Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Авторська програма роботи з батьківською спільнотою «Назустріч дітям»

Ю. А. Запальська, Київський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту, м. Біла Церква, Київська обл.


«Сім’я — джерело, водами якого живиться
повноводна річка нашої держави»
В. Сухомлинський
 
Пояснювальна записка
 
Існують десятки, сотні професій. Але є найбільш універсальна, найблагородніша робота, єдина для всіх і в той же час своєрідна й неповторна в кожній родині — це виховання людини.
 
Сім’я — це той осередок, де відбувається формування особистості дитини. Вплив сім’ї на дитину домінантний, унікальний, а багато в чому й незамінний.
 
Мудрий педагог це добре розуміє й успішно використовує в організації виховного процесу. Знання законів розвитку й поведінки вихованців, прихованих від вихователя мотивів їхньої поведінки дозволить педагогу робити свою справу без допомоги батьків. Але при цьому сім’ю потрібно розглядати як головного замовника і союзника у вихованні дітей, а об’єднання зусиль батьків і педагогів створить сприятливі умови для розвитку дитини.
 
Сучасні умови навчання характеризуються гуманізацією освітнього процесу, зверненням до особистості дитини, прагненням розвинути кращі її якості.
 
Важливою умовою ефективної навчально-виховної роботи є співробітництво закладу освіти і сім’ї, яке передбачає належний рівень педагогічної культури батьків. Рівень педагогічної освіченості батьків залежить від традицій у сім’ях, у яких виросли вони, набутих знань, життєвого досвіду, здатності до саморозвитку. Важливим є утвердження нових суспільних, етичних цінностей, глобалізації. Однак педагогічна освіченість батьків інертна і нерідко відстає від реальної педагогічної ситуації, суспільних потреб, очікувань дитини. Тому школа має дбати про постійний розвиток їхніх педагогічних знань, вдаючись до різних методів роботи.
 
Тісний взаємозв’язок закладу освіти та сім’ї може розвиватися тільки завдяки педагогічній освіті батьків і залученню їх до виховної роботи.
 
Але останнім часом з тих чи інших причин школа і сім’я перебувають у стадії перманентної конфронтації. У багатьох сім’ях не вважають за необхідне звертатися до педагогів з приводу проблем, які виникають у вихованні дітей. До педагогів батьки звертаються зазвичай тоді, коли вже запізно.
 
Контакт з батьками як взаємодія може бути встановлений лише за умови, що обидва суб’єкти усвідомлюють: тільки спільними зусиллями можна створити умови для розвитку та виховання дитини, допомогти їй у набутті необхідного соціального досвіду.
 
Визначальна умова взаємодії цих двох суб’єктів — батьків і педагога — вичерпне уявлення про зміст виховної діяльності одне одного, можливості порозуміння щодо завдань і засобів виховного впливу заради благополуччя дитини, адекватність виховних дій до запланованого кінцевого результату.
 
Назріла необхідність і доцільність розробити програму для роботи з батьківською спільнотою «Назустріч дітям», яка ґрунтується на принципах особистісно орієнтованого, комплексного підходу до організації роботи з батьками й розрахована на один рік. Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Конвенції ООН про права дитини, Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», відповідно до вікових особливостей ліцеїстів, та спрямована на активне залучення батьків у навчально-виховний процес, вирішення конкретних проблем, що виникають у ході спільної діяльності педагога і батьків.
 
Мета програми: надати батькам глибокі знання педагогіки та психології виховання, пропагувати кращий досвід виховання дітей у сім’ї, формування здорової, творчо мислячої, духовно багатої особистості вихованців на основі партнерства, співробітництва, взаєморозуміння та взаємодопомоги. Адже без турботи про педагогічну культуру батьків неможливо розв’язати жодної проблеми, що стосується навчання й виховання.
 
Головні завдання:
- налагодження тісного зв’язку класного керівника з батьками;
- оздоровлення дитячо-батьківських стосунків;
- максимальне зближення сім’ї та ліцею на основі партнерства, співробітництва, взаємоспілкування, взаєморозуміння, взаємодопомоги;
- пропагування педагогічних знань, що зумовлять підвищення педагогічної грамотності батьків;
- допомога батькам в опануванні системи вмінь, необхідних для організації виховної діяльності вдома;
- вивчення і поширення досвіду сімейного виховання;
- забезпечення батьків необхідними психолого-педагогічними знаннями з питань виховання;
- сприяння формуванню довірчих стосунків та демократичного стилю спілкування батьків з дітьми у родині.
 
Очікувані результати:
- встановлення партнерських стосунків з родинами вихованців;
- забезпечення активної участі батьків у навчально-виховному процесі;
- створення довірчої форми спілкування між батьками й педагогами, що сприяє конструктивній взаємодії;
- підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків та ефективності родинного виховання;
- спільне виховання гармонійно розвиненої творчої особистості ліцеїстів;
- створення єдиного освітнього простору з метою забезпечення гармонійного розвитку вихованців.
 
Змістом програми передбачено використання таких форм роботи з батьківською спільнотою:
спостереження;
 • батьківські збори;
 • індивідуальні бесіди;
 • діагностування;
 • «круглі столи»;
 • лекції;
 • тренінги;
 • консультації;
 • свята;
 • походи на природу;
 • відвідування сімей удома (за необхідності).
 
Етапи реалізації програми
 
Розділ І. Просвіта батьків
 
Мета: підвищити психолого-педагогічну компетентність батьків та ефективність родинного виховання.
 
 • Завдання:
- забезпечити батьків необхідними психолого-педагогічними знаннями з питань виховання;
- сприяти формуванню довірчих стосунків та демократичного стилю спілкування дорослих з дітьми у родині.
 • Орієнтовна тематика та форми проведення заходів по роботі з батьківською спільнотою
- Загальноліцейські батьківські збори.
- Засідання батьківського комітету групи.
- Круглий стіл «Вікові проблеми підлітків».
 
Ознайомлення батьків з психологічними віковими особливостями підлітків; обговорення основних проблем, з якими стикаються діти у підлітковому віці; допомога батькам у визначенні правильних методів виховання.
 
- Тренінгове заняття «Культура відносин — важливий фактор успішного родинного виховання». Психолого-педагогічна просвіта батьків для корекції стилю виховання. Допомога батькам у виявленні проблем у вихованні своїх дітей, усвідомити та визнати необхідність зміни їхніх сімейних стосунків; сформувати розуміння необхідності здійснення складної та кропіткої діяльності, спрямованої на самозміну, подолання власних небажаних стереотипів поведінки.
 
- Здійснення профілактики та корекції у сімейних стосунках; формування у батьків конструктивного ставлення до дітей у процесі виховання.
 
Розділ ІІ. Організація співпраці з родинами
 
Мета: залучити батьків до активної участі в навчально-виховному процесі.
 
 • Завдання:
- активізувати роботу батьківського комітету в групі шляхом залучення батьків до спільного планування й організації його діяльності;
- створити умови для партнерської діяльності батьків із дітьми;
- залучити батьків до благоустрою ліцею;
- підтримувати інтерес і бажання батьків обмінюватись досвідом сімейного виховання. 
 
 • Орієнтовна тематика та форми проведення заходів по роботі з батьківською спільнотою
- Родинне свято «Стежина до рідного дому». Виховання у ліцеїстів почуття любові й поваги до своєї родини через відчуття комфорту і радості від родинного оточення і спілкування. Сприяння розумінню необхідності міцних родинних зв’язків, важливості родинного єднання.
- Похід до лісу.
- Залучення батьків до допомоги в організації та проведенні загальноліцейських заходів та свят.
- Залучення батьків до допомоги в організації свята «День іменинника» у групі.
 
Розділ ІІІ. Діагностування
 
Мета: визначити потреби родин вихованців та особливості виховання дітей у сім’ї; здійснити моніторинг думки батьків про якість освітнього процесу в ліцеї.
 
 • Завдання:
- з’ясувати реальні потреби сімей в освітніх і оздоровчих послугах;
- визначити рівень поінформованості батьків щодо особливостей розвитку, виховання та навчання дітей;
- виявити очікування батьків щодо якості освітнього процесу в ліцеї.
 
 • Орієнтовна тематика та форми проведення заходів по роботі з батьківською спільнотою
- Анкета «Що ви знаєте про свою дитину?».
- Анкета «Чи достатньо ви цікавитеся своїми дітьми?».
- Анкета для опитування батьків щодо організації харчування у ліцеї.
- Тестування «Рівень тривожності та психічного напруження дитини».
 
Література
1. Антонов А. И., Борисов А. П. Кризис семьи и пути его преодоления. — М. 1990.
2. Макаренко А. С. Загальні умови сімейного виховання. Твори: У 7 т. — К., 1954. — Т. 4.
3. Макаренко А. С. Книга для батьків. — К., 1987.
4. Постовий В. Г. Сучасна сім’я та її педагогіка. — К., 1994.
5. Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка. — К., 1996.
6. Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка. — К., 1979.
7. Фрідман Л. М. Психологія виховання. Книга для всіх, хто любить дітей. — М., 2000.
8. Цабибин С. А. Взаимодействие школы и семьи (педагогический всеобуч). — Волгоград: издательство «Учитель», 2004.
9. Щуркова Н. Е. Новое воспитание. — М., 2001.
Dounload PDF

Відгуки читачів