Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

Створення якісного портфоліо — фактор успішної атестації вчителя

 

О. М. Жадан, Харківська обл.


 

Атестація педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, обов’язкова і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років. Це визначення відповідності працівників посаді, яку вони обіймають, рівню кваліфікації.Вона проводиться відповідно до ст. 49 Закону України «Про освіту» та регулюється Типовим положенням про атестацію. Основна мета атестації — активізація творчої професійної діяльності педагогів, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної праці.

Цей процес розглядають як складову діяльності педагогічного колективу протягом усього навчального року: з моменту опублікування наказу по школі «Про створення атестаційної комісії» і до завершення у квітні поточного навчального року. Завершення атестації поточного навчального року — це початок атестації нового складу педагогів у наступному.

Проводять атестацію у три етапи. Під час першого (підготовчого) періоду члени педагогічного колективу ознайомлюються з основними атестаційними умовами й вимогами, що сприяє узгодженню громадської думки, запобігає майбутнім конфліктам. Із цією метою проводять інструктивно-методичні наради, засідання методичних об’єднань, профспілкові збори, виготовляють спеціальні теки, стенди. Формують склад атестаційної комісії.

Протягом другого періоду здійснюють оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників за двома комплексними показниками: узагальненими підсумками діяльності й експертною оцінкою практичної діяльності. За першим показником учитель має право представити творчий звіт, науково-методичну чи дослідно-експериментальну роботу. Другий показник включає оцінку адміністрації школи, шкільного й районного методичного об’єднання, учнів і батьків, отриману на основі діагностування педагогічної діяльності, уточненого і скоригованого атестаційною комісією.

На третьому (заключному) етапі здійснюють фіксацію результатів роботи вчителя, встановлюють кваліфікаційну категорію, присвоюють педагогічне звання.

Одна з форм узагальнення досвіду вчителя — це його опис (портфоліо, творче досьє, творчий звіт тощо).

Портфоліо вчителя (творчий звіт, опис досвіду) має містити результати роботи претендента за період, як правило, не менший, ніж рік. Особливу увагу звертають на те, щоб звіт був присвячений розв’язанню проблем, важливих як у теоретичному, так і в практичному плані. У ньому мають бути чітко виділені основна ідея, задум, основні етапи та способи реалізації, результати.

Творча робота на вищу категорію вимагає новаторського підходу до розв’язання проблем, коли автор висуває ідеї, що мають значення в системі освіти (закладі освіти).

Кандидат на вищу категорію у своєму творчому звіті має:

— здійснити огляд і аналіз літератури;

— описати й обґрунтувати роботу з виділенням новизни, актуальності й практичної значимості теми, включаючи концепцію, принципи й різні аспекти проблеми;

— оцінити і проаналізувати результативність роботи на основі наукових методів збору й обробки інформації;

— дати рекомендації з упровадження роботи в практику інших учителів чи навчальних закладів.

Зазвичай найскладніше для вчителів у передатестаційний період — написання творчої роботи або узагальнення власного досвіду. Матеріали цієї статті допоможуть зробити вашу роботу планомірною і раціональною та надати атестаційній комісії якісний інтелектуальний продукт.

Успіхів! І не забудьте посміхнутися членам атестаційної комісії, коли вони читатимуть ваше портфоліо…

 

Додаток 1

Орієнтовні розділи портфоліо

1. Вступ.

2. Резюме.

3. Характеристика.

4. Результати попередньої атестації.

5. Підвищення кваліфікації.

6. Опис досвіду:

— тема досвіду;

— мета;

— завдання;

— актуальність досвіду;

— індивідуальний план роботи на атестаційний період;

— науково-методичне обґрунтування реалізації завдань щодо роботи над методичною темою;

— очікуваний результат.

7. Творче досьє.

8. Друковані роботи.

9. Участь у обласній виставці-презентації педагогічних ідей.

10. Участь у професійних конкурсах.

11. Педагогічна діяльність в обласних (всеукраїнських) проектах.

12. Робота з обдарованими учнями:

— результативність участі у різних етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з предмета;

— результативність участі в різних етапах Всеукраїнського турніру з предмета;

— дослідницька діяльність у МАН.

13. Виступи.

14. Робота у складі методичного об’єднання.

15. Інформаційно-консультативна робота.

16. Наставницька діяльність у «Школі молодого вчителя».

17. Самоосвітня діяльність.

18. Авторський доробок.

 

Додаток 2

Рекомендації щодо оформлення портфоліо

1. Титульна сторінка — «візитка» всієї роботи, тому варто розмістити на ній світлини (портрет учителя, робочі епізоди, спілкування з учнями тощо).

2. Наступною може бути сторінка, де розміщено творче кредо (життєвий девіз тощо) педагога. Добре, коли в її оформленні помітно креативний підхід: підібрано влучні афоризми, крилаті фрази, цитати з висловів відомих людей тощо. Головне, щоб за їх змістом можна було скласти чітке уявлення про стиль роботи педагога, манеру професійної діяльності, шляхи її здійснення.

3. Зміст можна розмістити на наступній сторінці або в кінці усієї роботи.

4. Після цього обов’язково розміщують резюме, характеристику, результати попередньої атестації (не оригінал, а ксерокопію або скановане зображення атестаційного листа з обох боків), документи (копії), що підтверджують підвищення кваліфікації в міжатестаційний період (свідоцтва, сертифікати тощо).

5. Власне опис досвіду друкують за певними структурними сегментами (тема, мета, актуальність,завдання, очікувані результати). Обов’язковою має бути індивідуальний план роботи на атестаційний період і науково-методичне обґрунтування реалізації завдань щодо роботи над методичною темою (вивчення та вибір передового педагогічного досвіду, опора на інноваційні технології в роботі тощо).

6. Обов’язково слід указати список використаних джерел та електронних ресурсів, які були використані під час оформлення матеріалів портфоліо.

 

Додаток 3

Критерії оцінювання результатів самоосвіти

Самоосвіта— це самостійно з різних джерел здобуті знання з урахуванням особистих інтересів і об’єктивних потреб загальноосвітньої школи, додатково до тих, що набуті в базових навчальних закладах. Відмінною рисою самоосвіти педагога є те, що в результаті його роботи поліпшується якість викладання предмета, якість виховної роботи, підвищується рівень знань, вихованості і розвитку учнів.

Педагогічний— освітні програми і технології, рівень обізнаності учнів.

Психологічний — рівень психофізіологічного комфорту, розвиненість професійних особистісних якостей.

Соціально-психологічний — характер стосунків між учасниками навчально-виховного процесу, розширення комунікативного простору.

Соціальний — рейтинг педагога.

Науково-методичний — підвищення кваліфікації, авторські програми, упровадження педагогічних технологій, активність у науково-методичній роботі.

Використання інтерактивних технологій.

 

Dounload PDF

Відгуки читачів