Передплатна кампанія з січня 2019 закінчилася! Що робити далі?

Подробиці...

Бажаєте зекономити на передплаті?

Пропонуємо вам стати учасником програми лояльності «120 балів»!

 

Дізнатися більше

Кроки до нового стилю життя

Т. І. Нікіфорова, заступник директора з навчально-виховної роботи КЗО «Фінансово-економічний ліцей», м.   Дніпропетровськ


Метою Національної стратегії є:

  • підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки;
  • забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя.

З Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

 

У сучасному динамічному й повному інформації світі значна роль належить втіленню певної ідеї, якій би повірили тисячі людей, якою можна би було захопити учнів, учителів, батьків, ідея, якою можна не тільки захопити, а й використати її для навчання. Такою ідеєю є втілення в життя важливого проекту — «Освіти для сталого розвитку».

 

У фінансово-економічному ліцеї впровадження ідей сталого розвитку відбувається через реалізацію двох регіональних експериментів: «Створення педагогічних і соціально-психологічних умов для економічної освіти ліцеїстів у системі реалізації принципів сталого розвитку», «Формування інформаційної культури ліцеїстів в умовах випереджувальної освіти для сталого розвитку». Цю форму освітньої діяльності реалізуємо через використання технологій випереджувальної освіти. Особливо продуктивними є особистісно орієнтовані педагогічні технології. Центральною для випереджувальної освіти в ліцеї є педагогіка співробітництва, яка розглядає ліцеїста як активного суб’єкта спільної з педагогом діяльності. У зв’язку з цим було відкориговано концепцію ліцею, яка розглядає надання освітніх послуг під кутом зору формування нової системи ціннісних орієнтирів і моделей поведінки підростаючого покоління, створення оптимально комфортного середовища — у соціальному, економічному, екологічному та духовному вимірах.

 

Виховання ліцеїстів спрямовано на створення ситуації для індивідуальної участі в суспільному житті кожного підлітка, здатного бути носієм культури «творення», а не просто добрим виконавцем. При цьому розробляємо й реалізуємо нові підходи, методи й форми навчання, нові способи взаємодії між учнем і вчителем. Серед найбільш ефективних методів випереджувальної освіти, що впроваджуємо в ліцеї, є такі: проблемні методи навчання, розвивальне навчання, інтерактивне навчання, проектне навчання.

 

Упровадження експерименту дозволило створити та реалізувати нову інтерактивну модель навчання: паритетну співпрацю учнів і вчителів, активність кожного учасника навчання, повагу один до одного, взаємодію. Реалізація цієї моделі включає в себе навчальну діяльність, позакласну роботу, адміністративно-господарську діяльність, шкільне самоврядування, роботу з органами місцевого самоврядування, взаємодію з місцевою громадою. Ця модель передбачає такі напрями діяльності:

1) перегляд індивідуально-особистісної концепції кожним педагогом відповідно до ключової ідеї розвитку ліцею;

2) посилення ролі технології соціального проектування в рамках реалізації практико-орієнтованих проектів з їх подальшим упровадженням у життя суспільства для вирішення соціально значущих завдань району, міста, країни;

3) посилення роботи Центру психолого-педагогічної підтримки з метою здійснення перспективної диференціації роботи з обдарованими дітьми, а також реалізації контролю рівня емоційного ставлення всіх учасників освітнього процесу;

4) забезпечення умов для усвідомленого залучення ліцеїстів до дослідження та зміна власного способу життя й ліцейського середовища в рамках концепції сталого розвитку суспільства;

5) навчання педагогів для впровадження ідей сталого розвитку в навчально-виховний процес (курси підвищення кваліфікації, самоосвіта, педагогічні ради, психолого-педагогічні семінари, конференції);

6) викладання курсу «Уроки стійкого розвитку» у 8 та 10 класах;

7) інтеграція концепції сталого розвитку в шкільні предмети (наскрізне навчання);

8) використання принципів сталого розвитку в позашкільній, позакласній роботі;

9) формування активної громадянської позиції, екологічної культури та відповідальності через участь у молодіжних акціях, семінарах, конкурсах, турнірах, проектах.

 

Для реалізації вищеназваних інноваційних напрямів було обрано такі методологічні підходи: інтегративний, компетентнісний, комунікативний, когнітивний, діяльнісний, інтерактивний, антропологічний (ціннісний).

 

Ідея розвивального навчання сталого розвитку об’єднує використання всіх цих підходів, визначаючи їх орієнтацію на формування тих параметрів молодої особистості, які, безсумнівно, потрібні суспільству вже зараз і стануть абсолютно необхідними в майбутньому.

 

Упровадження принципів сталого розвитку в ліцеї базується на основі кращих традицій варіативної освіти, з урахуванням розробленого змісту допрофільної і профільної освіти. У ліцеї впроваджено спецкурси й факультативи, які сприяють формуванню принципів сталого розвитку в усіх учасників навчально-виховного процесу. Із цього року запроваджено викладання курсу «Уроки сталого розвитку», з наступного року плануємо впровадження курсу «Фінансова грамотність», реалізацію наскрізного навчання у 8 та 10 класах.

 

Система роботи, яка склалася в ліцеї, сприяє навчанню учнів навичок і вмінь будувати власне життя, життя сім’ї та громади з урахуванням потреб сталого розвитку. Це реалізуємо через участь ліцеїстів у:

  • різнорівневих соціальних проектах, акціях, конкурсах;
  • конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України;
  • інтелектуальних змаганнях — дебатах, фестивалях, круглих столах, брейн-рингах, колоквіумах, конкурсах творчих робіт.

 

Висока результативність діяльності ліцеїстів доводить, що всебічне впровадження технологій випереджувальної освіти дає свої результати як у виховній роботі загалом, так і в учнівських творчих змаганнях зокрема.

 

Робота педагогічного колективу над темою експерименту сприяє забезпеченню сталого розвитку, що гарантує доступність і обов’язковість, ефективність і підвищення якості освіти, що дає основу для виховання особистості.

 

Для реалізації всіх напрямів експериментальної роботи й утілення місії ліцею необхідна зміна світогляду кожного учасника освітнього процесу, структури управління й удосконалення освітніх технологій. Базою таких змін є створення в ліцеї інноваційного освітнього простору, де відбувається формування відповідальної особистості.

 

Суттєвим в організації експериментальної роботи є наявність чіткої моделі управління навчальним закладом, креативного колективу педагогічних працівників та його конструктивної взаємодії з учнями та батьками. Упродовж 2012/13 навчального року педагогічні працівники ліцею презентували свій педагогічний досвід на 16 різнорівневих конференціях і семінарах, учителі відзначені срібними медалями на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2013», Всеукраїнській виставці «Інноватика в сучасній освіті – 2012». Педагоги підготували 15 переможців обласних та 62 переможців міських олімпіад, 18 переможців конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, переможців та учасників 50 різнорівневих конкурсів.

 

Педагогічний колектив ліцею оптимізує освітнє середовище згідно з вимогами часу, формує збалансоване поєднання раціонального й духовного в освітньому просторі для соціокультурного розвитку учнів.

 

Таким чином, місія ліцею — допомогти учневі збагатитися знаннями й досвідом, вирости духовно та морально, пізнати самого себе, а також формувати компетенції учнів, розвивати їхні творчі здібності та виховувати відповідальну особистість.

 

Випереджувальна освіта вимагає переведення навчально-виховного процесу на технологічний рівень, на вибір індивідуальних маршрутів навчання. Попри значні досягнення колектив ліцею аналізує, проектує, вивчає вітчизняний і світовий досвід, експериментує та досліджує, створює цілісний освітній простір — високодуховний, інтелектуальний, естетичний.

Dounload PDF

Відгуки читачів