Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Використання проектної технології в процесі навчання

Хвас Н. В., Млинівська ЗОШ № 1, Млинівський р-н, Рівненська обл.


Метод проектів упроваджую на уроках, у позаурочній роботі. Проекти знаходять своє застосування на різних етапах вивчення теми: під час вивчення нового матеріалу, для узагальнення знань, для перевірки засвоєння знань учнями.
 
У тематиці проектних завдань завжди враховую індивідуальні особливості пізнавальної діяльності учнів, створюю умови, за яких учень може самостійно здобувати знання чи застосовувати одержані раніше, причому замість дій за зразком в основному виступають пошукові й дослідницькі дії. Моя робота орієнтована на самостійну діяльність учнів — індивідуальну, парну, групову. Цей підхід органічно поєднується з груповим підходом до навчання. На уроках-проектах завжди припускається розв’язування деякої проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого — інтегрування знань, умінь з різних предметів. Результати виконаних проектів мають бути «відчутними», тобто, якщо це теоретична проблема, то конкретне її розв’язування, якщо практична — конкретний результат, готовий до впровадження.
 
Виходячи з вищеописаного, провідною ідеєю є самовдосконалення, самореалізація та формування проектної культури учнів. Учень повинен не тільки засвоїти необхідні знання й уміння, а й навчитися шукати й знаходити об’єкти їх практичного застосування.
 
Мета — сприяти самостійному формуванню інтелектуальних, спеціальних і загальнокультурних знань і вмінь учнів, сприяти розвитку таких умінь, як ініціатива, співробітництво, навички роботи в колективі, логічне мислення, бачення проблем і прийняття рішень, одержання і використання інформації, самостійне навчання, планування, розвиток комунікативних навичок. 
 
Наведені теоретичні положення були апробовані в практиці роботи, розширені, поглиблені та узагальнені.
 
Наведу приклад реалізації вищеописаного у процесі викладання англійської мови. Наприклад, ідея проекту “Do you worry about the environment?” сьогодні актуальна, як ніколи. Я запропонувала учням 10 класу виконати роботу й узяти участь у цьому навчальному проекті.
 
Проект був спрямованим на поглиблення знань учнів про довкілля, його проблеми як в Україні, так і у Великобританії, шляхи та способи збереження природних ресурсів, а також участь самих школярів у розв’язанні проблем довкілля в рідному місті.
 
Мета проекту: узагальнити й поглибити уявлення про екологічну ситуацію в світі та захист навколишнього середовища, навчити учнів цікаво представляти результати своєї пошукової діяльності; формувати вміння й навички самостійної пізнавальної діяльності пошукового характеру; розвивати вміння працювати в рольовій взаємодії; виховувати комунікабельність, толерантність.
 
Проект “Do you worry about the environment?” виконано так.
 
Етапам проектування було відведено два тижні. Для їхньої реалізації було використано індивідуальну та групову роботу.
 
У класі було сформовано три групи.
 • Група 1. Ecologists
 • Група 2. Journalists
 • Група 3. Friends of nature
 
Під час роботи над проектом учні використовували спеціальну додаткову літературу, інтернет-ресурси, науково-художню літературу і власні творчі роботи.
 
З метою систематизації матеріалу були спроектовані презентації та відеоролик.
 
Презентація результатів практичної діяльності відбувалася на уроці. Захист проектів був представлений лідерами груп і найбільш активними учасниками.
 
Шляхи реалізації
 • Пошук дітьми цікавої та актуальної інформації, яка безпосередньо стосується теми творчості Байрона.
 • Орієнтація учнів на самостійну діяльність (індивідуальну, парну, групову).
 
Форми реалізації
1. Індивідуальні заняття та консультації для учнів, які беруть участь у проекті.
2. Розробка і захист проекту, створення презентацій.
 
 
BRAIN RING: “DO YOU WORRY ABOUT THE ENVIRONMENT?” (10th grade, level “Standard”)
 
Motto:
 • Mankind won`t die in a nuclear nightmare, it will suffocate in their own waste. Nils Boor
 • ??If you don’t think of the future, you will have nothing.
 
Мета: активізувати вживання ЛО з теми в ситуаціях, подібних до життєвих, та формувати навички вести бесіду про екологічну ситуацію в світі та захист навколишнього середовища, навчити учнів цікаво представляти результати своєї пошукової діяльності; формувати вміння й навички самостійної пізнавальної діяльності пошукового характеру; розвивати вміння працювати в рольовій взаємодії; виховувати комунікабельність, толерантність.
 
Завдання: практичні: вдосконалення вмінь та навичок усного мовлення англійською мовою, збільшення об’єму знань з теми, збагачення та розширення словникового запасу, створення умов для усвідомленого застосування здобутих знань з теми “Environmental Protection” (pollution, environment, nature, ecology, protection etc.); стимулювання інтересу учнів до певних проблем, що передбачають володіння конкретною сумою знань і через проектну діяльність показати практичне застосування отриманих знань, умінь та навичок; розвивальні: розвивати логічне мислення, пам’ять, мовну реакцію, уміння логічно, послідовно висловлювати свої думки іноземною мовою; освітні: розширити знання учнів про охорону навколишнього середовища та екологічну ситуацію у світі й підкреслити необхідність захисту довкілля; виховні: виховувати в дітей ціннісне і дбайливе ставлення до природи, формувати відповідальне ставлення до проблем довкілля та правильну екологічну поведінку; сприяти вихованню почуття відповідальності перед своїми однокласниками, етику взаємовідносин.
 
Обладнання: підручник Карп’юк О. “English 10”, картки із завданнями, комп’ютер, мультимедійні презентації, виконані учнями в рамках цього проекту, дидактичний і роздавальний матеріал.
 
Форми організації пізнавальної діяльності: робота в групах, індивідуальна, фронтальна.
 
PROCEDURE
 
T. Dear friends, teachers, guests! I am glad to see you. I’m sure that you are full of energy and ready to do our lesson interesting and rich. We gathered today to take part in our Brain Ring. The theme of Brain Ring is: “Do You Worry about the Environment?”
 
We spoke much about this burning problem at our lessons, conference. Well, we have 3 teams and you won’t be pupils but ecologists, journalists and friends of nature. So, ladies and gentlemen! Welcome to our Brain Ring! It will be devoted to problems of environmental protection. Today we’ll try to find the decision of some of them and to answer the questions: do you worry about environment and how can we save the world?
 
The captains are…
 
The members of jury are…
 
So, let’s begin. First of all, we shall check up “how green you are”. We shall have 6 or 8 rounds.
 
 • Round 1
T. The first round is “warming up”.
(Виходить учень, тримаючи напис “Round” і говорить “Round 1” і так кожний раунд.)
 
You are to answer the questions:
1. What flowers do you know?
2. Can you name the first spring flowers?
3. How many species of plants are there in Red Data book? (26)
4. How many species of animals are there in Red Data book? (45)
5. What animals live in the Carpathian mountains?
6. When is the World Environment Day? (5 June).
Time: 1 min; 1 point per a true sentence.
 
 • Round 2
Arrange the words into two columns.
 
Droughts, hurricane, toxic waste, chemicals, flood, forest fire, acid rain, flood, earthquake, volcanic eruption, global warming, bad breath, poison, hazard, landslide, trash , energy “leaks”.
 
Natural disasters Environmental pollution
   
   
 
(Use multimedia.)
Time: 3 min; 1 point per a true sentence.
 
 • Round 3
Choose the best way to define these.
a) Pollution.
b) Oxygen.
c) Toxic.
d) Environment.
e) Ecosystem.
f) Ecology.
g) Greenhouse effect.
h) Smog.
 
1. Brown air pollution, unsafe to breathe.
2. Making water, air, atmosphere dirty and dangerous for people and animals to live in.
3. People who make water, air and atmosphere dirty and dangerous.
4. air, water and land in which people, animals and plants live.
5. Increasing of the temperature.
6. An organization that wants to protect the natural world.
7. A community of plants and animals living together.
8. Plants growing in some area.
9. The gas that makes up 21 % of the Earth Atmosphere.
10. Containing poison.
11. Part of medicine that helps people to lead a healthy life.
12. Natural balance between plants, animals, people and their environment.
 
Time: 1 min; 1 point per a true sentence.
 
 • Round 4
Match the words with the sentences:
l. The weathermen are speaking about the … of water again this summer.
2. Factories pour a lot of … into seas.
3. Industrial waste can be … for fish living in the seas.
4. For the first time … were used by the USA in 1945.
5. The protection of the biosphere from destruction — … .
6. A species which is in danger of becoming extinct — … .
7. The very slow process by which living creatures change and become increasingly suited to the place where they live — … .
8. No longer in existence anywhere on the Earth … .
9. The process by which the Earth is heated when the atmosphere traps heat from the Sun — … .
 
a) nuclear weapons
b) poison(ous)
c) evolution
d) shortage
e) the greenhouse effect
f) conservation
g) extinct;
h) waste
i) endangered species
 
Time: 3 min; 1 point per a true sentence
 
 • Round 5
Answer the questions about the environment.
1. What animals are sleeping with open eyes?
2. What kind of tree do we use for building houses?
3. How many litres of juice do birches loose when cutting down?
4. How many legs has a spider?
 
Time: 3 min; 1 point per a true sentence
 
 • Round 6. For Environment Lover
Home task. Захист презентацій 
(Use multimedia.)
 
 • Round 7
T. And now video (Earth Song by M. Jackson).
(Use multimedia.)
 
Listen to the song and answer the questions:
1. What earth catastrophes did you notice on video?
2. What animals are not extinct on Earth yet?
 
Time 3 min, 10 points.
 
 • Round 8
1. If I saw somebody throwing an empty packet in the street, I would … .
2. If I were the minister for the Environment, I would … .
3. If I were a fish, I would … .
4. If I lived in a jungle, I would … .
5. If I were an endangered species, I would … .
6. If I wanted to dump a box of rubbish, but I could not find a bin, I would … .
 
Time 3 min, 6 points.
 
 • Round 9
How environmentally aware are you?
(Use multimedia.)
 
Conclusion (winner, score)
So, jury, will you give us the results of the game?
Thank you for the participation in this game.
Dounload PDF

Відгуки читачів