Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Учнівське самоврядування як складова системи державно-громадського управління позашкільним навчальним закладом

М. М. Троц


Державно-громадське управління освітою — особливий тип управління, характерною рисою якого є постійна відповідальна участь і взаємодія в управлінні освітою з одного боку — суб’єктів та їхніх органів, що виражають і представляють інтереси, політику, гарантії та компетенцію держави в галузі освіти, а з іншого боку — суб’єктів та їхніх органів, що виражають інтереси громадянського суспільства, населення.

 

 

 

У Національній доктрині розвитку освіти України зазначено, що «сучасна система управління освітою має розвиватись як державно-громадська, яка повинна враховувати регіональні особливості, тенденції до збільшення автономії навчальних закладів, конкурентоспроможність їх освітніх послуг. Діяльність освітян спрямовується на пошуки нових демократичних відкритих моделей управління освітою, що зорієнтовують освітні процеси не на відтворення, а на розвиток. У ній передбачено забезпечення державного управління з урахуванням громадської думки, внаслідок чого змінюється навантаження, функції, структура і стиль центрального та регіонального управління освітою».

 

Система державно-громадського управління навчальними закладами включає всіх учасників освітнього процесу, їхні органи державної і громадської природи????, нормативно-правову базу, що регламентує діяльність усіх її суб’єктів та механізми їх узаємодії. У практичній діяльності державно-громадське управління спрямоване на оптимальне поєднання державних та громадських засад в інтересах особистості, соціуму та влади. Основними його завданнями є реалізація визначених прав та обов’язків педагогів, учнів та їхніх батьків на участь в управлінні навчальними закладами; демократизація державного управління освітою; задоволення потреб та інтересів учасників навчально-виховного процесу; розвиток погоджувальних механізмів у вирішенні загальних завдань, реалізацію законодавчого права його працівників, учнів і їхніх батьків (осіб, що їх замінюють) на участь в управлінні, розвиток громадських форм управління, реалізацію інтересів і потреб усіх учасників освітнього процесу.

 

Забезпечення ефективності управління інноваційним розвиткомКЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» здійснюється шляхомзапровадження державно-громадського управління як найбільш демократичної моделіуправління сучасним позашкільним навчальним закладом. Залучення до прийняття управлінських рішень на різних щаблях управлінської вертикаліне лише членів адміністрації, а й асоціації батьківської громадськості, ради директорів, педагогічної ради, методичної ради, обласної ради дітей Київщини забезпечуєінтеграцію зусиль у визначенні стратегічних і тактичних цілей інноваційного розвитку позашкільної освіти, головним пріоритетомякої визначено якість: якість умов, якість процесів, якість результатів.

 

Запровадження моделей державно-громадського управління навчальними закладами області значно підвищує роль органів учнівського самоврядування у визначенні пріоритетних напрямів виховної роботи та формуванні активної громадянської позиції старшокласників.

 

Позашкільна робота, зокрема участь у роботі органів учнівського самоврядування, дозволяє учням працювати заради єдиної мети, формує вміння правильно обирати лідера та приймати важливі рішення, на практиці знаходити демократичні шляхи вирішення різних питань. Органи учнівського самоврядування дають учням право голосу в управлінні навчальним закладом, що дозволяє їм впливати на рішення, які їх стосуються безпосередньо, самим організувати життєдіяльність навчального закладу.

 

Важливою організаційною стороною взаємозв’язку педагогічного керування й учнівського самоврядування є делегування відповідальності й повноважень, тобто передача частини управлінських функцій від педагогів до учнів. Делегування повноважень і відповідальності супроводжується підтримкою педагогів, що своїми діями створюють умови для управлінської діяльності дітей і сприяють реалізації прийнятих органами самоврядування рішень.

 

Органи учнівського самоврядування, які створено в навчальних закладах районів і міст Київської області, діють відповідно до розроблених статутів і положень. Програми і проекти їхньої діяльності розроблено з урахуванням стратегічних напрямків розвитку освіти в Україні, і зокрема Київській області. Крім того, органи самоврядування дітей діють у рамках угод про співпрацю, укладених із керівниками відповідних структур міських і районних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, батьківської громадськості, навчальних закладів тощо.

 

На загальних зборах(конференціях чи сесіях) рад дітей чи інших органів дитячого самоврядування затверджуються: списки депутатів і керівний склад рад, програми діяльності органів самоврядування та його підструктур, програми та обов’язки лідерів, плани діяльності структур тощо. За роки діяльності в органах самоврядування дітей та учнівської молоді формуються власні традиції, виокремлюються певні напрямки роботи.

 

Загальну координацію діяльності районних, міських органів учнівського самоврядування здійснює обласна рада дітей Київщини, до складу якої входить 84 дитини-лідери з районних та міських осередків дитячого самоврядування. Структура обласної ради передбачає роботу 10 комісій, а саме: комісії захисту прав дитини та допомоги в проблемних ситуаціях, партнерства та міжнародних відносин, загальної та позашкільної освіти, екології та краєзнавства, толерантності й духовного розвитку, спорту та здорового способу життя, з питань роботи з дітьми молодшого та середнього шкільного віку, культури та дозвілля, преси та інформації. Головами комісій є лідери, обрані шляхом відкритого голосування.

 

Регіональною моделлю розвитку дитячого лідерського руху на засадах партнерстваз асоціацією батьківської громадськості та органами виконавчої владипередбачено реалізацію низки спільних соціально значимих програм і проектів, зокрема «Лідер у кожному з нас», «Правова освіта», «Інформаційно-методичний центр обласної ради дітей Київщини», «Наша планета — наш дім», «Поділись своїм теплом», «Ми за здоровий спосіб життя!», «На крилах натхнення», «Знання. Досвід. Успіх», «Стань особистістю!», «Партнерство — основа успішної діяльності». Реалізація зазначених програм є складовою змісту діяльності депутатських комісій ОРДК.

 

Результати реалізації проектів та програм обговорюють на обласних зборах лідерів учнівського самоврядування, які проводять тричі на рік. Під час зборів визначаються перспективи діяльності обласної ради дітей Київщини на наступний навчальний рік. У період літніх канікул щорічно працює обласна літня школа лідерів, під час якої відбувається навчання дітей-лідерів і педагогів-координаторів, визначаються основні напрями діяльності депутатських комісій ОРДК у наступному навчальному році.

 

Налагоджено систему інформаційно-методичного супроводу діяльності органів учнівського самоврядування. Так, на базі Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»функціонує постійно діючий консультпункт, організовано роботуШколи координатора учнівського самоврядування, заняття в якій проводять три рази на рік. З метою підвищення рівня організації та роботи осередків учнівського самоврядування видано низку методичних посібників «Школа самоврядування». Створено інформаційно-методичний інтернет-ресурс — портал «Обласна рада дітей Київщини», на якому висвітлено діяльність районних і міських органів самоврядування дітей та учнівської молоді, розміщено інформаційно-методичні матеріали на допомогу координаторам. Під час проведення обласних зборів дітей-лідерів організовують виставки інформаційно-методичних матеріалів з досвіду роботи районних і міських органів дитячого самоврядування та органів учнівського самоврядування навчальних закладів області.

 

Результати діяльності обласної ради дітей Київщини, районних та міських органів самоврядування постійно висвітлюють у газеті «Позашкільний вісник» Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», у всеукраїнських газетах «Освіта України», «Освіта», в ефірі обласного радіо та регіональних засобах масової інформації, на сайтах департаменту освіти і науки та КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», а також порталі «Обласна рада дітей Київщини». Отже, учнівське самоврядування діє на принципових правових і гуманістичних засадах, має наскрізний характер, оскільки за сферами організації охоплює всі напрями життя й діяльності учнівського колективу, а за своїм змістом впливає на кожну особистість у колективі. Співпраця батьків, педагогічних колективів та учнів є однією з найважливіших складових державно-громадського управління, а тому необхідно створювати всі умови для подальшого розвитку й популяризації роботи цього напряму.

 

Література

  1. Кириченко В. І., Ковганич В. В. Учнівське самоврядування в сучасному навчальному закладі: Бібліотечка превентивного виховання : практико зорієнтований посібник. — Х. : Точка, 2008. — С. 9.
  2. Наказ президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти» від 17 квітня 2002 року № 347/2002.
Dounload PDF

Відгуки читачів