Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Використання інформаційно-комп’ютерних технологій у викладанні мови

Пантюшенко Н. Г., Володимирівська ЗОШ № 2, Волноваський р-н, Донецька обл.


Як відомо, освіта є самостійною системою і одночасно стратегічним ресурсом держави. Тому розвинені країни досить активно розробляють та впроваджують інформаційні технології в систему освіти.

 

Нові інформаційні технології в навчанні англійської мови.

 

На початку XXI століття людство вступило в нову стадію свого розвитку —інформаційну еру, яка характеризується виникненням нових систем інформаційних технологій і, як наслідок, нових трансформацій освіти.

Основною метою нових інформаційних технологій (НІТ) навчання є підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.

У науковій літературі ІКТ — це технології, пов'язані зі створенням, збереженням, переданням, обробкою і управлінням інформації. Цей широко вживаний термін включає в себе всі технології, що використовуються для спілкування та роботи з інформацією.

Педагогічні завдання нових педагогічних технологій навчання є наступними:

 • інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності та якості;
 • побудова відкритої системи освіти, що забезпечує кожній дитині і дорослому власну траєкторію самоосвіти;
 • системна інтеграція предметних галузей знань;
 • розвиток творчого потенціалу учня, його здібностей до комунікативних дій;
 • розвитокуміньекспериментально-дослідницькоїдіяльності та культури навчальноїдіяльності;
 • формування інформаційної культури учнів.

Нові інформаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості для творчості, знаходження і закріплення різних професійних навичок, дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання.

Інформаційні технології навчання надають можливість учителю для досягнення дидактичної мети застосовувати як окремі види навчальної роботи, так і будь-який інший набір, тобто спроектувати навчальне середовище.

Орієнтовані на вчителя програми-конструктори уроків дозволяють йому оперативно поновлювати зміст навчальних і контролюючих программ відповідно до появи нових знань і технологій. Учитель дістає додаткові можливості для підтримки і спрямування розвитку особистості учня, творчого пошуку й організації їхньої спільної роботи.

У разі освоєння навчальних програм у шкільній практиці особливу увагу необхідно звертати на системність, комплексність підходу до цієї проблеми. Системний підхід передбачає врахування багатьох чинників (насамперед вартість програмних і технічних засобів навчання, відповідність навчальних програм шкільним програмам навчальних предметів, спосіб використання навчальних програм і їхнє місце в навчальному процесі, поєднання навчальних програм із традиційними методами навчання, підготовленість вчителів і учнів до застосування комп'ютерних програм).

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах процесу навчання: під час пояснення (введення) нового матеріалу, закріплення, повторення, контролю рівня навчальних досягнень. При цьому для дитини він виконує різні функції: учителя, робочого інструменту, об'єкту навчання, колективу, ігрового середовища, що співпрацює.

У функції вчителя комп'ютер представляє:

 • джерело навчальної інформації (частково або повністю заміняє вчителя або книгу);
 • наочна допомога (якісно нового рівня з можливостями мультимедіа і телекомунікації);
 • індивідуальний інформаційний простір;
 • тренажер;
 • засіб діагностики і контролю.
 • У функції робочого інструменту комп'ютер виступає як:
 • засіб підготовки текстів, їхнього зберігання;
 • текстовий редактор;
 • графічний пристрій, графічний редактор;
 • обчислювальна машина значних можливостей (з оформленням результатів в різному вигляді);
 • засіб моделювання.

Використання комп’ютера розширяє можливості учителя під час підбору матеріалу до уроку і форм навчальної роботи, робить уроки яскравими та цікавими, інформаційно та емоційно насиченими.

Використання сучасних інформаційних технологій на занятті — надзвичайно актуальне і водночас проблематичне питання для вчителя іноземної мови. Сьогодні використання інформаційних технологій — одна з умов успішного вивчення іноземної мови. Тому вчитель іноземної мови повинен, окрім ґрунтовної фахової підготовки, володіння сучасною комунікативною методикою, використовувати інформаційні технології на усіх етапах навчання — це вимога часу. Сучасні інформаційні технології мають бути ефективним інструментом, який полегшить засвоєння знань, зробить навчання інтерактивним, комунікативно спрямованим, цікавим, наочним, індивідуальним.

Технологічні можливості  комп’ютерних технологій дуже значні, тому що вони дозволяють організувати різноманітну навчальну діяльність, значно підвищують ефективність та мотивацію навчання. Використання прямого ефіру для перегляду новин, Інтернету, різноманітних відеоматеріалів, художніх фільмів, мультимедійних програм, електронних підручників, мультимедійних довідників, енциклопедій та словників дозволяє створити комунікативне середовище для навчання, розвинути інтерес до вивчення англійської мови, створити умови, максимально наближені до реального мовного спілкування іноземною мовою за відсутності природного мовного середовища. Існують різні варіанти застосування засобів інформаційно-комп’ютерних технологій як на окремих заняттях з іноземної мови, так і протягом цілих курсів. Так, наприклад, Н. С. Кіргінцева вважає, що сьогодні можна виділити три основних шляхи використання ІКТ у навчанні іноземної мови. Серед них автор виділяє наступні:

 • використання вже готових програмних продуктів із вивчення іноземної мови (переважно, на CD, DVD);
 • використання програмних продуктів, які створюються самим викладачем (викладачем та учнями) за допомогою різних комп’ютерних програм;
 • використання ресурсів мережі Інтернет.

Розвиток комп’ютерних технологій та Інтернету відкриває нові шляхи та можливості вивчення іноземних мов. Останні досягнення в сфері ІКТ відкривають перед викладачами іноземної мови великі можливості для подальшого удосконалення процесу навчання и його перехід на більш якісну основу. Головна перевага сучасної техніки для навчання — це простота та зручність використання.

 

Особливості, переваги та проблеми під час використання інформаційно-комп?ютерних технологій

 

У процесі навчання важлива не власне інформаційна технологія, а те, наскільки її використання реалізує досягнення освітніх цілей. Нині освіта стоїть перед важливим завданням: навчитися правильно, оптимально і нешкідливо застосовувати комп’ютер. Роль комп’ютера  на уроці складніша: його використання в навчальному процесі допомагає вчителю зробити урок динамічним, цільовим, насиченим, яскравим, таким, що запам’ятовується надовго.

Комп’ютер  —  це новий вимір у просторі навчання. Це необхідний помічник учителя, інструмент для досягнення ним педагогічних цілей, але не панацея від усіх освітніх проблем. Комп’ютер не замінить традиційної книжки, не замінить живого спілкування з учителем, впливу особистості вчителя на учнів.

Комп’ютер — це знаряддя, яке поліпшує роботу вчителя, але спочатку вчителеві треба докласти чимало зусиль для опанування знаряддям, необхідно творчо проводити підбір матеріалу до уроків, переглянути методику викладання з точки зору застосування на уроці комп’ютерної техніки, комп’ютерних мереж та можливості наситити урок мультимедійною інформацією. Упровадження ІКТ в роботу навчального закладу дає великі переваги для удосконалення навчальних педагогічних методик, обміну досвідом та творчого підходу до викладання. Використання ІКТ відкриває для вчителя нові можливості у викладання свого предмета. Вивчення будь-якої дисципліни з використанням ІКТ дає учням можливість для роздумів та участі у створенні елементів уроку, що сприяє розвитку інтересу учнів до предмету.

 Класичні та інтегровані уроки з використанням мультимедійних презентацій, програмних продуктів, online-тестів дозволяють учням поглибити знання, створюють умови для формування особистості учня та відповідає запитам сучасного суспільства. Багато авторів, що працюють над проблемою впровадження ІКТ, відмічають, що комп’ютер — це найбільш підходящий засіб у навчанні іноземної мови, метою якого є інтерактивне спілкування і завдяки йому тепер навіть в умовах шкільного навчання, тобто штучного спілкування, можна змоделювати ситуації реального, природного спілкування. Але, незважаючи на це, використання комп’ютерів під час навчання іноземній мові має як переваги,так і недоліки. Проаналізувавши достатню кількість джерел, до переваг використання ІКТ можна віднести наступні:

 

1. Психологічні переваги:

- підвищення мотивації вивчення англійської мови,

- створення сприятливого психологічного клімату.

 

2. Методичні переваги комп’ютерного навчання:

- комплексний вплив на всі канали сприйняття,

- можливість самостійно обирати кількість, темп та рівень завдань, час, відведений на виконання завдань, систему оцінювання, налаштування кольорової палітри екрану (тобто все те, що відповідає принципам індивідуального навчання),

- оперування великими обсягами інформації (в одній навчаючій програмі можуть бути представлені як довідкові так і перевірочні матеріали, ігрові та лекційні матеріали, завдання для самостійної роботи,

- необмежена кількість звертань до завдань,

- негайний зворотній зв’язок (комп’ютерна програма оперативно реагує на запити користувача),

- інтерактивність, тобто здатність програми вести діалог з користувачем,

- адаптивність — можливість використання комплексу засобів для надання інформації — тексту, графіки, звуку, відео та ін. Ця комбінація дозволяє вирішити наступні педагогічні завдання: орієнтуватися на різні канали сприйняття інформації учня, варіювати, показувати явища у динаміці, включати в програму завдання та засоби діяльності, виконання яких неможливе без використання комп’ютера.

 

3. Технічні переваги:

- можливість здійснювати технічний переклад,

- використання програм перевірки граматики та орфографії,

- використання мультимедіа, інтерактивного відео під час навчання усного мовлення,

- використання графічних можливостей комп’ютера, що дозволяє реалізувати принцип наочності в навчанні,

- забезпечення online-зв'язку між учнем і віддаленим вчителем;

- розширення інформаційних потоків при використанні Internet.

 

Інтегрування уроку з комп’ютером дозволяє перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним та інтенсивним. Використання комп’ютерів допомагає вчителю краще оцінити здібності та знання учнів, шукати нові нетрадиційні форми і методи навчання, стимулює професійний ріст та подальше самовдосконалення.

Але, незважаючи на переваги використання ІКТ на уроці, виникають різні проблеми під час  підготовки та проведення таких уроків:

1. Відсутність домашніх комп’ютерів та Інтернету в учнів та вчителів, що значно ускладнює роботу. Недостатнє технічне оснащення кабінетів англійської мови, а іноді й повна відсутність комп’ютерного обладнання.

2. Недостатня комп’ютерна грамотність вчителя, відсутність контакту з вчителем інформатики.

3. Обмаль часу у вчителя на підготовку до уроку з використанням ІКТ, відсутність часу у робочому графіку вчителя на вивчення можливостей всесвітньої інформаційної мережі Інтернет.

4. Відволікання учнів на ігри, музику та інше під час роботи з комп’ютером на уроці за недостатньої мотивації.

5. Складнощі в інтегруванні комп’ютерав погодинну структуру занять.

6. Надмірна захопленість вчителя використанням ІКТ на уроці і як наслідок — перехід до наочно-ілюстративних методів викладання матеріалу, замість розвивального навчання.

7. Перевантаження учнів роботою з комп’ютером при масовій інформатизації школи та вдома.

Багато з вищезазначених проблем згодом можуть бути вирішені і тоді вчителю та учням відкриються неосяжні можливості ІКТ, що допоможуть у викладанні і сприйнятті матеріалу.

 

Використання Інтернет-ресурсів на уроках англійської мови

 

Можливості використання Інтернет-ресурсів величезні. Інтернет створює умови для отримання будь-якої необхідної вчителю та учням інформації, що знаходиться у будь-якому місці земної кулі: країнознавчий матеріал, новини з життя молоді, статті з газет та журналів, необхідну літературу, новини в режимі реального часу та багато іншої корисної та цікавої інформації.  Розгалужені пошукові можливості мережевих систем дають змогу оперативно знаходити потрібну інформацію, стимулюють активність студента в її пошуку. Це дає можливість змінити саму концепцію інформаційного забезпечення та здійснити принципово новий підхід до організації аудиторної та самостійної роботи учнів

Мережа Інтернет є унікальним засобом, який надає можливість спілкування, наприклад, за допомогою електронної пошти або в режимі реального часу (on-line), отже головна мета навчання іноземної мови — це комунікативна діяльність, тобто практичне володіння іноземною мовою. Інтернет допомагає учням спілкуватися з носіями мови; брати участь у телекомунікаційних проектах, у різноманітних конкурсах і олімпіадах, текстових і голосових чатах; публікації творчих робіт учнів на освітніх сайтах тощо. При цьому відбувається цікавий повноцінний діалог або навіть полілог. Це створює унікальну автентичну ситуацію діалогічного мовлення.


Використання Інтернет-ресурсів у процесі навчання англійської мови дозволяє припустити, що така форма організації навчання прискорює формування й розвиток навичок та вмінь учнів у продуктивних видах діяльності, підвищує мотивацію, інтерес до вивчення англійської мови, стимулює розвиток пізнавальної та творчої активності. Спілкуючись у мовному середовищі, що забезпечена Інтернетом, учні знаходяться в реальних життєвих ситуаціях та підключаються до вирішення широкого кола значущих, реалістичних завдань, завдяки цьому учні навчаються спонтанно й адекватно реагувати та вислови, що стимулює створення оригінальних висловлювань, при цьому увага насамперед сконцентрована на використанні форм, і навчання граматики відбувається посередньо, виключаючи власне вивчення граматичних правил. При цьому перевага комп’ютера полягає в тому, що він є лояльним до відповідей, завдяки чому розвивається самостійність учнів і створюється сприятлива соціально-психологічна атмосфера на занятті, надаючи учням впевненості в собі, що є важливим фактором для розвитку індивідуальності.

Також  варто зазначити, що використання мережевих технологій та телекомунікацій надає доступ студентам до значного обсягу інформаційних ресурсів, тобто є джерелом додаткової інформації. Адже Інтернет — це величезна довідково-інформаційна система, яка може бути використана для вивчення мови. Матеріали, знайдені в Інтернеті можуть бути роздруковані і використані під час традиційного уроку, навіть за такого використання вивчення іноземної мови змінюється: користувач Інтернету отримує актуальну і автентичну інформацію.

Найбільш повно можливості Інтернету розкриваються під час використання його безпосередньо на уроці. Ідеальними умовами для цього є наявність комп’ютерного класу з підключенням до мережі Інтернет.

Насамперед у разі використання Інтернету на уроці іноземної мови учителю необхідно дати відповідь на запитання: для кого, для чого, коли, в якому обсязі повинен бути використаний Інтернет, оскільки дуже важко зорієнтуватися у величезному об’ємі інформації. Сайти, які є корисними для вчителя іноземної мови і які можуть бути використані на уроці, можна розділити на інформаційні та власне навчальні. Інформаційні сайти використовують для добору цікавих текстових документів, творчих завдань. Спеціальні навчальні сайти містять різні види робіт, вони розроблені з урахуванням рівня знань учнів. Робота саме з такими сайтами є цікавою і корисною у вивченні мови. Крім того, є група вузькоспеціальних навчальних сайтів, призначених для навчання чотирьох видів мовленнєвої діяльності (читання, письма, говоріння та аудіювання), вивчення фонетики, граматики, лексики тощо. У роботі з навчальними сайтами обирається той рівень складності, який відповідає рівню підготовки учнів. Навчальні сайти зазвичай мають кілька рівнів складності; щодо інформаційних сайтів, то учитель має сам визначитися з добором матеріалу відповідної складності. Організація ефективного навчання за допомогою навчальних сайтів залежить від наступного:

 • чіткого формулювання завдань;
 • конкретних вказівок щодо їхнього виконання;
 • добору матеріалу відповідно до потреб комунікації та компетенції учнів;
 • вмілого використання часу і простору.

Учитель має пропонувати завдання, спрямовувати пошукову діяльність учнів, допомагати їм зрозуміти інформацію та спілкуватися в Інтернеті іноземною мовою. Вчитель повинен бути поруч з учнем, коли він потребує допомоги, однак не заважати  йому працювати самостійно, стежити за часом, спрямовуючи роботу таким чином, щоб усі учні були задіяні протягом усього заняття. Учитель співпрацює з учнями, використовуючи технічний засіб, що є надзвичайно привабливим для учнів.

Отже, виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновки: всесвітня мережа Інтернет стає невід’ємною складовою у вивченні іноземної мови і може бути використана як:

- засіб автентичного спілкування з носіями мови на актуальні для учня теми за допомогою листування між окремими учнями і між цілими класами та школами, обмін інформацією між навчальними закладами різних міст,  країн,  чатів, участі в онлайн-конференціях,

- джерело додаткової інформації,

- засіб вивчення іноземної мови за допомогою спеціалізованих сайтів.

Dounload PDF

Відгуки читачів