Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Сучасна наочність: переваги й можливості мультимедійної презентації

Н. М. Заєць, учитель вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа № 25», Волинська обл.


Вступ
 
В умовах переходу до інформаційного суспільства зміни відбуваються в усіх сферах нашого життя. Ці зміни стосуються й системи освіти. Відбувається впровадження комп’ютерної техніки в процес навчання. Нині діє державна програма комп’ютеризації шкіл, здійснюється постачання комп’ютерної техніки й підключення шкіл до мережі Інтернет.
 
Комп’ютер у навчальному процесі є не лише джерелом інформації, а й засобом навчання й тим інструментом, що дозволяє активізувати процес пізнавальної діяльності, сприяє розвитку гнучкості мислення, формує вміння учнів орієнтуватися й адаптуватися в сучасному світі. Виховання цих якостей учителем практично є неможливим без використання інформаційних технологій у викладанні навчальних предметів і реалізації виховних завдань.
 
Уміння працювати з інформацією підвищує конкурентоспроможність учня спочатку в освітньому середовищі, а згодом і в галузі його професійної діяльності. Окрім цього, формується здатність до самовдосконалення, самостійного пошуку, творчості, змінюються стосунки «учитель — учень», виникає атмосфера співпраці, партнерства. Це також сприяє формуванню особистості, здатної не лише до пошуку й творчості, але й плідного спілкування і проявів толерантності в стосунках з людьми.
 
Активне використання в навчальному процесі нових інформаційних технологій сприяє виконанню таких освітніх завдань, як глибоке розуміння суті інформації та її адресної спрямованості; формування особистої позиції, здатність аргументовано її відстоювати; уміння виділяти у великій кількості матеріалу головне та ін.
 
 
Рівень комп’ютерного забезпечення сучасної школи
 
На жаль, сьогодні в навчальних закладах переважають лекційні або практичні (зокрема, на уроках трудового навчання) заняття, тому недостатність наочної зорової інформації знижує ефективність засвоєння знань учнями. Це пов’язано з багатьма факторами, зокрема з такими:
  • недостатнє фінансування шкіл;
  • дороговизна сучасних матеріалів;
  • відсутність наочних посібників у спеціалізованій торговельній мережі.
 
Добре, якщо в школі вдалося належним чином зберегти ті наочні посібники, які були закуплені в минулому. Але життя крокує швидкими темпами й колишнє унаочнення вже не відповідає сучасним вимогам і новим програмам. Зараз комп’ютером уже нікого не здивуєш, і переважна більшість учнів добре володіє азами його використання. Хоча багато хто ще сприймає його лише як іграшку.
 
Через високу ціну комп’ютер у навчальному процесі використовують ще недостатньо, проте в ньому закладений величезний потенціал для урізноманітнення роботи викладача й учня.
 
Сьогодні, коли відбувається повсюдна комп’ютеризація й нові технології приходять в освіту, виникає значна потреба у використанні мультимедійних засобів, у тому числі й створенні електронних презентацій для використання їх на уроках.
 
Наша швейна майстерня забезпечена сучасною комп’ютерною технікою, зокрема й мультимедійним проектором.
 
Тому комп’ютер використовують не як сторонній елемент, який необхідно «вбудувати» в урок, а як засіб, що допомагає грамотно організувати процес навчання. Це створює широкі можливості для творчого підходу у використанні інформації й компонування матеріалу відповідно до цілей і завдань конкретного заняття в конкретному класі.
 
 
Принцип наочності — один з основних принципів педагогіки
 
Доведено, що людина сприймає інформацію з навколишнього світу з допомогою своїх органів чуття: зору, слуху, смаку, нюху, дотику. За даними науковців, понад 90 % інформації надходить до нас через зір і слух, які є найпотужнішими й найефективнішими каналами передачі та прийому інформації. Знання, які ми здобуваємо, — це теж інформація. Отже, великий обсяг наших знань ми отримуємо з допомогою органів зору і слуху. І чим яскравішим і різноманітнішим буде надання інформації (тобто знань), тим ефективнішим буде процес засвоєння цієї інформації.
 
Процес навчання — це особливий вид людської діяльності, це специфічна соціально-педагогічна система, а будь-яка система ґрунтується на загальних засадах — принципах. Дидактичні принципи визначальні під час відбору змісту освіти, методів і форм навчання.
 
У навчальному процесі всі дидактичні принципи дуже тісно переплітаються, тому іноді неможливо чітко визначити, який із них є основою навчання. Проте вони дають можливість здійснювати навчання так, щоб воно відповідало логіці пізнання як такого.
 
Принципи навчання — це історична й одночасно соціальна категорія. Вони вдосконалюються залежно від історичних особливостей розвитку суспільства, від рівня розвитку науки й культури в ньому. Уперше принципи навчання сформулював великий чеський педагог Я. А. Коменський у своїй праці «Велика дидактика» (1632).
 
Коменський обґрунтовує принцип: джерело знань про світ — це наші відчуття. На цій підставі Я. А. Коменський сформулював золоте правило дидактики: «…все, що тільки можна надавати для сприймання чуттями: видиме — зором, чутне — слухом, запахи — нюхом, доступне смакові — смаком, доступне дотику — дотиком. Якщо які-небудь предмети можна сприймати одразу декількома чуттями, нехай вони відразу й відчуються декількома чуттями».
 
Значну роль у навчанні відіграє інтерес дитини до навчального матеріалу. Але одночасно протягом навчання слід формувати інтерес до самого процесу навчання, пізнання.
 
Велику роль у реалізації принципу наочності може надати вчителю комп’ютер, а саме застосування на уроках електронних презентацій.
 
 
Рівень мультимедійного продукту та його адаптація до сучасної школи
 
Останнім часом ринок пропонує велику кількість мультимедійних продуктів, призначених для використання в освітньому процесі. Це мультимедійні енциклопедії, репетитори, навчальні програми, тести й самостійні завдання.
 
Проте, незважаючи на значну кількість програмних продуктів, їх використання у викладанні конкретних навчальних дисциплін доволі проблематичне. Передусім, відсутній методичний супровід, матеріал не скоригований відповідно до віку учнів, значний обсяг матеріалу є російськомовним. Більшість дисків створено з метою успішного продажу, що обмежує їх використання в навчальному процесі.
 
Фактично вчитель, бажаючи використати подібні програмні продукти, вимушений підлаштовуватися під них, виконувати велику роботу для їх методично грамотного використання. Тому, дійшовши висновку, що найбільш прийнятним способом використання комп’ютера на уроках є застосування програми Microsoft PowerPoint, хочу запропонувати читачам створені мною презентації для уроків технологій у 11 класі за темою «Глобальні проблеми людства» (див. презентації на сайті osnova.com.ua).
 
 
Основні засади створення й використання презентацій
 
«Бути з часом нарівні» — це вимога до всіх
сфер людської життєдіяльності, у тому
числі й освіти. Навіть більше, школа
повинна випереджати час. Мультимедійна
презентація — один з ефективних методів
організації навчання на уроках, потужний
педагогічний засіб, що виходить за межі
традиційної класно-урочної системи.
А. Ф. Низамова
 
Відбір матеріалу для презентації має відповідати принципам науковості, доступності, послідовності подання матеріалу, наочності. Увесь урок, на мою думку, не має ґрунтуватися на презентації. Слайди презентації можна використати під час пояснення, закріплення або створення проблемної ситуації на уроці.
 
Презентації можна використовувати на різних етапах уроку:
  • актуалізації знань;
  • як супровід під час пояснення нового матеріалу;
  • під час первинного закріплення знань;
  • для узагальнення і систематизації знань.
 
Розглянемо кожен етап детальніше.
 
Актуалізація знань частіше відбувається у формі бесіди з учнями. Питання такої бесіди доцільно доповнити слайдами, але не у вигляді тексту. Вони можуть бути подані невеликим відеорядом, малюнками, що вимагають коментарів, і т. д. Для того щоб учні краще згадали вивчений матеріал, можна повторити один-два слайди з попередньої презентації (якщо така була), причому їх оформлення не варто різко міняти — так краще спрацьовує асоціативна пам’ять.
 
На деяких слайдах можна розмістити підказки до відповідей, але не самі відповіді, оскільки при цьому втрачається ефект значущості відповідей самих учнів, їх непередбачуваність.
 
Під час пояснення нового матеріалу можливості презентації найбільш значущі. Логіка побудови слайдів залежить від змісту матеріалу, особливостей його сприйняття учнями конкретного класу, індивідуальності вчителя. Стиль може визначатися навіть взаємовідносинами вчитель — учні, але деякі загальні правила слід зазначити.
 
1. Не слід перевантажувати слайди текстом. Краще розмістити на них дати, імена, терміни, які учні часто просять повторити під час запису матеріалу. Для зменшення тексту можна залишити лише короткі тези.
 
2. Використовувані на слайдах ілюстрації мають бути реалістичними, а невеликі об’єкти (наприклад, машинну голку, виконання стібків і швів) можна супроводжувати їх фотографіями у збільшеному масштабі.
 
3. Найбільш важливий матеріал, що вимагає обов’язкового засвоєння, доцільно виділяти яскравіше, оригінальніше. Це дозволяє «увімкнути» асоціативну зорову пам’ять учнів. Учителі знають, що такий матеріал треба пред’являти учням кілька разів у різній формі: у вигляді фотографії, відеофрагмента, схеми тощо. Не обов’язково все пояснення повинне супроводжуватися слайдами презентації.
 
Первинне закріплення матеріалу зазвичай проводять у формі бесіди або виконання завдань. У першому випадку матеріал, що подається для питань, може бути оформлений на слайдах презентації. Доречно також запропонувати деякий узагальнений матеріал після відповідей учнів. Можна запропонувати школярам для повторення й подальшого самостійного коментування декілька слайдів презентації, що використовували під час пояснення нового матеріалу, але це має бути найбільш значимий матеріал.
 
У другому випадку прийнятніше використати індивідуальні картки, а на слайді показати правильне рішення.
 
Презентація на уроці узагальнення не обов’язково повинна вирізнятися стрункою логікою, вона може бути окремими наборами слайдів, які мали застосування на попередніх уроках. У цьому випадку можна використати різні фони й елементи анімації, оскільки ця електронна презентація не є одним цілим і включається в урок з перервами.
 
Якщо презентація передбачена на всіх етапах уроку, то частини її краще виділити різним фоном, хоча стиль оформлення повинен сприйматися як єдине ціле. Важливо не перевантажити урок кількістю слайдів, не зробити його монотонним і одноманітним.
 
Створюючи презентацію, бажано пам’ятати про мету її створення. Для цього необхідно створити презентацію певного обсягу, оскільки зоровий ряд великої кількості слайдів викликає втому, відвертає увагу від суті матеріалу. Не повинно бути «зайвих» слайдів, які не супроводжуються поясненням. Слід продумати й забезпечити розуміння значення кожного слова, спиратися на знання й досвід дітей, використовувати образні порівняння.
 
 
Переваги та можливості мультимедійних п резентацій
 
Мультимедійна презентація може містити текстові матеріали, фотографії, малюнки, слайд-шоу, звукове оформлення й дикторський супровід, відеофрагменти й анімацію, тривимірну графіку. Перевага комп’ютерної презентації полягає в полегшенні праці викладача й упорядковуванні та збереженні наочного матеріалу, необхідного для конкретного заняття. Комп’ютерна презентація не зможе замінити роботу викладача з класною дошкою, але значно спростить роботу під час демонстрації наочного матеріалу.
 
Ще одна безперечна перевага презентації перед розповіддю полягає в тому, що за необхідності можна повернутися до інформації, яку не зрозуміли учні. Наприклад, з дошки запис або схему вже стерто, а деякі учні не встигли їх опрацювати. У цьому разі викладачеві доведеться перервати розповідь і повернутися до попереднього матеріалу, що, природно, порушить хід викладу матеріалу й відверне інших учнів від роботи. А з допомогою комп’ютера лише за одним натиском можна повернутися до будь-якого незрозумілого моменту.
 
Коментуючи матеріал на слайдах, викладач може детальніше зупинитися на певних моментах.
 
Найбільш важливу інформацію на слайді можна виділити, надавши їй ефекту анімації. Анімація — дуже важливий елемент презентації, який загострює увагу учнів на анімованій частині інформації. Таким чином, усі тези, повідомлення вчителя будуть почуті й побачені. Усе це підвищує інтерес до навчання та сприяє якіснішому засвоєнню нового матеріалу, а це і є метою роботи вчителя.
 
Безумовним плюсом презентації, створеної в PowerPoint, є можливість варіювати обсяг матеріалу, методичні прийоми залежно від цілей зайняття, рівня підготовленості групи, вікових особливостей учнів. У разі потреби викладач може замінити текст, малюнок, діаграму або просто приховати зайві слайди. Природно, що набір технічних можливостей комп’ютера дуже широкий.
 
Комп’ютер впливає на мистецтво сучасної презентації не лише як засіб, що дає велику свободу творчості, але і як свого роду генератор нової естетики.
 
Ці можливості дозволяють максимально налаштовувати будь-яку раніше розроблену презентацію під конкретне заняття в конкретній групі учнів.
 
Педагогічне застосування програми PowerPoint для виконання комп’ютерних презентацій дає могутні розвивальні можливості для дітей. Зокрема, програма трудового навчання передбачає публічний захист творчого проекту. А за наявності практично в кожного учня мобільного телефона з фото- й відеокамерою нескладно зняти процес виготовлення виробу, а не тільки його результати. А далі вже справа вчителя навчити учнів подавати наявний матеріал у вигляді презентації, вигідно виділивши ті основні моменти, які були присутні під час роботи.
 
Створюючи комп’ютерні презентації, учні набувають найважливіших у сучасних умовах навичок: критичне осмислення інформації, виділення головного в інформаційному повідомленні, уміння систематизувати й узагальнювати матеріал.
 
Отже, мультимедійна електронна презентація — це дидактичний засіб навчання, а мультимедійний проектор — технічний засіб, що дозволяє показати презентацію в класі й у такий спосіб підвищити рівень здобуття знань учнями.
Dounload PDF

Відгуки читачів