Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Узагальнення з теми «Загальний план клітин. Поверхневий апарат. Ядро». 10 клас

О. М. Макарова, учитель біології вищої категорії Вільшанської ЗОШ, Вільшанський р-н, Кіровоградська обл.


Цілі:

  • навчальна: узагальнити знання про загальний план будови клітин, поверхневий апарат, ядро та його компоненти, клітину як цілісну систему; повторити сучасну клітинну теорію; підготуватися до ЗНО;
  • розвивальна: продовжити розвиток умінь узагальнювати, порівнювати, робити висновки;
  • виховна: виховувати працелюбність, толерантне ставлення до опонентів.

 

Тип уроку: узагальнення і систематизації знань.

 

Форма уроку: семінарське заняття.

 

Методи: словесні, наукові, наочні.

 

Обладнання: модель ДНК, таблиці «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», «Будова бактеріальної клітини», «Провідні тканини. Флоема. Ситоподібні трубки», «Формені елементи крові», роздавальний матеріал, «Кросворд».

 

Хід уроку

 

I. Організаційний момент

 

II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

Проблемне питання

Як можна довести провідну роль ядра в забезпеченні спадковості організмів?

 

III. Узагальнення понять і засвоєння відповідної системи знань (метод «Мозковий штурм»)

(див. додаток 1)

1. Яке значення цитологічних методів у діагностуванні хвороб людини?

2. Якими дослідами можна продемонструвати транспорт речовин через мембрани?

3. Поясніть, використовуючи внутрішньопредметні зв’язки з біологією 9 класу, чому в мазкукрові хворої людини виявлено загиблі бактерії?

4. Як ви вважаєте, чи потрібне татуювання? Поясніть явище ендоцитозу.

5. Застосуйте знання про будову клітин різних царств і доведіть єдність органічного світу.

6. Якими є будова та функції ядра?

7. Якими є будова та функції ядерець?

8. Який учений відкрив ядро?

9. Поясніть назву «надцарство Прокаріоти й Еукаріоти».

10. Чому бактерії та ціанобактерії належать до прокаріот?

11. Який спадковий матеріал мають бактерії?

12. Чи є у прокаріот типові хромосоми?

13. Які царства живої природи об’єднує надцарство Еукаріоти?

14. Які типи ядер можуть бути в клітині? (Робота за підручником, мал. 55, с. 69 «Одноклітинна тварина інфузорія-туфелька».)

15. Що таке ДНК? (Учні використовують модель ДНК.)

16. Що таке ген?

17. Дайте визначення каріотипу.

18. Який каріотип у людини? (Учні використовують таблицю «Каріотип різних видів організмів».)

 

Повідомлення учнів про різноманітність каріотипів рослин і тварин.

Запитання до учнів

1. Які види рослин і тварин мають мінімальну й максимальну кількості хромосом?

2. Чому в банана п’ять різних варіантів кількості хромосом?

3. Чому шовкопряд шовковичний має два варіанти наборів хромосом?

4. Що таке каріосистематика? Яке практичне застосування цієї науки в житті?

5. Поясніть визначення «ядерно-цитоплазматичне співвідношення».

6. Яка будова хромосом? (Демонстрація будови хромосоми в таблиці)

7. Які еукаріотичні клітини у процесі свого розвитку втрачають ядро?

 

Міжпредметні та внутрішньопредметні зв’язки з фізикою, ботанікою й анатомією людини.

 

Демонстрація таблиць «Провідні тканини. Флоема. Ситоподібні трубки», «Формені елементи крові», «Посмугована м’язова тканина».

 

Пригадайте будову ситоподібних трубок флоеми. Яку функцію вони виконують? Ситоподібні трубки — це живі клітини вищих рослин, які у зрілому стані втрачають ядро. Клітини-супутники мають ядра й секретують речовини, необхідні для живлення ситоподібних трубок. Флоема — провідна тканина, по якій до кореня рослини (низхідний рух) надходить органічна речовина (вуглеводи), утворена в процесі фотосинтезу.

 

Формені елементи крові — це еритроцити і тромбоцити. Еритроцити утворюються в червоному кістковому мозку з еритробластів клітин, які мають ядро. Ядро зникає, а на його місці виникає білок гемоглобін. Еритроцити виконують функцію… (Учні відповідають: транспортну — розносять кисень по організму.) Тромбоцити заповнені білком тромбіном і виконують захисну функцію.

 

8. Які клітини еукаріот є багатоядерними? (Демонстрація таблиці посмугованої м’язової тканини) Яку функцію вони виконують?

9. Скільки ядер містять клітини царства Гриби?

 

Робота в парах

Розгадування кросворда

1. Структура всередині ядра, у якій відбувається синтез р-РНК. (Ядерце)
2. Внутрішнє середовище ядра. (Матрикс)
3. Елементарна, структурна й функціональна одиниця організму. (Клітина)
4. Структурна одиниця ядра, у якій містяться гени. (Хромосома)
5. Ядерний сік. (Каріоплазма)
6. Організми, що мають ядро. (Еукаріоти)
7. Ділянки молекули ДНК, яка визначає спадкові ознаки організму. (Ген)
8. Без’ядерні організми. (Прокаріоти)
9. Органела — центр керування клітиною. (Ядро)

 

Ключове слово — цитологія.

Учні перевіряють і зачитують відповіді.

 

 

Бесіда за питаннями

1. Якими методами вивчають біохімічні процеси всередині клітини?

2. Що таке клітинний цикл?

3. З яких періодів він складається?

4. Що таке мітоз? Яка його біологічна роль?

5. Що таке мейоз? Яка його біологічна роль?

6. Що спільного та відмінного у процесах мітозу й мейозу? (Складання діаграми Вена.)

 

Демонстрація таблиці «Порівняння мітозу й мейозу». Повторення терміна «кросинговер».

Повідомлення учнів про вчених — лауреатів Нобелівської премії в галузі біохімії, медицини та фізіології за вивчення процесів пластичного й енергетичного обмінів, процесів розмноження, внутрішньоклітинних процесів.

 

Бесіда

1. Хто є авторами клітинної теорії? Коли її було сформульовано?

2. Доведіть, що клітина — елементарна, цілісна, жива, відкрита система, здатна до саморегуляції. На основі вивченого матеріалу наведіть конкретні приклади до кожного положення.

 

Робота з підручником

З’ясуйте взаємозв’язок між органелами клітини (мал. 49, с. 65).

Плазматична мембрана → ЕПС → ядро → рибосоми → зерниста ЕПС → КГ → лізосоми.

 

IV. Підсумок уроку

Дати відповідь на проблемне питання: які функції виконує ядро в клітині?

Висновок. Ядро — двомембранна органела, яка зберігає спадкову інформацію й передає її дочірнім клітинам під час поділу. У ядерцях ядра формуються рибосоми. Ядро керує роботою клітини. Воно регулює біохімічні, фізіологічні та морфологічні процеси в клітині.

 

V. Домашнє завдання

Скласти опорну схему до теми «Загальний план будови клітин. Поверхневий апарат. Ядро».

Випереджувальне завдання: прочитати § 19 «Цитоплазма клітин».

Dounload PDF

Відгуки читачів