Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Фізика та математика. Інтегрований курс за вибором. 7 клас

Г. В. Антонова, учитель фізики ЗОШ № 126; В. М. Стьопіна, методист Жовтневого РМК, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти навчальні програми природничо-математичної освіти для загальноосвітніх навчальних закладів націлені на розвиток особистості учнів, формування в них предметних компетентностей. Необхідною умовою цього є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість.


Пояснювальна записка

 
Відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти навчальні програми природничо-математичної освіти для загальноосвітніх навчальних закладів націлені на розвиток особистості учнів, формування в них предметних компетентностей. Необхідною умовою цього є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість.
 
Базовий курс фізики закладає основи фізичного знання, яке ґрунтується на сформованій природознавчій та математичній компетентностях на більш ранніх етапах навчання в початковій школі і в 5 класі, а також на щоденному досвіді пізнання навколишнього світу, якого учні набувають у житті.
 
Готуючись до викладання фізики у 7-х класах у 2015–2016 навчальному році і вже сьогодні опрацьовуючи нову навчальну програму, намагаємося передбачити «підводні рифи», з якими зустрінеться майбутній семикласник.
 
Оскільки в 6 класі фізичну сутність процесів і явищ природи не розглядали, то «фізична пустота» 6 класу повинна бути надолужена за рахунок інтегрованого курсу за вибором, який пропонуємо до вашої уваги.
 
 
Чому курс за вибором інтегрований? Інтеграційний
  • аспект викладання фізики є найбільш ефективним, оскільки вирішує ряд завдань: усуває певну невідповідність між програмами yyматематики й фізики;
  • заповнює прогалини у вміннях учнів заyyстосовувати математичний апарат під час розв’язування фізичних задач.
 
Аналізуючи нову навчальну програму з математики під кутом практичної значущості до вивчення курсу фізики 7 класу, хочемо відзначити, що базові знання з теми «Вектори на площині» (геометрія, 9 клас) так необхідні учневі під час вивчення у 7 класі в розділі 3 навчальної програми теми «Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил». А як розкрити школярам безмежність Всесвіту, мікро- та макросвіт і сформувати вміння запису й дії з числами, що відображають масу молекули та масу Землі? Як тут без стандартного вигляду числа? А лише в курсі алгебри 8 класу вивчають «Степінь із цілим показником та його властивості. Стандартний вигляд числа».
 
 
Через впровадження міжпредметних зв’язків в інтегрованому курсі за вибором ми розв’язуємо висвітлені проблеми, а саме отримуємо змогу:
  • сформувати в учнів алгоритмічні прийоми розв’язування фізичних задач та евристичні способи пошуку розв’язків практичних життєвих проблем;
  • сформувати й розвинути в учнів експериментальні вміння й дослідницькі навички, уміння описувати й оцінювати результат спостережень, здійснювати вимірювання фізичних величин, робити узагальнення й висновки;
  • розкрити сутність наукового пізнання засобаyyми фізики;
  • сприяти розвитку цікавості школярів до фізики;
  • спонукати учнів критично мислити, застосовуючи здобуті знання в практичній діяльності.
 
 
Оскільки ефективним засобом формування предметних й ключових компетентностей учнів у процесі навчання фізики є навчальні проекти, вважаємо за доцільне запропонувати в курсі за вибором виконання навчальних проектів, що передбачає інтегровану дослідницьку, творчу діяльність учнів.
 
 
Інтегрований курс — це помічник у співпрацівчителя й учня з метою створення творчо-продуктивного освітнього середовища як складової загальної культури високотехнологічного інформаційного суспільства (35 годин, 1 година на тиждень).
 
 
№ заняття Зміст заняття
Дата проведення
заняття
1
Знаходження невідомих компонентів арифметичних дій на області раціональних чисел
 
2 Дії з дробами  
3
Одиниці довжини, площі, маси, об’єму. Міжнародна система одиниць СІ.
 
4
Фізичні величини та їх вимірювання. Визначення ціни поділки вимірювального приладу. Зняття показів приладу
 
4.1
Лабораторна робота № 1 «Вимірювання лінійних розмірів за допомогою штангенциркуля».
 
4.2
Лабораторна робота № 2 «Вимірювання площі поверхні й об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів найпростішими методами (рядів, мікрофотографій)»
 
5 Оцінювання точності вимірювання за абсолютною та відносною похибками  
6
Множення та ділення чисел на розрядну одиницю. Представлення одиниць вимірювання величин фізики в СІ
 
7
Розв’язування прикладних задач. Степінь із натуральним показником, його властивості
 
8 Розв’язування прикладних задач. Степінь із цілим показником, його властивості  
9 Стандартний вигляд числа. Правила подання відповіді до прикладної задачі  
10 Розв’язування прикладних задач. Дії над числами стандартного вигляду  
11 Лінійна функція, її графік та властивості  
12
Представлення результатів вимірювань шляху, швидкості у вигляді таблиці й графіків; побудова графіків залежності швидкості від часу, пройденого шляху від часу для рівномірного прямолінійного руху
 
13 Густина речовини  
14 Навчальний проект «Визначення густини сплавів»  
15 Лінійні рівняння та їхні системи як математичні моделі текстових задач  
16
Розв’язування задач. Визначення густини сплавів та густини тіл, що мають порожнини
 
17
Складання та розв’язування обернених задач
 
18
Відсотки. Знаходження дробу від числа й числа за його дробом
 
19 Розв’язування прикладних задач  
20 Вектор. Модуль і напрямок вектора. Рівність векторів. Побудова вектора  
21 Додавання й віднімання векторів. Множення вектора на число  
22
Сили. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна
 
23
Тиск твердих тіл. Дослідження залежності тиску твердого тіла від площі поверхні тіл та сили, яка на нього діє
 
24 Тиск рідин. Дослідження залежності тиску на дно й стінки посудини від висоти стовпчика й густини рідини  
25 Сполучені посудини  
26 Атмосферний тиск. Експериментальне дослідження атмосферного тиску  
27
Дія архімедової сили в рідинах і газах. Розв’язування задач
 
28
Лабораторна робота № 3 «Дослідження умов плавання тіл»
 
29
Пропорція. Основна властивість пропорції. Пряма та обернена пропорційні залежності
 
30 Поділ числа в поданому відношенні  
31 Прості механізми. Умова рівноваги важеля  
32 Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки  
33 Розв’язування задач. ККД механізмів  
34
Лабораторна робота № 4 «Вимірювання ККД простих механізмів»
 
35 Навчальний проект «Ефективність використання машин і механізмів»  
Dounload PDF

Відгуки читачів