Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Використання елементів кваліметричних вимірювань у процесі атестації педагогічних працівників

В. А. Тарабан, завідувач Очаківського районного методичного кабінету, Миколаївська обл.


Атестація — це складний технологічний процес, який характеризує всі сукупні показники різновекторної індивідуальної діяльності педагогічного працівника протягом останніх п’яти років.

 

Атестація педагогічних працівників —це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання», —йдеться у п. 1.2 Типового положення.

 

Щоб оцінити роботу, необхідно дослідити всі її компонентні напрями в системі навчально-виховного процесу. Це можливо лише за умови відвідування, спостереження низки уроків, заходів, аналізу якісних показників результативності.

 

На перший погляд, усе цілком логічно, але Типове положення та Кваліфікаційні характеристики педагогічних працівниківмають загальні вимоги та не дають зрозумілих, чітких, єдиних, а, найголовніше — загальновизнаних критеріїв оцінювання роботи педагога. Оптимізації, удосконаленню атестаційного процесу присвячено цілий калейдоскоп наукових досліджень. Їх різноплановість, багатогранність, різнобічність мала б надати атестаційним комісіям ефективний інструментарій для здійснення об’єктивних досліджень усіх аспектів роботи. Але застосовувати їх на практиці досить складно через надмірну громіздкість. Цей процес потребує чималої кількості часу, до того ж відсутній механізм перетворення кількісних показників у якісні.

 

Тому не кожен член атестаційної комісії перед голосуванням може чітко усвідомити, наскільки якісно працював учитель, чи зріс його кваліфікаційний рівень, на який щабель фахової майстерності той піднявся? Чи може вчитель математики (член шкільної атестаційної комісії), навіть із вищою кваліфікаційною категорією та званням «учитель-методист», об’єктивно оцінити роботу вчителя української мови, географії, інформатики тощо?

 

Як результат, процес голосування атестаційної комісії може перетворитися на звичайну формальність, що у подальшому може згасити прагнення педагога до фахового зростання. З іншого боку, непідтвердження або зниження кваліфікаційної категорії (звання) може призвести до пригніченого емоційного стану, психофізичних розладів у атестованого, або навіть до негативних змін у мікрокліматі всього колективу. Водночас, треба пам’ятати, що «метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, зростання їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу» (п. 1.3 Типового положення). Тому рішення атестаційної комісії має бути максимально вмотивованим.

 

Як атестувати вчителя, не образивши його і водночас дотримуючись об’єктивності? Як удосконалити процесуальну методологію засідань атестаційної комісії? Який механізм найефективніше демонструватиме обом сторонам атестаційного процесу об’єктивну парадигму кваліфікаційного зростання (зниження) якості роботи? На які критерії оцінювання роботи вчителівспиратися атестаційним комісіям усіх рівнів у практичній діяльності? Як співвіднести ці критерії з формулюваннями кваліфікаційних характеристик і вимог до кваліфікаційних категорій?

 

Щоб здійснити комплексне оцінювання діяльності педагогічного працівника, треба забезпечити розгляд матеріалів із досвіду роботи, вивчити супровідну документацію, провести порівняльний аналіз результатів діяльності впродовж атестаційного періоду, дослухатися до думки батьків, учнів і колег учителя, який атестується, тощо. Але визначені параметри результативності не мають цифрових орієнтирів (критеріїв) оцінювання як для атестаційних комісій, експертних груп, так і для вчителів. Але ж наріжним каменем освітнього процесу є обов’язкове оцінювання рівня знань і вмінь учнів через чітке визначення кількості балів за певний рівень досягнень. То чому не можна оцінити результати педагогічної діяльності вчителя через кількісне визначення показників?

 

По-перше, необхідно визначити показники, які оцінюватимуться. По-друге, необхідно визначити шкалу системи бального оцінювання кожного показника із урахуванням коефіцієнта важливості.

 

Районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту розробив модель оцінювання системи роботи педагога через вимірювання і порівняльний аналіз на засадах кваліметричного підходу.

 

Кваліметрія (англ. qualimetry, нім. qualimetrief) — наука про вимірювання якості об’єктів, яка вивчає та реалізує методи і засоби кількісної оцінки якості продукції. Сьогодні за допомогою апарату кваліметрії оцінюють якість праці, працівника, освіти тощо. Вважають, що кваліметрія перетворюється на загальну науку про вимірювання, оцінювання об’єктів різної природи —матеріального та нематеріального продукту, явища, процесу тощо.

 

Кваліметричні вимірювання фахових досягнень проводять через самооцінювання якості роботи педагога. Механізм самооцінювання простий і зрозумілий для сторін атестаційного процесу. Вчитель, який атестується, заповнює анкету та подає її на розгляд атестаційної комісії. Бали за еталонною шкалою виставляють члени атестаційної комісії за кожен показник.

 

Слід зауважити, що вчитель, який атестується, має право відмовитися від заповнення та подання зазначеної форми на розгляд атестаційної комісії. Тоді працівники методичної служби самостійно можуть заповнити атестаційну картку вчителя (аналогічну до анкети) за тими самими показниками. Члени атестаційної комісії їх оцінюють, обчислюють сумарну кількість балів для подальшого врахування під час прийняття рішення про відповідність результатів діяльності працівника, який атестується, кваліфікаційну категорію та педагогічне звання.

 

Я навмисно не зазначав в анкеті (атестаційній картці) вчителя максимальну кількість балів, яку можливо виставити за певний інший показник. На мій погляд, кожній атестаційній комісії необхідно самостійно визначитись із еталонною шкалою оцінювання. За необхідності, можна внести зміни та доповнення до запропонованих напрямів оцінювання.

 

Як свідчить практика, в деяких випадках доцільно відмовитися від виставляння балів за передбачені показники —це несуттєво вплине на зниження мотиваційної складової вчителя, який атестується. Достатньо просто зробити вербальне оцінювання якості роботи педпрацівника. Пам’ятаймо, що «основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника» (п. 1.4 Типового положення).

 

Майже всі вчителі позитивно сприймають запропоновані «правила гри», активніше працюють над покращенням фахової майстерності та власного самоосвітнього рівня.

 

Додаток

 

Анкета (атестаційна картка)

________________________________, вчителя __________________________

(П. І. Б. повністю)                                                       (предмет, із якого атестується)

_____________________________________ ЗОШ І–ІІІ ст., який атестується на

(назва закладу)

встановлення (підтвердження) категорії «спеціаліст вищої категорії» (звання «старший вчитель», «учитель-методист»).

 

І. Особисті досягнення педагогічного працівника у професійних конкурсах

 

1.1. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (рік, результат), за рівнями —__ б.

Етапи конкурсу

2009–2010 н. р.

2010–2011 н. р.

2011–2012 н. р.

2012–2013 н. р.

2013–2014 н. р.

Районний

 

 

 

 

 

Обласний

 

 

 

 

 

Всеукраїнський

 

 

 

 

 

 

1.2. Фахові конкурси (рік, результат), за рівнями («Полікультурність та багатоманітність у вітчизняній історії», «Творчий учитель — обдарований учень», тощо) —__ б.

Етапи конкурсу

2009–2010 н. р.

2010–2011 н. р.

2011–2012 н. р.

2012–2013 н. р.

2013–2014 н. р.

Районний

 

 

 

 

 

Обласний

 

 

 

 

 

Всеукраїнський (міжнародний)

 

 

 

 

 

 

1.3.   Участь у творчих конкурсах (зазначити, в яких, рік, результат), за рівнями («На кращу модель виховного заходу», «На кращий сценарій виховного заходу», «Класний керівник року» тощо) —__ б.

Етапи конкурсу

2009–2010 н. р.

2010–2011 н. р.

2011–2012 н. р.

2012–2013 н. р.

2013–2014 н. р.

Районний

 

 

 

 

 

Обласний

 

 

 

 

 

Всеукраїнський (міжнародний)

 

 

 

 

 

 

1.4. Програми авторських курсів у системі безперервної освіти, програми курсів варіативної складової навчального плану, науково-методичні комплекти, дидактичні матеріали, медіатеки тощо —__ б.

2009–2010 н. р.

2010–2011 н. р.

2011–2012 н. р.

2012–2013 н. р.

2013–2014 н. р.

 

 

 

 

 

 

1.5. Укладання підручників (у тому числі у складі авторського колективу), укладання методичних посібників (у тому числі у складі авторського колективу) — __ б.

2009–2010 н. р.

2010–2011 н. р.

2011–2012 н. р.

2012–2013 н. р.

2013–2014 н. р.

 

 

 

 

 

 

1.6. Наукові праці, статті у виданнях Всеукраїнської атестаційної комісії, статті в науково-методичних журналах, газетах, Інтернет-виданнях тощо, виступи на науково-практичних конференціях —__ б.

2009–2010 н. р

2010–2011 н. р.

2011–2012 н. р.

2012–2013 н. р.

2013–2014 н. р.

 

 

 

 

 

 

ІІ. Участь працівника в розповсюдженні прогресивного педагогічного досвіду

2.1.   Участь у роботі експериментального педагогічного майданчика, проходження авторських курсів у системі безперервної освіти, власна педагогічна майстерня, майстер-клас, педагогічна студія тощо, робота у регіональній (районній) творчій групі, робота у «Школі молодого вчителя», наставництво, участь у роботі семінарів, «круглих столів» тощо, інші форми співпраці з методичними службами та педагогічним загалом —__ б.

2009–2010 н. р.

2010–2011 н. р.

2011–2012 н. р.

2012–2013 н. р.

2013–2014 н. р.

 

 

 

 

 

 

2.2.   Участь у роботі журі фахових (творчих) конкурсів, рецензування й експертиза науково-методичних матеріалів — __ б.

2009–2010 н. р.

2010–2011 н. р.

2011–2012 н. р.

2012–2013 н. р.

2013–2014 н. р.

 

 

 

 

 

 

2.3.   Реалізація педагогічних проектів, програм, наявність сертифікатів, які засвідчують право на проведення курсів, тренінгів, семінарів із окремих педагогічних проблем, інші види роботи —__ б.

2009–2010 н. р.

2010–2011 н. р.

2011–2012 н. р.

2012–2013 н. р.

2013-2014 н. р.

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Інформація про апробацію методичних напрацювань працівника

3.1.   Власні методичні напрацювання педагогічного працівника, що проходять апробації чи розповсюджуються, із зазначенням року, теми (за рівнями) —__ б.

Етапи

2009–2010 н. р.

2010–2011 н. р.

2011–2012 н. р.

2012–2013 н. р.

2013–2014 н. р.

Районний

 

 

 

 

 

Обласний

 

 

 

 

 

Всеукраїнський (міжнародний)

 

 

 

 

 

 

ІV.    Додаткова освіта

4.1.   Проходження курсів підвищення кваліфікації (з яких предметів, терміни проходження, на базі якого навчального закладу) —__ б.

4.2.   Наявність другої вищої педагогічної освіти —__ б.

4.3.   Навчання в аспірантурі —__ б.

4.4.   Наявність (здобуття) наукового ступеня, вченого звання —__ б.

 

V. Досягнення учнів

5.1.   Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін (рік, результат, прізвище й ім’я учня), за рівнями —__ б.

Етапи конкурсу

2009–2010 н. р.

2010–2011 н. р.

2011–2012 н. р.

2012–2013 н. р.

2013–2014 н. р.

Районний

 

 

 

 

 

Обласний

 

 

 

 

 

Всеукраїнський (міжнародний)

 

 

 

 

 

 

5.2.   Конкурс-захист творчих проектів МАН (рік, результат, прізвище й ім’я учня), за рівнями —__ б.

Етапи конкурсу

2009–2010 н. р.

2010–2011 н. р.

2011–2012 н. р.

2012–2013 н. р.

2013–2014 н. р.

Районний

 

 

 

 

 

Обласний

 

 

 

 

 

Всеукраїнський (міжнародний)

 

 

 

 

 

 

5.3.   Учнівські конкурси (рік, результат, прізвище та ім’я учня), за рівнями —__ б.

Етапи конкурсу

2009–2010 н. р.

2010–2011 н. р.

2011–2012 н. р.

2012–2013 н. р.

2013–2014 н. р.

Районний

 

 

 

 

 

Обласний

 

 

 

 

 

Всеукраїнський (міжнародний)

 

 

 

 

 

 

VІ. Присвоєння почесних звань, нагородження

6.1.   «Заслужений учитель України», «Заслужений працівник освіти», медаль «Василь Сухомлинський», нагрудний знак «Відмінник освіти», лауреат обласної педагогічної премії «Сто кращих освітян Миколаївської області»тощо (вказати рік присвоєння почесного звання, нагородження) —__ б.

 

VІІ. Володіння інформаційно-комунікаційними технологіями

Активний користувач Інтернету (так/ні) —__ б.

Маю та користуюсь власним е-mail (вказати адресу) —__ б.

Маю авторський сайт/блог і використовую його у своїй роботі (вказати адресу сайту/блогу) —__ б.

Володію навичками мультимедійної презентації (так/ні) —__ б.

Маю власні (авторські) мультимедійні презентації (назва) —__ б.

Володію навичками створення відеофільму (так/ні) —__ б.

Маю власний (авторський) відеофільм (назва) —__ б.

Застосування інформаційних технологій у навчально-виховному процесі — __ б.

Використовую засоби дистанційного навчання за допомогою Інтернет-ресурсу — __ б.

Проходження спецкурсів «Інтел», «100 %», «Учителі онлайн», «Партнерство в навчанні», тренінгів тощо —__ б.

 

VІІІ. Використання фахових періодичних видань у своїй роботі

Назви газет, часописів і терміни передплати — __ б.

 

Загальна кількість балів __________

_____________________                                     /________________________/

(Особистий підпис вчителя)                                                             (Ініціали та прізвище)

Примітка.Анкету подає учитель особисто на добровільних засадах.

 

Список використаних джерел

  1. Бально-рейтинговеоцінювання вчителів [Електронний ресурс] / С. Галкін, Т. Гайманова, В. Харахорін. —Режим доступу: http://ru.osvita.ua/school/manage/attestation. — Назва з екрану.
  2. Дубовицька, О. Розробка та супровід індивідуальних освітніх траекторій розвитку педагогів [Текст] / О. Дубовицька // Методист. —2014. —№ 5. —С. 16–34.
  3. Методичнийсупровід атестації вчителів [Електронний ресурс]. —Режим доступу: http://ru.osvita.ua/school/manage/attestation. — Назва з екрану.
  4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1135 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» [Електронний ресурс]. —Режим доступу: mon.gov.ua. — Назва з екрану.
  5. Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930[Електронний ресурс]. —Режим доступу: mon.gov.ua. — Назва з екрану.
Dounload PDF

Відгуки читачів