Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Використання ІКТ у роботі вчителя — шлях до успіху учня

Ж. Л. Кудіна, практичний психолог, учитель Донецької гімназії № 92

Інформатизація — сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, які спрямовано на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян і суспільства на підставі створення, розвитку та використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, побудованих на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.


Становлення інформаційного суспільства вимагає нової школи, нового змісту й якості освіти. Перед освітою чітко поставлено мету: підготувати учня до життя й активної діяльності за умов інформаційного суспільства, виховати конкурентоспроможного громадянина не лише своєї держави, але й суспільства в цілому.
 
А що потрібно випускникам школи, щоб бути успішними в XXI столітті? Провідні вчені та фахівці найвідоміших світових компаній склали перелік навичок XXI століття. Їх можна об’єднати в три великі групи.
 
Життєві та кар’єрні навички (соціальна компетентність):
 • гнучкість і пристосування;
 • ініціатива та самоспрямування;
 • навички соціальні та пов’язані із співіснуванням різних культур;
 • продуктивність і вміння з’ясовувати й ураховувати кількісні показники;
 • лідерство та відповідальність.
 
Навчальні й інноваційні навички (предметна компетентність):
 • творчість та інноваційність;
 • критичне мислення й уміння розв’язувати проблеми;
 • навички комунікативні та співробітництва.
 
Уміння працювати з інформацією, медіа- та комп’ютерні навички (інформаційна компетентність):
 • інформаційна грамотність:
– уміння швидко й ефективно шукати інформацію, критично та компетентно її оцінювати, правильно та творчо використовувати для розв’язання проблеми;
– базове розуміння етичних/правових питань, пов’язаних із використанням отриманої інформації;
 • медіаграмотність:
– розуміння принципу побудови медіаповідомлень, з якою метою, за допомогою яких інструментів та за яких умов їх виконано, їхні характеристики;
– з’ясування способів інтерпретації інформації різними особами, урахування або відсутність різних оцінок і думок, усвідомлення залежності медіаповідомлень від ціннісних норм і думок, розуміння того, як медіа впливає на думки та поведінку;
– розуміння основи та базових принципів етичних/правових питань, пов’язаних із доступом і використанням інформації;
 
 • ІК-грамотність (грамотність у сфері інформаційно-комунікаційних технологій):
– правильне використання цифрових технологій, інструментів та/або комунікаційних мереж для доступу, управління, інтеграції, оцінювання та створення інформаційних даних для успішного функціонування в суспільстві економіки знань;
– використання комп’ютерних технологій як інструмента для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних із доступом і використанням інформації.
 
Щодо педагогів і психологів існує третя група навичок, яка вплинула на зміну структури та змісту поняття «професійна компетентність учителя». Освоєння засобів ІКТ позначається не стільки на зміні структури загальної професійної компетентності педагога, скільки на якісному змісті її компонентів. Має якісно змінитись увесь спектр теоретичних і практичних умінь — складової професійної компетентності педагога. І впевнено почуватись педагог, який не опанував нові засоби інтелектуальної діяльності, сьогодні вже не може.
 
Інформаційна компетентність складається з компонентів і формується в три етапи (відповідно до логіки формування ключової, базової та спеціальної компетентностей).
 
На етапі, пов’язаному з формуванням ключової компетентності, педагог:
 • має уявлення про значення інформатизації освіти;
 • знайомий із принципами побудови, базовими структурами алгоритмів;
 • уміє використовувати універсальні програмні засоби реалізації технологій;
 • уміє створювати текстові та графічні документи, прості інформаційні системи, моделювати прості об’єкти, процеси, системи за допомогою електронних таблиць;
 • розуміє суть і значення педагогічної інформації;
 • має уявлення про характер педагогічної діяльності за умов використання засобів інформатизації й інформаційних технологій;
 • розуміє значення інформаційної компетентності для успішної професійної педагогічної діяльності.
 
На етапі, пов’язаному з формуванням базової компетентності, педагог:
 • знає нові педагогічні технології, їхні особливості за умов застосування засобів інформатизації й інформаційних технологій;
 • знає загальні способи конструювання цілей, змісту, методів і форм педагогічного процесу за умов інформатизації освіти;
 • знає й уміє використовувати в навчанні учнів технічні засоби й ІКТ;
 • уміє розробляти та застосовувати електронні дидактичні та педагогічні програмні засоби, користуватись професійно-зорієнтованими програмними засобами реалізації технологій, формувати систему засобів навчання, використовувати засоби інформатизації й інформаційні технології в управлінні та психолого-педагогічних дослідженнях.
 
На етапі, пов’язаному з формуванням спеціальної компетентності, педагог:
 • знає засоби подання інформації за допомогою засобів інформатизації;
 • розуміє суть інформаційного моделювання в професійній діяльності;
 • уміє обирати та формулювати цілі педагогічної діяльності за умов інформатизації освіти, планувати та вирішувати педагогічні завдання засобами інформаційних технологій, упорядковувати, систематизувати, структурувати педагогічні дані та знання за допомогою засобів інформатизації;
 • уміє будувати інформаційні моделі педагогічних об’єктів, явищ, систем, аналізувати їх та інтерпретувати отримані результати;
 • передбачає наслідки застосування засобів інформатизації й інформаційних технологій у педагогічній діяльності;
 • готовий освоювати нові засоби інформатизації й інформаційні технології, проектувати їх у педагогічній діяльності.
 
Виховати особистість може лише особистість. Підготувати конкурентоспроможного випускника може лише конкурентоспроможний учитель. Бути інноваційним — означає не лише одержувати високі винагороди, але й брати на себе відповідальність. Слід розуміти, що на сучасному етапі надання освітніх послуг лише дух інноваційності в навчальній аудиторії зробить наших учнів справжніми переможцями.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
 1. Гудкова, Т. А. Теоретические основы формирования информационной компетентности педагога / Научная библиотека диссертаций и авторефератов [Электронный ресурс] / Т. А. Гудкова. — Режим доступа: http://www. dissercat.com. — Заглавие с экрана.
 2. Педагогика : учебное пособие [Электронный ресурс] / В. Сластенин, И. Исаев [и др.]. — Режим доступа: www. gumer.info. — Заглавие с экрана.
 3. Триллинг, Б. Навыки 21 века. Обучение для жизни в наше время [Электронный ресурс] / Берни Триллинг, Чарльз Фейдл. — Режим доступа: http://21stcenturyskillsbook. com/wp-content/uploads/21st-CS-Russian-ToC.pdf. — Заглавие с экрана.
 
Dounload PDF

Відгуки читачів