Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою!

Оформити передплату

Особливості викладання географії в 6 класі за новою програмою

О. І. Грінченко, О. М. Саввіч, Харківська академія неперервної освіти


За роки існування нової української школи сформувалася певна система, за якою учні здобувають знання з географії. Зміст шкільної географії, її структуру, послідовність вивчення курсів, розділів і тем, вимоги до рівня засвоєння учнями ключових географічних та загальнонавчальних компетенцій — знань та умінь, що мають бути сформовані в процесі вивчення географічних курсів, визначає навчальна програма. Оскільки зміст освіти повинен відповідати викликам часу та соціальному замовленню, за останні 20 років навчальні програми з географії неодноразово змінювалися. З 1 вересня 2014 року учні 6-х класів розпочнуть вивчати новий для себе навчальний предмет географію, а вчителі географії — опановувати разом з учнями нову програму [6] і нові підручники.
 
Які якісні зміни в шкільній географічній освіті нас чекають? Від затвердження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти [5] відповідних ньому навчальних програм проведені численні науково-методичні конференції, семінари, круглі столи, надруковані статті у фахових журналах, проведено громадсько-педагогічне обговорення рукописів підручників для учнів 6 класів. Та все-таки для успішного втілення в життя концептуальних ідей нової програми необхідні… час і досвід практичної апробації. Тому на сьогодні ми можемо здійснити лише попередній аналіз трансформацій у змісті і методиці викладання першого і тому такого важливого курсу загальної географії.
 
Особливою ознакою оновленої програми з географії є переорієнтація традиційної характеристики якості шкільної географічної освіти — рівня опанованих знань — на інший результат географічної освіти — компетентність школярів у різних сферах життє діяльності засобами географії через її зміст, практичну спрямованість, стійку мотивацію до вивчення географії, готовність учнів використовувати географічні знання в реальних життєвих ситуаціях.
 
Як зазначено в програмі, у процесі вивчення загальної географії в учнів формуються уявлення про Землю як природний комплекс, про особливості земних оболонок та їхній взаємозв’язок. Крім того, початковий курс географії містить відомості про географічні подорожі та дослідження Землі, особливості зображення земної кулі на глобусі й карті, про кількість і розміщення населення земної кулі, людські раси, положення України та окремих держав на політичній карті світу [6]. Саме в 6 класі розпочинається формування основних географічних уявлень, загальної географічної культури школяра та поступове навчання картографічної мови, учні засвоюють поняття, набувають певних умінь у роботі з різними джерелами географічної інформації. Такий підхід є традиційним для української школи.
 
У той же час зазнало певних змін змістовне наповнення курсу. По-перше, це зміни, які пов’язані з необхідністю розвантаження змісту окремих розділів і тем, усунення дублювання. Так, з урахуванням вікових особливостей вивчення питань про геологічний час, атмосферну циркуляцію, загальні закономірності географічної оболонки перенесено з 6 до 7 класу. Унаслідок цього істотно зменшено обсяг навчального матеріалу та розвантажено понятійний апарат у темах «Літосфера», «Атмосфера», а тема «Географічна оболонка» трансформована в тему «Природні комплекси» (в якій в узагальненому вигляді наведено поняття «географічна оболонка»). Ураховуючи наступність курсу «Загальна географія» з пропедевтичним курсом «Природознавство», зі Вступу вилучено практичну роботу, що передбачала спостереження в природі.
 
По-друге, це зміни, пов’язані з усуненням недоліків, які проявилися в попередній програмі [2]. Так, під час вивчення тем розділу «Географічне пізнання Землі» в 6 класі замість історичного принципу до аналізу подорожей та відкриттів застосовано географічний, що краще сприймається учнями. У розділі «Земля на плані і карті» змінено послідовність вивчення тем і розгортання матеріалу в них від орієнтування на місцевості до роботи з планами місцевості та географічними картами, а окремі питання роботи з картами перенесено в розділ «Оболонки Землі». У розділі «Планета людей» розглянуто лише найважливіші держави з точки зору їхньої ролі у світі і взаємозв’язків з Україною. Сюди ж перенесено матеріал щодо впливу людини на природу та його наслідки.
 
Третя категорія змін, унесених у програму, спрямована на осучаснення й актуалізацію змісту географічної освіти. Так, уже у вступі акцентовано увагу на значенні туристичних подорожей як сучасного способу географічного пізнання, а також електронних джерел географічної інформації.
 
Разом із модернізацією змісту теоретичного матеріалу в новій програмі змінені підходи до практичних робіт із географії, здійснені осучаснення та конкретизація їхнього змісту, підсилена практична значущість для учня. Усього запропоновано 9 практичних робіт, 4 з яких (наприклад, практичні роботи 2, 5, 7, 8) оцінюють обов’язково, решта — на вибір учителя. Передбачені також різноманітні дослідження, які рекомендовано виконувати у формі презентацій, творів (есе), розробки міні-проектів, постерів, роботи на місцевості. Їхнє проведення та оцінювання здійснюють вибірково — за бажанням учителя та учнів. Частину таких досліджень учні здійснюють із допомогою членів родини. Так, вивчаючи тему «Атмосфера», учні досліджують стан повітря у своєму населеному пункті з використанням різних джерел інформації та власних спостережень, а вивчаючи тему «Гідросфера» — гідрологічні особливості найближчої місцевої водойми та її використання. Актуальною та соціально важливою є розробка (з допомогою членів родини) міні-проекту з утилізації побутових відходів.
 
Надзвичайно корисним є впорядкування та чітке визначення переліку географічної номенклатури, обов’язкової для вивчення учнями. Це дозволяє обмежити обсяг інформації, яка обов’язкова для запам’ятовування, унормувати вимоги, яким мають відповідати знання та вміння школярів із географії.
 
Модернізація змісту географічної освіти не могла не стосуватися й такого важливого питання, як оцінювання навчальних досягнень учнів. Автори програми вважають, що критерієм оцінки роботи учнів має бути не стільки обсяг навчального матеріалу, що залишився в пам’яті, скільки вміння його аналізувати, узагальнювати, установлювати причинно-наслідкові зв’язки, використовувати в життєвих ситуаціях, самостійно здобувати знання [6]. Згідно з новими вимогами до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи, його здійснюють у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та інші) [1].
 
Оскільки із 70 годин, на які розрахований курс, запланований резерв часу становить 6 годин, рекомендуємо вчителям географії використовувати ці години на проведення уроків «Узагальнення з теми «Назва теми або скорочена назва» а саме:
1. Розвиток географічних знань про Землю.
2. Земля на плані і карті.
3. Літосфера.
4. Атмосфера.
5. Гідросфера.
6. Планета людей.
 
Теми 4 і 5 (Біосфера та ґрунти; Природні комплекси) розділу 3 рекомендуємо завершити обов’язковою практичною роботою (на місцевості) № 8 «Ознайомлення з одним з природних комплексів (ландшафтів) своєї місцевості (яру, річки, лісу, парку тощо), виявлення взаємозв’язків між його компонентами». Таким чином, у новій програмі з географії дістали відображення особистісно зорієнтований, діяльнісний, компетентнісний підходи до навчання. Їхня реалізація має сприяти формуванню таких загальнонавчальних і загальнопредметних компетентностей, як картографічна, геоінформаційна, здоров’язбережувальна, практична та ін., зміцненню зв’язків між школою та родиною під час вивчення географії. Тому головними завданнями учителя географії під час організації процесу навчання за новою програмою мають бути не тільки засвоєння географічних знань — фактів, понять, закономірностей, а й розвиток в учнів пізнавального інтересу до предмета, їхніх інтелектуальних і творчих здібностей у процесі географічних спостережень, розв’язування задач, виконання практичних робіт і досліджень.
 
Важливою умовою реалізації інновацій, передбачених у програмі, є їхнє якісне відображення в навчально-методичному забезпеченні курсу, насамперед у підручнику. Цього року гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» надано таким підручникам — переможцям ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників:
  • «Географія» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бойко В. М., Міхелі С. В.);
  • «Географія» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Пестушко В. Ю., Уварова Г. Ш.);
  • «Географія» підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Гільберг Т. Г., Паламарчук Л. Б.).
 
Сподіваємося, що процес модернізації змісту і методики викладання шкільної географії, який розпочинається цього навчального року з курсу «Загальна географія», сприятиме реалізації головного завдання — формуванню світоглядного розуміння природи Землі, її географічної оболонки як природного та природно-техногенного середовища, у якому існує людина. І головною запорукою цього є педагогічна майстерність учителя географії, яка сформує конкурентоздатні компетенції учня. Бажаємо творчої наснаги і успіхів у новому навчальному році.
 
ЛІТЕРАТУРА
1. Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України, 2013. — Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/metodichni-rekomendatsiji/
2. Географія. Економіка. 6–11 класи : програма для загальноосвітніх навчальних закладів. — К. : Ірпінь; Перун, 2005. — 90 с.
3. Грінченко О. І. Формування географічної компетентності учнів на уроках географії в 6 класі [Електронний ресурс] / О. І. Грінченко. — Режим доступу : http://www.slideshare.net/e-ranok_2010/6-35963732
4. Грінченко О. І. Модернізація змісту шкільної географічної освіти на сучасному етапі / О. І. Грінченко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : Збірник наукових праць. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. — Вип. 18. — С. 42–45.
5. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України, 2011. — Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/state_standards/
6. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів : Географія. 6-9 класи. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. — 64 с.
Dounload PDF

Відгуки читачів