Передплатну кампанію на 2019 рік розпочато!

Оформити передплату за пільговими цінами

Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

Як підготувати учнівську роботу для захисту в малій академії наук

Л. В. Туріщева, канд. психол. наук, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, О. А. Мірошниченко, ЗШ № 8, м. Харків


Учнівська наукова робота — одна із форм позаурочної навчальної діяльності школярів, що спрямована на поглиблення знань, удосконалення навичок самостійної роботи, набуття деяких навичок дослідження й формування творчості.
 
Учнівська робота — це самостійне творче дослідження, присвячене проблемам обраної теми в одному з напрямів. Виконуючи роботу, учень під керівництвом учителя-керівника повинен поєднати питання теорії з практикою, проаналізувати одержану інформацію чи здобуті результати.
 
Наукова робота може бути експериментальною чи теоретичною. Розповсюдження набула експериментальна робота, оскільки найбільше відповідає завданням поглибити знання, уміння і навички школяра в дослідницькій діяльності.
 
ВИБІР ТЕМИ
 
Учням надають можливість вибрати тему роботи. Також учень може запропонувати самостійно обрану тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її написання. Під час вибору теми враховують особисті інтереси і схильності школяра, об’єктивні можливості. Тему бажано вибирати разом з учителем-керівником наукової роботи.
 
Прийоми самостійного вибору теми:
 • ознайомлення зі спеціальною літературою;
 • перевірка однієї з гіпотез, висунутої, але не перевіреної науковцями;
 • консультування з учителем щодо актуальності проблем.
 
Тема наукової роботи повинна бути актуальною і відповідати сучасному рівневі розвитку науки й практичним цілям.
 
ЕТАПИ НАПИСАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ УЧНЕМ
 
 • вивчення й аналіз спеціальної методичної літератури;
 • визначення проблеми дослідження; формулювання робочої гіпотези; цілі й завдання дослідження;
 • вивчення й аналіз літератури з теорії питання;
 • розроблення плану експериментально-дослідницької роботи;
 • проведення дослідницької роботи з метою перевірки робочої гіпотези й пропозицій;
 • аналіз результатів дослідницької роботи;
 • формулювання висновків.
 
Оформлення роботи:
 • компонування й написання текстів вступу, розділів і параграфів, висновків;
 • складання списків літератури, ілюстративного матеріалу, додатків;
 • оформлення змісту й титульної сторінки;
 • схематичне моделювання змісту всієї роботи.
 
Основні методи дослідження
 
Усі методи можна розподілити на теоретичні й емпіричні (практичні).
 
Теоретичні методи: вивчення й аналіз літератури й документів; моделювання; аналіз експериментального матеріалу; узагальнення.
 
Емпіричні методи: спостереження, експеримент. Вивчення й аналіз літератури й документів слугує для ознайомлення з фактами, що розкривають історію й сучасний стан предмета, допомагають глибокому усвідомленню проблеми, виявленню малодосліджених або зовсім не досліджених сторін.
 
Мінімальний список літератури з теми пропонує вчитель. Крім того, учень під час написання
роботи добирає літературу самостійно.
 
Виділяють такі джерела бібліографічної інформації:
 • первинні (статті, монографії);
 • вторинні (часописи);
 • третинні (огляди, довідники).
 
Первинне ознайомлення з літературою повинне дати уяву про проблематику, головний зміст того чи іншого джерела. Після цього слід дібрати спосіб опрацювання видання: детальне вивчення з конспектуванням, вибіркове вивчення розділів, параграфів, що супроводжується виписками. Усе необхідне спочатку бажано виписувати на картки чи окремі аркуші з точним посиланням на джерело. Корисно тут же (на берегах, зворотному боці картки) записувати свої думки, коментарі, що виникають під час вивчення літератури.
 
У результаті збирання інформації за темою мають бути одержані такі відомості:
 • ким і які дослідження проведено за обраною темою;
 • де опубліковано ці результати;
 • у чому їх конкретна суть.
   
ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА НА   УКОВОЇ РОБОТИ УЧНЯ
 
 • Титульна сторінка
 • Зміст (перелік параграфів із зазначенням сторінок у тексті).
 • Вступ (розкриття актуальності і значення теми роботи, визначення завдання роботи, формулювання гіпотези, подання характеристики методів дослідження, організації дослідної роботи, викладення новизни роботи).
 
РОЗДІЛ 1.
 
Теоретичне обґрунтування теми
 • Історія питання.
 • Теоретичні основи розв’язання теми.
 • Огляд сучасного стану досліджуваного предмета в літературі й практиці.
 
РОЗДІЛ 2.
 

Зміст і методика дослідницької роботи

 • Обґрунтування експерименту.
 • Опис дослідницької роботи, зміст і логіка, записи досліджувань тощо.
 • Аналіз результатів дослідницької роботи.
 • Висновки (завершення) — узагальнення матеріалу всієї роботи. Висновки повинні відповідати завданням роботи. Їх слід формулювати після одержання результатів.
 • Бібліографія (перелік використаної літератури відповідно до вимог).
 • Додатки (протоколи спостережень, тексти літературних творів, ілюстративний матеріал тощо).
 
НАПИСАННЯ ВІДГУКУ КЕРІВНИКА
 
До роботи додається відгук керівника (учителя, який керував написанням наукової роботи). У відгуку керівник наголошує на актуальності роботи, зазначає про виконане.
 
За необхідності можна звернутися по допомогу до наукового консультанта, який допомагає в організації експерименту (за умови, якщо експеримент проводять у науковій лабораторії).
 
НАПИСАННЯ РЕЦЕНЗІЇ
 
Рецензію складає фахівець. Найчастіше це викладач вишу, який має наукове звання й науковий ступінь. Рецензент зазначає переваги й недоліки наукової роботи. Орієнтовно оцінює її.
 
ОФОРМЛЕННЯ Й ЗАХИСТ РОБОТИ
 
Наукова робота повинна містити 25–30 сторінок друкованого тексту, надрукованого на одному боці стандартного аркуша, й бути подана у вигляді брошури. Усі сторінки мають бути пронумеровані. Варто дотримувати загальних правил цитування, ставлячи цитату в лапки й подаючи у квадратних дужках номер джерела відповідно до списку літератури.
 
Робота має бути написана в науковому стилі викладу, для якого притаманне використання термінології, строгість і діловитість викладення. Матеріал слід подавати стисло, узагальнено, уникаючи детального переказування окремих джерел; потрібно виділяти тільки ті аспекти, які пов’язані з поданою темою.
 
Захист роботи відкритий.
 
Процедура захисту включає:
 • доповідь учня за змістом наукової роботи (10 хв);
 • питання до учня за темою роботи з боку присутніх і відповіді на них.
 
Учнівська наукова робота — це копітка праця як учня, так і вчителя. Тільки в результаті тісної співпраці, бажання здобути високий результат, а також «вдало» обраної теми, можна створити цікаву роботу, яка приверне увагу фахівців.
Dounload PDF

Відгуки читачів