Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Особливості апробації шкільної навчальної літератури

Ж. В. Федірко, завідувач відділом інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Кіровоградського ОІППО


У підручнику все важливо, усі його компоненти утворюють педагогічну систему, але найбільшої уваги потребує його текст — основа будь-якого підручника. Неможливо забезпечити повноцінне засвоєння основ різних наук, не навчивши учнів основних прийомів роботи з текстом.

 

Апробація підручників у системі загальної середньої освіти — це процес вивчення й дослідження якості навчальної літератури, її відповідності вимогам державних стандартів середньої освіти з метою вдосконалення, схвалення або відхилення навчальних видань. Підручник — навчальне видання, яке систематизовано відтворює зміст навчального предмета, курсу, дисципліни відповідно до офіційно затвердженої або експериментальної навчальної програми (до підручників належить також «Буквар») [5].

 

Педагогічні явища, що стосуються проблеми поліпшення якості підручників, в усі часи й епохи привертали увагу педагогів. Вагомим внеском у розв’язання багатьох питань проблеми були праці відомих педагогів-класиків Я. А. Коменського, К. Д. Ушинського, Г. Г. Ващенка, В. О. Сухомлинського та інших На сучасному етапі науковці (О. В. Аніщенко, Т. С. Антонова, Р. А. Арцишевський, П. С. Атаманчук, В. Г. Бевз, Л. Д. Березівська, Л. І. Денисенко, Ю. І. Завалевський, С. П. Когутенко, Я. П. Кодлюк, Ю. Б. Кузнецов, О. М. Топузов, О. Л. Харитонова та інші [2]) у своїх науково-педагогічних дослідженнях акцентують увагу на питаннях удосконалення підручників і ролі вчителя в цьому процесі.

 

Проблеми якісного підручника були й залишаються важливим предметом обговорення педагогічної громадськості, тому що підручник усе ще зберігає статус домінувального засобу навчання не лише в Україні, але й в інших країнах Європи [3]. Відповідно до мети, завдань навчання й рівня освітньої підготовки учнів підручник остаточно визначає обсяг і систему знань, які належить вивчити.

 

Підручник у доступній для учнів формі має розкривати суть основних наукових ідей, законів, понять і їх зв’язків із суспільно-економічним розвитком країни та духовним життям суспільства, практичним застосуванням у сфері матеріального виробництва, містити відомості про визначальні галузі господарства та сфери обслуговування, найбільш розповсюджені виробничі й технологічні процеси. При цьому має бути забезпечено коректність уведення наукових понять, їх відповідність загальноприйнятій термінології та символіці [1].

 

Сучасний підручник:

 • дає матеріал для викладання, що відповідним чином упорядкований, сконцентрований за допомогою описів і пояснень, ілюстрацій і наочних схем, диференціює при цьому тексти;
 • полегшує учням пізнавальну роботу на уроках шляхом звільнення їх від необхідності здійснювати механічні записи в скороченому варіанті, через надання їм можливості повертатися до опрацьованого матеріалу, нагадування відомих проблем у скороченій формі тощо;
 • знайомить з методами і прикладами моделей робіт, які учні будуть пізніше виконувати самостійно як індивідуально, так і в складі груп, як у школі, так і вдома;
 • дозволяє вчителю за допомогою відповідних текстів швидко перевірити, чи всі учні правильно зрозуміли зміст нового матеріалу;
 • сприяє отриманню школярами нових знань, самостійному читанню текстів, розумінню їх змісту, виділенню в них основних моментів.

 

У багатьох сучасних українських підручниках покращений підбір питань і завдань, спрямованих вже не на механічне відтворення тексту, а на систематизацію, аналіз, оцінювання інформації, розв’язання проблемних ситуацій, творчих завдань тощо [4]. Це створює передумови для активнішого та більш зацікавленого вивчення школярами різних предметів, розвитку важливих світоглядних уявлень.


Апробацію навчальної літератури в Кіровоградській області здійснювали за наказом Міністерства освіти і науки України від 14.09.2009 № 862 «Про проведення апробації та моніторингових досліджень навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 – 2010/2011 навчальних роках» відповідно до Положення про апробацію та моніторингові дослідження навчальноїлітератури для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.05.2008 № 401 з метою створення умов для оновлення змісту освіти й забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними якісними підручниками.

 

До апробації 50-ти підручників було залучено 4 міста та 19 районів, 169 загальноосвітніх навчальних закладів, 681 учитель-методист, 5888 учнів та 3825 батьків. Порівняно з минулими роками ця цифра постійно збільшується.


Упродовж 2009–2010 н. р. розпочато перший етап апробації для 20-ти підручників 9 класу та 5 підручників 5–9 класів, які вийшли друком протягом 2007–2009 років, але не були залучені до апробації. Другий етап апробації було проведено для 17-ти підручників 8 класу та 8-ми підручників 1–8 класів, апробацію яких розпочато 2008–2009-го н. р. [6].

Під час проведення першого етапу апробації:
 • виявлено ставлення вчителів і методистів до навчальних програм і підручників, які проходять апробацію;
 • проведено діагностику вчителів, які беруть участь в апробації, з точки зору пріоритетних для них цілей і характеристик програми, підручника;
 • зафіксовано рівень знань і вмінь учнів до початку роботи за новим підручником і наприкінці першого етапу.

 

Другий етап апробації показав:

 • наявність у програмі, підручнику нових методологічних, дидактичних засад; засобів для формування загальнонавчальних умінь і навичок;
 • визначив здатність програми, підручника змоделювати розвивальний, особистісно зорієнтований навчальний процес;
 • зафіксував рівень знань і вмінь учнів на початку й у кінці другого етапу;
 • визначив можливість використання програми для забезпечення викладання цього предмета;
 • визначив можливість використання підручника як основного, допоміжного або такого, що не може бути використаний у загальноосвітній школі взагалі.

 

Проводили апробацію в області вчителі (як правило, вчителі-методисти), які володіють прийомами дослідницької роботи. Вони здійснювали апробацію змісту навчального видання; визначали науково-методичний рівень навчальних книг, що апробують; вивчали думки учнів, їхніх батьків щодо якості навчальної книги; проводили три контрольних обстеження рівня засвоєння учнями навчального матеріалу й оформлювали узагальнені результати апробації до змісту підручника, ураховуючи вікові особливості попередньої підготовки учнів; відповідність чинній програмі; загальну характеристику науковості викладання навчального матеріалу; спрямованість навчального матеріалу на формування науково-теоретичного мислення; мотивації навчання; світоглядних позицій; використання інноваційних педагогічних технологій; послідовність, логічність викладання матеріалу; оптимальність розподілення матеріалу відповідно до норм навчального часу; відповідність підручника принципу наступності, логічної послідовності, органічність поєднання з попередніми навчальними виданнями цього курсу; якість і доцільність ілюстративного матеріалу (схеми, таблиці, малюнки, рисунки, фотознімки); використання засобів виразності й образності мови для посилення емоційного впливу навчального тексту.

 

Навчально-методичний апарат підручника аналізували за такими питаннями:

 • відповідність системи питань, завдань, вправ вимогам державних стандартів загальної середньої освіти;
 • наявність завдань різного ступеня складності;
 • різноманітність та оригінальність завдань; творчих здібностей; пізнавальної активності;
 • методична цінність ілюстративного матеріалу.

 

Естетичне оформлення підручника аналізували за такими критеріями:

 • спрямованість на розвиток естетичного смаку;
 • дотримання гігієнічних, поліграфічних вимог (шрифт, формат, вага);
 • логічна послідовність, органічність поєднання з попередніми навчальними виданнями цього курсу;
 • якість і доцільність ілюстративного матеріалу (схеми, таблиці, малюнки, рисунки, фотознімки);
 • використання засобів виразності й образності мови для посилення емоційного впливу навчального тексту.

 

За результатами апробації 2010–2011 рр. найбільшими недоліками сучасних підручників, на думку вчителів області, є:

 • брак ілюстрацій, таблиць, діаграм, графіків, карт;
 • перевантаження змісту;
 • недосконалий дизайн;
 • академічний стиль викладення матеріалу;
 • недосконале методичне забезпечення;
 • однобічність висвітлення матеріалу, відсутність альтернатив;
 • відсутність синхронності подій національної та світової історії;
 • відсутність висновків та узагальнень;
 • недостатність джерельної бази;
 • складність та однотипність завдань.

 

Серед позитивних рис сучасних підручників, які проходять апробацію, названі такі:

 • доступність і системність викладення матеріалу;
 • наявність джерельної бази;
 • відповідність діючій програмі;
 • наявність аналізу та узагальнень;
 • наявність запитань і завдань до теми;
 • спрямованість завдань на формування вмінь і навичок;
 • наявність карт, фотоматеріалів.

 

Українські підручники, які апробують, з точки зору батьків, учителів, учнів, видавців, не повністю відповідають сучасним вимогам. Зміст і якість підручників постійно змінюється й оновлюється, є проблеми, які необхідно розв’язувати [7].

 

Підручники здебільшого переобтяжені зайвою інформацією, складною термінологією, не відповідають чинним програмам, віковим особливостям дітей, мають багато помилок, низьку якість друку і дизайну, між підручниками відсутня наступність. Деяким підручникам бракує вправ на закріплення, що не дає можливості учням належним чином засвоїти матеріал та практично його використовувати. Зміст багатьох не спрямований на набуття необхідних життєвих компетентностей, форма викладення матеріалів не завжди цікава для учнів, не стимулює їх до навчання. Причинами недосконалості українських шкільних підручників є малоефективний механізм експертної оцінки й апробації навчальної літератури, чинний в Україні порядок забезпечення освітніх закладів навчальною літературою. Школи забезпечують централізовано підручниками переважно без урахування побажань учителів, учнів і батьків.

 

Отже, підручник має подавати не тільки зміст певної науки, а й формувати вміння свідомого оперування набутими знаннями в типових обставинах. Він має навчити учня вміння самостійно навчатися протягом усього життя, уміння не стільки запам’ятовувати безліч законів і фактів, скільки вирішувати практичні життєві завдання. Це можливо лише за умови створення безпроблемного якісного підручника.

 

Список використаних джерел

 1. Жосан О. Е. Підготовка вчителів до апробації шкільної навчальної літератури: [навч.-метод. посіб. для сист. післядипл. освіти] [Текст]/ О. Е. Жосан. — Кіровоград : Вид-во КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2009. — 122 с.
 2. Жосан О.Е. Удосконалення технології проведення апробації шкільних підручників [Текст]/ О. Е. Жосан // Вісник післядипломної освіти : [зб. наук. праць / ред. кол. : В. В. Олійник (гол. ред.) та ін.]. — К. : ЛОГОС, 2007. — Вип. 5. — С. 50–64.
 3. Жосан О. Е. Шляхи і форми підготовки вчителів до апробації шкільної навчальної літератури [Текст]/ О. Е. Жосан // Педагогічний вісник. — 2007. — № 4. — С. 59–64.
 4. Інститут підручника «Пайдейя» [Текст] // Підручник ХХІ століття. — 2003. — № 1–4. — С. 155.
 5. Положення про апробацію та моніторингові дослідження навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів : наказ Міністерства освіти і науки України від 08.05.2008 № 401 [Електронний ресурс] / Інтернет-сайт Славутської асоціації бібліотекарів, 2008. — Режим доступу : http://www.sasl.at.ua/load/4-1-0-65. — Назва з екрану.
 6. Про проведення апробації навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році: наказ управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 02.10.2009 № 390 [Електронний ресурс] / Інтернет-сайт КОІППО імені В. Сухомлинського, 2006. — Режим доступу : http://koippo.iatp.org.ua/index.htm. — Назва з екрану.
 7. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць [Текст]. — К. : Комп’ютер у школі та сім’ї, 1999. — 196 с.
Dounload PDF

Відгуки читачів