Електронна передплата!

Доступ до улюблених видань
у будь-який час,
за будь-який період,
з будь-якого пристрою
!

Оформити передплату

ХІ міжнародний фестиваль «Педагогіка ХХІ століття»

В. В. Григораш,

м. Харків

3 25 липня по 1 серпня на Одещині пройшов одинадцятий міжнародний семінар «Педагогіка XXI століття». Це традиційне заключне свято і підсумок роботи за рік численної групи педагогів з різних куточків України, близького і далекого зарубіжжя, які представляють власні творчі наробки, програми, проекти розвитку освіти на суд поважного журі. Пропонуємо вашій увазі репортаж з місця події.


ХІ МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПЕДАГОГІКА ХХІ СТОЛІТТЯ»

В. В. Григораш,

м. Харків

3 25 липня по 1 серпня на Одещині пройшов одинадцятий міжнародний семінар «Педагогіка XXI століття». Це традиційне заключне свято і підсумок роботи за рік численної групи педагогів з різних куточків України, близького і далекого зарубіжжя, які представляють власні творчі наробки, програми, проекти розвитку освіти на суд поважного журі. Пропонуємо вашій увазі репортаж з місця події.

«Від гуманної педагогіки до гуманного життя» (девіз фестивалю)

Фестиваль проводиться з 1996 року. Його організатори — міжнародна громадська організація «Освіта нового тисячоліття», управління освіти Одеської обласної адміністрації, міжнародний благодійний фонд «Україна3000», міжнародна академія універсологїї, рух «Освіта заради життя», міжнародна асоціація «Світ через культуру» (Німеччина), Інститут планетарного синтезу (Швейцарія), міжнародна інноваційна компанія «Inmarket».

Метою фестивалю є розробка концептуальних засад освіти нового тисячоліття, створення передумов щодо визначення школи XXI століття, виявлення ефективних освітніх програм та технологій, що відповідають духу часу, з метою їх наукової експертизи та подальшого впровадження в освітній процес.

Задачі фестивалю:

   проведення ярмарку педагогічних ідей та проектів;

   створення міжнародного творчого колективу педагогів, науковців з інших галузей (медицина, філософія) з метою формування системи неперервної освіти;

   розробка спільної програми дій щодо розвитку міжнародної мережі народних університетів, шкіл, центрів, які б реалізовували ідеї фестивалю;

   сприяння формуванню ефективної системи підготовки і перепідготовки педагогів відповідно до нових завдань педагогіки XXI тисячоліття.

В рамках фестивалю пройшла міжнародна науково-практична конференція «Новому тисячоліттю — нову освіту», темами якої були:

   «Нова епоха освіти»;

нова парадигма

   «Освіта врятує світ»;

   «Інноваційні технології в системі безперервної освіти»;

   «Освіта: виховання, культура, просвітництво»;

   «Педагогічна психологія»;

   «Освіта: здоров’я та екологія»;

   «Освіта та розвиток суспільства»;

   «Світосприйняття та філософія освіти»;

   «Управління розвитком і якістю освіти».

Програма конференції була збагачена численними засіданнями круглих столів, студій, лабораторій. їх тематика вражала різноманітністю підходів і поглядів на розвиток освіти:

   ярмарок педагогічних ідей і проектів. Суттєвою відмінністю ярмарку була ґрунтовна експертиза програм науковими співробітниками АПН України та значна фінансова підтримка благодійних фондів-організаторів фестивалю. А кращий проект отримав окрему інвестиційну гарантію його впровадження;

   дитячо-юнацький фестиваль «Школа XXI століття»;

   огляд-конкурс діючих моделей освіти;

   круглий стіл «Освіта і громадянське суспільство»;

   літня школа університету громадянської культури;

   майстерні досвіду моделей освіти та лабораторій технології нової освіти («Творчий розвиток дитини», «Школа раннього розвитку», «Школа майбутнього»).

В роботі конференції взяли участь відомі діячі освіти України. На теренах СНГ добре відомо ім’я Щекатунової Ганни Дмитрівни, кандидата педагогічних наук, директора «Школи Віку» Росії, нині — завідуючої відділом педагогічного оцінювання Інституту педагогіки АПН України. Ганна Дмитрівна зупинилась на проблемах управління якістю освіти: що вважати якістю освіти: світогляд, громадянську зрілість, особистісний розвиток, навченість? Ці питання сьогодні є актуальними і не до кінця вирішеними. Але за будь-яких підходів (особистісно орієнтованого, діяльнісного, культурологічного тощо) якість знань (але не самі знання), духовна складова особистості повинні бути складовою якості освіти. Актуальною проблемою є оцінювання навчальних закладів з точки зору їх розвитку. Існуюча система оцінювання (мається на увазі атестація навчального закладу) лише фіксує наявний стан і результати діяльності навчального закладу, але не враховує тенденції його розвитку. Для педагогией нинішнього століття, безумовно, важливим є побудова критеріальної системи оцінки навчального закладу із урахуванням його перспективи, прогнозованого результату, реалізації стратегії розвитку. А тому ці проблеми стали предметом обговорення на круглих столах фестивалю.

Фасоля Анатолій Миколайович, кандидат педагогічних наук, ст. науковий співробітник Інституту педагогіки АПН України, звернув увагу учасників на актуальність проблеми впровадження інноваційних технологій в освіті. Значущим для педагогічної технології є діагностичність, чіткість, алгоритмізація процесу навчання та управління навчанням. А головне — незалежність результату від виконавця, гарантія досягнення запланованого результату за умови виконання всіх технологічних процедур. Особливо актуальним, з точки зору Анатолія Миколайовича, є впровадження особистісно орієнтованих технологій.

Хоружа Людмила Леонідівна, доктор педагогічних наук, проректор з наукової роботи Київського педагогічного університету ім. Б. Грінченка присвятила свій виступ на конференції проблем! етичного компоненту в системі безперервної освіти. Нові соціальні, економічні, суспільно-політичні умови життя призвели до зміни місця і ролі вчителя в освітньому середовищі суспільства. Яким повинен бути сьогодні вчитель? Які педагогічні табу залишились незмінними, а про які вже треба забути? Яким повинен бути імідж сучасного педагога? Чи готують сучасного педагога в аспекті професійної етики? Та й взагалі чи існує загальноприйнята етика педагога на зразок клятви Гіппократа для медиків? На ці питання повинна відповісти нова система безперервної освіта, яку ми розуміємо як процес безперервного самовдосконалення, професійного і етичного. Ми виходимо з того, що головним двигуном (до речі, і гальмом) модернізації освіти є вчитель. Проте маємо певне протиріччя: технології, програми, проекти спрямовані на учня, а чи є відповідні програми щодо підготовки чи підвищення компетентності вчителя? I перш за все, підготовки вчителя як носія етичних цінностей, духовності, формування професійної етики педагога. Тим актуальніше ця проблема в умовах домінування релятивістського підходу до вирішення багатьох проблем життєдіяльності. А вчитель як продукт суспільства приносить цю мораль і передає її дітям. На жаль, педагогічні ВНЗ готують перш за все викладача певного предмета, приділяючи значно менше уваги професійній етиці педагога. Тому актуальним є введення як в програми вищих педагогічних навчальних закладів, так і в програми підвищення кваліфікації курсу педагогічної етики. Але й в умовах відсутності такого предмета сьогодні важливо в кожному навчальному закладі розробити певні нормативні документи щодо дотримання педагогічної етики вчителя, а основою такого документа повинні стати правила, норми, кодекс честі педагога тощо, прийняті в конкретній школі.

«Етика — це атмосфера таланту» (К. Д. Станіславський) I

Ще одним важливим управлінським аспектом є збільшення ролі оцінки рівня етичної компетентності вчителя в процесі атестації педагога.

Безумовно, моральний компонент опосередковано присутній в оцінці педагогічної діяльності, але його вага незначна. Треба передбачити в новому положенні збільшення ролі етичної складової в оцінці діяльності педагога. Таким чином, нагальною проблемою і сучасної, і майбутньої педагогіки є підготовка, перепідготовка вчителя як носія духовних цінностей, а також розробка і впровадження курсу «Етика педагога».

Волковська Тетяна Іванівна, завідувач науково-методичною лабораторією педагогічних інновацій (м. Одеса) зупинилась на проблемах особистісно орієнтованого виховання як нової освітньої філософії. Про це багато говорять, але майже відсутня певна технологія реалізації такого підходу. В літературі можна зустріти лише опис окремих аспектів реалізації особистісно орієнтованого підходу в сучасній виховні та практиці. Тому педагогами Одещини підготовлені збірки щодо реалізації особистісно орієнтованого підходу у навчанні, вихованні та управлінні.

Чудакова Віра Петрівна, науковий співробітник Інституту педагогіки АПН України, звернула увагу присутніх на актуальність проблеми педагогічної психології, презентувала власні розробки щодо реалізації психологічної складової у методичній роботі та управлінській діяльності.

Цікавим для учасників семінару став виступ відомого в Україні дослідника Єфименка Миколая Миколайовича, кандидата педагогічних наук, доцента, керівника авторського педагогічного колективу, з проблем виховання і здоров’я.

В рамках фестивалю педагоги Росії, України, Білорусі мали можливість презентувати і захистити власні педагогічні проекти. Тематика проектів вражала своєю різноманітністю: проблеми профільного навчання в сільській школі, впровадження індивідуальних освітніх програм, робота за місцем проживання, розвиток творчих здібностей школярів, навчально-методичні комплекси, медіапроекти з окремих тем викладання окремих предметів, впровадження ноосферної освіти, організація спільної роботи з батьками, артотерапія, виховання малюків тощо. Керівник управління освіти м. Тернополя О. М. Остапчук представив на суд журі розробки шкільної атрибутики: оригінальний макет класного журналу, щоденника, книги для батьків, візитки школи.

Таким чином, на конференції учасники фестивалю мали змогу ознайомитись з інноваційними проектами з різних аспектів педагогічної діяльності, підготовлених у різних регіонах України і Росії. Ті, кого зацікавили окремі проблеми, мали змогу протягом двох днів працювати в майстер-класах з означених проблем. А поважне журі визначило дванадцять кращих проектів і проект-переможець. Всі переможці були нагороджені значними грошовими преміями.

Шановні читачі! Ви маєте майже унікальну можливість представити власні інноваційні проекти і стати учасником фестивалю «Педагогіка XXI століття». Для цього надсилайте свої наробки на адресу фестивалю: festival21@ukr.net

Відгуки читачів