно з нею працює.

 

У роботі використовують інновації, оновлюють поширені традиційні форми, гармонійне їх поєднання. Із метою розвитку управлінської компетентності, стимулювання професійного зростання, творчої активності, в рамках співпраці та взаємодії з управлінням освіти і науки, інститутом післядипломної освіти керівники закладів та установ освіти, слухачі школи резерву керівних кадрів є активними учасниками семінарів-практикумів. Наведемо приклади тем занять керівників закладів освіти: «Система роботи закладу освіти з формування в педагогів готовності до інноваційної діяльності», «Моніторинг якості освіти в загальноосвітньому навчальному закладі», «Управління процесом виховної діяльності в загальноосвітньому закладі в контексті Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді».

 

Груповою формою підвищення кваліфікації вчителів є участь у роботі творчих або проблемних груп. Заслуговує на увагу діяльність проблемної групи, яка переросла в проблемно-цільовий семінар директорів ЗОШ І–ІІ ступенів «Сільська школа». Із цього навчального року ефективно працює управлінська майстерня директора школи.

 

Із метою надання дієвої допомоги педагогам, які лише розпочинають свою професійну чи управлінську діяльність, у районі успішно організовавно заняття в Школах становлення молодого вчителя, новопризначеного керівника та заступника директора школи. Адже, за словами В. О. Сухомлинського, «молодий спеціаліст стає хорошим учителем, перш за все, завдяки обстановці творчої праці педагогічного й учнівського колективу».

 

Задля підвищення рівня політичної освіти енергійних та ініціативних людей на засіданні президії районної ради було прийнято рішення про діяльність Школи лідера — спеціальної програми з проведення тематичних семінарів за участю молодих громадських діячів, які після закінчення школи отримали спеціальний сертифікат та були зараховані до кадрових резервів різних рівнів. Серед тематики семінарів школи: стратегічне планування розвитку територіальної громади; написання проектів; управління земельними ресурсами та комунальною власністю територіальної громади; принципи успішного publikrelations; вивчення законодавства про місцеве самоврядування тощо. Серед викладачів — досвідчені спеціалісти та громадські діячі Рівненщини.

 

Популярністю в наших педагогів користується й виставка-ярмарок педагогічної творчості, яка передбачає презентацію найефективніших методів навчання і виховання, демонстрацію системи роботи найкращих учителів, вихователів, педагогічних колективів. На виставці презентують документальні, ілюстративні, інформаційні матеріали; методичні розробки, тематичне планування за номінаціями.

 

Директори закладів освіти району підтримали ініціативу щодо застосування в практичній діяльності й такої форми роботи, як педагогічна естафета «Інноваційні горизонти освіти Дубенщини», яка сприяла обміну досвідом і налагодженню партнерських стосунків між педагогічними колективами й була проведена у два етапи: перший — відвідування делегацією іншого закладу освіти, другий — прийом делегації педагогічних працівників із визначеного закладу освіти відповідно до графіка.

 

Кожен навчальний рік завершується заняттями в літніх школах директорів і заступників, у рамках яких у ході неформального спілкування, під час спортивних ігор, музичних забав, різноманітних естафет, ми вдосконалюємо свої вміння організовувати КТС, відновлюємо сили й енергію, даруємо один одному тепло сердець та розмаїття нових ідей.

 

Сприяючи розвитку інноваційної культури керівника закладу освіти, кожного педагога, неабиякого значення надаємо такій якісній характеристиці життєдіяльності людини у сфері одержання, передавання, збереження й використання інформації, як інформаційна культура, складовими якої є: інформаційний кругозір; інформаційна грамотність; здатність створювати інформаційні продукти.

 

На основі досліджень і аналізу досвіду роботи експериментальних навчальних закладів всеукраїнського, регіонального рівнів видано низку навчально-методичних посібників.

 

Цікаві ідеї та досвід педагогічної майстерності освітян району висвітлені в бібліотечці Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти, авторитетних фахових виданнях.

 

У методичному кабінеті створено відео-та медіатеки педагогічного досвіду, інформаційну базу даних про освітні новації, які розміщені на сайті Дубенського РМК: http://drmk.jimdo.com.

 

У медіатеці наявні також електронні підручники, енциклопедії, демонстраційні програми тощо, без яких сьогодні неможливо уявити діяльність як методиста, так і вчителів-предметників, вихователів ДНЗ. Педагоги, керівники закладів освіти, методисти є авторами сучасних електронних засобів навчання, методичних посібників.

 

Завдяки стрімкому розвитку комп’ютерних технологій, освітніх сервісів удосконалюємо форми мережевої взаємодії педагогів: вебінари, онлайн-заходи, спілкування в спільнотах порталу «Освіта Рівненщини».

 

Тісна співпраця та взаємодія з нашим інститутом післядипломної освіти сприяє тому, що директори, педагоги району є активними учасниками навчальних семінарів, методичних мостів, шкіл методичного активу, майстер-класів, тренінгів, творчих поїздок, виставок, естафет обласного, міжнародного рівнів.

 

Саме завдякитакій співпраці та взаємодії педагоги сільської місцевості мають справжню розкіш — розкіш спілкування з академічними науковцями, світочами освіти України.

 

Керівник ЗНЗ — провідна фігура навчально-виховного процесу, носій освітніх і суспільних змін, і від його управлінської компетентності залежить рівень якості освіти. Результати опитування керівників, проведеного на діагностико-концептуальному етапідослідно-експериментальної діяльності з теми «Організаційно-методичні умови формування інноваційної культури сучасного педагога», засвідчили, що внаслідок управлінської діяльності в останні 3 роки в закладах освіти, якими вони керують, відбулися такі інноваційні перетворення:

  • зміни в змісті освіти — 75 %;
  • зміни в умовах освітньої діяльності — 50 %;
  • упровадження інноваційних педагогічних технологій — 75 %;
  • зміни в управлінні закладом освіти — 33 %.

 

Дані, отримані в ході дослідження, свідчать про загальну позитивну динаміку розвитку й упровадження інноваційних педагогічних технологій у практику освітніх закладів району.

 

На думку більшості опитаних, запровадження педагогічних інновацій безумовно сприяє підвищенню якості освіти. Ці перетворення загалом позитивно сприймають усі учасники навчально-виховного процесу.

 

Отже, ми прагнемо відшукувати нові ефективні способи розкриття потенціалу педагогів, дітей, зміцнювати бажання кожного бути інноваційними, гнучкими і творчими у визначенні нового бачення розвитку школи й освіти.

 

Нас не потрібно переконувати, що учні навчаються краще за підтримки батьків, які обізнані з потребами розвитку дитини та з тим, як найкраще створити навчальне середовище вдома. У нашому районі ми, в першу чергу, популяризуємо й поширюємо досвід Студянської школи-родини. Шляхи вдосконалення системи державно-громадського управління в сучасному загальноосвітньому закладі, розвитку шкільної культури, способи розкриття потенціалу в дітях, їхніх сім’ях і всіх членах громади висвітлені в навчально-методичному посібнику «Державно-громадське управління в школі», автор — Євгенія Камінська.

 

Активному впровадженню сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання й вихованнясприяє науково-дослідна експериментальна робота:

  • «Інноваційний простір загальноосвітнього навчального закладу для особистісного розвитку та творчої самореалізації особистості (Смизька ЗОШ І–ІІІ ступенів, експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня);
  • Сучасні підходи до розвитку оптимального освітнього середовища сільської школи (Семидубський аграрний ліцей і ЗОШ І–ІІ ступенів, експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня).

 

Сьогодні в умовах суспільних трансформацій значно змінюються погляди на вчителя як носія культурно-історичної спадщини, загальнолюдських і національних цінностей. Педагог перестає бути для учнів єдиним джерелом знань, тому сучасний учитель має постійно здобувати й узагальнювати нові знання з різноманітних джерел і володіти технологіями їх передавання в такій послідовності (або в такий спосіб), щоб в учнів формувати вміння відшуковувати інформацію, виробляти (продукувати) нові знання, співставляти, систематизувати, використовувати їх у житті. У такого вчителя сформована інноваційна культура, а відтак, він здатен сформувати її у своїх вихованців.

 

Діяльність відділу освіти Дубенської райдержадміністрації, методичної служби, педагогів і батьків закладів освіти нашого району спрямована на об’єднання зусиль для досягнення оптимальних результатів освітньої роботи, забезпечення високої якості освіти Дубенщини. Із цією метою налагоджено тісну співпрацю та взаємодію громадсько-активних закладів і установ освіти Дубенщини з Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта в реалізації проекту «Розвиток громад в Україні шляхом упровадження Програми “Школа як осередок розвитку громади”».

 

Сьогодні на наших очах змінюється країна, змінюється школа. Усе, що вирує навколо, полилося в класи. Життя сучасного учня таке ж динамічне, як і життя суспільства. Відбуваються процеси комп’ютеризації, технологізації освітнього процесу, які допомагають педагогу розвивати інтелект школярів, але (на жаль) не пробуджують їхню душу. Тому нині як ніколи нас хвилює духовно-моральний світ дитини. Запобігти порожнечі душі, убогості інтересів, розбудити прагнення працювати над собою, виховувати чуйність серця, тонкість і красу почуттів, навчити керувати своїм внутрішнім світом, допомогти успішно ввійти в соціум — ось завдання, над вирішенням яких і працюють наші педагоги.

 

У часи історичного оновлення держави, на порозі епохи «людини духовної» ми шукаємо нові орієнтири, нові ідеї, нові форми роботи.

Dounload PDF

Відгуки читачів