Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Як підготувати учнівську роботу для захисту в малій академії наук

Л. В. Туріщева, канд. психол. наук, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, О. А. Мірошниченко, ЗШ № 8, м. Харків


Учнівська наукова робота — одна із форм позаурочної навчальної діяльності школярів, що спрямована на поглиблення знань, удосконалення навичок самостійної роботи, набуття деяких навичок дослідження й формування творчості.
 
Учнівська робота — це самостійне творче дослідження, присвячене проблемам обраної теми в одному з напрямів. Виконуючи роботу, учень під керівництвом учителя-керівника повинен поєднати питання теорії з практикою, проаналізувати одержану інформацію чи здобуті результати.
 
Наукова робота може бути експериментальною чи теоретичною. Розповсюдження набула експериментальна робота, оскільки найбільше відповідає завданням поглибити знання, уміння і навички школяра в дослідницькій діяльності.
 
ВИБІР ТЕМИ
 
Учням надають можливість вибрати тему роботи. Також учень може запропонувати самостійно обрану тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її написання. Під час вибору теми враховують особисті інтереси і схильності школяра, об’єктивні можливості. Тему бажано вибирати разом з учителем-керівником наукової роботи.
 
Прийоми самостійного вибору теми:
 • ознайомлення зі спеціальною літературою;
 • перевірка однієї з гіпотез, висунутої, але не перевіреної науковцями;
 • консультування з учителем щодо актуальності проблем.
 
Тема наукової роботи повинна бути актуальною і відповідати сучасному рівневі розвитку науки й практичним цілям.
 
ЕТАПИ НАПИСАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ УЧНЕМ
 
 • вивчення й аналіз спеціальної методичної літератури;
 • визначення проблеми дослідження; формулювання робочої гіпотези; цілі й завдання дослідження;
 • вивчення й аналіз літератури з теорії питання;
 • розроблення плану експериментально-дослідницької роботи;
 • проведення дослідницької роботи з метою перевірки робочої гіпотези й пропозицій;
 • аналіз результатів дослідницької роботи;
 • формулювання висновків.
 
Оформлення роботи:
 • компонування й написання текстів вступу, розділів і параграфів, висновків;
 • складання списків літератури, ілюстративного матеріалу, додатків;
 • оформлення змісту й титульної сторінки;
 • схематичне моделювання змісту всієї роботи.
 
Основні методи дослідження
 
Усі методи можна розподілити на теоретичні й емпіричні (практичні).
 
Теоретичні методи: вивчення й аналіз літератури й документів; моделювання; аналіз експериментального матеріалу; узагальнення.
 
Емпіричні методи: спостереження, експеримент. Вивчення й аналіз літератури й документів слугує для ознайомлення з фактами, що розкривають історію й сучасний стан предмета, допомагають глибокому усвідомленню проблеми, виявленню малодосліджених або зовсім не досліджених сторін.
 
Мінімальний список літератури з теми пропонує вчитель. Крім того, учень під час написання
роботи добирає літературу самостійно.
 
Виділяють такі джерела бібліографічної інформації:
 • первинні (статті, монографії);
 • вторинні (часописи);
 • третинні (огляди, довідники).
 
Первинне ознайомлення з літературою повинне дати уяву про проблематику, головний зміст того чи іншого джерела. Після цього слід дібрати спосіб опрацювання видання: детальне вивчення з конспектуванням, вибіркове вивчення розділів, параграфів, що супроводжується виписками. Усе необхідне спочатку бажано виписувати на картки чи окремі аркуші з точним посиланням на джерело. Корисно тут же (на берегах, зворотному боці картки) записувати свої думки, коментарі, що виникають під час вивчення літератури.
 
У результаті збирання інформації за темою мають бути одержані такі відомості:
 • ким і які дослідження проведено за обраною темою;
 • де опубліковано ці результати;
 • у чому їх конкретна суть.
   
ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА НА   УКОВОЇ РОБОТИ УЧНЯ
 
 • Титульна сторінка
 • Зміст (перелік параграфів із зазначенням сторінок у тексті).
 • Вступ (розкриття актуальності і значення теми роботи, визначення завдання роботи, формулювання гіпотези, подання характеристики методів дослідження, організації дослідної роботи, викладення новизни роботи).
 
РОЗДІЛ 1.
 
Теоретичне обґрунтування теми
 • Історія питання.
 • Теоретичні основи розв’язання теми.
 • Огляд сучасного стану досліджуваного предмета в літературі й практиці.
 
РОЗДІЛ 2.
 

Зміст і методика дослідницької роботи

 • Обґрунтування експерименту.
 • Опис дослідницької роботи, зміст і логіка, записи досліджувань тощо.
 • Аналіз результатів дослідницької роботи.
 • Висновки (завершення) — узагальнення матеріалу всієї роботи. Висновки повинні відповідати завданням роботи. Їх слід формулювати після одержання результатів.
 • Бібліографія (перелік використаної літератури відповідно до вимог).
 • Додатки (протоколи спостережень, тексти літературних творів, ілюстративний матеріал тощо).
 
НАПИСАННЯ ВІДГУКУ КЕРІВНИКА
 
До роботи додається відгук керівника (учителя, який керував написанням наукової роботи). У відгуку керівник наголошує на актуальності роботи, зазначає про виконане.
 
За необхідності можна звернутися по допомогу до наукового консультанта, який допомагає в організації експерименту (за умови, якщо експеримент проводять у науковій лабораторії).
 
НАПИСАННЯ РЕЦЕНЗІЇ
 
Рецензію складає фахівець. Найчастіше це викладач вишу, який має наукове звання й науковий ступінь. Рецензент зазначає переваги й недоліки наукової роботи. Орієнтовно оцінює її.
 
ОФОРМЛЕННЯ Й ЗАХИСТ РОБОТИ
 
Наукова робота повинна містити 25–30 сторінок друкованого тексту, надрукованого на одному боці стандартного аркуша, й бути подана у вигляді брошури. Усі сторінки мають бути пронумеровані. Варто дотримувати загальних правил цитування, ставлячи цитату в лапки й подаючи у квадратних дужках номер джерела відповідно до списку літератури.
 
Робота має бути написана в науковому стилі викладу, для якого притаманне використання термінології, строгість і діловитість викладення. Матеріал слід подавати стисло, узагальнено, уникаючи детального переказування окремих джерел; потрібно виділяти тільки ті аспекти, які пов’язані з поданою темою.
 
Захист роботи відкритий.
 
Процедура захисту включає:
 • доповідь учня за змістом наукової роботи (10 хв);
 • питання до учня за темою роботи з боку присутніх і відповіді на них.
 
Учнівська наукова робота — це копітка праця як учня, так і вчителя. Тільки в результаті тісної співпраці, бажання здобути високий результат, а також «вдало» обраної теми, можна створити цікаву роботу, яка приверне увагу фахівців.
Dounload PDF

Відгуки читачів