Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Формування в школярів навичок і вмінь у процесі навчання

В. П. Бегерський, учитель трудового навчання I категорії Монастирищенського НВК «Ліцей „Ерудит”»


Навички і вміння відіграють велику роль у будь-якій діяльності людини — виробничій чи навчальній, науковій чи організаторській. Якщо людина володіє ними, продуктивність її діяльності буде набагато вищою.

 

Важливо, щоб школа давала не тільки суму конкретних знань, але й учила робити самостійні висновки на базі цих знань, прищеплювала учням навички творчого мислення.

 

Щоб успішно виконати це завдання, необхідно розв’язати ряд теоретичних і практичних проблем, і зокрема, питання удосконалення процесу формування в учнів навичок і вмінь. Спостереження показують, що не всі школярі мають досить високий рівень навичок і вмінь.

 

Основні причини вад у формуванні навичок і вмінь учнів такі:

 • на уроках, як правило, максимум часу відводять на перевірку домашніх завдань і мінімум — на вивчення нового матеріалу;
 • переважає колективна робота і мало часу залишається для самостійної праці;
 • приділяють недостатню увагу вправам, які стимулюють учнів до творчої діяльності.

 

Усе це вимагає поліпшення процесу вироблення навичок і вмінь, яке тісно пов’язане з закономірностями їх формування.

 

Засвоєння навичок і вмінь 

Засвоєння навичок і вмінь є складним психолого-педагогічним процесом. Засвоїти їх — значить сприйняти і зрозуміти певний матеріал, зв’язати його з тим, що вже відомо, навчитись його застосовувати, тобто зробити його своїм надбанням. 

Спостереження за роботою вчителів показують, що до організації процесу формування навичок і вмінь у школярів вони підходять по-різному.

Головну увагу приділяють поясненню нового матеріалу, закріпленню його в стандартних умовах.

 

Одними з недоліків при цьому можна вважати:

 • нехтування мотивацією навчального процесу, вироблення вміння застосовувати набуті знання і навички в нестандартних умовах;
 • недостатнє стимулювання учнів до самостійної пізнавальної, творчої діяльності.

 

Формування навичок і вмінь передбачає відтворення певної послідовності в пізнавальній діяльності учнів.

 

Суть процесу формування навичок і вмінь 

Суть процесу формування навичок і вмінь передбачає відтворення вивченого раніше матеріалу й опирання на нього.

 

Свідоме сприймання і розуміння нового матеріалу

Свідоме сприймання і розуміння нового матеріалу учнем відбувається значно успішніше, коли він спирається на раніше засвоєні знання, навички і вміння, а також на власний досвід.

Брак якісних опорних навичок і вмінь знижує ефективність формування нових. Наприклад, якщо учні в молодших класах не засвоїли ділення цілого числа на частини, не знають значення дробу 1/7; 3/4 і т. д., то вивчення теми: «Дроби» пізніше потребує набагато більше часу. Якщо учні 7-8-х класів не навчилися писати правильно хімічні рівняння, то пізніше в старших класах вони не зможуть добре оволодіти навичками й уміннями з теми «Найважливіші класи неорганічних сполук».

 

Яку ж роботу й у якій послідовності треба виконувати на цьому етапі пояснення нового матеріалу?

 

У першу чергу необхідно виявити рівень якості опорних знань, навичок і вмінь учнів; по-друге — відновити в їхній пам’яті ті з них, які послаблені чи втрачені.

 

Алгоритм вивчення нового теоретичного матеріалу:

1) мотивація навчальної діяльності учнів;

2) пояснення нового матеріалу;

3) контроль засвоєння учнями нового матеріалу.

Розберімо кожний пункт алгоритму.

 

Мотивація навчальної діяльності. 

«Мотив», «мотивація» — це спонукання людини до діяльності. Мотивами можуть бути: почуття, знання, цікавість, а також усвідомлення необхідності, які часом виникають усупереч бажанням учнів.

Учителю слід чітко визначити мету вивчення нового матеріалу, показати учням перспективу їхньої праці.

Якщо учень знає, чого він повинен навчитися і для чого, то всі його дії на уроці будуть більш цілеспрямованими і продуктивними.

Постановка пізнавальних завдань привчає школярів працювати цілеспрямовано і стимулює їхній інтерес до пізнавання нового.

 

Пояснення нового матеріалу.

Учнів ознайомлюють із теоретичним матеріалом і способами його застосування на практиці.

Ефективність пояснення нового матеріалу залежить від методів. Краще запам’ятовують не той матеріал, який подають у готовому вигляді, а той, який є предметом самостійної й активної розумової діяльності школярів.

Слід, спираючись на той досвід і знання, які учні вже мають, підводити їх до самостійного здобуття нових знань.

 

Контроль засвоєння нового матеріалу.

Учителю необхідно контролювати засвоєння учнями нових тем.

Процес засвоєння нового матеріалу не можна вважати завершеним до того часу, поки вчитель не впевниться, що учні правильно сприйняли й усвідомили новий матеріал. Отже, безпосередньо після пояснення нового матеріалу необхідно виявити ступінь розуміння його учнями.

Не всі учні здатні зрозуміти й усвідомити матеріал, який їм пропонують, за один і той самий проміжок часу.

Таким чином, перш ніж ставити перед учнями завдання, що вимагає застосування на практиці здобутих знань, необхідно провести роботу. яка б допомогла їм конкретно й глибше розібратися в тому матеріалі, який вони не досить добре зрозуміли з першого разу. У роботі часто доводиться зустрічатися з такими фактами, коли учень знає формулювання правила, закони, формули, теореми, але не може їх застосовувати. Тому для формування навичок і вмінь велике значення має чітка організація діяльності учня щодо відтворення дії, показаної та поясненої вчителем.

Саме тому на цьому етапі роботи учні повинні пояснювати дії, які вони виконують, що сприятиме свідомому засвоєнню й глибокому розумінню ними нового матеріалу.

Перш ніж перейти до формування в учнів автоматизованих дій, слід виявити рівень засвоєння ними способів виконання цих дій. Після певної інструкції педагога вони виконують завдання, яке потім перевіряють колективно на уроці. Слід пам’ятати, що діти втрачають інтерес як до дуже легкого, так і надто складного матеріалу.

 

Найуспішнішою є така організація праці, коли кожний новий етап піднімає учня на сходинку вище, наближає його до основної мети. Перш, ніж перейти до нової теми, учитель має знати, наскільки учні засвоїли пройдений матеріал.

 

Загальновідомо, що навички і вміння формують за допомогою цілого комплексу вправ.

Під «вправою» розуміють багаторазове виконання певних дій із метою засвоєння знань, вироблення навичок і вмінь.

У формуванні навичок і вмінь необхідних результатів можна досягти не з допомогою великої кількості вправ і механічного виконання їх, а завдяки певній системі. Одним із головних факторів ефективності системи є систематичність вправ. Це перехід від близького до далекого, від простого до складного, від легкого до складнішого, від знайомого до незнайомого. Проте й тут є недоліки, що заважають ефективності формування навичок і вмінь.

 

Один з головних — безсистемне застосування вправ. Воно призводить до того, що учні виконують чимало вправ, але якість засвоєння ними навичок і вмінь не відповідає вимогам, які ставлять до них.

 

До недоліків, властивих роботі деяких учителів, слід віднести:

 • невідповідність вправ етапам цього процесу: перевантаження вправ пояснювального характеру;
 • недостатнє стимулювання учнів до пізнавальної самостійної і творчої діяльності;
 • одноманітність виконуваних завдань;
 • після ознайомлення учнів із новим явищем їм нерідко пропонують вправи творчого характеру для самостійного виконання, без попередньої підготовки;
 • майже немає вправ, які сприяють систематичному повторенню раніше вивченого матеріалу, набутих учнями навичок і вмінь;
 • недостатній поточний контроль за якістю засвоєння учнями навичок і вмінь в процесі їх формування;
 • мало практикують вправи, ситуації яких близькі до життєвих: часом вчителі плутають організаційну самостійність з самостійністю, яка виражена в характері самої вправи.

 

Наприклад, учителі пропонують учням виконати самостійно ту чи іншу вправу на списування без всякої зміни і вважають його самостійним, або прочитати деякий текст. А тому кожному вчителю треба як слід готовитися до кожного уроку і надавати перевагу тим етапам уроку і вправам, які відповідають конкретній меті кожного уроку.

Dounload PDF

Відгуки читачів