Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій

О. П. Серветник, директор Рівненської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 імені В. Короленка Рівненської міської ради, Рівненська обл.


Навчання з використанням інноваційних технологій якісно перевищує класичну освіту. Воно інтегрує процеси, які не можна об’єднувати в межах класичної освіти.

 

Сучасне суспільство характеризується швидкими змінами в усіх сферах життя, що особливо впливає на розвиток інформаційного, зокрема й освітянського простору. Освітня сфера, яка є основоположницею формування світогляду, духовного становлення особистості, зазнає значних трансформаційних процесів. Простір, де стикаються нові цінності й технології, нові стилі життя, вимагає нових, сучасних освітніх підходів. Гуманізація освіти, її орієнтація на розкриття особистісного потенціалу зумовили виникнення й удосконалення нових освітніх технологій.Тому вимогою сьогодення стає апробація й упровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року визначає запровадження освітніх інновацій як один із пріоритетних напрямів державної політики в освітній сфері.

 

В умовах інформаційного суспільства традиційне навчання поступово втрачає свій сенс. Величезний потік інформації, яка старіє швидше, ніж учень закінчує школу, вже не можливо вмістити до шкільної програми. Втрачає сенс необхідність перенавантажувати пам’ять дитини додатковими знаннями, необхідно навчати дитину знаходити їх і користуватися ними. Тому дієвим інструментом поліпшення якості освіти визначають застосування компетентнісного підходу до освіти, який на перше місце ставить не поінформованість учня, а вміння на основі знань розв’язувати проблеми, які виникають у різних ситуаціях. Щоб навчити цього дітей, потрібно змінити технологію навчального процесу.

 

Педагогічний колектив Рівненської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 імені В. Г. Короленка Рівненської міської ради не стоїть осторонь інновацій освіти. Варто відзначити, що протягом останніх років у школі триває інтенсивне переосмислення підходів до організації процесу учіння, колектив долає стереотипи педагогічного мислення, здійснює глибинні системні перетворення. Педагогічні працівники школи експериментують, апробують та успішно впроваджують нові ідеї, технології, методики. Усвідомлення того, що вчитель є організатором освітнього процесу, метою якого є пробудження й підтримання прагнення дітей до пізнання, спонукає вчителів школи шукати шляхи підвищення інтересу учнів до навчання, урізноманітнюючи його зміст, форми та прийоми шляхом використання інновацій. Проте питання впровадження інноваційних технологій вимагає системності та серйозного науково-методичного підходу.

 

Педагогічний колектив Рівненської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 імені В. Короленка працює над науково-методичною проблемною темою «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій».Цяпроблемна тема була визначена шляхом глибокої діагностики рівнів професійної компетенції вчителів і рівнів їхньої готовності до інноваційної діяльності.

 

Обираючи проблемну тему, ми враховували такі чинники, як:

 • відповідна фахова підготовка педагогічних працівників;
 • створення умов для творчості в індивідуальній і колективній діяльності;
 • використання нетрадиційних форм і методів навчання та виховання;
 • використання навчального матеріалу різного змісту, виду і форм;
 • надання учневі свободи вибору способів виконання навчальних завдань;
 • матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • видавнича діяльність, творчі роботи вчителів із питань упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

 

Із метою реалізації головних положень науково-методичної проблеми й упровадження в практикуроботи освітніх інноваційних технологій організовано роботу ініціативної творчої групи «Інтерактивні технології навчання» (керівник Г. С. Опанасюк), продовжує роботу творча група «Упровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес» (керівник Л. В. Стасюк).

 

У практику діяльності педагогічного колективу школи активно ввійшли:

 • проектні технології, що забезпечують інтеграцію предметних знань і вмінь із різних предметів і видів діяльності;
 • ігрові технології, які формують навички розв’язувати творчі завдання на основі вибору альтернативних варіантів;
 • технології особистісно зорієнтованого, диференційованого навчання;
 • інтерактивні технології (робота в групах, метод проектів, «мозковий штурм», «ажурна пилка», «кейс-метод», «акваріум», рольові й ділові ігри, «велике коло», «шкала думок», «бесіда за Сократом», «асоціативний кущ», «відкритий мікрофон», вправи-енергізатори, групова дискусія, взаємне навчання тощо);
 • технології проблемного навчання.

 

З упровадженням нових технологій було змінено й саму форму проведення уроків. У педагогічній практиці вчителів виникли нові форми уроків: урок-практикум, урок-пошук, урок-дискусія, урок-мандрівка, урок-панорама, урок-залік тощо.

 

Перед сучасною школою дедалі гостріше постає завдання адаптації учнів до життя в інформаційному суспільстві шляхом формування відповідних компетентностей у процесі навчання. Щоб стати людиною ХХІ століття, сучасному учневі необхідно не лише оволодіти базовими комп’ютерними навичками, але й навчитися збирати та аналізувати інформацію, синтезувати нові знання, ефективно співпрацювати з людьми різних культур. Необхідно підвищувати мотивацію до навчання учнів і залучати їх до самостійної (індивідуальної чи групової) дослідницької роботи на базі комплексного використання інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) із метою підвищення якості навчання учнів. Якщо за класно-урочною системою організація процесу навчання зазвичай проходить за схемою «вчитель – підручник – учень», то в умовах сучасного інформаційного суспільства змінено методику традиційного навчання: вона зорієнтована на застосування комп’ютерних технологій і вносить докорінні зміни в стійку динамічну систему «учитель – учень», замінюючи її на систему «учитель – комп’ютер – учень», або «учень – комп’ютер – учень», або «учень – комп’ютер». Нова схема надає широкі можливості. Комп’ютерні технології відіграють нову роль у навчанні й викладанні, урізноманітнюють навчальний процес, дозволяють учням співпрацювати з носієм інформації, здійснювати вибір інформації, темп подання, компонувати матеріал і бути активними учасниками процесу навчання. Учитель перестає бути джерелом інформації. Він виступає посередником, фасилітатором. Саме тому одним із пріоритетних напрямів діяльності нашого навчального закладу є інформатизація навчально-виховного процесу й упровадження ІКТ у навчально-виховний процес та управлінську діяльність. Інформаційно-освітній простір у школі ми практично створили власноруч. Поштовхом до інформатизації закладу стала співпраця з ПП «Контур Плюс», яке розробляє програмне педагогічне забезпечення навчального призначення, та участь вчителя інформатики Либак Тетяни Михайлівни в конкурсі «SAMSUNG назустріч знанням», у якому вона перемогла та виграла сучасний комп’ютерний клас.

 

Із 2008 року Рівненська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 імені В. Г. Короленка є регіональним базовим експериментальним закладом з питань упровадження в навчально-виховний процес сучасних ІКТ у рамках реалізації експериментально-дослідницької роботи. Головна мета експериментальної діяльності — створення в школі електронного інформаційно-освітнього простору навчання, який би забезпечував ефективну мережеву взаємодію між усіма учасниками освітнього процесу — учнями, батьками й учителями. Тому найважливішим завданням інформатизації освітнього простору в школі є підготовка вчителів та учнів із метою формування в них інформаційно-комунікаційних компетенцій, практичних навичок використання педагогічних програмних засобів нового покоління, можливостей швидкісної мережі Інтернет, у результаті чого учні не тільки здобувають комп’ютерні навички, а також відбувається цілеспрямований розвиток навичок, пов’язаних з успішною адаптацією в суспільстві.

 

Учителі школи використовують готові програмні педагогічні засоби, власні презентації, електронні проекти, забезпечуючи мультимедійний супровід на уроках математики, фізики, хімії, образотворчого мистецтва, художньої культури, географії, біології, музичного мистецтва, української мови та літератури, світової літератури, англійської мови, історії. Кожен із застосовуванихінформаційнихкомпонентів має власні засоби й дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесунавчання. Це дає можливість не лише вивчати світ за допомогою текстів і зображень, а й створити активне кероване комунікативне середовище, у якому здійснюємо навчальний процес. Використання електронних засобів навчання дає вчителям необмежену творчу свободу. Вони можуть самостійно обирати план проведення уроку, добирати додаткові матеріали до уроку, складати контрольні роботи, тести, розробляти завдання для здійснення як індивідуального, так і диференційованого підходів до учнів.

 

Перед тим як розпочати роботу з комплексного застосуванняінформаційнихтехнологій у закладі, було проведено дослідження ефективностівикористаннямультимедійного супроводу навчальних занять, яке засвідчило певні переваги:

 • рівень сприйняття інформації учнями зріс майже вдвічі;
 • відбувалася індивідуалізація навчання, розвиток творчих здібностей (залучення школярів до розробляння уроків, створення проектів, презентацій);
 • скорочено кількість видів роботи, яка стомлює учнів, педагоги почали використовувати різноманітні аудіовізуальні засоби (музика, графіка, анімація) з метою підвищення активності дітей, подавати навчальний матеріалу, створюючи умови для формування самооцінки учня.

 

Дидактичні можливості мультимедійних засобівнавчання, що використовують науроках, можна стисло визначити так:

 • посилення мотивації навчання;
 • активізація навчальної діяльності учнів, посилення їх ролі як суб’єктанавчання;
 • індивідуалізація процесунавчання, використанняосновних і допоміжних навчальних впливів, розширення меж самостійної діяльності школярів;
 • урізноманітнення форм подання інформації, типів навчальних завдань;
 • створення навчального середовища, яке забезпечує «занурення» учня в уявний світ, у певні соціальні й виробничі ситуації;
 • постійне застосування ігрових прийомів;
 • забезпечення постійного зворотного зв’язку, можливість рефлексії.

 

Із метою визначення ефективності оптимальноговикористання ІКТ було також апробовано три інструменти інформатизації навчальних занять: навчально-комп’ютерний комплекс (кабінет інформатики), клас ІКТ і предметні кабінети, які стаціонарно забезпечені необхідним технічним обладнанням.

 

Експериментально-дослідницьку діяльність школи регламентує програма інформатизації освітнього процесу, з метою реалізації якої в закладі вже проведено значну роботу:

 • здійснено технічне переоснащення школи. У закладі функціонує 13 навчальних кабінетів, у яких одночасно проводять уроки з мультимедійною підтримкою;
 • створено творчу групу вчителів, які безпосередньо впроваджують ІКТ у навчально-виховний процес, надають консультативну допомогу вчителям школи, які здійснюють апробацію нових електронних засобів навчання. Членами творчої групи розроблені методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в умовах реалізації програми інформатизації школи й використання ІКТ у навчальному процесі;
 • на базі кабінету інформатики організовано навчальні курси для вчителів «Основи роботи з комп’ютером»;
 • проводимо робочі семінари і тренінги з метою поширення досвіду з упровадження ІКТ у навчально-виховний процес серед учителів школи, керівників навчальних закладів міста, області, практичні заняття для слухачів курсів підвищення кваліфікації Рівненського ОІППО тощо;
 • практикуємо майстер-класи, палітри відкритих творчих уроків, на яких втілюємо в життя нові моделі навчання із застосуванням сучасних ІКТ;
 • здійснюємо моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, розвитку їхніх психологічних і пізнавальних процесів, формування стійкої мотивації до навчання, формування інформаційної компетентності;
 • досліджуємо процес формування інформаційно-комунікативних компетенцій учителів, їхньої готовності до роботи в інформаційно- освітньому середовищі;
 • питання інформатизації, забезпечення мультимедійного супроводу уроку й використання ІКТ в управлінській діяльності розглядаємо на засіданнях педагогічної ради школи та на нарадах при директорові;
 • створено сайт школи;
 • забезпечено цілодобове підключення комп’ютерів (68 одиниць) до мережі Інтернет;
 • створено тематичну медіатеку програмних педагогічних засобів навчання.

 

2009 року Турчинська Світлана Давидівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, взяла участь у конкурсі проектів на кращу модель використання персональних мобільних комп’ютерів учнів в умовах навчального середовища «1 учень – 1 комп’ютер»у рамках всесвітньої освітньої ініціативи INTEL «WORLD AHEAD» та за сприяння Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, у результаті чого компанією INTEL було надано закладу на безоплатній основі комплект (31 шт.) персональних мобільних комп’ютерів школяра. У школі паралельно з науково-експериментальною роботою за темою «Упровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес школи» розпочато науково-дослідну й експериментальну роботу за темою «Науково-методичні основи використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень – 1 комп’ютер» із використанням шкільних нетбуків». Метою діяльності є переведення на якісно новий рівень у підходах до використання комп’ютерної техніки й інформаційних технологій; підвищення якості освіти шляхом активного впровадження інформаційних технологій; створення моделі навчального електронного середовища «1 учень – 1 комп’ютер» і необхідних соціальних, психологічних, педагогічних умов для опанування вчителями й учнями сучасних інформаційних технологій і розроблення методики їх використання в навчально-виховному процесі цього середовища.

 

З метою реалізації проекту «1 учень – 1 комп’ютер» у школі проведено таку роботу:

 • введено в експлуатацію комп’ютерний клас, активовано програмне забезпечення, налагоджено та підключено нетбуки до локальної мережі;
 • розроблено перспективне й річне планування, нормативно-правові документи щодо використання нетбуків: правила безпечної роботи в кабінеті ІКТ, пам’ятки, журнали технічних проблем, правила роботи з нетбуками, інструкції з охорони праці, правила зарядки нетбуків;
 • у 1–2 класах введено новий курс «Мій перший нетбук»;
 • створено робочу творчу групу, команду вчителів — учасників проекту;
 • розпочато роботу з формування методичної бази розробок кожного уроку з використанням класмейт ПК.

 

ІКТ ефективно й успішно використовують під час проведення уроків, різноманітних конкурсів, шкільних свят, інших виховних заходів. Стало традицією проводити шкільні батьківські збори з використанням мультимедійної техніки. Адміністрація школи весь документообіг веде в електронному вигляді. Учителі школи на високому професійному рівні оформлюють шкільну документацію, матеріали до конкурсів, уроків, виховних заходів.

 

Упродовж 2010/11 н. р. ми розпочали апробацію ще однієї інноваційної моделі навчання, яка обґрунтована потребами процесу неперервної середньої освіти — дистанційного навчання — взаємодії вчителя й учнів між собою за допомогою Інтернет-технологій. Така модель спілкування вчителя й учнів дає необмежені можливості для роботи педагога з обдарованими дітьми, підготовки їх до олімпіад, конкурсів, а також індивідуалізації та диференціації навчання в домашніх умовах і створення віртуального навчального середовища, у якому головним консультантом і керівником є вчитель, а користувачем — учні. Така форма навчання є ефективною для підтримання й розвитку пізнавальних інтересів учнів до будь-якої галузі наукових знань.

 

У 8–11 класах учителі суспільно-гуманітарних предметів широко застосовують метод проекту з використанням мультимедійних технологій, в основі якого лежить спільна навчально-пізнавальна творча діяльність учнів, організована на основі комп’ютерних технологій. Мультимедійні проекти дозволяють не тільки передавати учням суму знань, а й навчити здобувати ці знання самостійно за допомогою можливостей комп’ютерної мережі Інтернет. Учні в процесі роботи над проектом набувають комунікаційних навичок і вмінь, навчаються ставити цілі, досліджувати, порівнювати, робити висновки, узагальнювати. Вони вчаться інтегрувати знання з різних галузей для розв’язання проблематики вибраних ними проектів.

 

Учні й учителі школи є активними учасниками програми «Intel® Навчання для майбутнього» і впроваджують новаторські ідеї цієї програми в життя. Програма дає змогу розширити можливості навчального процесу, використовуючи комп’ютер для спілкування, проведення досліджень, створення презентацій і веб-сайтів, пошуку додаткової інформації.

Dounload PDF

Відгуки читачів

 • Олег

  04 квітня 2019

  Грунтовна стаття.