Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Аналіз програми з фізичної культури (2012 р.) для учнів 4-х класів

І. В. Лущик, головний редактор


Програма з фізичної культури розроблено за моделлю «на базі стандартів» відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 р. Вона акцентує увагу на розвитку навичок мислення, міжособистісних відносин, творчої співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу і має сприяти системним реформам національної освіти, процесам її інтеграції до європейського та всесвітнього освітнього простору.
 
На відміну від попередніх, у цій програмі навчальний матеріал розподілено не за видами спорту, а за «школами», до яких увійшли вправи, що об’єднані за способами рухової діяльності (школа культури рухів з елементами гімнастики; школа пересувань; школа м’яча; школа стрибків; школа активного відпочинку (рекреації); школа розвитку фізичних якостей; школа постави).
 
Ураховуючи психологічні особливості молодших школярів, програма дає змогу планувати комплексні уроки з уведенням до уроку різнопланових фізичних вправ для підвищення зацікавленості та емоційності учнів.
 
Загальна кількість годин на вивчення предмета «Фізична культура» залишилася незмінною — 105 годин протягом навчального року, що передбачає проведення 3 уроків на тиждень у всіх класах початкової школи.
 
Кількість годин на теоретико-методичну підготовку зменшилася у новій програмі з 6 до 3 год, хоча кількість тем для опрацювання збільшилася (наприклад, у 4-му класі старою програмою передбачено опанування 4 тем, новою — 7).
 
Перелік тем так само зазнав певних змін: хоча в обох програмах існують теми щодо розвитку кістково-м’язової та дихальних систем учнів, правил безпеки під час занять; програма 2012 року містить нові теми щодо символіки Олімпійських ігор; фізичного виховання у Запорізькій Січі; характеристики основних способів регулювання фізичного навантаження (швидкість і тривалість виконання вправ); основних прийомів самоконтролю; ролі фізичних вправ, спрямованих на формування правильної постави, характеристика послідовності їх виконання та запобігання плоскостопості, захворювань очей. Слід зазначити, що у колишній програмі у матеріалах кожної теми було виокремлено певну кількість теоретичних питань (зокрема відомості про види спорту, провідних спортсменів, особливості інвентаря та проведення занять та ін.). У новій програмі такі відомості у матеріалах кожної «школи» відсутні.
 
Замість 12 годин, що відводили на виконання вправ комплексних тестів, новою програмою передбачено 2 години на визначення динаміки змін показників розвитку фізичних якостей.
 
Але тепер протягом одного уроку у вересніжовтні й одного наприкінці навчального року вчитель має протестувати учнів на рівень розвитку шести фізичних якостей, що є складним і для організації та проведення тестування, і для самих учнів.
 
Зміст рухової діяльності не зазнав докорінних змін (лише зник обов’язковий розділ «Гандбол»), проте змінився спосіб його розподілення. Якщо раніше змістом, наприклад теми «Гімнастика», були організаційні та загальнорозвивальні вправи, біг, стрибки, акробатичні вправи, лазіння та перелізання, вправи з рівноваги, танцювальні вправи, то тепер вони майже без змін увійшли до різних «шкіл» (організаційні, загальнорозвивальні та акробатичні вправи, вправи з рівноваги — до школи культури рухів із елементами гімнастики, біг і танцювальні вправи, лазіння та перелізання — до школи пересувань, стрибки — до школи стрибків).
 
У новій програмі незмінною залишилася кількість рухливих ігор (25), хоча їх перелік дещо змінився.
 
Багато уваги у новій програмі приділено формуванню правильної постави, це навіть виділено в окрему «школу» (хоча й без позначення конкретної кількості годин).
 
Дещо змінилися критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Якщо раніше комплексно оцінювали знання, техніку виконання та нормативні показники, то тепер підхід до оцінювання рівня навчальних досягнень учнів базується на використанні основних характеристик фізично освіченої особистості та є більше інтегрованим.
 
Програмою з фізичної культури 2012 року визначено, що оцінюють навчальні досягнення учнів 4-го класу за рішенням педагогічної ради навчального закладу.
 
Новим у програмі 2012 року є те, що у 4-му класі теоретичні знання оцінюють за 12 теоретичними тестами, що дає змогу виставити оцінку за дванадцятибальною шкалою (оцінка відповідає кількості правильних відповідей).
 
Істотно зросла кількість навчальних нормативів: якщо, наприклад, у 4-му класі старою програмою передбачено складання 13 контрольних навчальних нормативів і комплексних тестів, то новою — 24.
 
Вилучено з програми деякі нормативи (наприклад, біг на 30 м), натомість уведено нові (наприклад, стрибки зі скакалкою) або змінено в окремих розділах програми (наприклад, за програмою 2006 р. у розділі «Баскетбол» існував навчальний норматив, що полягав у технічно правильному виконанні передачі м’яча однією рукою від грудей; кидка м’яча однією рукою від плеча у русі; штрафного кидка; ведення, зупинки та передачі м’яча під час взаємодії двох та трьох гравців.
 
У програмі 2012 р. це замінено на один норматив із 7 кидків м’яча однією рукою від плеча, стоячи збоку від щита на відстані 1,5 м). Тобто більше уваги приділено не опануванню окремих фізичних вправ, а контролю за цим процесом.
 
Це, на нашу думку, призводить до того, що учні дуже часто мають працювати на уроках на межі своїх можливостей, що може негативно впливати на рівень їх здоров’я.
 
Якщо порівняти кількісні показники контрольних нормативів, то виявиться, що вони змінилися (наприклад, метання малого м’яча на дальність із розбігу у хлопчиків (за рівнями; м): 15 — 17 — 20 — 23 (колишня програма); до 15 — 15 — 20 — більше ніж 20 (нова програма)).
 
Отже, програму з фізичної культури для учнів 1–4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (2012) побудовано на нових принципах розподілу фізичних вправ, що не збігаються з модулями, які учні опановують у середніх і старших класах.
 
Це може призвести до порушення наступності у викладанні предмета «Фізична культура». Більше уваги програма приділяє контролюванню діяльності учня на уроці та в позаурочний час, що відображено в урахуванні занять у спортивних гуртках і секціях, участі у змаганнях та ін.
 
Водночас, сама система оцінювання учнів стала більше регламентованою та прозорою. Учителеві необхідно детально ознайомитися з вимогами нової Програми для повноцінної реалізації закладених у ній мети та завдань, попередження розумового та фізичного перевантаження учнів.
Dounload PDF

Відгуки читачів