Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Кроки до нового стилю життя

Т. І. Нікіфорова, заступник директора з навчально-виховної роботи КЗО «Фінансово-економічний ліцей», м.   Дніпропетровськ


Метою Національної стратегії є:

  • підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки;
  • забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя.

З Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

 

У сучасному динамічному й повному інформації світі значна роль належить втіленню певної ідеї, якій би повірили тисячі людей, якою можна би було захопити учнів, учителів, батьків, ідея, якою можна не тільки захопити, а й використати її для навчання. Такою ідеєю є втілення в життя важливого проекту — «Освіти для сталого розвитку».

 

У фінансово-економічному ліцеї впровадження ідей сталого розвитку відбувається через реалізацію двох регіональних експериментів: «Створення педагогічних і соціально-психологічних умов для економічної освіти ліцеїстів у системі реалізації принципів сталого розвитку», «Формування інформаційної культури ліцеїстів в умовах випереджувальної освіти для сталого розвитку». Цю форму освітньої діяльності реалізуємо через використання технологій випереджувальної освіти. Особливо продуктивними є особистісно орієнтовані педагогічні технології. Центральною для випереджувальної освіти в ліцеї є педагогіка співробітництва, яка розглядає ліцеїста як активного суб’єкта спільної з педагогом діяльності. У зв’язку з цим було відкориговано концепцію ліцею, яка розглядає надання освітніх послуг під кутом зору формування нової системи ціннісних орієнтирів і моделей поведінки підростаючого покоління, створення оптимально комфортного середовища — у соціальному, економічному, екологічному та духовному вимірах.

 

Виховання ліцеїстів спрямовано на створення ситуації для індивідуальної участі в суспільному житті кожного підлітка, здатного бути носієм культури «творення», а не просто добрим виконавцем. При цьому розробляємо й реалізуємо нові підходи, методи й форми навчання, нові способи взаємодії між учнем і вчителем. Серед найбільш ефективних методів випереджувальної освіти, що впроваджуємо в ліцеї, є такі: проблемні методи навчання, розвивальне навчання, інтерактивне навчання, проектне навчання.

 

Упровадження експерименту дозволило створити та реалізувати нову інтерактивну модель навчання: паритетну співпрацю учнів і вчителів, активність кожного учасника навчання, повагу один до одного, взаємодію. Реалізація цієї моделі включає в себе навчальну діяльність, позакласну роботу, адміністративно-господарську діяльність, шкільне самоврядування, роботу з органами місцевого самоврядування, взаємодію з місцевою громадою. Ця модель передбачає такі напрями діяльності:

1) перегляд індивідуально-особистісної концепції кожним педагогом відповідно до ключової ідеї розвитку ліцею;

2) посилення ролі технології соціального проектування в рамках реалізації практико-орієнтованих проектів з їх подальшим упровадженням у життя суспільства для вирішення соціально значущих завдань району, міста, країни;

3) посилення роботи Центру психолого-педагогічної підтримки з метою здійснення перспективної диференціації роботи з обдарованими дітьми, а також реалізації контролю рівня емоційного ставлення всіх учасників освітнього процесу;

4) забезпечення умов для усвідомленого залучення ліцеїстів до дослідження та зміна власного способу життя й ліцейського середовища в рамках концепції сталого розвитку суспільства;

5) навчання педагогів для впровадження ідей сталого розвитку в навчально-виховний процес (курси підвищення кваліфікації, самоосвіта, педагогічні ради, психолого-педагогічні семінари, конференції);

6) викладання курсу «Уроки стійкого розвитку» у 8 та 10 класах;

7) інтеграція концепції сталого розвитку в шкільні предмети (наскрізне навчання);

8) використання принципів сталого розвитку в позашкільній, позакласній роботі;

9) формування активної громадянської позиції, екологічної культури та відповідальності через участь у молодіжних акціях, семінарах, конкурсах, турнірах, проектах.

 

Для реалізації вищеназваних інноваційних напрямів було обрано такі методологічні підходи: інтегративний, компетентнісний, комунікативний, когнітивний, діяльнісний, інтерактивний, антропологічний (ціннісний).

 

Ідея розвивального навчання сталого розвитку об’єднує використання всіх цих підходів, визначаючи їх орієнтацію на формування тих параметрів молодої особистості, які, безсумнівно, потрібні суспільству вже зараз і стануть абсолютно необхідними в майбутньому.

 

Упровадження принципів сталого розвитку в ліцеї базується на основі кращих традицій варіативної освіти, з урахуванням розробленого змісту допрофільної і профільної освіти. У ліцеї впроваджено спецкурси й факультативи, які сприяють формуванню принципів сталого розвитку в усіх учасників навчально-виховного процесу. Із цього року запроваджено викладання курсу «Уроки сталого розвитку», з наступного року плануємо впровадження курсу «Фінансова грамотність», реалізацію наскрізного навчання у 8 та 10 класах.

 

Система роботи, яка склалася в ліцеї, сприяє навчанню учнів навичок і вмінь будувати власне життя, життя сім’ї та громади з урахуванням потреб сталого розвитку. Це реалізуємо через участь ліцеїстів у:

  • різнорівневих соціальних проектах, акціях, конкурсах;
  • конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України;
  • інтелектуальних змаганнях — дебатах, фестивалях, круглих столах, брейн-рингах, колоквіумах, конкурсах творчих робіт.

 

Висока результативність діяльності ліцеїстів доводить, що всебічне впровадження технологій випереджувальної освіти дає свої результати як у виховній роботі загалом, так і в учнівських творчих змаганнях зокрема.

 

Робота педагогічного колективу над темою експерименту сприяє забезпеченню сталого розвитку, що гарантує доступність і обов’язковість, ефективність і підвищення якості освіти, що дає основу для виховання особистості.

 

Для реалізації всіх напрямів експериментальної роботи й утілення місії ліцею необхідна зміна світогляду кожного учасника освітнього процесу, структури управління й удосконалення освітніх технологій. Базою таких змін є створення в ліцеї інноваційного освітнього простору, де відбувається формування відповідальної особистості.

 

Суттєвим в організації експериментальної роботи є наявність чіткої моделі управління навчальним закладом, креативного колективу педагогічних працівників та його конструктивної взаємодії з учнями та батьками. Упродовж 2012/13 навчального року педагогічні працівники ліцею презентували свій педагогічний досвід на 16 різнорівневих конференціях і семінарах, учителі відзначені срібними медалями на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2013», Всеукраїнській виставці «Інноватика в сучасній освіті – 2012». Педагоги підготували 15 переможців обласних та 62 переможців міських олімпіад, 18 переможців конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, переможців та учасників 50 різнорівневих конкурсів.

 

Педагогічний колектив ліцею оптимізує освітнє середовище згідно з вимогами часу, формує збалансоване поєднання раціонального й духовного в освітньому просторі для соціокультурного розвитку учнів.

 

Таким чином, місія ліцею — допомогти учневі збагатитися знаннями й досвідом, вирости духовно та морально, пізнати самого себе, а також формувати компетенції учнів, розвивати їхні творчі здібності та виховувати відповідальну особистість.

 

Випереджувальна освіта вимагає переведення навчально-виховного процесу на технологічний рівень, на вибір індивідуальних маршрутів навчання. Попри значні досягнення колектив ліцею аналізує, проектує, вивчає вітчизняний і світовий досвід, експериментує та досліджує, створює цілісний освітній простір — високодуховний, інтелектуальний, естетичний.

Dounload PDF

Відгуки читачів