Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою!

Оформити передплату

Учнівське портфоліо

Укладач О. О. Харчук, м. Красилів, Хмельницька обл.


Закінчення, початок у № 2 (№ 86).
 
 
Портфоліо як альтернативний спосіб оцінювання навчальних досягнень учнів
 
Науковці й учителі-практики одностайні в тому, що портфоліо — засіб автентичного (тобто істинного, справжнього, правильного) оцінювання. Наголосимо ще раз: не можна сприймати портфоліо виключно як безсистемне зібрання учнівських робіт. Зміст портфоліо планують заздалегідь з урахуванням індивідуальних особливостей учня.
 
По-перше, портфоліо є альтернативним способом оцінювання учнівських досягнень. Таке розуміння портфоліо відображає невдоволення багатьох учителів традиційним способом оцінювання навчальних досягнень, що здійснюється за допомогою тестів, які, на їхню думку, не в змозі дати валідної картини справжніх умінь (компетентностей) їхніх учнів. Під час оцінювання за допомогою портфоліо учень — на противагу тестам — отримує можливість продемонструвати свої здібності в різних сферах більш-менш самостійно. Вирішальним тут є момент самовизначення. Найважливішою метою портфоліо є підвищення саморефлексивності учнів під час навчання, яку розглядають як передумову підвищення відповідальності учня, його самостійності в організації процесу навчання (тобто рух до самонавчання) та участь у процесі оцінювання якості результатів навчання. Отже, сама ідея оцінювання навчальних досягнень зазнає в правильному розумінні портфоліо-процесу істотних змін. Оцінювання сприймається як процес, що складається не тільки з демонстрації вчителям, однокласникам, батькам результатів навчання, а й із відображення подоланого шляху до цих результатів.
 
Портфоліо-процес дає можливість учневі проаналізувати, як він працював для досягнення здобутих результатів, що йому вдалося, що не вдалось і де розташована його «зона найближчого розвитку», тобто усвідомити свої найближчі навчальні плани, інтереси, завдання. Демонструючи портфоліо, учень може дати відповіді на всі поточні запитання, обговорити і захистити свої результати, пояснити свою подальшу мету і способи її досягнення.
 
Важливість зміни форм оцінювання навчальних досягнень підкреслює більшість авторів, при цьому вони виходять із положення, яке зараз уже ні в кого не викликає сумніву, а саме: види оцінювання мають вирішальний вплив на процеси навчання, які йому передують. Із цього випливає, що, змінюючи процедуру оцінювання навчальних досягнень, ми істотно впливаємо власне й на навчальний процес. Отже, портфоліо як метод оцінювання претендує не тільки на більш адекватне відображення справжніх досягнень, а й на те, щоб бути інструментом підвищення якості процесу навчання.
 
Провідною при цьому є думка, що досягнення треба не оцінювати, а документувати — досягнуте потрібно зробити видимим. На відміну від традиційних учнівських зошитів, які також є документами, під час наповнення портфоліо учень сам вирішує, що він хоче покласти до своєї папки або портфеля. У портфоліо знаходять своє місце (поряд із тим, що учень зробив у школі) домашні та позашкільні роботи. У папку, крім робіт, кладуть висновки (оцінку) щодо роботи як самого учня, так і вчителя. Якщо в портфоліо зібрати роботи одного виду або предмета (часто це пов’язано з письмовими завданнями), то за зібраними роботами можна бачити прогрес. Учень працює над оформленням свого портфоліо як у шкільний, так і в позашкільний час. Учитель допомагає й консультує учня у виборі та оформленні портфоліо, пише свої коментарі до зібраного матеріалу. Решта учнів можуть також додати свої зауваження та коментарі до окремих частин портфоліо своїх товаришів.
 
Важливим компонентом змісту, контекстно пов’язаним із реалізацією компетентнісного підходу до побудови освіти, є досвід творчої і пошукової діяльності учнів у вияві життєвих проблем і пошуку способів їх розв’язання. На практиці цей компонент змісту реалізується, наприклад, у процесі розроблення учнями і вчителями міжпредметних навчальних проектів.
 
Новою складовою змісту освіти є досвід емоційно-ціннісного ставлення. Він включає когнітивні емоції — специфічні переживання учнів, які виникають під час навчання. Емоційно-ціннісне ставлення здебільшого належить до сфери самооцінювання, яке безпосередньо впливає на формування самоповаги, упевненості учня в собі або, навпаки, зневіри у своїх силах і можливостях.
 
Таким чином, знання, уміння, навички, досвід здійснення способів діяльності й емоційно-ціннісного ставлення у сукупності є показниками компетентності учнів та відображають заплановані результати навчання. Як зазначалося вище, компетентнісний підхід зорієнтовує контроль на інтегровані результати навчальної діяльності, а не на окремі елементи, які формуються у процесі навчання. До того ж, компетентність як цілісне особистісне утворення виявляється в конкретній проблемній ситуації.
 
Провідним завданням нині постає формування й розвиток здатності учня застосовувати набуті знання і вміння у практичній діяльності. Їх реалізація зумовлює відбір таких засобів оцінювання, щоб налаштуватися не на репродуковану учнем інформацію, а на створений ним самостійний продукт, що має практичну цінність.
 
Одним із ефективних засобів контролю, зорієнтованим на продукт навчання, і таким, що доповнює традиційні засоби, виступає портфоліо.
 
Учнівське портфоліо демонструє зусилля учня, його прогрес і досягнення в освітньому процесі за певний період навчання. Це форма організації зразків і продуктів навчально-пізнавальної діяльності школяра, а також відповідних інформаційних матеріалів із зовнішніх джерел, призначених для аналізу, кількісної і якісної оцінки рівня досягнень конкретного учня й подальшої корекції процесу навчання.
 
На відміну від звичних засобів контролю результатів навчання, портфоліо містить об’єктивніші дані, які демонструють різнобічну діяльність учня: його участь у гуртковій роботі, у суспільно-корисних справах, в олімпіадах, навчальних проектах. Такий зміст портфоліо дозволяє школяреві не лише самоствердитись у колективі ровесників, а й усвідомити свої можливості, визначити пріоритети, спланувати подальше навчання.
 
Учнівські портфоліо наділені рядом характеристик, а саме:
 
1. Використання можливостей системи додаткового й професійного навчання, громадських організацій, гуртків, спортивних секцій тощо. Одне з основних завдань дорослих — різними способами стимулювати дитину брати участь у заходах, які вони організовують. Організації мають право видавати свої сертифікати, дипломи, писати відгуки й рекомендації, які можна ввести в портфоліо. Звертання до даної соціальної сфери розширює можливості школяра для демонстрації особистих досягнень у накопиченні матеріалів.
 
2. Під час складання портфоліо важлива не кількість, а якість зібраного матеріалу.
 
3. Зміст портфоліо — усвідомлення школярем необхідності отримання різнобічної та різноманітної інформації, демонстрація школярем своїх можливостей і досягнень із різних сторін, а не тільки офіційних позицій, визнаних вишами й органами влади.
 
4. Свобода дитини під час складання портфоліо. Усі записи до портфоліо учень виконує сам, і фіксує тільки ті досягнення, які вважає за потрібне.
 
5. Портфоліо — не разовий інструмент, а технологія, яка буде потрібною протягом усього професійного життя людини.
 
6. Головне в портфоліо — зміст, а не зовнішня краса, не має бути однакових за оформленням портфоліо. Водночас слід дотримуватися схеми побудови портфоліо: титул, основні розділи.
 
 
ВИСНОВКИ
 
Мета портфоліо — навчити дитину спочатку просто самостійно, а потім на високому рівні умотивувати свої бажання, своє зростання. Тому в цьому процесі необхідна присутність тих, хто буде працювати, прагнутиме досягти нових висот, і тих, хто за ними спостерігатиме.
 
Суть портфоліо — «показати все, на що ти здатний». Педагогічна ідея портфоліо передбачає зміщення акценту з незнання учнів на індивідуальні досягнення, їх активну участь у накопиченні різних видів робіт, які засвідчують рух в індивідуальному розвитку; інтеграцію кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки. 
 
Портфоліо відповідає цілям та завданням сучасних педагогічних технологій (проблемного, ігр вого, особистісно-орієнтованого, розвивального, інтерактивного, проектного, програмного, модульного навчання та розвитку критичного мислення). Зокрема портфоліо надає можливість учневі спланувати та самооцінити свої освітні результати. Також за допомогою колекції робіт, зібраних у порт фоліо, можна продемонструвати освітні досягнення учнів.
 
Слід зазначити, що портфоліо є не лише сучасною ефективною формою оцінювання діяльності і особистого зростання учнів, але і допомагає розв’язувати важливу педагогічну задачу: формувати вміння вчитися, ставити перед собою цілі, планувати і організовувати власну діяльність.
 
Портфоліо — перспективна форма подання індивідуальної спрямованості навчальних досягнень конкретного учня.
 
Портфоліо як накопичувальна оцінка відображає стійкі і довготривалі освітні результати, компенсуючи ефект випадкового успіху чи неуспіху в ситуації іспиту, тестування.
 
Матеріал портфоліо збирається не один рік, а упродовж усього періоду навчання учня. Портфоліо є лише частиною так званого «автентичного оцінювання». Таким чином, портфоліо відповідає цілям, завданням та ідеології діяльнісно-орієнтованого навчання.
 
Призначення портфоліо — допомогти усвідомити, ким є кожна людина, її особливість, схильність, погляди на майбутнє.
 
Портфоліо, з одного боку, покликане проілюструвати навички школяра, а з іншого — зусилля, яких він доклав для досягнення успіхів у різних сферах. Філософія шкільного портфоліо покликана донести громадськості інформацію про те, що насправді вміє й любить робити людина. Серед основних завдань, які виконує портфоліо, безумовне підвищення мотивації на успіх у школяра, підвищення самооцінки, а також передумови для успішного вибору професії. Розкриття здібностей дітей, створення позитивних установок, підвищення рефлексії, виховання моральних цінностей — це також функції портфоліо школяра.
 
Отже, портфоліо, по суті, переносить акцент із того, що дитина робити не хоче й не вміє, на те, що вона вміє та із задоволенням робить. Безумовна цінність портфоліо школяра в тім, що воно спрямовує його правильним шляхом серед тернистих доріг життя й сприяє постійному творчому зростанню.
 
 
Література
 
1. Бібік Н. Компетентність і компетенції у результатах початкової освіти / Н. Бібік // Початкова школа. — 2010. — № 9. — С. 1–4.
2. Біляковська О. Аналіз контролю та оцінювання навчальних досягнень старшокласників у практиці сучасної школи / О. Біляковська // Рідна школа. — 2007. — № 3. — С. 20.
3. Голуб Г. В. Портфолио в системе педагогической диагностики // Г. В. Голуб, О. В. Чуракова // Школьные технологии. — 2005. — № 1. — С. 181–195.
4. Електронний портфоліо / http://www.itlt.edu.nstu.ru
5. Загвоздкин В. К. Портфель индивидуальных учебных достижений — нечто большее, чем просто альтернативный способ оценки / В. К. Загвоздкин // Школьные технологии. — 2004. — № 3. — С. 179–185.
6. Зачесова Е. В. Образовательная технология «Портфолио» и возможности ее применения в обучении / http://doob-054.narod.ru
7. Калмыкова И. Р. Портфолио как средство самоорганизации и саморазвития личности / И. Р. Калмыкова // Образование в современной школе. — № 5. — 2006. — С. 14.
8. Новикова Т. Г. Нужен ли портфолио российскому школьнику? / Т. Г. Новикова, М. А. Пинская, А. С. Прутченков // Методист. — 2004. — № 5. — С. 41–49.
9. Наволокова Н. П. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. — Х. : ВГ «Основа». — 2009.
10. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / под. ред. Е. С. Полат. — М. : Академия, 2001. — 272 с.
11. Пейп С. Дж. Учебные портфолио — новая форма контроля и оценки достижений учащихся / С. Дж. Пейп, М. А. Чошанов // Директор школы. — 1998. — № 3. — С. 75–82.
12. Прутченков А. С. Портфолио: типичные ошибки и затруднения / А. С. Прутченков, Т. Г. Новикова, М. А. Пинская // Народное образование. — 2005. — № 2. — С. 71–79.
13. Пуліна А. А. Педагогічне проектування у сучасній школі. — Х. : ВГ «Основа». —2009.
14. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. / Г. К. Селевко. — Т. 1. — М. : НИИ школьных технологий, 2006.
15. Шерстова Е. В. Ученическое портфолио / Е. В. Шерстова // Интернет-журнал «Эйдос». — 2007. — 5 июля/ http://www.eidos.ru/journal/2007/0705-7.
 
 
ДОДАТОК
 
Інструкція «Як працювати з портфоліо»
 
ПІДТРИМКА САМОСТІЙНОСТІ
• Портфоліо — це збірка матеріалів, які демонструють твої зусилля в навчанні та позанавчальній діяльності
 
ОЦІНКА ДОСЯГНЕНЬ
• Матеріали портфоліо засвідчують твоє просування до визначеної мети, особистісне зростання
 
РОБОТА НАД СОБОЮ
• До портфоліо можна вкласти: зразки виконаних робіт, реферати, результати тестів та іспитів
 
ТЕХНОЛОГІЯ САМОКОНТРОЛЮ
• Характеристики, анкети, картки самооцінювання, дипломи, нагороди, відгуки вчителів, однокласників
 
ФІКСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
• Працюючи із портфоліо, ти навчишся: визначати навчальну мету, планувати освіту, аналізувати й оцінювати успіхи, визначати причину невдач
 
ОСВІТА ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ
• Формування вміння самооцінки для поліпшення результатів навчання і складання подальших планів
 
ЛІНІЯ РОЗВИТКУ
• Ти можеш використати портфоліо для самооцінки, демонстрації зусиль і успіхів, особистісного зростання
 
ІМПУЛЬС АКТИВНОСТІ
• Правильний вибір профілю навчання, складання резюме, підтвердження серйозності намірів і здатності до постійної та наполегливої роботи над собою
 
ОБ’ЄКТИВНИЙ ПОГЛЯД НА СЕБЕ
• Переглядаючи зміст, визначай актуальність матеріалів, але не поспішай викидати зайве. Укладаючи портфоліо, передбач створення презентації
Dounload PDF

Відгуки читачів